Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  flat plate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of punching shear values with reinforcement based on calculations of two and four storey cast–in–place reinforced concrete flat plate system buildings with spans of 4 and 7 m in accordance with Armenian, Russian, European and American building codes under seismic action. The effect of punching shear on both interior and edge columns was carried out. All calculations by LIRA, Design Expert and RCM ACI–builder softwares were implemented. In contrast to Eurocode 2 (EN 2) and American Concrete Institute (ACI), the building codes of the Republic of Armenia (SNiP) do not include the influence of bending moment in shear stress equation. To analyze the systems finite element method (FEM) was used. The results of comparison analyses shown that according to SNiP the shear stresses do not exceed the limit even without reinforcement, whereas by foreign standards the differences between peak shear stresses with reinforcement and permissible shear reinforcement are marginal. To conclude, in shear stress condition the internal bending moments have a significant role, especially in seismic regions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości na ścinanie w oparciu o obliczenia dla dwu i czteropiętrowych budynków żelbetowych o rozpiętości 4 i 7 m, zgodnie z ormiańskimi, rosyjskimi, europejskimi i amerykańskimi normami budowlanymi, w strefie oddziaływań sejsmicznych. Przeprowadzono badania dotyczące przebicia zarówno dla słupów wewnętrznych, jak i narożnych. Wszystkie obliczenia wykonano w programach LIRA, Design Expert i RCM ACI–builder. W przeciwieństwie do Eurokodu 2 (EN 2) oraz American Concrete Institute (ACI) przepisy budowlane Republiki Armenii (SNiP) nie uwzględniają wpływu momentu zginającego na równanie dla naprężeń stycznych. Do analizy układów konstrukcyjnych wykorzystano metodę elementów skończonych (MES). Wyniki analiz porównawczych wykazały, że zgodnie z SNiP naprężenia ścinające nie przekraczają wartości granicznych nawet bez użycia zbrojenia, podczas gdy według norm obcojęzycznych różnice pomiędzy ekstremalnymi naprężeniami ścinającymi z użyciem zbrojenia a dopuszczalnym ścinaniem zbrojenia są marginalne. Podsumowując, dla warunków dotyczących naprężenia ścinającego wewnętrzne momenty zginające mają duże znaczenie, zwłaszcza na obszarach objętych oddziaływaniami sejsmicznymi.
EN
Linear, nonlinear and test comparison analyses of flat plate slabs with shear reinforcement are presented in the article. Analyses of slabs with and without shear reinforcement by nonlinear simulations are introduced. The calculations of slabs without and with 0.16 m eccentricities were performed. For analyses finite element method were used. Design models of flat slab with column by “Lira SAPR” software were carried out. After the calculations whole results with experimental investigations were compared. The comparison analyses were shown, that presence of shear reinforcement far increase the capacity of slabs. Furthermore, the presence of shear reinforcement depends on eccentricity increases the axial force approximately 25%. Moreover, the difference between tests and nonlinear analyses results are about 6.4%.
PL
W artykule przedstawiono liniowe, nieliniowe i doświadczalne analizy porównawcze płaskich płyt stropowych ze zbrojeniem na ścinanie. Przeprowadzono analizy płyt ze wzmocnieniem i bez zbrojenia z wykorzystaniem symulacji nieliniowych. Wykonano obliczenia płyt bez mimośrodów i z mimośrodami 0,16 m. Do analiz wykorzystano metodę elementów skończonych. Wykonano modelowanie płaskiej płyty ze słupem za pomocą oprogramowania "Lira SAPR". Po zakończeniu obliczeń porównano wyniki z badaniami eksperymentalnymi. Analizy porównawcze wykazały, że obecność zbrojenia na ścinanie znacznie zwiększa zdolność płyt do przenoszenia obciążeń. Ponadto obecność zbrojenia na ścinanie zależy od mimośrodowości, a siła osiowa wynosi około 25%. Co więcej, różnica pomiędzy testami i wynikami analiz nieliniowych wynosi około 6,4%.
3
Content available remote The calculation of flat plate systems taking into account seismic action
EN
The four storey in situ reinforced concrete frame-wall building by flat plate system is presented in the article, which under static and seismic loads was calculated. Only the middle column of the building in the paper was reviewed and all computations by LIRA were done. The calculations according to Armenian and Russian building codes were implemented and satisfied these conditions. The supremum and infimum bending moments and axial forces of column for flat plate analyses were determined and compared. At the same time there were carried out computations taking into account the punching shear action of slabs. The results are shown that the differences of axial forces between static and dynamic loads are negligible, however of the volume of punching shear is huge enough.
PL
W artykule przedstawiono istniejący budynek czterokondygnacyjny o żelbetowej konstrukcji szkieletowej słupowo-płytowej, do którego obliczeń przyjęto wpływ obciążeń statycznych oraz sejsmicznych. W opracowaniu omówiono słup środkowy, a analizy obliczeniowej dokonano za pomocą programu obliczeniowego LIRA. Analizę wykonano na podstawie norm armeńskich oraz rosyjskich, a otrzymane wyniki spełniają założenia obu norm. W celu przeprowadzenia analiz płyty płaskiej określono i porównywano obwiednie momentów zginających oraz sił osiowych słupa. Przeprowadzono również obliczenia mające na celu sprawdzenie nośności płyty na przebicie. W wyniku analizy stwierdzono, że różnice sił osiowych wyznaczonych przy uwzględnieniu obciążeń statycznych oraz dynamicznych są niewielkie, jednakże róż- nice wielkości nośności na przebicie są dość duże.
4
Content available The importance of the law of the wall
EN
This paper reports some results of turbulent boundary layer computation. The calculation is made assuming that law of the wall is valid throughout the boundary layer. Simple relations are proposed for friction for a smooth pipe and a flat plate at zero incidence. The results are compared with recent measurements. Encouraging results are obtained for both the cases of flows.
5
Content available Drag force on a flat plate in cavitating flows
EN
The present study focuses on the simulation of two dimensional unsteady cavitating flows. For simulation of unsteady behaviors of cavitation which have practical applications, the development of unsteady PISO algorithm based on the non-conservative approach is utilized. For multi-phase simulation, single-fluid Navier–Stokes equations, along with the volume fraction transport equation, are employed. The bubble dynamics model is utilized to simulate phase change between vapor and liquid phases of the water. Unsteady simulation of cavitation around NACA66(MOD) and supercavitation around a flat plate normal to flow direction are performed to clarify accuracy of presented model. Numerical results and comparisons with experimental data are provided. The accuracy is good, and it is possible to apply this method to more complex shapes.
EN
In this paper, the results of experimental investigations relating to the influence of negative and positive jet of the wake on laminar-turbulent transition in the boundary layer on a flat plate are described. Using the technique of phase averaging and wavelet analysis, the investigations were carried out in an aerodynamic tunnel with a low level of turbulence in the external stream. The existence of serious differences was noted between the influence of the negative and positive jets due to strong velocity impulses appearing in the area behind the negative jet in the place of the local minimum of the velocity. However, behind the positive jet such strong disturbances appear later, not directly in the region behind the jet. These impulses do not show any signs of chaos and fortuity, therefore they should be rather classified as determined disorder. Moreover, the region of calm behind the positive jet, well-known in the literature, remains also in the area of entirely disturbed flow.
PL
W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące wpływu ujemnego i dodatniego strumienia śladu spływowego na przejście laminarno-turbulentne w warstwie przyściennej na płaskiej płycie. Badania przeprowadzono w tunelu aerodynamicznym o niskim poziomie turbulencji przepływu zewnętrznego, wykorzystując technikę fazowego uśredniania i analizy falkowej. Stwierdzono istnienie poważnych różnic między oddziaływaniem ujemnego i dodatniego strumienia w postaci silnych impulsów prędkości pojawiających się w obszarze za ujemnym strumieniem w miejscu o lokalnego minimum prędkości. Za dodatnim strumieniem takie silne zaburzenia pojawiają się później i nie bezpośrednio za nim. Ponadto regiony uspokojenia za dodatnim strumieniem, dobrze znane z literatury, są dobrze widoczne także w rejonie całkowicie zaburzonego przepływu.
PL
W artykule przedstawiono analityczną metodę wyznaczania kierunków naprężeń głównych. Przeprowadzona analiza pozwala na stwierdzenie, że wypadkowa siła nacisku płaskiej płytki na glebę powoduje wystąpienie w niej wzajemnie prostopadłych naprężeń głównych, co umożliwia wyznaczenie za pomocą koła Mohra kąta pochylenia płaszczyzny w której występują największe naprężenia ścinające. Siła bezwładności i ciężar skiby nie powodują zmiany kierunku naprężeń głównych, nie zmieniają więc kierunku nachylenia płaszczyzny ścinania skiby.
EN
The article presents an analytical method used to determine main stress directions. Completed analysis allows to state that resultant force of the flat plate pressure against soil generates main stresses in this soil, being perpendicular to each other. This allows to use the Mohr's circle to determine the inclination angle for a plane, in which highest shearing stresses occur. Force of inertia and furrow-slice weight do not change the direction of main stresses, and thus they do not affect the direction of furrow shearing plane inclination.
8
Content available remote A complete numerical solution for the Blasius flow
EN
Flow and heat transfer in the laminar boundary-layer about a flat plate have been investigated numerically. The variations of dimensionless surface temperature and dimensionless surface temperature gradient for different values of Prandtl number can be obtained by solving only one initial value problem related to the boundary-layer cited above.
EN
In the paper the experimental results of the two-dimensional intermittency factor measurements are given. The measurements are carried out for the boundary layer of a flat plate with a low turbulence external flow. The two-dimensional character of the intermittency along and across the boundary layer is shown. The three-parameter cumulative function of the Weibull distribution is proposed for the description of the universal one-dimensional intermittency factor.
EN
The effect of the internal heat generation on the free convection from a vertical flat plate embedded in a porous medium saturated with the non-Newtonian fluid is studied. Similarity solutions are obtained for a given form of the internal heat generation. It is found that the present results are in very good agreement with those known from the literature.
11
Content available remote Combined heat and mass transfer by free convection past an inclined flat plate
EN
The steady laminar free convection boundary layer over the upper surface of a semi-infinite flat plate which is inclined at a small angle to the horizontal under the combined buoyancy effects of thermal and mass (concentration) effects is theoretically studied in this paper. Series solutions are obtained for both positive and negative inclinations of the plate, valid near the leading edge of the plate. Also, a series solution, which is valid only for positive inclinations and far downstream from the leading edge of the plate, is determined. The Keller-box scheme is then used to complete the solution in the regions where neither series is adequate using the full boundary layer equations. Results for the skin friction coefficient, the local Nusselt and Scherwood numbers are presented. Also, the variation of the separation point of the boundary layer with the Schmidt number is determined and shown on a graph.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.