Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Expo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Organizacja wystawy światowej to dla miasta-gospodarza szansa wykorzystania tego wydarzenia o globalnej skali dla własnego rozwoju poprzez m.in. poprawę jakości przestrzeni publicznych, transportu, bazy turystycznej, powstanie nowych obiektów kultury, ale też budowy wizerunku i wyższego pozycjonowania na arenie międzynarodowej. Wykorzystywane do budowy miasteczek Expo rozległe, często zaniedbane czy zniszczone przez przemysł tereny są odzyskiwane dla miasta, przyczyniając się do jego rozwoju. Po zakończeniu wystawy miasto otrzymuje tereny wyposażone w infrastrukturę architektoniczną, techniczną i zieleń oraz obiekty, które nadal funkcjonują i benefitują dla miasta. W wyniku tego procesu często udaje się zrealizować założenia synergii, rozumianej jako synteza energii, wyrażone umownie równaniem „2+2=5”. Spoiwem synergicznie wiążącym struktury post-Expo z miastem są jednoczące je ciągi czy strefy przestrzeni publicznych (np. Paryż 1889, Barcelona 1929, Seattle 1962), a także włączanie terenów post-Expo w systemy zieleni miejskiej (np. Barcelona 1888, Chicago 1893, 1933, Sewilla 1929, Nowy Jork 1939, 1964, Szanghaj 2010). Nie zawsze jednak potencjał terenów post-Expo jest efektywnie wykorzystywany. Czasami pozostają one izolowanymi wyspami, które wprawdzie dają atrakcyjną ofertę funkcjonalną (np. Sewilla 1992, Mediolan 2015), ale poprzez brak urbanistycznej synergii z miastem, nie generują takich korzyści, jak w przypadku struktur synergicznie powiązanych.
EN
The organization of the world’s exhibition is for the host city a chance to use this global event to build its image and position in the international arena, its own development by improving the quality of public spaces, cultural facilities, transportation, tourism, etc. Usually extensive, often abandoned, neglected or destroyed by industry areas were used to build Expo sites. In this way they were recovered for the city, contributing to its development. After the exhibition, the city receives areas, equipped with necessary architectural, technical and green infrastructure, and the buildings that continue functioning and longer benefit for the city. A result of this operation is a realization of the assumptions of synergy, as synthesis of energy, expressed by the equation „2+2=5”. Usually, the binders that synergistically bind Expo structures with the city, are uniting them strings or zones of public spaces (e.g. Paris 1889, Barcelona 1929, Seattle 1962), and the inclusion of post-Expo sites into the systems of green areas of the city (e.g. Barcelona 1888, Chicago 1893, 1933, Seville 1929, New York 1939, 1964, Shanghai 2010). But not always effective use of the potential of postExpo areas is a success. Sometimes they have remained isolated islands, which although give an attractive offer of a functional use of space, but through lack of urban synergy with the city, are not able to generate such significant benefits, as in the case of structures synergistically related (np. Seville 1992, Milan 2015). The article shows examples of both, effective and bringing a comprehensive range of benefits for the host city, and also misguided attempts of synergistic relationship between post-Expo areas and spatial structures of cities.
PL
Wystawy Expo są przestrzenią dla wyrażenia ambicji i indywidualnej wartości poszczególnych krajów manifestowanych przez architekturę pawilonów narodowych oraz towarzyszących im ekspozycji. Tymczasowość pawilonów przekłada się na konieczność zastosowania do ich budowy możliwie innowacyjnych i mieszczących się w zaplanowanych z góry kosztach efektywnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Niniejszy artykuł przedstawia pawilony narodowe Chile i Francji jako najbardziej innowacyjne i spektakularne przykłady zastosowania konstrukcji z drewna klejonego na wystawie światowej Expo 2015 w Mediolanie. Materiał zdjęciowy do artykułu został zebrany w trakcie ogólnopolskiej konferencji oraz wyjazdu naukowo-studialnego pod wspólnym tytułem „Feeding the Planet. Energy for Life. Mediolan”1 . Wydarzenie zostało zorganizowane pod auspicjami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie oraz Katedry AIU WBAIŚ UZ.
EN
Expo is space for the expression of ambition and the individuality of countries manifested by architecture of national pavilions and accompanying exhibitions. Temporality of pavilions translates into a need for highly innovative and cost effective solutions in architecture and construction. This article presents national pavilions of Chile and France as the most innovative and spectacular examples of structural use of glued laminated timber on Expo 2015 World Exhibition in Milan. Visual for the article has been collected during the conference of Polish universities and study trip under the title “Feeding the Planet. Energy for Life. Milan”1 . The event was organized under the auspices of the Committee of Architecture and Urban Planning of Polish Academy of Sciences, Faculty of Civil Engineering and Architecture of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin and Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering of the University of Zielona Góra.
3
Content available Współczesna fabrykacja na EXPO 2015
PL
Cyklicznie odbywające się w różnych krajach Expo stają się poligonem wymiany doświadczeń oraz promocji wystawców. Zawsze przyświeca im jakaś idea przewodnia będąca natchnieniem w tworzeniu ciekawych ekspozycji. Ogromne znaczenie ma architektura pawilonów stanowiąca oprawę i dopełnienie całości prezentacji. Prezentowane obiekty architektoniczne dają doskonały wgląd w aktualne trendy zarówno kształtowania nowych form, jak i zastosowania najnowocześniejszych technologii wznoszenia budynków. Od samego początku wystaw, biorąc choćby za przykład Pałac Kryształowy, fabrykacja zajmowała szczególne miejsce, gdyż ukazywała ogromny postęp w rozwoju przemysłu oraz nowych technologii w budownictwie. W miarę upływu czasu i postępującego rozwoju narzędzi projektowych, jak i wytwórczych przestała być ograniczonym zbiorem powtarzalnych elementów, na co wskazują niektóre formy i konstrukcje prezentowanych pawilonów wystawienniczych. Artykuł pozwala na obserwację nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w tym zakresie oraz przedstawienie dowodu na wciąż aktualną, nadążającą za rosnącymi wyzwaniami inwestorów i projektantów, różnorodną fabrykację w architekturze. Po przeglądzie obiektów Expo, będących wykładnią aktualnych rozwiązań architektonicznych, można wnioskować, iż fabrykacja może stanowić, tak jak niegdyś, rozwiązanie nurtujących współczesnych problemów architektonicznych.
EN
Periodically taking place in different countries Expo become the training ground for exchange of experiences and the promotion of exhibitors. There is always an idea which is guiding inspiration in creating interesting exposure. It is of great importance architecture pavilions which is the frame and complement the whole presentation. Presented architectural objects give an excellent example to observe current trends in both shaping new forms and the use of cutting-edge technologies of erecting buildings. From the very beginning of the exhibition, even taking the example of Crystal Palace, fabrication occupied a special place because it showed tremendous progress in the development of industry and new technologies in construction. As time passed and the progressive development of design tools and manufacturing ceased to be a limited set of repeatable elements as indicated by some of the forms and structures of 2015 exhibition pavilions. Article allows the observation of modern design solutions in this regard and to demonstrate evidence of the still current, trailing the growing challenges of investors and designers, various fabrication in architecture. After a review of Expo objects, being interpreted by the current architectural solutions can be concluded that the fabrication can be, as formerly, the solution to the concerns of contemporary architects problems.
PL
Wystawy międzynarodowe stworzyły szczególne okoliczności sprzyjające realizacji skrajnie oryginalnych i kontrowersyjnie ocenianych obiektów architektonicznych, które z czasem stawały się wyróżniającymi dominantami czy landmarkami w krajobrazie miast – gospodarzy wystaw. Tereny ekspozycyjne, wyposażane w obiekty, w założeniu tymczasowe, rozbierane po zakończeniu wystawy, stały się swoistym poligonem, na którym prezentowano najnowsze wynalazki techniczne, testowano nowe konstrukcje i formy, w sposób nieskrępowany poglądami tradycjonalistów, powszechnie podzielanych gustów i estetycznych przyzwyczajeń, uwarunkowaniami kontekstu krajobrazowego czy obowiązujących przepisów. Niekiedy, mimo zakładanej tymczasowości obiektów wystawowych, nie ulegały one likwidacji, pozostawały na terenach wystawowych na stałe, pełniąc dawne lub nowe funkcje, a przede wszystkim – często w sposób radykalny – zmieniając krajobraz miast. Dokonywało się dzięki nim estetyzowanie doświadczeń architektury, dostrzegano ich oryginalne walory przestrzenne i wizualne. Doceniano również ich nadzwyczajną cechę przyciągania uwagi i generowania nowych atrakcji turystycznych. Oponenci pozostawiania obiektów wystawowych traktowali je jako kłopotliwe dziedzictwo, często podkreślając nachalny nacjonalizm wielu budowli, ich sztuczne otoczenie oraz wskazując na niestosowność i nieprzystawalność nowych dominant do kontekstu krajobrazowego miast historycznych. Analiza współczesnego funkcjonowania terenów i obiektów powystawowych z Londynu, Paryża, Barcelony, Sewilli, Nowego Jorku, Saragossy i innych jest poprzedzona retrospektywnym przywołaniem ducha i czasów organizacji wystaw, z drugiej zaś strony stanowi próbę oceny ich zaplanowanych i nieplanowanych śladów odciśniętych w krajobrazie miast.
EN
International exhibitions have created special circumstances favoring an implementation of extremely original and controversial architectural forms and objects, that in time have become significant dominants or landmarks of the urban landscape of hosting cities. Exhibition grounds, equipped with facilities, in assumption temporary ones, demolished after the end of the exhibition, have become a kind of testing grounds at which the latest technical inventions were presented, new construction and forms were tested, unhindered by views of the traditionalists, commonly shared tastes and aesthetic habits, determinants of landscape context or of existing legislation. Sometimes, despite the presumed temporariness of exhibition facilities, they were not undergoing liquidation, remained at the exhibition areas permanently, performing old or new functions, but moreover – often radically – changing city landscape. Through them there was carried out the process of ‘aestheticsation’ of experiences of architecture, their original spatial and visual qualities were per-ceived. There was appreciated also their extraordinary feature to attract attention and generate new tourist attractions. The opponents of leaving of exhibition objects permanently, treated them as a problematic heritage, often emphasizing an intrusive nationalism of many buildings, their artifi-cial environment and pointing out an inadequacy and incompatibility of the new dominants to landscape context of historical cities. Analysis of contemporary functioning of the post-expo grounds and objects in London, Paris, Barcelona, Seville, New York, Zaragoza and the others is preceded by a retrospective evocation of the spirit and times of exhibitions. From the other side, is an attempt to evaluation of the planned and unplanned marks imprinted in the urban landscape.
5
Content available remote Trzy polskie pawilony na Wystawy Światowe Expo – trzy stopnie jakości
PL
Wystawa Światowa Expo to okoliczność i szansa na swobodną promocję całokształtu osiągnięć narodu, propagowania wiedzy o jego dziedzictwie, dorobku w zakresie nauki, techniki i kultury. Wystawa jest także odzwierciedleniem zmian i progresu kraju. Wreszcie Expo to architektura mająca w sposób lapidarny i zachęcający przekazać tę wiedzę, stając się podstawowym językiem komunikacji skłaniającym do interakcji. Każdy z ostatnich trzech polskich pawilonów nawiązuje ten dialog, posługując się właściwymi sobie i odpowiednimi dla sytuacji formułami. Jakość obiektów wystawowych stopniowana jest na równi przez pryzmat funkcji i formy, jak i promowania z jednej strony wartości kulturowych i tożsamościowych, z drugiej innowacyjnej technologii.
EN
The World Expo is an exhibition of circumstance and opportunity for the unconstrained promotion of all the achievements of the nation, popularizing knowledge of its heritage, achievements in science, technology and culture. The exhibition is also a reflection of the changes and progress of the country. Last but not least it is architecture which is to deliver knowledge in a concise and inviting manner, thus becoming the primary language of communication. Each of the last three Polish pavilions establishes this dialogue, by using the relevant and appropriate formulas. The quality of the objects is graded equally from the perspective of form and function as well as promotion the cultural values and identity along with innovative technologies.
PL
W warszawskiej hali Centrum Expo XXI w dniach 26-29 sierpnia br. po raz osiemnasty odbyła się miedzynarodowa wystawa "Zieleń to życie". Pod hasłem "Symfonia kolorów" promowano rośliny, technologie i trendy związane z techniką ogrodniczą i architektura krajobrazu.
PL
Światowa Wystawa Expo '98 zorganizowana w Lizbonie stała się finansową szansą na rozwój zdegradowanych i najbardziej ubogich terenów miasta. Dzięki przemyślanej polityce powstał w tym miejscu Park Narodów o oryginalnej architekturze, który nadał dzielnicy rangę najnowszej wizytówki miasta.
8
PL
Wystawy Światowe zawsze były wydarzeniami znaczącymi tak dla postępu myśli technicznej i architektury, jak i dla rozwoju miast, w których się odbywały. Ingerencja w miejski krajobraz w przypadku Expo Zaragoza 2008, poświęconego przede wszystkim zagadnieniom związanym z ekologią i gospodarką wodną doby globalizacji, dotyczyła całego miasta. Rozpoczęte kilka lat przed wystawą, dzięki międzynarodowym subwencjom przemiany, są nadal kontynuowane. Inwestycje komunikacyjne i towarzyszące im przestrzenie publiczne, rozpoczęte dzięki Expo kształtują współczesny wizerunek miasta i będą mu służyły przez dekady. Nowe mosty na Ebro współtworzą z Bazyliką del Pilar urokliwy krajobraz miejski Saragossy.
EN
The World Expositions have always been significant to the progress of technical thought and architecture as well to the development of cities where they took place. Interference in an urban landscape in the case of Expo Zaragoza 2008, devoted mostly to the issues of ecology and water management in the era of globalization, concerned the entire city. Initiated several years before the exhibition by means of some international subsidies, the transformations are being continued. Owing to Expo, investing in transport and new public spaces are shaping the contemporary image of the city and will serve it for decades. The new bridges over the Ebro and the Basilica del Pilar form the charming urban landscape of Saragossa.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.