Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatki modyfikujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu sezonowania na wybrane właściwości folii polipropylenowej orientowanej dwuosiowo. Próbki folii pobrane z dwóch różnych partii produkcyjnych, odznaczały się tym samym składem recepturowym i grubością. Próbki były przechowywane w warunkach magazynowych. Właściwości optyczne i mechaniczne folii oznaczono bezpośrednio po jej wyprodukowaniu oraz po 3, 14, 28 i 56 dobach sezonowania.
EN
The results of studies of the effect of seasoning time on the select properties of biaxal oriented polypropylene film were presented. The films samples, characterized by the same prescription compositions and thickness were taken from two different production batch. The samples were stored in a warehouse conditions. Optical and mechanical properties of films were determined directly after their production and after 3, 14, 28 and 56 seasoning days. The effect of seasoning time of films in a warehouse conditions on their properties was evaluated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oddziaływania dodatków zawierających krzem na właściwości trybologiczne kompozycji smarowej. Do modyfikacji smaru plastycznego, wytworzonego na bazie mineralnej i zagęszczonego 12-hydroksystearynianem litu, zastosowano hydrofobową krzemionkę amorficzną Aerosil® R972, hydrofilową krzemionkę amorficzną Aerosil® 300, montmorylonit (jako przedstawiciel krzemianów warstwowych) oraz mieszaniny: hydrofobowej krzemionki amorficznej z hydrofilową krzemionką amorficzną, hydrofobowej krzemionki amorficznej z montmorylonitem oraz hydrofilowej krzemionki amorficznej z montmorylonitem. Wykonano badania właściwości smarnych objęte normą dla analizowanej grupy środków smarowych, a uzyskane wyniki porównano ze sobą i oceniono wpływ oddziaływania różnych dodatków na wartość badanych parametrów. Do oceny właściwości trybologicznych wykorzystano wyniki badań granicznego obciążenia zużycia, obciążenia zespawania, obciążenia zacierającego, granicznego obciążenia zatarcia oraz granicznego nacisku zatarcia. Na podstawie wyników badań trybologicznych wybranych kompozycji smarowych stwierdzono istnienie synergistycznego oddziaływania między dodatkami modyfikującymi zastosowanymi w badanych kompozycjach smarowych, czyli hydrofobową krzemionką amorficzną, hydrofilową krzemionką amorficzną oraz montmorylonitem na zmianę wartości poszczególnych parametrów określających poziom właściwości trybologicznych badanych kompozycji smarowych.
EN
The paper presents the results of research on the influence of additives containing silica on the tribological properties of selected lubricating compositions. The study used greases based on paraffin oil of pharmaceutical purity. As a thickener of lubricating greases, lithium 12-hydroxystearate was used. The lubricating compositions were produced using modified additives in the form of hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972, hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300, laminated silicates in the form of montmorillonite and mixtures of hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972 with hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300, hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972 with laminated silicates in the form of montmorillonite and hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300 with laminated silicates in the form of montmorillonite. Research on lubricating properties was covered by the standard for analyzed group of lubricants, the results were compared with each other and the effect of the impact of various additives on the value of the parameters studied was evaluated. The tribological properties of the tested compositions were determined by measurement of the limiting load of wear (Goz/40), welding load (Pz), scuffing load (Pt), limiting load of scuffing (Poz) and the limiting pressure of seizure (poz). The results of tribological investigations of lubricating compositions affirmed the existence of synergistic effect between modified additives used in researched lubricating compositions, namely hydrophobic amorphous silica Aerosil® R972, hydrophilic amorphous silica Aerosil® 300 and laminated silicates in the form of montmorillonite and their mixtures on the change in value of particular parameters determining the level of tribological properties of the researched lubricating compositions.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu spalania ciekłych biopaliw ciepłowniczych na bazie oleju rzepakowego. Eksperyment przeprowadzono na stanowisku badawczym z aparatem ogrzewczo-wentylacyjnym, wyposażonym w palnik gazodynamiczny przeznaczony do spalania paliw lekkich i ciężkich. Do modyfikacji właściwości fizykochemicznych wykorzystano dodatek fizyczny oraz trzy handlowe dodatki modyfikujące stosowane do paliw ciekłych pochodzenia naftowego. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono zróżnicowany wpływ dodatków na skład spalin. Zaobserwowano zmniejszenie zawartości tlenków azotu oraz wzrost ilości tlenku węgla w spalinach.
EN
The article presents the results of the investigation of the combustion process of liquid heating biofuels based on the vegetable oil. The experiment was carried out on the test stand with fan heating apparatus equipped with oil burner designed for combustion of the light and heavy fuels. To modify the physicochemical properties, physical additive and three commercial additives for liquid fuels the oil origin was used. On the basis of the results analysis, diversified influence of the additives on the composition of the exhaust gases was stated. The reduction of the nitric oxides and an increase carbon monoxide in exhaust gases was perceived.
PL
Własności mechaniczne staliwa są funkcją przede wszystkim składu chemicznego i procesu krzepnięcia na który można wpływać poprzez zastosowanie zabiegu modyfikacji. Wpływ ten uzależniony jest od zastosowanego modyfikatora. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena efektów modyfikacji niskostopowego staliwa konstrukcyjnego wybranymi dodatkami modyfikującymi. Kluczowym elementem jest także obróbka cieplna o odpowiednich parametrach. W ramach badań wykonano dziewięć odlewów modelowych z zastosowaniem różnych modyfikatorów, ocenę skutków zabiegu oszacowano na podstawie otrzymanych wyników badań własności mechanicznych.
EN
Mechanical properties of steel are primarily a function of chemical composition and the solidification process which can be influenced by the application of the inoculation treatment. This effect depends on the modifier used. The article presents the results of studies designed to assess the effects of structural low alloy steel inoculation by selected modifying additives. A key element is the heat treatment with the appropriate parameters.The study was performed on nine casts modeled with different inoculants, assessment of the procedure impact was based on the mechanical properties of made castings.
EN
During diesel fuel biodegradation in the sandy and the clay soil, changes in bacteria, actinomycetes and fungi counts were determined. These determinations included also the counts of specific microorganism groups, ie diesel fuel-resistant and diesel fuel-metabolising bacteria and amylolytic, proteolytic and lipolytic microorganisms. Also the activity of soil enzymes, ie of urease and acid and alkaline phosphatases, was determined. The obtained results point to the increase of bacteria and fungi counts accompanying diesel fuel biodegradation, with a decrease in the actinomycetes count. A notably large increase was stated for bacteria resistant to diesel fuel and for those capable of its biodegradation, in particular in the soil modified with compost additive. Also an increase in the count of amylolytic and proteolytic microorganisms was observed in soil microflora, but the largest one in that of lipolytic microorganisms. The activity of urease increased only in the clay soil modified with compost, whereas that of acid and alkaline phosphatases increased in the two examined soils, also more distinctly when compost was added. The application of bioaugmentation treatment induced stimulation of microorganism growth, in particular of those resistant to diesel fuel and those capable of its degradation.
PL
Podczas biodegradacji oleju napędowego w glebie lekkiej i ciężkiej określano zmiany liczebności bakterii, promieniowców i grzybów, jak również różnych grup drobnoustrojów: bakterii odpornych na olej napędowy, bakterii zdolnych do biodegradacji oleju napędowego oraz mikroorganizmów amylolitycznych, proteolitycznych i lipolitycznych. Określano także aktywność enzymów glebowych: ureazy oraz kwaśnych i zasadowych fosfataz. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie liczebności bakterii i grzybów podczas biodegradacji oleju napędowego, przy równoczesnym zmniejszeniu liczebności promieniowców. Nastąpiło również znaczne zwiększenie ilości bakterii odpornych na obecność oleju napędowego oraz zdolnych do jego biodegradacji, zwłaszcza w glebie modyfikowanej dodatkiem kompostu. Obserwowano także zwiększenie ilości mikroorganizmów amylolitycznych i proteolitycznych, a w jeszcze większym stopniu lipolitycznych. Aktywność ureazy zwiększała się jedynie w glebie ciężkiej modyfikowanej kompostem, podczas gdy aktywność kwaśnych i zasadowych fosfataz rosła w obydwu badanych glebach, również w większym stopniu po zastosowaniu kompostu. Zabieg bioaugumentacji stymulował wzrost mikroorganizmów, zwłaszcza odpornych na olej napędowy oraz zdolnych do jego biodegradacji.
6
Content available remote Wpływ dodatków modyfikujących na przewodność elektryczną odlewów z Cu99,9E
PL
Przydatność miedzi do przeróbki plastycznej w dużym stopniu zależy od jakości struktury odlewu ciągłego. Czysta miedź ma dużą zdolność do tworzenia grubokrystalicznej i także transkrystalicznej struktury. Zmniejszenie wielkości ziarna w odlewie ciągłym np. z miedzi Cu99,9E (MIE) można uzyskać stosując zabieg modyfikacji [1,5]. Ograniczenie w stosowaniu modyfikacji łączy się z szybko malejącą przewodnością elektryczną wraz ze wzrostem ilości modyfikatora. W artykule opisano wyniki badań nad modyfikacją czystej miedzi przy takim doborze pierwiastków modyfikujących strukturę odlewu (B, Zr) aby równocześnie zapewnić wymaganą przez PN przewodność elektryczną powyżej 57 MS/m.
EN
Pure copper has strong tendency to build transcrystal structure, what creates hazard of cracking in technological process. To change the crystals shape and size modification can be used. Amount of modifying additions is limited by electrical conductivity decreasing with growing impurities content. This work describes studies on copper modification with sustained electrical conductivity on 57 MS/m level (PN).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.