Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  railway accidents
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przejazd kolejowy jest złożoną, trójwymiarową sceną ruchu, na której dochodzi do interakcji różnych strumieni pojazdów. Na tym małym obszarze przecinają się strumienie pojazdów o charakterystyce stochastycznej i regulowanej. W aspekcie bezpieczeństwa ruchu kluczowym czynnikiem jest zrozumienie procesów zachodzących w ruchu tych pojazdów, mających źródło w zachowaniach kierujących. W artykule zaprezentowano wyniki badań zachowania maszynistów EZT i kierowców autobusów w obszarze przejazdów kolejowych, z wykorzystaniem techniki eye tracking. W części pierwszej artykułu opisano przedmiotową problematykę. W części drugiej zamieszczono wybrane analizy zachowań.
EN
The level crossing is a complex 3D scene of traffic, where various streams of vehicles interact. In this small area streams of vehicles with stochastic and regulated characteristics affect each other. From the traffic safety point of view it is crucial to understand processes occurring in the traffic, originating from the drivers behavior. The paper presents the results of research on the behavior of train drivers and of bus drivers in the area of level crossings with the use of eye tracking technology. The first part of the article describes the subject matter. The second part contains selected behavioral analyzes.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the official PKBWK report.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidentyfikowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w oficjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the official PKBWK report.
PL
W artykule tym przedstawiono rezultaty analizy przyczyn poważnego wypadku kolejowego, jaki miał miejsce w okolicy Szczekocin w dniu 3 marca 2012 r. Celem tej analizy jest zilustrowanie zasad stosowania dedukcyjnej metody analizy przyczyn źródłowych znanej pod nazwą mapy przyczyn, a także zademonstrowanie wielkich zalet tego podejścia na wybranym przykładzie praktycznym. Autor prezentuje szereg uwag i opinii dotyczących przyczyn tego wypadku i zaleceń sformułowanych na tej podstawie przez rządową agencję ds. badania wypadków kolejowych w Polsce (PKBWK). W artykule wskazano i przedyskutowano niektóre możliwości skutecznego poprawienia bezpieczeństwa krajowego systemu kolejowego zidenty%kowane przez autora na podstawie mapy przyczyn tego wypadku, możliwości które zostały pominięte w o%cjalnym raporcie PKBWK z badania tej katastrofy.
EN
The paper presents the results of causal analysis for a severe railway accident near Szczekociny in March 3, 2012. The analysis is intended to illustrate the use of the cause mapping root cause analysis method and demonstrate its strengths on the selected practical example. The paper also includes some comments and opinions regarding the recommendations made with regard to this accident by the governmental agency being responsible for the examination of railway accidents in Poland (PKBWK). Some new opportunities for safety improvements of the domestic railway system derived based on the cause map are pointed out and discussed in the paper, opportunities that have not been taken into consideration in the o>cial PKBWK report.
PL
W artykule przedstawiono problem samobójstw na torach i przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. Wymieniono przyczyny i skutki tych zdarzeń oraz zaproponowano środki mogące przeciwdziałać takim wypadkom. Zamieszczono podstawowe dane o projekcie badawczym, jego cel i etapy oraz zestawienie podstawowych danych statystycznych pochodzących z różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich dotyczących badanego problemu. Opisując wypadki spowodowane przez samobójstwa na torach, scharakteryzowano trendy w zachowaniach samobójców, m.in. różnice w zachowaniu kobiet i mężczyzn, pory dnia i przyczyny. Zaproponowano środki zaradcze, z podziałem na tzw. twarde i miękkie, w celu zapobiegania tym sytuacjom. W podobny sposób scharakteryzowano wypadki spowodowane przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Przedstawiono konsekwencje wypadków w różnych aspektach: psychicznym, organizacyjnym i finansowym. W podsumowaniu zawarto wnioski z badań oraz przesłanki do poprawy bezpieczeństwa na torach.
EN
In article were discussed some problems related to suicides and trespassing on railway property. There were causes and effects of these accidents mentioned. There were prevention measures proposed. In chapter 1 were found basic information about project such as: aim, steps while in chapter 2 – review of basic statistical data related to analyzed problem from different European and Non-European countries. In chapter 3 were discussed suicides on the tracks. There were some trends in behaviors of suicides characterized, for instance differences between women and men, the day of the week, time of the day or reason. Next there were prevented measures divided into hard and soft. In chapter 4 were discussed trespasses analogously. The last chapter has been dedicated to the consequences of railway accidents in different aspects: mental, organizational and financial. In summary were contained research conclusions and premises for improving of situation and safety on the tracks.
6
PL
W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana koncepcja systemu wspomagającego koordynację działań ratowniczych przy katastrofie kolejowej. Zostaną w nim przedstawione: koncepcja systemu powiadamiania o wypadku, charakterystyka systemu oraz korzyści wynikające z wdrożenia i eksploatacji takiego systemu.
EN
The article presents the concepts of the system supporting the coordination of rescue operations at the crash train (System Support of Rescue Services - SSRS). Next is presented the concept of system notification about the accident, the structure and functionality of the system and benefits arising from the implementation and operation of such a system. The system is based on the use of wireless data transmission.
PL
W artykule dokonano oceny niezawodności człowieka, w ujęciu jakościowym i ilościowym, w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo drogowych. Przeanalizowano znaczenie niezawodności człowieka przy różnym wyposażeniu technicznym przejazdów kolejowo-drogowych. Skupiono się przede wszystkim na kwestii funkcjonowania przejazdów strzeżonych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów wspomagania pracy dróżnika przejazdowego. Zagadnienie zilustrowano omówieniem dwóch zdarzeń, do których doszło na strzeżonych przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa, szczególnie uwzględniając wpływ niezawodności człowieka na powstawanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
EN
The qualitative and quantitative definition of human reliability considering the assurance of safety on level crossings has been assessed in the paper. The importance of human reliability has been analysed in relation to different technical equipment used on level crossings. The paper has been focused on operation of protected level crossings with modern equipment supporting a level crossing attendant. The issue has been illustrated on two incidents which occurred on man-protected level crossings in Poland. Solutions which may contribute to increasing the safety level particularly by taking into consideration the influence of human reliability on risk creation have been proposed in the paper.
PL
Co roku na sieci kolejowej dochodzi do wielu wypadków spowodowanych próbami samobójczymi lub przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych. Od wielu lat specjaliści w Unii Europejskiej starają się znaleźć skuteczne metody, żeby zapobiec takim zdarzeniom. W 2011 roku z inicjatywy UIC powstał projekt, do którego realizacji zgłosiło się 17 organizacji z całej Europy. Projekt miał na celu zmniejszenie liczby samobójstw i nielegalnych przejść przez tory w miejscach niedozwolonych oraz kosztownych zakłóceń w ruchu pociągów spowodowanych tymi zdarzeniami. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących problemu przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. Informacje uzyskano od państw uczestniczących w realizacji projektu. Zebrane dane pozwoliły następnie na wyodrębnienie pewnych trendów w badanym problemie oraz wskazały na potrzebę stosowania różnych metod i środków zapobiegających występowaniu takich zdarzeń. Opisano motywy skłaniające ludzi do chodzenia torach. Następnie przeanalizowano metody i środki zapobiegawcze stosowane w różnych krajach i oceniono ich skuteczność. Na koniec przedstawiono konsekwencje wypadków kolejowych, spowodowanych nielegalnym przechodzeniem przez tory, stanowiących poważny problem eksploatacyjny kolei.
EN
Every year there are many accidents caused by suicide attempting or trespassing happened on railway lines. There are many efforts made by the European Union’s professionals to find effective prevention methods of such incidents. In 2011, the UIC initiated the joint project combining 17 entities from across Europe. Achieving the reduction of suicides on railway property and trespassing through railway lines in illegal places resulting in expensive disruptions of the railway traffic was a goal / target of this project. The research results of illegal trespassing through railway lines’ problem is presented in the paper. It includes information obtained from countries participating in the project. Collected data allows us for selecting of specific trends in the problem under analysis and showing the necessity to apply several means and methods preventing occurrence of such events/incidents. The reasons inducting people to walk on rails have been described. Prevention means and methods applied in particular countries have been then analysed and their effectiveness has been assessed. The consequences of railway accidents caused by illegal trespassing railway lines, which create serious problems in railway operation have been finally presented.
9
Content available remote Database of railway accidents in the European Union
EN
Proper investigation of railway accidents is necessary for ensuring high level of safety in railway transport. In order to facilitate information flow on investigation results between Member States of the European Union, a database ERAIL (European Railway Accident Information Links) has been established. This database has been presented in this paper. At the beginning, the most important definitions has been summarised and the description of performing and documenting railway accident investigation according to the Railway Safety Directive (2004/49/EC) has been provided. After that there is a characterisation of data related to railway accidents which can be found in the ERAIL database. The way of interaction with the database has been shortly presented and evaluated, sample search results are also given. There is a set of conclusions at the end of the paper.
PL
Badanie przyczyn wypadków kolejowych ma duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego. W celu ułatwienia przepływu informacji o ustaleniach komisji wypadkowych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej opracowano bazę danych ERAIL (European Railway Accident Information Links). Baza ta została zaprezentowana w niniejszym artykule. Na początku przytoczono najważniejsze definicje i omówiono sposób prowadzenia i dokumentowania dochodzeń zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei. W dalszej kolejności scharakteryzowano typy informacji związanych z wypadkami, które można znaleźć w opisywanej bazie danych. Następnie przedstawiono sposób interakcji z bazą danych ERAIL i dokonano jego oceny oraz podano wyniki kilku przykładowych kwerend. Artykuł zakończono sformułowaniem wniosków.
10
Content available Czynnik ludzki jako przyczyna wypadków kolejowych
PL
W artykule przedstawiono definicje terminu „czynnik ludzki” i wyjaśniono, dlaczego bywa on często błędnie stosowany w komentarzach pojawiających się w środkach przekazu po zdarzeniu się wypadku kolejowego. Poruszono znaczenie przygotowania procedur i realizacji działań związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego w oparciu o te procedury. Omówiono pozytywne i negatywne konsekwencje ich stosowania w kontekście związku z powstawaniem wypadków oraz z wymaganiami systemu zarządzania bezpieczeństwem kolejowym. Zwrócono uwagę na fakt, że proces przejmowania kontroli przez człowieka nad urządzeniami sterowania ruchem kolejowym jest jednym z istotnych czynników wpływających na stopień zagrożenia wypadkiem. Poddano także rozważaniom zasadność bezwzględnego priorytetu człowieka nad poleceniami sterującymi wypracowanymi przez urządzenia i systemy kierowania ruchem.
EN
The defmition of "Human Factor" term is presented in the paper. It is explained why it is often wrongly used in mass media comments after the railway accident occurrence. The importance of preparation and execution of procedures referring to railway traffic safety operation is raised. The positive and negative consequences of their application are discussed in relation to railway accidents appearance and to the railway safety management requirements. The attention is drawn to the fact that taking over the control on railway signalling equipment by the operator is one of the important factors of the accident risk. The legitimation of absolute human priority above the orders worked out by the signalling equipment and systems is also discussed in the paper.
11
Content available Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym
PL
Wypadki komunikacyjne sądużym zagrożeniem dla uczestników transportu, zwłaszcza jak weźmie się pod uwagę dużą liczbę ofiar śmiertelnych. W artykule zaprezentowano analizę stanu bezpieczeństwa w transporcie krajowym na styku transportu kolejowego z drogowym. Przeanalizowano dostępne raporty i sprawozdania na temat bezpieczeństwa w szczególności na przejazdach kolejowych. Zwrócono uwagę na udział zdarzeń pojazdów samochodowych na przecięciu tras drogowych z liniami kolejowymi. Przedstawiono wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa ruchu w transporcie lądowym.
EN
Traffic accidents are a major threat to the participants of transport, especially as we take into account the large number of road fatalities. The paper analyzes the state of safety in the national transport at the meeting point of rail and road transport. The available reports and statements on safety, particularly at railway crossings, were analyzed. The events involving vehicles at the intersection of traffic and railway lines were alsoanalyzed. Moreover, selected aspects of traffic safety improvement in land transport were presented.
12
Content available remote Zasady wykonania dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku kolejowego
PL
Jedną z istotnych czynności podczas badania przyczyn wypadków kolejowych jest przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia i sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Na tym etapie prac komisji wypadkowej, potrzebna jest szczególna wiedza z zakresu budowy i diagnostyki dróg kolejowych oraz fotografii. Błędy popełnione w czasie dokumentowania śladów wypadku, stanu pojazdu szynowego i stanu nawierzchni szynowej mogą w przyszłości prowadzić do trudności w ustaleniu przyczyny wypadku. W artykule omówiono podstawowe zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej w czasie oględzin miejsca zdarzenia na podstawie własnych doświadczeń.
EN
One of the important steps in the investigation of rail accidents is to inspect the scene of the incident and to provide photographic documentation. At this stage of the accident, is needed a special knowledge of the construction of railways and diagnostics, as well as photography. Errors committed during documenting traces of the accident, the state of the rail vehicle and rail surface condition in the future may lead to difficulties in determining the cause of the accident. The article discusses the basic principles of the reason photographic documentation preparing process during the inspection of the scene on the base on of the actions own experiences.
PL
Przedstawiono zagadnienie efektywności symulacji komputerowej w analizie przebiegu oraz przyczyn wypadków i katastrof kolejowych, opierając się na wybranych dwóch przykładach z doświadczeń autora. Opisano podstawowe cechy programów symulacyjnych zastosowanych do analizy zaistniałych sytuacji oraz zarys metody postępowania i wnioskowania. Podano najważniejsze wyniki badań symulacyjnych oraz wnioski z nich wypływające, wraz z odniesieniem ich do rzeczywistego przebiegu wypadków. Stwierdzono skuteczność tej metody; dodatkowo postawiono postulat dotyczący standaryzacji i certyfikacji dokumentacji powypadkowych.
EN
The article presents question of computer simulation effectiveness in the analysis of the processes and causes of railway accidents and disasters on the basis of two selected examples from author's own experience. There were described basic features of simulation programmes applied in analysis of occur situations and the out line of proceedings and concluding method. The most important results of simulation and conclusions drawn as well as reference to real accident process are presented. The effectiveness of the method was confirmed. In addition proposal concerning standardisation and certification of post accident documentation was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.