Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  speed measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim and scope of this work included the design and practical implementation of a digital monitoring system for the polyacrylonitrile (PAN) fibre spinning process line used for the creation of different PAN based fibres doped with silver (Ag), polyaniline (PANI), carbon nanotubes (CNT) and 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride (TTC). After the collecting and processing of process parameters, including bath temperatures and the rotational speed of the feeding-receiving points, available in the form of digital data, they were compared with the appearance of fibres obtained (their surface structure and cross-section shape) and with the results of the fibre specific strength (WtP). Archiving of speed and temperature measurement data allowed to create a database combining the process parameters with the parameters of the fibres obtained. Online monitoring of the parameters enabled programmable change of the speed and temperature in important parts of the process in order to develop appropriate production profiles.
PL
Celem i zakresem prac było zaprojektowanie i praktyczna realizacja cyfrowego systemu monitorowania linii technologicznej przędzenia włókien poliakrylonitrylowych (PAN) używanej do tworzenia różnych włókien opartych na PAN domieszkowanych srebrem (Ag), polianiliną (PANI), nanorurkami węglowymi (CNT) i chlorkiem 2,3,5-trifenylotetrazoliowy (TTC). Po zebraniu i przetworzeniu parametrów procesu, w tym temperatur kąpieli i prędkości obrotowych punktów rozciągających, dostępnych w postaci danych cyfrowych, porównano je z wyglądem uzyskanych włókien (ich strukturą powierzchni i kształtem przekroju poprzecznego) oraz z wynikami wytrzymałości właściwej włókien (WTP). Archiwizacja danych pomiaru prędkości i temperatury pozwala na stworzenie bazy danych łączącej parametry procesu przędzenia z parametrami uzyskanych włókien. Monitoring parametrów on-line umożliwia programowalną zmianę prędkości i temperatury w ważnych częściach procesu w celu opracowania odpowiednich profili produkcyjnych.
EN
The main purpose of this study was to describe a parameter tuning of PI speed controller when the speed is determined by differentiating the position. In the first part three methods of speed calculation was selected: moving average, low pass filter, and smooth derivative with FIR filter. Dynamic and static properties of presented methods were compared through simulation studies. The results can be helpful in choosing method for estimation the speed of the direct drive, especially for very low speeds. In the second part the relationship between the degree of smooth filter and controller setting is analysed. Simulation results show that the proposed control approach can provide good dynamic of the drive.
PL
W pracy przedstawiono dobór parametrów regulatora prędkości typu PI w uk ładzie sterowania, w którym sygnał prędkości jest wyznaczany poprzez różniczkowanie sygnału położenia. W pierwszej części wybrano trzy metody wyznaczania sygnału prędkości: ruchoma średnia, filtr dolno-przepustowy, oraz gładka metoda różniczkowania z filtrem FIR. Na drodze badań symulacyjnych porównano właściwości dynamiczne i statyczne zaprezentowanych metod. Zaprezentowane wyniki mogą być pomocą w wyborze metody wyznaczania prędkości, szczególnie w zakresie bardzo niskich prędkości obrotowych. W drugiej części pracy przeanalizowano zależność nastaw regulatora prędkości od stopnia filtru wygładzającego. Wyniki badań symulacyjnych wskazują, że zaproponowane podejście zapewnia uzyskanie dobrych właściwości dynamicznych napędu.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wdrożenia sieci odcinkowych pomiarów prędkości na przykładzie województwie zachodniopomorskiego. Autorka skupiła się na rozwiązaniach Inteligentnych Systemów Transportowych służących do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego. W pierwszej części artykułu został omówiony stan bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa zachodniopomorskiego. W dalszej części zostały przedstawione rozwiązania systemów telematycznych powszechnie stosowanych do rejestrowania prędkości pojazdów drogowych oraz sposób rejestrowania i przetwarzania danych. W trzeciej części przeanalizowane zostały mapy wypadków oraz miejsca zaimplementowanych odcinkowych pomiarów prędkości, na podstawie których powstała autorska propozycja miejsc wdrożenia sieci odcinkowych pomiarów prędkości ze względu na dużą wypadkowość.
EN
The article presents the concept of implementing a network of average speed measurements in the West Pomeranian. The author focused on solutions of Intelligent Transport Systems to improve the safety of road transport. The first part of the article discusses the state of road traffic safety in the West Pomeranian. In the next part, the solutions of Intelligent Transport Systems used to record the speed of road vehicles and the method of data recording and processing were discussed. In the third part, the accident maps and the locations of the stored sectional speed measurements were analysed, on the basis of which the proposition of places for the implementation of the network of average speed measurements was created due to the high accident rate.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań prędkości rowerzystów dla różnych rozwiązań infrastrukturalnych. Badania przeprowadzono w jedenastu lokalizacjach o nawierzchni asfaltowej, na pasach ruchu na jezdni, ciągach pieszo rowerowych, kontrapasach, wydzielonych ścieżkach rowerowych oraz na pasie ruchu dla autobusów. Przeanalizowano także prędkość rowerzystów na ścieżce rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej oraz prędkości na pasie rowerowym o dużym pochyleniu wzdłużnym. Szczegółowe wyniki pomiarów przedstawiono w podziale na kategorie wiekowe, płeć i rodzaj roweru.
EN
The article presents the results of research on cycling speed on various infrastructure solutions. The measurements were taken in 13 different locations: on road lanes, bicycle counterflow lanes, isolated paths and bus lanes. Additional research were made on bike paths with paving surface and on bicycle lane where a 6.3% gradient exists Results are presented as average speed and quantile to of the order of 0.15 and are separated by age group and bike type.
PL
Prędkość pojazdów jest jednym z podstawowych czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego i dlatego poprzez oddziaływanie na nią jesteśmy w stanie mieć wpływ na ten poziom. Jednak skuteczność starań w zakresie sprawowania kontroli nad prędkością warunkowana jest stopniem przestrzegania przez użytkowników ruchu drogowego różnego rodzaju ograniczeń i zaleceń. Główna część pracy skupia się na opracowaniu wskaźników oceny dla różnych prędkości dopuszczalnych. Istotną część pracy stanowią badania i analiza czynników determinujących wybór prędkości przez kierowców oraz stopień przestrzegania dopuszczalnych ograniczeń prędkości. Kolejna część pracy zawiera wyniki i analizę badań empirycznych prędkości, które posłużyły do stworzenia i określenia wartości współczynników charakteryzujących opracowane wskaźniki. W pracy został sformułowany ogólny wzór na wskaźnik oceniający prędkość poruszania się kierowców. Na podstawie opracowanych wskaźników i analizy przeprowadzonych badań przedstawiono wnioski i propozycję praktycznego zastosowania wskaźników oceny prędkości.
EN
The speed of vehicles is one of the main factors affecting the level of road safety and therefore, by acting on it, we are able to have an impact on this level. However, the effectiveness of efforts to exercise control over the speed conditioned by the degree of compliance by road users all kinds of restrictions and recommendations. The main part of the work focuses on the development of evaluation indicators for different speed limits. An important part of the work is the study and analysis of the factors determining the choice of speed by drivers and the degree of compliance with the permissible speed limit. An extensive part of the work contains the results and analysis of empirical research speeds that were used to create and determine the factors characterizing the developed indicators. The work has been formulated general formula for evaluating the rate of speed of the drivers. Based on the developed indicators and analysis of the study presents conclusions and a proposal for the practical application of evaluation indicators speed.
EN
In an article titled: Analysis of methods of wheel speed measurement using magnetic sensor mounted in vehicle presents the construction and method of manufacture modern tyres and including consideration of magnetic properties of the individual components of the tyre. Furthermore, it provides methods for measuring pneumatic wheel speed and analysis of existing solutions patents in this field. As well as the methodology for conducting a study to determine the relationship between eg. the magnetism of the tyre and wheel speed.
PL
Artykuł przedstawia budowę i sposób produkcji współczesnych opon samochodowych, wraz z uwzględnieniem właściwości magnetycznych poszczególnych elementów składowych opony. Ponadto artykuł zawiera metody pomiaru prędkości obrotowej koła ogumionego oraz analizę istniejących rozwiązań patentowych w tej dziedzinie. Jak również metodykę prowadzenia badań mających na celu określić zależności pomiędzy np. magnetyzmem opony a prędkością obrotową koła.
EN
To implement speed regulation algorithms of PMSM motor on real object the exact model encompassing imperfections of digital measurement and AC-DC-AC converter is required. The aim of the following paper is to present this kind of simulation model of the neural speed regulation system of PMSM motor in Matlab – Simulink. In the beginning the direct-quadrature transform and mathematical model of permanent magnet synchronous motor in dq coordinate system are shown. The paper shows speed measurement algorithm which ensure digital character of the output data. In the second section the neural speed controller trained on-line by backpropagation algorithm and the method for calculating gradient of error function are described. At the end of the paper simulation results validating proper behaviour of neural speed regulation system of PMSM motor are shown.
8
PL
Na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną o bezpieczeństwie rowerzystów decydują czasy międzyzielone, które zależą od poprawnego przyjęcia prędkości ewakuacji i dojazdu rowerzystów i pojazdów. Nowa ustawa, wprowadzona w zeszłym roku, podniosła prędkość ewakuacji rowerzystów na przejazdach z sygnalizacją aż o 50 % (z 2.8 m/s do 4.2 m/s). W celu sprawdzenia czy nowa wartość prędkości ewakuacji odpowiada tej osiąganej w warunkach rzeczywistych przeprowadzono pilotażowe badania empiryczne prędkości przejazdu rowerzystów przez przejazdy z sygnalizacją świetlną na kilku poligonach w Krakowie. W referacie zaprezentowano wyniki pomiarów empirycznych prędkości przejazdu rowerzystów z uwzględnieniem płci i wieku rowerzystów. Rozróżniono rowerzystów wjeżdżających na przejazd z biegu i z zatrzymania. Pokazano również wpływ długości przejazdu na prędkość przejazdu rowerzystów wjeżdżających na przejazd z zatrzymania. Wykonane badania pokazują, że prędkość ewakuacji rowerzystów powinna być przyjmowana na poziomie 3.1 m/s a długość sygnału zielonego dla rowerzystów powinna być obliczana przy przyjęciu prędkości rowerzystów na poziomie 2.2 m/s.
EN
At signalized bike crossings, safety of cyclists is determined by intergreen times that depend on the correct estimation of clearance times of bicycles and vehicles. The new law, introduced last year, increased cyclists’ clearance speed at signalized intersections by 50% (from 2.8 m/s to 4.2 m/s). In order to verify whether the new clearance speed corresponds to that achieved in “real world” conditions, the ones conducted empiric studies of cyclists’ speed at signalized bike crossings on military grounds in Krakow. The results of the studies were presented in the paper taking into account factors like cyclists’ gender and age. Also, cyclists were divided into two groups based on whether they were entering the intersection from a moving or from a standing start. The tests show ride length impact on the clearance speed of the cyclists entering the bike crossings from a standing start. Conducted studies show that the cyclists’ clearance speed should be assumed to be 3.1 m/s and the green light interval should be computed based on 2.2 m/s cyclists’ speed.
EN
The article presents an extended method for measuring commercial speed. The extension of the method applies to identifying acceleration while travelling. The method uses the measurement of transport parameters in the transport network using a mobile application based on Android. Extending the measurement as described in the article is a basis for more thorough analysis of the quality of transport networks, mainly in the context of public transport. The measurement can contribute to more justified division of transport tasks in terms of its balancing, optimizing distribution of bays and improved design public transport vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano rozszerzoną metodę pomiaru prędkości komunikacyjnej. Rozszerzenie metody dotyczy identyfikacji wartości parametrów przyspieszenia w ruchu, związanych z realizowanym przemieszczeniem. W metodzie wykorzystano pomiar charakterystyk przemieszczeń w sieci transportowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej zrealizowanej na platformie Android. Rozszerzenie pomiaru w sposób zaprezentowany w artykule stanowi podstawę do pogłębionych analiz jakości sieci transportowych w tym głownie w aspekcie transportu zbiorowego. Tego typu pomiary mogą stać się przyczynkiem do kształtowania zasadnego podziału zadań w transporcie w aspekcie jego zrównoważenia, optymalizacji rozmieszczenia zatok postojowych czy również lepszego projektowania środków transportu zbiorowego.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości pojazdów w czasie przejazdu przez skrzyżowanie typu rondo. Na tym typie skrzyżowań prędkość pojazdów zależy od parametrów geometrycznych ronda oraz od wartości natężeń ruchu. Artykuł prezentuje wyniki badań własnych autorki.
EN
The results of research of distinguish vehicle groups speeds on roundabouts have been presented in his article. The vehicles speeds on roundabouts depends on geometrical parameters and on vehicle traffic volumes on particular elements of roundabouts. This article presented results of author own researches.
PL
Przedstawiono metodę pomiaru prędkości kątowej z użyciem enkodera kwadraturowego i procesora sygnałowego TMS320F28335 wyposażonego w interfejs enkoderowy eQEP. Omówiono budowę i zasadę działania optoelektronicznego enkodera kwadraturowego. Opisano dwie podstawowe metody enkoderowego pomiaru prędkości kątowej, wskazano ich ograniczenia. Zaproponowano połączenie podstawowych metod, uzyskując metodę łączoną odznaczającą się dużą dokładnością w szerokim zakresie prędkości kątowych. Omówiono moduł enkoderowy eQEP. Przedstawiono sposób doboru parametrów metody uwzględniający ograniczenia procesora oraz rozdzielczość zastosowanego enkodera. Przedstawiono sposób oprogramowania metody w procesorze.
EN
The paper describes angular velocity measurement method using quadrature encoder and TMS320F28335 processor equipped with eQEP interface. Optoelectronic quadrature encoder principle of operation is reminded. Two basic methods of angular velocity measurement are discussed and their limitations are emphasized. Mixed angular velocity measurement method is proposed to achieve good measurement accuracy in wide speed range. The eQEP interface is presented. The equations and guide for parameter calculation which takes into consideration processor limitations and encoder resolution are included. Implementation of the method in the processor is discussed.
PL
W artykule określono wpływ średniej prędkości pojazdów samochodowych na wielkość emisji wybranych toksycznych składników spalin. Do realizacji tego celu niezbędne było wykonanie pomiarów prędkości na odcinku drogi na ul. Ofiar Katynia w Zabrzu. Zakres artykułu obejmował pomiary w trzech różnych porach dnia oraz różnych dniach tygodnia. Wielkość emisji wybranych toksycznych składników spalin została określona za pomocą programu komputerowego COPERT IV.
EN
In this paper the influence of the average speed of vehicles on emissions of some toxic components of exhaust was showed. To achieve this goal it was necessary to perform measurements of speed on a road section on the street Victims of Katyn in Zabrze. The scope of work included measurements at three different times of day and different days of the week. The emissions of selected toxic components of exhaust gases was determined with a computer program COPERT IV.
13
Content available GPS use to determine accurate speed
EN
The paper presents the importance of measurements and research in the road traffic as well as the most often used methods of speed measuring. Possibilities of GPS system use for speed measurements are described. Possibilities created by this method usage to determine the speed in the road traffic are shown.
EN
In the paper the position and speed measurement module implemented in FPGA (Field Programmable Gate Array) structure is presented. The module is part of motion processor applied to control DC(Direct Current) and PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) motors. The module interfaces to quadrature incremental encoders with two outputs signals displayed by 90 electrical degrees and output giving one pulse per revolution. Digital filters of the module make the system resistant to electrical noise. The module is implemented on a Spartan-3E FPGA structure manufactured by Xilinx. Results velocity and position measurement are presented.
PL
W artykule przedstawiono zaimplementowany w układzie FPGA (ang. Field Programmable Gate Array) moduł pomiaru prędkości i położenia. Moduł ten jest częścią procesora ruchu przeznaczonego do sterowania silnikami DC (ang. Direct Current) i PMSM (ang. Permanent Magnet Synchronous Motor). Interfejs wejściowy układu współpracuje z przetwornikami obrotowo-impulsowymi przyrostowymi, zawierającymi dwa wyjścia sygnałowe przesunięte o 90 stopni elektrycznych, oraz wyjście indeksu (1 impuls/obrót) (rys. 1). Prezentowany blok realizuje pętle pomiaru prędkości i położenia. Został on zaimplementowany w strukturze układu Spartan-3E firmy Xilinx (rys. 2). Program modułu napisano w języku VHDL. Do symulacji i kompilacji projektu bloku pomiaru prędkości i położenia wykorzystano oprogramowanie ISE. Moduł ten cechuje odporność na zakłócenia elektryczne. Zawiera on dedykowane filtry cyfrowe, odfiltrowujące zakłócenia wejściowe do modułu (rys. 4). Bardzo istotnym zagadnieniem jest detekcja kierunku ruchu i pomiar położenia. Prezentowany moduł zawiera rozwiązania zapewniające prawidłową detekcję kierunku ruchu i prawidłowy pomiar położenia (rys. 5, 6). Jest to szczególnie istotne w przypadku oscylacyjnego ruchu, zwłaszcza gdy przemieszczenia są małe a oscylacje wysokiej częstotliwości. Proste techniki detekcji nie zapewniają właściwego pomiaru, powodując utratę impulsów, bądź zliczają te same impulsy wielokrotnie. W celu przeprowadzenia badań zbudowano stanowisko badawcze. Przeprowadzono badania modułu pomiaru prędkości i położenia z wykorzystaniem przetwornika obrotowo impulsowego przyrostowego w różnych programach ruchu w środowisku zakłóceń elektrycznych. Wyniki pomiarów porównano z układem referencyjnym zbudowanym na karcie PC z procesorem ruchu MC1401A firmy PMD (rys. 7). Wyniki pomiarów położenia badanego modułu nie różniły się więcej niż o 1 inkrement. Prezentowany moduł pomiaru prędkości i położenia będzie częścią procesora ruchu zbudowanego w oparciu o układ FPGA.
PL
Przedstawiamy sposób przeprowadzania symulacji komputerowej sygnałów pomiarowych rejestrowanych przez bezstykowe optyczne czujniki prędkości wzdłużnej i poprzecznej samochodu, a także wykorzystanie tej symulacji w procesie projektowania i weryfikacji algorytmów przetwarzania sygnałów oraz ich analizy w trakcie obróbki po pomiarach drogowych.
EN
The paper presents the manner of executing computer simulation of measurement signals recorded by vehicle longitudinal and lateral velocity non-contact sensors as well as the use of such a simulation in the process of designing and verifying signal processing algorithms and signals after road tests.
PL
Prędkość w bezpieczeństwie ruchu drogowego jest czynnikiem, którego wagi nie sposób nie docenić. Na podstawie danych o średnich czy też chwilowych prędkościach pojazdów w badanych miejscach podejmuje się decyzje o wprowadzeniu ograniczeń, jednak limity prędkości ustanawiane w miejscach do tego niepredestynowanych powodują działanie odwrotne do zamierzonego, czy to wskutek dewaluacji znaków w ogóle, czy dewaluacji samego ograniczenia prędkości.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem promieniowania laserowego do pomiaru prędkości pojazdów. Omówiono sposób pomiaru przyjęty w konstrukcji opracowanego w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej prototypu prędkościomierza laserowego oraz przedstawiono wyniki analizy zasięgowej z uwzględnieniem podstawowych parametrów zastosowanych w nim elementów optoelektronicznych. Przeanalizowano problem zwiększenia precyzji pomiaru odległości dzięki wykorzystaniu charakterystyk kształtu sygnału echa. Ponadto zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w trakcie opracowania modelu laboratoryjnego oraz badań testowych prototypu.
EN
The article presents basic issues concerning the use of laser radiation in remote measurements of vehicles velocity. It shows measurement principles of the prototype lidar system designed and built at the Military University of Technology, and presents analysis of the maximum range of measurement with consideration to prototype technical specifications. It introduces issues and problems with increasing measurement accuracy using geometrical aspects of the echo signal. Moreover, results of the experiments taken during construction of a prototype, as well as results from the examination of finished prototype are presented.
18
Content available remote Metody pomiaru odległości stosowane w robotach mobilnych
PL
Aktywna reakcja robota na otoczenie wykorzystuje informacje o cechach obiektów znajdujących się w jego pobliżu. Informacje te można pozyskiwać za pomocą czujników. Czujniki badające otoczenie możemy podzielić na te, które odpowiadają za [1]: położenie robota, przemieszczenie kątowe (czujniki potencjo-metryczne, indukcyjne czy zliczające), przemieszczenie liniowe (czujniki potencjo-metryczne, indukcyjne, zliczające, różnicowe, optomechaniczne), pozwalające wyszukać zadany obiekt (dalmierze ultradźwiękowe i działające w podczerwieni), odbierające otoczenie (kamery), określające prędkość oraz przyspieszenie (tachometry), reagujące na dotyk (czujniki stykowe, światłowodowe, indukcyjne, pneumatyczne, ciśnieniowe), czujniki zbliżeniowe, lokalizacyjne i orientacyjne (ultradźwiękowe, fotometryczne czy laserowe). Spośród różnych czujników zbliżenia, czyli tych realizujących pomiar odległości między miejscem jego zamontowania a odbiornikiem lub wykrywanie przeszkód znajdujących się na trajektorii ruchu manipulatora w celu uniknięcia przypadkowych zdarzeń, najszersze zastosowanie znalazły czujniki indukcyjne, ultradźwiękowe i optyczne. W pracy zaprezentowano opis (pod kątem ich możliwości oraz warunków maksymalnego wykorzystania) najczęściej wykorzystywanych metod pomiaru odległości za pomocą ultradźwięków oraz podczerwieni. Metody te są powszechnie stosowane ze względu na stosunkowo niski koszt implementacji oraz wystarczającą do tego celu dokładność pomiaru. Artykuł jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w Studenckim Kole Naukowym "WIEM" Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.
EN
The active reaction of a robot to the environment uses information about features of objects being in its vicinity. The information can be obtained by means of sensors. These sensors can be divided into responsible for [1]: robot location, angle relocation (potentiometer sensors, inductive sensors or encoders), linear relocation (potentiometer sensors, inductive sensors, encoders, differential sensors, optomechanical sensors), finding a desired object (ultrasound and infrared rangefinders), observing the environment (cameras), determining speed and acceleration (tachometers), reacting to the touch (contact sensors, fiber optic sensors, inductive sensors, pneumatic sensors, pressure sensors), proximity detectors, position and attitude sensors (ultrasound, photometric or laser). From among different proximity detectors, i.e. those making measurement of the distance between the sensor location and the receiver or detecting obstacles on the manipulator trajectory in order to avoid incidental events, inductive, ultrasound and optical sensors are applied most widely. The paper presents the most common methods of distance measurement using ultrasounds and infrared radiation. These methods are generally applied because of its relatively low implementation cost and sufficient measurement accuracy. This paper is the result of investigations performed in the Students' Scientific Society "WIEM" at the Faculty of Electrical Engineering of Silesian University of Technology.
EN
The piston engine irregularity is a consequence of the uneven power supply from the engine units. As such, it contains valuable information about engines units working process. Unfortunately, it is strongly influenced by torsional vibration, resonance, and propeller behaviour. In order to better understand the speed irregularity phenomena the instantaneous speed was recorded and its characteristic against engine mean speed was developed. Some statistical parameters: standard error and deviation as well as variance were determined. The results were compared with propulsion plant torsional vibration. The presented results show that the irregularity of the long stroke engine's speed is strongly influenced by torsional vibration phenomena. The analyzed engine has a bared speed range 37-43 rpm. Exactly around that range, the speed irregularity reaches its maximum values of 18% of mean speed. The analysis can be considered as qualitative look into the phenomena. However even based on the presented analysis one can observe some practical inferences. The common type of electronic indicators is used to simplify the measurement by assuming that the shaft speed is equal in between the pickup pulses. In order to increase the accuracy of the indicated power determination the use of such instrument should be avoided in the speed range, which is a multiple number of the barred speed. Due to the fact that the shaft speed is irregular especially in the ranges where torsional resonance may occur the piston positioning (for example for TDC determination) purpose procedure should take it into account.
20
Content available remote Prędkościomierz opadania samolotu podczas lądowania
PL
Dostępność mikrofalowych modułów nadawczo-odbiorczych wykorzystujących efekt Dopplera ułatwia budowę urządzeń o zwartej (modułowej) konstrukcji do pomiaru prędkości. W Instytucie Lotnictwa podjęto prace nad konstrukcją przyrządu mierzącego prędkość opadania samolotu podczas lądowania (przyziemienia). Przyrząd będzie wykorzystany w laboratorium badania podwozi. W referacie omówiono metodę pomiaru prędkości i sposób realizacji przyrządu działającego w oparciu o efekt Dopplera.
EN
Accessibility of Microwave Doppler RF Transceiver Module simplifies construction of module devices for speed measurements. In Institute of Aviation the design of the device which is to measure the descent speed of the aircraft during the landing phase by the use of Doppler effect has been started. The device will be used in laboratories for testing landing gears. In the report the method of measuring the speed and the way of construction of the device using Doppler effect is described. Doppler frequency spectrum from DF100 is digital processed. Obtained frequency of spectral line is proportional to measured speed. Signals digital processing is realized by microcontroller based on 32-bit ARM RISC processor. Moreover microcontroller calculates speed, sends result to project module and to computer, which is connected by RS232 interface.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.