Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technique
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zaprezentowano technikę kształtowania żywych mostów stosowaną od wieków przez lud Khasi w indyjskim stanie Meghalaya. Ustrój nośny tego rodzaju budowli stanowi szkielet wzajemnie splątanych i wielokrotnie zrośniętych ze sobą korzeni powietrznych figowca sprężystego. Korzenie te, stale rosnąc i ulegając stopniowemu zdrewnieniu, czynią z czasem utworzony z nich most, coraz mocniejszy i coraz bardziej sztywny.
EN
The technique of shaping living bridges used for centuries by the Khasi people in the Indian state of Meghalaya is presented in detail. The load-bearing structure of this type of bridges is the skeleton made of the air roots of the Ficus elastica tree, tangled and repeatedly fused together. These roots, constantly growing and becoming gradually lignified, make the bridge formed from them stronger and more rigid with time.
EN
The aim of the study was to identify the basic kinematic characteristics of the one-arm hang in climbing for beginners and qualified climbers. Material and methods: Technique of the one-arm hang in climbing among 20 leading climbers of the World and Ukraine and 20 beginner male amateur climbers was analyzed. A qualified athlete participated in the demonstration of various models of the one-arm hang performance. By means of Kinovea software 0.8.15, the kinematic characteristics of two models of the technique were analyzed (model 1 for beginner athletes, model 2 for qualified athletes). Results: The presence of significant differences ( p < 0.001) between beginners and qualified athletes in the magnitude of the angles between the shoulder and clavicle, between the spine and the vertical axis in the phase of fixation of the one-arm hang was revealed. The dynamics of the angle between the shoulder and clavicle from the moment of capture of the climbing hold to the phase of fixation of the hang was shown. A theoretical justification for the correct climbing technique regarding to the laws of mechanics and the laws of force interaction in kinematic chain was provided. Conclusions: Beginner athletes carry out the one-arm hang mainly due to the ligamentous apparatus of the joints of the shoulder girdle with minimal inclusion of muscles, which is dangerous by trauma to the ligaments of the shoulder joint. Skilled athletes perform the one-arm hang with trunk and leg muscles included, which reduces the strain from the ligamentous apparatus and lowers the possibility of injury to the ligaments of the shoulder joint.
PL
Przedstawiono rys historyczny wybranych odkryć w dziejach ludzkości. Omówiono obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany gospodarcze, społeczne, przyrodnicze i inne, które dokonują się z coraz większym wykorzystywaniem osiągnięć nauki i techniki. Podano wybrane osiągnięcia techniki w dziedzinie inżynierii lądowej. Podkreślono, że działalność naukowa oraz wspomagające ją badania doświadczalne, a także zastosowania przyczyniają się do rzeczywistego postępu, jeżeli są upowszechnione i wykorzystane możliwie najlepiej dla dobra człowieka i jego przyrodniczego otoczenia. Zaprezentowano pogląd dotyczący perspektyw rozwoju w wybranych obszarach techniki.
EN
In the article, historical outline of selected discoveries in the history of humanity has been presented. The economic, social, natural and other changes observed in recent decades were discussed, which occurs with the increasing use of achievements in science and technology. Selected technical achievements in the field of civil engineering have been considered. It was emphasized that scientific activity and experimental research as well as applications, contribute to real progress if they are disseminated and used for human development and his natural environment. The view on perspectives in selected areas of technology was presented.
PL
Tworzywo wymaga określonego z nim sposobu postępowania w celu osiągnięcia celu, jakim w artystycznej działalności twórczej jest dzieło. Proces twórczy uwarunkowany jest zastosowaną techniką, ta implikuje walory formalne, którymi rozporządza artysta. Związek materii i techniki tworzy wielokierunkowy obszar, w którym artysta odnajduje własne miejsce – rozpoznaje je, określa, znamionuje i nadaje mu znaczenie. Technika wzmacnia oddziaływanie immanentnych cech szkła jako tworzywa.
EN
Material requires specific with him on how to proceed in order to achieve the goal in an artistic creative activity is the work. The creative process is determined by the applied technique, this implies the formal qualities, which disposes of the artist. The relationship of matter and technique creates a multi-directional area, in which the artist finds their own place-recognizes them, determines that and gives it meaning. Technology enhances the impact of the inherent characteristics of glass as a material.
5
PL
Wykorzystując naturalne umiejętności interpretacji i reinterpretacji mamy możliwość nadawania ”drugiego życia”, zarówno przedmiotom, obiektom jak i zjawiskom. Tworząc je nie zawsze musimy projektować nowe, dotąd nieznane nikomu formy. Definicje, nazwy, funkcje mogą stanowić jedynie punkt wyjściowy, do dalszego procesu tworzenia. Tego rodzaju postepowanie uczy i rozwija – pokorę i wyobraźnię. Artykuł jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, związanych z powyższym tokiem myślenia: Czy raz nadana definicja, jest jedyną właściwą ? Czy warto próbować ”patrzeć inaczej” ? Jakie konsekwencje może przynieść tworzenie ”drugiego życia” ? Jaką rolę pełni piękno i jak o nie dbać ? W końcu – gdzie w tym procesie łączy się sztuka z techniką i czy technika może być już, sama w sobie, postrzegana jako sztuka ? Nasze przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami z różnych dziedzin działalności artystycznej. Przegląd prac umożliwi wysnucie odpowiedzi jednak nie jednoznacznych, a pozwalających na indywidualne przemyślenia i wnioski, wobec relacji między sztuką i techniką.
EN
Using the natural skills of interpretation and reinterpretation, we are able to give "the second life" to items, architectural objects and phenomena. When creating it, we do not always have to design new forms that have never been known to anyone. Definitions, names, functions can be only a starting point for the further creation process. This way of thinking teaches and develops – humility and imagination. Our article is an attempt to answer several questions related to the above train of thought: Is the once given definition, the only proper one ? Is it worth trying to ”look at something differently” ? What are the consequences of creating ”the second life” ? What is the role of beauty and how to care for it ? And finally – where art and technology are connecting in this process. Can the technique be perceived as an art itself ? Our thoughts have been illustrated with several examples from various fields of artistic activity. The review of the works will allow to find answers not unequivocal, but the ones giving an opportunity for individual thoughts and conclusions about the relationship between art and technology.
6
Content available Technika zamrażania gruntów i skał luźnych
PL
Nawodnione grunty i skały luźne, szczelinowate, z przewarstwieniami wodonośnymi, zwłaszcza o znacznych dopływach wód, stanowią bardzo poważne utrudnienie wykonawstwa robót budowlanych zarówno w obiektach inżynierii lądowej, jak i w górnictwie. Niekiedy jedynym sposobem stabilizacji takiego ośrodka jest zamrożenie górotworu. Wytworzony płaszcz zamrożonej skały wówczas stanowi tymczasową obudowę wyrobiska i blokadę dla napływającej wody, umożliwiając wykonanie przewidzianych prac budowlanych.
EN
Irrigated soils and loose rocks, slit-like rocks, with aquifer interbeds, especially subject to significant water inflows, constitute a very serious difficulty in performing construction works both in land engineering facilities and in mining. At times the only method to stabilize such spot is to freeze the rock mass. A created layer of a frozen rock then constitutes a temporary lining of the excavation and block for the water which is flowing in, making it possible to perform the expected construction works.
EN
The railway operation practice has proved that the condition of technical equipment considerably infl uences the processes of traffic organization and making-up/breaking-up trains. Operational failures lead to a lower estimated capacity of sorting facilities and, consequently, to a lower carrying capacity of stations and sections. Besides, they infl ict losses on both Ukrzaliznytsia and wagon/freight owners, thus affecting train and wagon fl ows. The objective of the study is to analyze the infl uence of failures in sorting facilities on their estimated capacity and to search for ways to minimize their negative impact. Methodology of the study is computational simulation and graphical interpretation of a 24-hour estimated capacity of the sorting hump and the lead track, the most signifi cant parameters of which are weight average values, and a variable parameter is the failure rate for technical equipment.
8
Content available remote Badania ultradźwiękowe osi pełnych
PL
Ważnym zagadnieniem w eksploatacji osi kolejowych są badania ultradźwiękowe. Celem wykonywanych badań jest wykrycie poprzecznych pęknięć zmęczeniowych. Tworzą się one najczęściej w pobliżu zmian średnic osi (czyli w obszarach koncentracji naprężeń). Tradycyjna technika ultradźwiękowa umożliwia wykonywanie badania głowicami kątowymi na fale podłużne z powierzchni czołowej czopa. Badanie osi pełnych jest zadaniem czasochłonnym. Rozwiązaniem przy tego typu badaniach jest badanie półautomatyczne. Jest to badanie tańsze od badania w pełni automatycznego, a jednocześnie dużo szybsze od badania wykonywanego w sposób ręczny. Badania ultradźwiękowe dynamicznie się rozwijają, czego dowodem są nowoczesne techniki ultradźwiękowe jak np. technika Phased Array. Użycie jednej głowicy daje możliwość skanowania pod wieloma kątami wiązki ultradźwiękowej i brak konieczności stosowania kilku głowic.
EN
A very important issue from exploration point of view of railway axles is ultrasound research. The aim of the performed examination is to discover the transverse fatigue cracks. They are most often formed near the axis diameter changes (in areas of stress concentration). The traditional ultrasound technique allows to perform testing by using the angle heads for longitudinal waves from the front surface of the spigot. Examination of full axes is a time-consuming task. The solution for this type of research is semi-automatic examination. It is much more cheaper than fully automatic one and it is faster than the examination performed manually. The ultrasound research is developing dynamically, there are a lot of modern techniques like for example Phased Array technique. Using one head provides the ability to scan at multiple angles of the ultrasonic beam and there is no need to use multiple heads.
9
Content available remote Błędy dotyczące kotwienia w budownictwie
PL
W artykule zwrócono uwagę na typowe błędy w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów kotwienia w budownictwie. Omówiono normowe zalecenia dotyczące obliczeń nietypowych elementów. Przedstawiono kilka przykładów błędnego wykonania kotwienia z rzeczywistej realizacji. Skomentowano rodzaj błędów i ich przyczynę.
EN
This paper focuses on common errors in design and construction of anchors in civil engineering. Recommendations given in standards are discussed for the calculation of nonstandard elements. Examples of wrong execution of anchoring from real erection are shown. The comments are made on the types of errors and their causes.
10
Content available Evolution of quality in technique
EN
Quality is the term commonly used in modern engineering, which evolved historically from the beginning of time. In each stage in the evolution meant compatibility with the quality requirements. Requirements were conditioned by the level of technology of the period. Today, quality is inherent to the technique by which seek all participants of the market economy. The article presents the historical process of formation of quality problems in the technology.
11
Content available Problematyka odpowiedzialności w filozofii techniki
PL
Artykuł prezentuje problematykę odpowiedzialności w filozofii techniki. Analizuje się zagadnienie miejsca problematyki odpowiedzialności we współczesnej filozofii oraz jej ujęcie w filozofii R. Ingardena. Następnie analizuje się rolę oraz miejsce problematyki etycznej w filozofii techniki, aby w dalszej części artykułu przejść do problematyki odpowiedzialności, zarysowującej się we współcześnie dynamicznie rozwijającym się świecie techniki, na przykładzie koncepcji H. Jonasa.
EN
The article presents the problem of responsibility in the philosophy of technology. The author analyzes the problem of the place and role of the concept of responsibility in contemporary philosophy and its presentation in the philosophy of R.Ingarden. Then he analyzes the role and place of the ethical issues in the philosophy of technology. In the second part of the article the author analyzes the concept of responsibility as it is emerging in today's rapidly evolving world of technology on the example of the concept of H. Jonas.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości usprawnienia techniki harmonogramowania robót budowlanych przez dodatkowe przedmiary kosztorysowe. Problemami podstawowymi są struktura procesów znormalizowanych i sposób przedmiarowania; w dostosowaniu do stopnia szczegółowości harmonogramu – szczegółowości struktury podziału pracy. Wcelu rozwiązania tych problemów zaproponowano model złożonej pozycji kosztorysowej wykorzystującej dowolną liczbę jednostek przedmiarowych. Pozwala to na uzupełnianie baz danych nakładów rzeczowych o roboty odnoszące się bezpośrednio do zadań występujących w strukturze podziału pracy w harmonogramowaniu, co automatyzuje proces tworzenia harmonogramów.
EN
The aim of the study is to present possibility of improving the scheduling technique of construction works through additional cost estimate takeoffs. The basic problems in this respect include the structure of the normalised processes and the way of takeoffs; in adapting to the level of the schedule details – the details of the work division structure. The solution of these problems propsoed the model of the complex cost estimate position model using any number of takeoff units. This allows for the replenishment of databases of physical inputs with work directly related to tasks occurring in the work division structure in scheduling, what automates the process of scheduling.
EN
Metathesis ionic exchange reaction process was used to synthesize a novel nonlinear optical material: 4-N,N-dimethylamino-4′- N′-methylstilbazolium 2,4-dimethylbenzenesulfonate (DSDMS). The growth of DSDMS single crystals was carried out by adopting the solution growth technique. The crystal perfection and lattice parameters were elucidated from single XRD and powder XRD, respectively and its morphology was interpreted by WinXMorph program. FT-IR and Raman spectral analyses confirmed the existence of functional groups and their corresponding vibrational modes. UV-Vis spectral studies revealed the optical transmission region. Mechanical stability of the crystal was determined from Vickers microhardness number Hv, Meyer’s index n and elastic stiffness constant C11. Dielectric and thermal behavior of the grown crystal were elucidated by using impedance analyser and thermogravimetric analysis.
14
Content available Założenia do budowy metodyki badawczej
PL
W artykule przedstawiono sposób podejścia do budowy założeń metodyki badawczej przy pisaniu prac naukowych. Omówiono zarys wybranych metod i technik badawczych w naukach o zarządzaniu oraz opisano przykład założeń do procesu badawczego z zastosowaniem autorskiej metody „LIDER”. Autor w procesie badawczym zwraca szczególną uwagę na precyzyjne zaprojektowanie badań, stworzenie modelu badawczego i wybór konkretnych metod badawczych.
EN
The following article presents ways to approach the issue of creating research methods while writing dissertations. It sets forth an outline of selected research methods and techniques within the scope of management science. Furthermore, an example of assumptions to the research process, employing „LIDER” - the author’s own research method – was described. Within the scope of the research process, the author puts an emphasis on careful design of research, establishment of a research model and choice of specific research methods.
PL
Wykład wygłoszony podczas uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu.
EN
Lecture presented at the ceremony of awarding Professor Krzysztof Kluszczyński the title Doctor Honoris Causa.
16
Content available remote Games of history and politics – Architecture of great Chinese cities: Shanghai
EN
Since the beginning of the 20th century development of great Chinese cities has been influenced by foreign patterns. Houses of different types have been built among the traditional buildings. The areas of Shanghai “concessions” were built in a specific way. After the war Soviet influences were introduced. Nowadays international corporations outdo one another in the height and originality of their skyscrapers.
PL
Od początku XX w. rozwój wielkich chińskich miast odbywał się pod coraz większym wpływem europejskich i amerykańskich wzorców. Wśród rodzimej tkanki miasta pojawiały się kamienice, apartamentowce, rezydencje. W Szanghaju, w szczególny sposób zabudowano tereny eksterytorialnych europejskich „koncesji”. Po wojnie wpływ wywarły radzieckie koncepcje urbanistyczne i architektoniczne. Obecnie międzynarodowe korporacje prowadzą swoisty konkurs wysokości i oryginalności form swych nowych siedzib.
PL
Górnictwo, jako jedna z najważniejszych dziedzin egzystencji ludzi, podlega historycznemu rozwojowi i prze-kształceniom. Rozwój ten odzwierciedla wszystkie najważniejsze uwarunkowania stymulujące i ograniczające naukę, technikę oraz sferę społeczno – psychologiczną. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze fakty początkowych etapów historycznego rozwoju trzech aspektów działalności górniczej związanej z bezpieczeństwem pracy: przyjmowania do świadomości faktu wybuchowości pyłu węglowego, rozwój bezpiecznego oświetlenia wyrobisk górniczych oraz powstanie i rozwój indywidualnych aparatów oddechowych dla ratowników górniczych.
EN
Mining, as one of the most important fields of human existence has been developed and changed in the course of history. This development reflects all the most important conditions stimulating and limiting science and technology as well as the social and psychological factors. This article presents the most important facts from the initial stages of the historical development of the three aspects of mining activity, related to occupational safety: acknowledging the explosiveness of coal dust, development of safe lighting of mine workings and the creation and development of personal respirators for mining rescue services.
PL
Przedstawiono główne trendy rozwojowe techniki i technologii radiolokalizowania z uwzględnieniem wpływu zastosowanego dostępu do kanału na dokładność estymacji położenia obiektów. Opisano budowę i działanie, opracowanych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, dwóch systemów: asynchronicznego systemu naziemnego AEGIR oraz systemu SALOn z ultraszerokopasmowym dostępem do kanału radiowego. Przedstawiono nowe kierunki badań w systemach radiolokalizacyjnych.
EN
This paper presents main trends in the evolution of technique and technology of radiolocation systems with special impact on the analysis of relation between radio channel multiple access schema and the precision of estimated position of monitored objects. This analysis is followed by description of two radiolocation systems, designed and built in Department of the Radiocommunication Systems and Networks at the Gdansk University of Technology: asynchronous system called AEGIR, dedicated for example for ground-based location of ships on sea, and system SALOn for indoor applications, which use ultra-wideband chirp signals. This paper ends with brief description of new directions of research in the field of radiolocation, which will lead to global services with ubiquitous positioning.
19
Content available remote Podstawy teoretyczne cięcia laserowego metali
PL
Opisano podstawy techniczne oraz mechanizm procesu cięcia laserowego metali i techniki cięcia laserowego w stanie ciekłym metalu szczeliny, w stanie odparowanym oraz z wykorzystaniem ciepła reakcji egzotermicznej spalania metalu szczeliny cięcia. Podano teoretyczne zależności określające wpływ mocy wiązki laserowej, współczynnika absorpcji promieniowania laserowego oraz właściwości cieplno-fizycznych ciętego metalu na prędkość cięcia.
EN
The paper presents theoretical basis and process mechanism of laser cutting of metals. Moreover, the technique of laser cutting of metals in liquid-tight, in fluid-tight and with exothermal heat reaction of burning metal in tight. The theoretical functions about energy density of laser beam, absorption coefficient and heat-mechanical properties of cut metal on the cutting velocity.
PL
W przeciwieństwie do aktualnej sytuacji gospodarczej, czterysta pierwsza edycja targów MIDEST, która odbyła się w dniach 15-18 listopada br. zgromadziła więcej zwiedzających niż w roku ubiegłym. W targach uczestniczyło 1724 wystawców oraz 42 769 profesjonalistów. Tym samym odnotowano wzrost o 5,8 procent w porównaniu do roku 2010. Można było zauważyć, że targi sprzyjały podpisywaniu nowych kontraktów oraz zleceń i w żaden sposób nie odzwierciedlały pełnej napięcia sytuacji panującej obecnie nie tylko na rynku francuskim, ale również na rynkach europejskich, o czym donosiły w ostatnich dniach francuskie media.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.