Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania technik szybkiego prototypowania we współczesnym wzornictwie przemysłowym na przykładzie opracowania i wykonania prototypu funkcjonalnego lampy z regulowaną wysokością, napędzanej elektrycznie. Prototyp wytworzono z użyciem technologii MEM. Zwrócono również uwagę na zagadnienia mające istotny wpływ na przebieg procesu wytwarzania oraz na dokładność geometryczną otrzymywanych prototypów.
EN
The paper presents results of microstructural examina-tion as well as chosen mechanical properties of graphene and diamond rich-copper composites fabricated by the high pressure-high temperature method. The composites were tested for density and elastic properties of the sintered compacts by use ultrasonic flaw detector.
PL
Przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i wybranych właściwości kompozytów grafen-miedź oraz diament syntetyczny-miedź, o wysokiej zawartości grafenu oraz diamentu, wytworzonych za pomocą metody wysokiego ciśnienia-wysokiej temperatury. Wyznaczono gęstości pozorne spieków oraz własności sprężyste metodą defektoskopii ultradźwiękowej.
3
Content available remote Zastosowanie CAD i RP we wzornictwie przemysłowym na przykładzie lampy pokojowej
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania systemów komputerowo wspomaganego projektowania oraz przyrostowych technik wytwarzania we wzornictwie przemysłowym na przykładzie lampki pokojowej o regulowanej wysokości. Podano założenia projektowe, zaprezentowano model CAD lampki oraz prototyp urządzenia wykonany technologią MEM (ang. Melted and Extruded Modeling).
EN
The paper presents a sample of use the Computer Aided Design Systems (CAD) as well as the Rapid Prototyping methods in the industrial design at the example of the lamp with adjustable high. The work includes design assumptions, presentation of the CAD model and the lamp prototype manufactured by MEM (Melted and Extruded Modeling) method using.
PL
Praca z materiałem biologicznym musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo zarówno materiału biologicznego, pacjentów oraz personelu laboratorium. Ważne jest wykorzystanie technik umożliwiających zachowanie odpowiedniej jakości pobieranego materiału. Niewątpliwie do takich technik należy system zamknięty, który umożliwia utrzymanie sterylności materiału podczas transportu, wykonywania badań, przechowywania itp. Zastosowanie tego systemu wymaga użycia specjalnego sprzętu, ale jednocześnie pozwala na uzyskanie korzyści związanych z bezpieczeństwem i jakością materiału biologicznego.
EN
Biological material must be handled in a way that ensures its own safety as well as the safety of the laboratory personnel and patients. It is important to rely on techniques that help to maintain the quality of collected material. One of such obvious techniques is the closed system that ensures the sterility of material during transport, testing, storage, etc. This system requires special equipment, but the benefi ts in terms of safety and quality of biological material are indisputable.
PL
Koncepcja radykalnych zmian w procesach utrzymania ruchu w Działach Maszyn Dołowych Oddziałów Górniczych KGHM "Polska Miedź" SA, przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, jest odpowiedzią na aktualne wyzwania rynku oraz dostępność nowoczesnych technologii. Optymalizacja procesu obsługi i utrzymania maszyn górniczych poprzez wdrożenie oprogramowania klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) - przy zapewnieniu skutecznej wymiany danych między obszarem eksploatacji maszyn na dole, zapleczem remontowym na powierzchni oraz służbami kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych - stanowi podstawowy cel projektu uruchamianego w KGHM.
EN
A concept of radical changes in processes of operations maintenance in Un.derground Machines Sections of Mining Divisions at the Mining - Metallurgical Combine of Copper "Polska Miedź" SA, with the use of specialized software, is a response to current market challenges and the availability of modern technologies. Optimization of the processes of mining machines servicing and maintenance by implementing CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) class software - while ensuring the efficient exchange of data between the area of operation of machines underground, repair and services base on the surface and managerial- supervisory personnel of mining plants - constitutes a primary objective of the project being initiated at the KGHM.
6
Content available remote Zintegrowane systemy automatyki w oczyszczalniach wody i ścieków
PL
Charakterystyczną cechą realizowanych obecnie systemów automatycznego sterowania procesami przemysłowymi, w tym również procesami oczyszczania wody i ścieków, jest ich rosnąca złożoność ze względu na rosnące wymagania jakościowe i co za tym idzie, wzrastającą różnorodność stosowanej do ich budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. W ostatnich latach wyraźnie obserwuje się dążenia do ujednolicenia interfejsów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi podsystemami sterowania, co bezpośrednio prowadzi do uproszczenia zagadnień związanych z projektowaniem, implementacją i eksploatacją tych systemów.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie wykorzystujące relacyjną bazę danych do realizacji zadania kontroli ilościowej towarów paczkowanych, której sposób realizacji określono w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Miar i Jakości z dnia 3 kwietnia 1997 r. Omówiono aspekty implementacyjne, szczególny nacisk położono na korzyści wynikające z zastosowania aparatu relacyjnej bazy danych do diagnozowania nieprawidłowości funkcjonowania maszyn pakujących.
EN
The paper presents the application of relational database for quantity control of packed goods. The data acquisition mechanism was described and the possibilities of diagnostic features was discussed.
PL
W artykule przedstawiono i porównano mechanizmy autodiagnostyki wybranych rodzin swobodnie programowalnych sterowników logicznych. Omówiono typowe stany awaryjne występujące w czasie ich pracy oraz przedstawiono sposoby ich obsługi.
EN
The paper describes auto-diagnostics facilities of selected programmable logic controllers. The typical brake-down states of PIC's and their handling possibilities were discussed.
9
Content available remote Algorytmiczna implementacja poprawnego oprogramowania sterowników PLC
PL
W artykule zaproponowano metodę wspomagania implementacji poprawnego programowania przemysłowych sterowników swobodnie programowalnych, która znalazła praktyczne zastosowania do implementacji fragmentów złożonego systemu sterowania terminalem paliwowym. Proponowana metoda zakłada dużą powtarzalność elementów oprogramowania sterowników ze względu na ich funkcjonalność, różniących się jedynie sygnałami wejścia wyjścia oraz możliwość generowania kodu wynikowego oprogramowania sterownika na podstawie odpowiednio skonstruowanego pliku tekstowego. Zastosowanie opisanej w artykule metody pozwala na całkowite wyeliminowanie przypadkowych błędów implementacyjnych oraz znaczące skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie systemu sterowania.
EN
The paper presents an original method to support process of implementation faultless control programs dedicated to programmable logic controllers. The proposed method was successfully adopted to implement meaningful part of complex control algorithm of fuel terminal. To construct the method, the assumption about high repeatability of identical functional program elements (having different input and output signals only) was made. The possibility of generation the object code using properly prepared text file is a must as well. The main goal of using the proposed method is to eliminate coincidental programming errors and to shorten the time of commissioning the whole control system.
PL
W referacie o nowej technologii urabiania węgla wykazano, że wpłynie ona bardzo korzystnie na uproszczenie dalszych technologii związanych z wydobyciem i zagospodarowaniem węgla. Dotyczy to w szczególności jakości składu ziarnowego urabianego przez kombajn nowej generacji węgla, który da w urobku 85+90% ziaren powyżej 16 mm.
EN
In the paper presenting a new technology for coal mining it has been indicated that this technology will have an advantageous effect leading to the simplification of subsequent technologies involved in transportation and management of coal. In particular, the improved quality of grain composition of the material being cut by a shearer and characterized by yield of 85+90% of grains the size of which exceeds 16 mm will be a result.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.