Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabudowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem pracy jest próba formalizacji i implementacji zasad generalizacji osadnictwa oraz sieci dróg bazy danych obiektów topograficznych w skali 1:10 000 do skali 1:50 000 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Implementację opracowanej kartograficznej bazy wiedzy przeprowadzono w środowisku QGIS, rozszerzając jego funkcjonalność poprzez autorską wtyczkę, w której zaimplementowano narzędzia morfologii matematycznej oraz zmodyfikowano do bieżących potrzeb inne istniejące narzędzia. Do wybranych czynności wykorzystano również środowisko ArcGIS firmy Esri. Proponowany sposób implementacji zasad generalizacji zakłada półautomatyczny tryb pracy, w celu umożliwienia kartografowi stałej kontroli nad przebiegiem procesu. Na podstawie przeprowadzonych prób generalizacji można stwierdzić, że implementacja opracowanych zasad w programie QGIS nie jest w pełni możliwa. Ponadto automatyzacja tego procesu jest bardzo czasochłonna i nie daje wystarczająco dobrych efektów. Konieczna jest manualna interwencja kartografa. Uzyskane rezultaty generalizacji są jednak w znacznym stopniu zadowalające.
EN
The goal of this paper was an attempt to formalize and implement the principles of settlements and a road network generalization from a 1:10 000 source map to 1:50 000 scale, in accordance with appropriate legal regulations. Implementation of the cartographic knowledge base was carried out with QGIS by expanding its functionality through a plug-in which implements mathematical morphology operations and some existing generalization algorithms with further modifications. For several operations Esri ArcGIS software was also used. The proposed methodology of implementing the generalisation principles assumes a semi-automatic mode, in order to enable the cartographer to control the entire process. Based on the reported attempts, it can be concluded that the automation of required cartographic rules in QGIS software is not fully possible. Furthermore, the automation of generalisation process is very time-consuming and inefficient. Thus, manual intervention is still necessary. However, the obtained results of map generalisation are in most cases acceptable.
EN
The article shows the problem of peatlands as areas investors increasingly turn to look for areas for development. Until recently peatlands were treated primarily as peat deposits, used in various fields of the economy. At present, economic expansion has caused peatlands could be considered for development. There has been proposed the classifiaction of peatlands in terms of its development suitability.
PL
Artykuł ukazuje problematykę torfowisk jako terenów, ku którym coraz częściej zwracają się inwestorzy w poszukiwaniu obszarów pod zabudowę. Do niedawna torfowiska były traktowane przede wszystkim jako złoża torfu, wykorzystywanego w różnych dziedzinach gospodarki. Obecnie ekspansja gospodarcza spowodowała, że stały się terenami, które mogłyby zostać wykorzystane pod zabudowę. W artykule zaproponowano podział torfowisk ze względu na przydatność pod zabudowę i zagospodarowanie.
PL
tereny między poszczególnymi jednostkami mieszkalnymi zostają uzupełniane o elementy nowoczesnej architektury. Proces ten ma negatywny wpływ na wizerunek tych struktur. Program rewitalizacji wielkopłytowej tkanki miejskiej należy poprzedzić szeregiem konsultacji społecznych uzupełnionych o możliwości zastosowania nowoczesnych technologii. Podobne inicjatywy są powszechnie realizowane za naszą zachodnią granicą. Realizacja proponowanych założeń powinna nastąpić w pełnej zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zmiana myślenia o modułowych przestrzeniach jest kluczowym krokiem w kierunku wdrożenia powyższych idei w opracowywanych projektach. Relikt przeszłości, jakim jest budynek z wielkiej płyty, może stać się czymś więcej niż tylko tymczasowym miejscem pobytu. Modułowa architektura XX wieku przejawia w swojej prostocie wiele interesujących rozwiązań, które w ówczesnych czasach były wręcz nowatorskie. Niestety na przestrzeni lat jej wizerunek uległ znaczącej degradacji. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do obiektów może stać się szansą dla poszczególnych obszarów, bądź jednostek na rozwój. Zwiększenie funkcjonalności, naprawa wizerunku, a także rozwój aspektów ekologicznych uważa się powszechnie za niezbędne wytyczne, służące opracowaniu rzetelnego procesu rewitalizacyjnego. Proponowane założenia poprawią nie tylko sylwetkę przestrzenną, lecz przyczynią się również do rozwiązania wielu problemów socjologicznych.
EN
In recent years, designers of new residential buildings have been fighting for the expansion of eco-friendly solutions. The process described is intended to improve living standards and the state of the environment. There is great potential in the dense urban fabric, especially in the largepanel buildings, that has been completely ignored in recent years. The free spaces between residential units are currently filled out with elements of modern architecture. This process has a detrimental influence on the look of the structures. The large-panel urban fabric revitalization program should be preceded by a number of social consultations along with the possible implementation of modern technologies. Similar initiatives are widespread in countries to the West of Poland. The implementation of the proposed changes should occur in a steady manner to ensure sustainable development. Changing our way of thinking about modular spaces is a crucial step towards the implementation of the ideas presented in the projects. Thanks to them, the large-plate building, seemingly a relic of the past, can become something more than simply a temporary place of residence. The modular architecture of the 20th century offers many interesting solutions through its simplicity - solutions that were quite innovative for their time. Sadly, over the years its looks has deteriorated significantly. Implementing modern technologies to the buildings may become a chance for development for specific areas and units. Increasing functionality, repairing the building's image, and a greater emphasis on eco-friendliness are widely considered to be crucial guidelines, integral to providing a thorough and comprehensive revitalization process. The proposed tenets will not only help improve the spatial appearance, but also solve many sociological problems.
PL
Choć korzenie koncepcji tzw. polskich Wielkich Miast sięgają XIX wieku, to ich realizacja i największy rozmach, z którym systematycznie starano się wprowadzać je w życie przypada na pierwszą połowę wieku XX. Uformowanie II Rzeczpospolitej, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., stało się momentem przełomowym dla lokalnej planistyki, a nowa sytuacja polityczna była doskonałą okazją dla aparatu administracyjnego, do popularyzacji koncepcji planistycznych i systematycznego ich realizowania. Wzorem przeprowadzonego w 1909 r. konkursu na projekt regulacji Wielkiego Krakowa (determinującego kształt miasta w okresie międzywojennym) i opracowanego na jego podstawie planu regulacyjnego, zaczęto formułować analogiczne koncepcje dla innych miast, niekiedy także na podstawie prestiżowych konkursów architektonicznych. Wspomnieć należy w tym kontekście chociażby ogłoszony 15 Marca 1921 r. konkurs na plan rozbudowy i przebudowy Lwowa, czy rozpisany w 1930 r. konkurs na projekt regulacji i zabudowy miasta Poznania. Zabiegi te posiadały nie tylko wartość planistyczną, ale także zauważalny aspekt polityczny i społeczny. Autor opisuje poszczególne koncepcje oraz niektóre, interesujące prace konkursowe, z uwzględnieniem warunków w jakich zostały opracowane oraz tła, na którym idee te były formułowane. Zaobserwowane analogie pomiędzy koncepcjami historycznymi i współczesnymi zostały wypunktowane i przeanalizowano źródła ich zaistnienia. Zwrócono także uwagę na różnice w planowaniu przestrzennym z pierwszej połowy XX wieku i we współczesnym podejściu do zbliżonej problematyki. Wzięto pod uwagę miasta należące do ziem polskich współcześnie oraz w poruszanym okresie historycznym.
EN
Although the roots of the concept of the so-called Polish greater cities go back to the nineteenth century, their realization and the greatest momentum with which they were systematically implemented was in the first half of the 20th century. The formation of the Second Polish Republic, after Poland regained its independence in 1918, became a turning point for local planning, and the new political situation was an excellent opportunity for the administrative apparatus to popularize the planning concepts and systematically bring them to life. The example of the competition for the design of the Greater Cracow, carried out in 1909, (determining the shape of the city in the interwar period) and the regulatory plan developed on its basis, began to propagate similar concepts for other cities, sometimes also on the basis of prestigious architectural competitions. In this context, the competition for the expansion and reconstruction of Lviv, announced on March 15th 1921, and the o for the expansion and reconstruction of Lviv or the competition for the design and development of the city of Poznań, which was launched in 1930, should be mentioned. Those actions were not only of major planning value but also of a noticeable political and social aspect. The author describes individual concepts and some interesting competition entries, taking into account the conditions under which they were developed and the background on which these ideas were formulated. Observed analogies between historical and modern concepts have been pointed out and the main sources of their occurrence have been analyzed. Attention has also been paid to differences in spatial planning from the first half of the twentieth century and in a contemporary approach to similar issues. The cities located in the the current Polish lands and the historical borders were taken into account.
5
Content available Nieistniejąca zabudowa przyrynkowa w Krasiczynie
PL
Artykuł omawia zagadnienie lokacji miasteczka przy zamku w Krasiczynie. Przeanalizowano uwarunkowania w jakich zostało założone miasteczko oraz wyszczególniono etapy rozwoju zabudowy przyrynkowej. Krasiczyn to wieś w województwie Podkarpackim, która dziś znana jest głównie z historycznego zamku. Na podstawie zebranych materiałów źródłowych i wizji lokalnych w terenie zbadano charakterystykę rozwoju urbanistycznego założenia. Miasteczko zostało zlokalizowane na osi łączącej główny wjazd do zamku na kierunku zachodnim. Zabudowa wytyczona przy rynku w pierwszej fazie drewniana, a w kolejnych latach drewniano-murowana charakteryzowała się ukierunkowaniem szczytów w stronę centrum wnętrza urbanistycznego.
EN
The current article describes previous ideas concerning urban layout of the nearest neighborhood of Krasiczyn Palace. The location conditions were analyzed and individual steps of development has been specified. Krasiczyn is a village located in Podkarpackie province, in the southeastern Poland. Based on the collected source materials and field research the characteristics of assumptions of urban development were examined. Krasiczyn was located on the main axis connected the main entrance to the palace on the west. Wood building in the nearest area of the main market was replaced by wood-and-brick structure with characteristic orientation of the gabble ends towards the center of the urban interior.
PL
W referacie omówione zostały - wynikające z ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej (zachowanie wymaganych odległości), a także zachowania wymaganych odległości od form ochrony przyrody oraz od leśnych kompleksów promocyjnych. W przepisach przejściowych zawarte zostały wymagania dotyczące zarówno już użytkowanych elektrowni wiatrowych, elektrowni wiatrowych znajdujących się w różnych stadiach realizacji, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.
EN
The paper discusses - under the law on investments in wind power plants - the conditions and procedures for siting and building wind turbines and siting conditions of wind turbines in the vicinity of existing or planned residential buildings (keeping the required distance), as well as for maintaining the required distance from the forms of protected nature and the forest promotional complexes. Transitional provisions include requirements ranging from existing installations of wind power plants, wind power plants that are in various stages of implementation, to siting wind turbines in the vicinity of existing or planned residential buildings.
PL
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jedyną rolą ogrodzenia jest fizyczne, materialne wyznaczenie granicy gruntu czy własności. Jednak nie jest ot jedyna funkcja jaką te elementy małej architektury mają do spełnienia.
PL
Firma posiadająca samochód ze specjalistyczną zabudową i oklejony własnymi reklamami wzbudza zaufanie klientów. Co więcej, korzystanie z samochodu wyposażonego w specjalistyczną zabudowę skraca czas wykonania usługi.
PL
W pracy przedstawiona została propozycja oceny wielkości strumienia ciepła jawnego z powierzchni zabudowanej. Badania prowadzone były w tunelu aerodynamicznym przy przyjętych skalach podobieństwa KL = 100, KU = 2, KTx = 8 i Kt = 50. Turbulencyjny przepływ strumienia powietrza nad wymodelowanym obszarem zabudowy był rejestrowany przy wykorzystaniu wiązki światła laserowego. Określenie współczynnika struktury optycznej C2n pozwoliło ustalić wielkość współczynnika struktury termicznej C2T. Przyjmując profil prędkości wiatru o charakterze logarytmicznym wyznaczono wartość prędkości tarciowej, a w dalszej kolejności funkcji Monina - Obuchowa fT (z/zL). Na podstawie uzyskanych danych oszacowano skalę temperatury Tx i wielkość strumienia ciepła jawnego QH.
EN
The paper presents an assessment method of surface sensible heat fluxes. The study was conducted in wind tunnel with assumed similarity scales: KL = 100, KU = 2, KTx = 8 and Kt = 50. Laser beam was used to record turbulent air flow over modeled built area. Refractive index structure parameter allows determination of the temperature structure parameter. Friction velocity and Monin – Obuchow function were determined assuming logarithmic velocity profile. Obtained data allowed estimation of temperature scale and magnitude of sensible heat fluxes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań charakterystyki pracy łopatkowego silnika pneumatycznego przeznaczonego do zabudowy w układzie napędowym wciągnika łańcuchowego. Badania prowadzono dla kilku konfiguracji silnika. Określono zależność pomiędzy momentem obrotowym, a prędkością obrotową. Jako kryterium oceny przydatności danego rozwiązania wirnika przyjęto możliwość uzyskania przez silnik momentu obrotowego na założonym nominalnym poziomie oraz założonej nominalnej prędkości obrotowej przy możliwie małych wartościach ciśnienia zasilania.
EN
The article presents the results of the study of performance characteristics of a vane pneumatic motor designed for installation in the drive system of a chain hoist. The study was conducted for several configurations of the motor. The relationship between torque and rotary speed was determined. As a criterion for assessing of the suitability of a given rotor's solution the authors adopted possibility of obtaining by the motor of at the assumed nominal level and the assumed nominal rotary speed at the smallest possible values of supply pressure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własnych przyspieszeń drgań generowanych w trakcie wibracyjnego wyciągania elementów ścianek szczelnych. Badania realizowano w czterech punktach pomiarowych zlokalizowanych wzdłuż przyjętego profilu pomiarowego w odległościach: 10, 20, 28,8 oraz 31,3 m od źródła drgań. W każdym z przyjętych punktów pomiarowych badania prowadzono w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach przy wykorzystaniu analizatora drgań i oprogramowania firmy Brüel&Kjær oraz sejsmicznych przetworników firm Brüel&Kjær i Dytran. Trzy punkty pomiarowe zlokalizowano na powierzchni gruntu. Czwarty punkt pomiarowy przyjęto na ścianie nośnej budynku położonego najbliżej realizowanego podziemnego obiektu komunikacyjnego. Przeprowadzono analizę rozchodzenia się drgań w gruncie oraz dokonano oceny wpływu przenoszonych drgań na budynek. Stwierdzono, że poziom zarejestrowanych drgań nie jest szkodliwy dla konstrukcji rozpatrywanego budynku. Potwierdzono konieczność prowadzenia monitoringu drgań w początkowej fazie prac związanych nie tylko z wbijaniem elementów stalowych ścianek szczelnych, ale również w trakcie ich demontażu.
EN
The paper presents the results of research involving the measurement of vibration acceleration generated during the extraction of elements of sheet pile wall. The study was conducted at four measurement points located along the profile measuring distances: 10, 20, 28.8 and 31.3 m from the source of vibration. In each of the measurement points the research was carried out in three mutually perpendicular directions with the vibration analyzer Brüel&Kjær and seismic transducers Brüel&Kjær and Dytran companies. Three measurement points were located on the ground. The fourth measurement point was taken on the wall of the building closest to the implemented underground communication object. The analysis of the propagation of vibrations in the ground and evaluation of the influence of vibration transmitted to the building were done. It was found out that the level of recorded vibrations was not harmful for the structure of the considered building. It was confirmed that the vibration monitoring is necessary in the initial phase of work associated not only with the hammering of steel sheet pile walls but also in the process of dismantling.
PL
Parkstraße w niemieckiej miejscowości Fürth to spokojna uliczka w centrum dzielnicy mieszkaniowej, z prawej i lewej strony zabudowana domami jednorodzinnymi i willami. Tylko od czasu do czasu panującą tu ciszę przerywa pociąg linii Rangaubahn, którego trasa biegnie równolegle do ulicy.
EN
Linear shoring can be installed in the ground quickly and safely, reducing vibrations to a minimum so as not to damage the structures in vicinity and not disrupt traffic. The shoring is equally perfect for uses in the city. With various lengths of shoring plates or soldiers on slide rails, the system is suitable for trenches of various width and length. In the linear system the soldiers and consequently the panels are supported by rigid boogie cars, instead of permanently positioned spreader hinges. This ensures that the trench width is maintained at every stage of construction.
PL
Przestrzenny rozwój struktury Poznania w XIX wieku ukształtował wizerunek obecnego centrum miasta oraz wytyczył w późniejszym czasie kierunki rozwoju. Jednakże zarówno sposób, w jaki dokonano zmian, jak i ich zakres nie tylko spowodował zerwanie ciągłości kulturowej, lecz także znacząco przyczynił się do zmiany otaczającego środowiska przyrodniczego oraz przekształcenia charakteru miasta i jego oblicza.
EN
Space development of Poznań in XIX century gave a shape of contemporary center of town and directions of development parts and districts of this town. However the way of this development and range of changing cut off cultural continuity in space town and changed nature and space landscape.
PL
Autorzy podejmują aktualną problematykę rozwoju krakowskiego Rynku Głównego w okresie od lokacji w 1257 roku do początku XVI w., interpretując liczne i ważne odkrycia dokonane w czasie badań archeologicznych w latach 2005-2011. Badania te w istotny sposób poszerzyły wiedzę o zabudowie i przekształceniach centrum historycznego Krakowa w okresie późnego średniowiecza.
EN
The authors undertake a current subject of developments of the Main Market Square in Kraków from its incorporation in 1257 until the beginning of the 16th c. by interpreting numerous and vital discoveries made during the archaeological research of years 2005-2011. The research significantly widened the knowledge on buildings and transformations in the historic city centre in the Late Middle Ages.
PL
Artykuł przedstawia dwa przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych na funkcje związane z kulturą. Przykład pierwszy to adaptacja zabudowy na działce w śródmiejskiej zabudowie centrum Brukseli. Dawna szlifiernia kryształu została przebudowana na potrzeby lokalnego centrum kultury i wpłynęła na uatrakcyjnienie istniejącego układu przestrzeni publicznej. Przykład drugi dotyczy Mechelen, dawnej stolicy Belgii, gdzie budynek browaru Lamot i sąsiadujący z nim obszar, położony w centrum miasta przekształcono tak, że oprócz nowego centrum kultury w starym browarze, miasto wzbogaciło się o istotną sekwencję przestrzeni publicznych (place, ulice, most, ciągi spacerowe).
EN
The article presents two examples of postindustrial buildings revitalizations for new cultural activities. The first one is an adaptation of built-up tenatement–Mouse plot in the center of Brussels. The old glass grindery was rebuilt for local, cultural center and become one more attraction in existing public space system. The second example is from Mechelen, old Belgium capital, where brewery building - Lamot and surrounding area, located in town center, were rebuilt. This way a new, attractive sequences were added to existing public space system — places, streets, bridge, promenade.
EN
At Lower Silesia many small towns and villages which formerly had civic laws are to be found, but in the course of time they lost them. The considered settlements date back mostly to 13th century, they often went through severe trials, e.g. wars, fires, or floods. They obtained the civic laws as a result of a number of factors, then often they lost them, or sometimes recovered them again. The main elements of small towns are the market square and streets coming out of it. The frontages of the market square mostly have a compact building, often, even in small towns a town hall is to be found in the centre of a market square. The settlements in the piedmont terrains are especially picturesque, the market square forms there an interesting landscape interior. In the conclusion there is pointed out that systems of small towns and villages having urban traditions require a suitable space planning and a conservator's protection.
PL
Myślenice położone są w dolinie rzeki Raby i jej lewobrzeżnego dopływu potoku Bysinka, na terenie geograficznie określanym jako Beskid Wyspowy. Miejscowość ta leży około 30 km na południe od Krakowa, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych Kraków - Chyżne i Zakopane oraz w kierunku z Wadowic na Bochnię. Miasto założono na lewym brzegu Raby, a jego część rekreacyjna zwana Zarabiem położona jest na prawym brzegu rzeki. Ważnym elementem w kształtowaniu przestrzennym miasta stał się potok Bysinka, nad brzegiem którego zbudowano średniowieczny układ rynkowy miasta oraz rozwijała się od średniowiecza Górna Wieś. Lewobrzeżny dopływ Bysinki, potok San wytyczył kierunek rozwoju Dolnej Wsi, która rozwijała się wzdłuż wspomnianego cieku wodnego. Obydwie wsie włączono do Myślenic w roku 1929 i stanowią one ważną część organizmu miejskiego.
EN
Myślenice are situated in the valley of the Raba River and its left bank tributary creek bysinka, in geographically known as Island Beskids. This town lies about 30 miles south of Krakow, on the crossroads of important routes Krakow - Chyzne and Zakopane, in the direction of Wadowice on Bochnia. The city was founded on the left bank of the Raba River and its recreational area called earns is located on the right bank of the river. An important element in shaping the spatial city became a stream bysinka, which was built on the banks of the medieval market town and the system evolved from the medieval Upper Village. Bysinki left tributary stream San paved the direction of development of the Lower Village, which developed along the said watercourse. Both villages included Myślenice in 1929 and they are an important part of the urban organism.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.