Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 383

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
EN
Aim: The aim of the article is to present examples of rescue and firefighting activities carried out by PSP / national rescue and firefighting system (KSRG) with the use of innovative techniques and technologies resulting from the research and development projects carried out by teams of contractors, which included CNBOP-PIB as a leader or member of the consortium. In practice, the implementation of the obtained results allows for the actual and formal safety of firefighters-rescuers and other participants in rescue and firefighting operations, which is one of the basic duties of research and development units operating in the field of broadly understood fire protection, civil protection and crisis management. Introduction: Achieving the above goal is possible through the use of innovative techniques and technologies in rescue and firefighting operations, which allow reducing the risk of accidents and failures. Due to rational technical solutions, it is also possible to limit or even completely eliminate overloads of the osteoarticular system. The planned effect, which is to increase the safety level of rescue and firefighting operations, can also be achieved with the use of organizational and technical methods resulting from the selection of optimal methodologies, including those in logistics activities. Methodology: The article presents the possibilities of using products created as a result of the implementation of projects financed by the National Centre for Research and Development (NCBiR) related to the improvement of activity management and the use of innovative design solutions for equipment used in the planned activities. The considerations were based on the results of development activities carried out by consortia in which CNBOP-PIB participated. Summary: In literature, innovation is the implementation of a new or significantly improved product (or service), process, new marketing method or a new method of organization in the field of business practices, workplace organization or relations with the environment. Products (and services), processes and methods (technical, organizational and marketing) can be called innovations if they are new or significantly improved, at least from the point of view of rescue and firefighting activities carried out by PSP/KSRG. Conclusions: Effective use of the results of projects financed by NCBiR is one of the fastest ways to implement organizational and technical innovations in system activities. According to the authors, in order to increase the rational use of funds allocated to the implementation of research and development projects, a more active participation of the operator is recommended (in terms of content). The use of innovative technologies, even on a national scale, allows achieving measurable effects in terms of increasing the functionality, usability of products, modernization of existing systems, improvement of technologies used in rescue and firefighting operations, optimization of working conditions and time, and protection of the natural environment by reducing technogenic situations.
PL
Cel: Celem artykułu jest prezentacja przykładów działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez PSP/ krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG) przy wykorzystaniu innowacyjnych technik i technologii powstałych w wyniku zrealizowanych projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych przez zespoły wykonawców, w skład których jako lider lub członek konsorcjum wchodziło CNBOP-PIB. W praktyce wdrożenie uzyskanych efektów pozwala na zapewnienie faktycznego oraz formalnego bezpieczeństwa strażakom-ratownikom oraz innym uczestnikom działań ratowniczo-gaśniczych, co jest jednym z podstawowych obowiązków jednostek naukowo-badawczych działających w obszarze szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Wprowadzenie: Osiągnięcie powyższego celu możliwe jest poprzez zastosowanie innowacyjnych technik i technologii w działaniach ratowniczo-gaśniczych, które pozwalają na ograniczenie ryzyka wystąpienia wypadku i awarii. Dzięki racjonalnym rozwiązaniom technicznym istnieje także możliwość ograniczenia, a nawet całkowitej eliminacji przeciążeń układu kostno-stawowego. Planowany efekt, jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa działań ratowniczo-gaśniczych, można osiągnąć także z wykorzystaniem metod organizacyjno-technicznych wynikających z wyboru optymalnych metodyk, między innymi w działaniach logistycznych. Metodologia: W artykule przedstawiono możliwości zastosowania produktów powstałych w wyniku realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju związanych z doskonaleniem zarządzania działaniami oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu wykorzystywanego w planowanych działaniach. Rozważania oparto na wynikach prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja, których członkiem było CNBOP-PIB. Podsumowanie: W ujęciu literaturowym innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem. Produkty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organizacyjne i marketingowe) mogą zostać nazwane innowacjami, jeśli są nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia działań ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez PSP/KSRG. Wnioski: Efektywne wykorzystanie rezultatów projektów finansowanych przez NCBiR jest jedną z najszybszych możliwości wdrażania innowacji organizacyjno-technicznych do działań systemowych. Zdaniem autorów w celu zwiększenia racjonalności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych i prac rozwojowych wskazany jest bardziej aktywny udział gestora (w zakresie merytorycznym). Zastosowanie innowacyjnych technologii, wykorzystywanych nawet w skali krajowej, pozwala na osiągnięcie mierzalnych efektów w zakresie zwiększenia funkcjonalności, użyteczności produktów, unowocześnienia istniejących systemów, udoskonalenia technologii stosowanych w działaniach ratowniczo-gaśniczych, optymalizacji warunków i czasu pracy oraz ochrony środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu sytuacji technogennych.
EN
Small and medium enterprises (SMEs) are fundamental to the economy of all countries, representing the majority, with a considerable contribution to GDP, as well as generating jobs; for this reason, it must seek to remain in the market. The objective is to analyze the impact of training on the organizational performance of SMEs in northwestern Mexico, applying the statistical technique of structural equations model (SEM-PLS); the research was conducted to 195, considering the commercial, industrial and services, is a quantitative study, descriptive, correlational, causal, using the statistical technique of structural equations with the SMART PLS 3.3.2 software, and not experimental cross-sectional. The alternative hypothesis is accepted, since training has an effect on the organizational performance of SMEs in northwestern Mexico. It is highly significant because there is very strong evidence of the causality of the mediating variable training on the organizational performance of SMEs with 99.9% reliability. Training has the greatest effect on organizational performance because each unit that increases training will have an effect of +0.453, being the variable with the greatest cause-effect impact on organizational performance in SMEs in northwestern Mexico.
4
Content available Archetype of the organizational structure
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to prove that every organizational structure of a medium and large organization has its basic construction (archetype). An attempt was also made to develop its measurement tool. Design/methodology/approach: The purpose execution is based on a critical literature review, as well as the use of a fractal calculus in measuring the simplicity (complexity) of the archetype. Findings: The concept of archetype is defined, i.e. the solution of the dual organizational problem of differentiation and organizational integration adopted on the second “top” hierarchy level. The archetype, understood in this way, shapes the organizational order, in spite of small changes in the structure, made on a small scale, and contributing to the organization’s identity. A method for measuring the complexity (simplicity) of the archetype has also been proposed. and may be helpful in simplifying structural solutions. Originality/value: An original archetype measurement tool may be helpful in simplifying structural solutions.
PL
Chociaż w ostatnich latach wzrosła liczba ataków przeprowadzanych przez tzw. samotne wilki, współczesne zagrożenia terrorystyczne opierają się nadal na strukturach organizacyjnych posiadających zasięg nie tylko krajowy, lecz także międzynarodowy, których liczba członków liczy od kilku do nawet kilku tysięcy. Należy podkreślić, że organizacje terrorystyczne są zaangażowane w operacje na całym świecie. Mimo iż w zdecydowanej większości działają na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, to regularnie dochodzi do incydentów terrorystycznych w innych regionach, także w Europie. Modus operandi poszczególnych grup jest raczej podobny, niemniej jednak warto zwrócić uwagę na ich ideologię, sposób realizacji założonych celów, a także otrzymywane wsparcie od różnych instytucji i państw. Szczegółowa analiza współczesnych organizacji terrorystycznych jest jednocześnie pierwszym etapem do ich zwalczania. Podejmowana problematyka będzie stanowić zatem podstawę do dalszych badań nad zjawiskiem rozrostu terroryzmu, a ponadto posłuży do opracowania metod i narzędzi w ramach strategii antyterrorystycznych.
EN
Although in recent years increased the number of attacks carried out by the so-called lone wolves, contemporary terrorist threats are still based on organizational structures that have not only national but also international scope, the number of members of which ranges from several to even several thousand terrorists. It should be emphasized that terrorist organizations are involved in operations all over the world. Although the vast majority of them operate in the Middle East and North Africa, terrorist incidents also occur regularly in other regions, including Europe. The modus operandi of individual groups is rather similar. Still, it is worth paying attention to their ideology, the way they achieve their goals, as well as the support they receive from various institutions and countries. A detailed analysis of contemporary terrorist organizations is also the first step in combating them. Therefore, the issues raised will constitute the basis for further research on the phenomenon of the proliferation of terrorism, and will also be used to develop methods and tools as part of anti-terrorist strategies.
8
Content available remote Managing a military university – selected issues
EN
The presented material covers issues related to managing a military university as a special type of organization. On the one hand, it is a research and didactic structure, on the other, it is a military unit supervised by the Minister of National Defense. The functioning of this interesting, from the point of view of management sciences and quality of construction, subject to military canons and common law, including those relating to the space of operation of universities in general. A privileged place in the publication is occupied by issues that relate to the management of a military university, taking into account its characteristic structure for this type of organization, its resources and individual qualities of management. At the same time, innovative management methods and techniques are essential for all content included in the publication, which today seems to be necessary to be implemented in any modern and well-managed organization.
PL
Zaprezentowany materiał obejmuje zagadnienia związane z kierowaniem uczelnią wojskową, jako szczególnego typu organizacją. Z jednej strony jest ona strukturą badawczo-dydaktyczną, z drugiej zaś jednostką wojskową nadzorowaną przez ministra obrony narodowej. Funkcjonowanie tej interesującej, z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie oraz zarządzaniu i jakości konstrukcji, podlega kanonom wojskowym i prawu powszechnemu, w tym odnoszącemu się do przestrzeni działania szkół wyższych w ogóle. Uprzywilejowane miejsce w publikacji zajmują kwestie, które dotyczą kierowania uczelnią wojskową, biorąc pod uwagę jej charakterystyczną dla tego typu organizacji strukturę, posiadane zasoby oraz indywidualne walory kierownictwa. Istotne dla całości treści uwzględnionej w publikacji są innowacyjne metody i techniki zarządzania, które współcześnie wydają się być konieczne do wprowadzenia w każdej nowoczesnej i dobrze zarządzanej organizacji.
9
Content available Main functions of operation management
EN
Presented paper concentrate on problems connected with the function of operation management within the company. Operation function is responsible for producing products and delivering services. But it needs support and input from others areas of the organization. The aim of the paper it to analyze on the basis on inter-national the main functions of operation management. We can distinguish seven main functions of operation management in the industrial enterprise: planning, scheduling, purchasing, controlling, quality control and inventory control. In each of those fields operations managers should conduct many decision affecting of-organization effectiveness.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wstępnych założeń fi nansowania utrzymania dworców kolejowych ze środków publicznych. Wskazano, że jest to kwestia wymagająca rozstrzygnięcia, co wynika z systemu opłat istniejących w całym sektorze transportu. Jest również istotna w kontekście rozstrzygnięć podejmowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w odniesieniu do opłat pobieranych od przewoźników kolejowych przez zarządców infrastruktury i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. W artykule opisano istniejącą sytuację operatorów stacji kolejowych w odniesieniu do źródeł fi nansowania ich działalności, struktury właścicielskiej operatorów oraz kategorii pociągów zamawianych przez różnych organizatorów. Przedstawiono również kierunki unijnej polityki transportowej dotyczącej zasad kreowania systemu opłat wyrównujących warunki konkurencji międzygałęziowej. W artykule zaprezentowano rozwiązania dotyczące fi nansowania utrzymania obiektów stacyjnych (w tym dworców) w państwach Unii Europejskiej (poza Wielką Brytanią) o najdłuższej sieci linii kolejowych (Niemcy, Włochy, Francja). W podsumowaniu zaprezentowano zaś propozycje kierunkowych rozwiązań tego problemu na gruncie polskim.
EN
The current study provides a deeper insight into the factors of effective leadership of organizations. In order to verify the hypothesis, the authors have used questionnaire methods to examine the leadership style of the analyzed companies. The data obtained from this are subjected to statistical analysis. This research investigates the relationship between organizational performance and style of leadership in Hungarian Small and Medium-sized Enterprises by quantitative analysis of 637 participants. The results indicate that leadership style has a significant effect on organizational performance in the studied enterprises. Based on the survey, it is found that organizational performance is higher for leaders who adopt an autocratic leadership style. This research uses empirical data that supports the development of practices directed at improving leadership and reducing the gap between leaders and followers.
PL
Bieżące badanie zapewnia głębszy wgląd w czynniki skutecznego przywództwa w organizacjach. W celu weryfikacji hipotezy autorzy posłużyli się metodami kwestionariuszowymi do zbadania stylu przywództwa analizowanych firm. Uzyskane w ten sposób dane poddawane są analizie statystycznej. Niniejsze badanie bada związek między wydajnością organizacyjną a stylem przywództwa w węgierskich małych i średnich przedsiębiorstwach poprzez analizę ilościową 637 uczestników. Wyniki wskazują, że styl przywództwa ma istotny wpływ na wyniki organizacyjne badanych przedsiębiorstw. Na podstawie ankiety stwierdzono, że wydajność organizacyjna jest wyższa w przypadku liderów, którzy przyjmują autokratyczny styl przywództwa. W badaniu tym wykorzystano dane empiryczne, które wspierają rozwój praktyk ukierunkowanych na poprawę przywództwa i zmniejszenie przepaści między liderami a naśladowcami.
EN
Work motivation is an important factor influencing the overall functioning of enterprises. If employees are properly motivated, they have better work performance, they are more effective and more productive. Not every organization attaches the same importance to employee motivation. The present contribution deals with the study of differences in employee motivation in Slovakia with respect to various attributes. The main purpose of the contribution is to find out if there are statistically significant differences in the employee motivation due to the organization sector, the employee's work position and the enterprise size. Three tests, namely Mann Whitney U test, Kruskal-Wallis test with the Median test, were used to analyze the differences between individual groups within the selected attributes The research sample is made up of 287 respondents that are employees of various organizations operating in Slovakia. The results of the analysis have shown that there are statistically significant differences in the employee motivation in terms of the sector in which the company operates and the organization size. Differences in the employee motivation based on their work position have not been demonstrated.
PL
Motywacja do pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jeśli pracownicy są odpowiednio zmotywowani, mają lepszą wydajność pracy, są bardziej skuteczni i produktywni. Nie każda organizacja przywiązuje taką samą wagę do motywacji pracowników. Niniejszy wkład dotyczy badania różnic w motywacji pracowników na Słowacji w odniesieniu do różnych atrybutów. Głównym celem wkładu jest ustalenie, czy istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracownika ze względu na sektor organizacji, stanowisko pracy pracownika i wielkość przedsiębiorstwa. Do analizy różnic między poszczególnymi grupami w ramach wybranych atrybutów zastosowano trzy testy, mianowicie test U Manna Whitneya, test Kruskala-Wallisa z testem Median. Próbka badawcza składa się z 287 respondentów będących pracownikami różnych organizacji działających na Słowacji. Wyniki analizy wykazały, że istnieją istotne statystycznie różnice w motywacji pracowników pod względem sektora, w którym działa firma, i wielkości organizacji. Nie wykazano różnic w motywacji pracowników w zależności od ich stanowiska pracy.
EN
Introduction/background: The pandemic has had an impact on the rapid change in the conditions of the functioning of society, the economy and organization itself. Fundamental changes in decisions have occurred in various areas. The processes of strategic significance are of key importance, which determine the further functioning of society and the economy. Aim of the paper: The basic aim of writing this paper is to highlight the extraordinary phenomena of the COVID-19 pandemic in the context of the processes of strategic management in organizations. Moreover, the aim of indicating new challenges to managers of a crisis nature was adopted, which must be taken into account in terms of the strategic decisions of the organization at hand. Materials and methods: The authors utilized an analysis of scientific works relating to the problems of strategic management, together with deliberations in the science and practice environment related to the challenges of the pandemic sphere. Similarly, the survey and statistical research methods were applied in the domain of strategies, and the development of customer service on the Internet in terms of public administration. Results and conclusions: The research outcome was the indication of the following: - the development of the Internet in strategic management in organizations with regard to the challenges of the pandemic, - the utilitarianism of e-administration in serving clients of the administration offices of the province of Silesia (województwa śląskiego – 96 entities analyzed), - the implementation of strategic management in qualitative and pro-social dimensions.
EN
Nowadays, innovation and innovativeness have become a key conditioning factor in the survival of an organization. The organizations should have a sufficiently high level of innovation capability to be able to effectively develop and implement new solutions. Currently, researchers are increasingly talking about knowledge management processes in the context of creating and developing innovation capability of an organization (e.g. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). As noted by Hussein et al. (2016), sharing knowledge in a dynamically changing business environment is gaining key importance for the success of an organization. Knowledge itself, on the other hand, is indicated as a key source of innovation in the literature on knowledge management (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Monferrer et al. 2014; Nonaka et al. 2000; Yesil et al. 2013). The purpose of this study is to show what kind of research problems / which research problems related to knowledge management in the context of creating and developing innovative capability are most often raised by representatives of science in the world and the second objective is an attempt to answer the question whether innovation capacity can be treated as a result of knowledge management processes.
PL
W dzisiejszych czasach innowacje i innowacyjność stały się kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie organizacji. Aby organizacje mogły w sposób skuteczny opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania powinny posiadać odpowiednio wysoką zdolność do innowacji. Obecnie w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych przez organizację badacze coraz częściej zaczynają mówić o procesach związanych z zarządzaniem wiedzą (np. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). Jak zauważają Hussein et al. (2016) dzielenie się wiedzą w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym zyskuje kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zaś sama widza w literaturze zajmującej się zarządzaniem wiedzą wskazywana jest jako kluczowe źródło innowacji (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Yesil et al. 2013). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jakie problemy badawcze związane z zarządzaniem wiedzą w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych są najczęściej poruszane przez przedstawicieli nauki na świecie i próba odpowiedzi na pytanie, czy można traktować zdolność innowacyjną jako wynik procesów zarządzania wiedzą.
EN
This study aims to explore the impact of job stress on organizational citizenship behavior (OCB) among university teachers in Bangladesh along with the mediating effect of occupational commitment (OC) on this relationship. An online questionnaire survey using the Google form was conducted to collect data from respondents. 244 valid samples were analyzed using bivariate correlation and regression analyses. The results of hierarchical regression analyses reveal that job stress is negatively and significantly linked to OC when controlling for demographic variables, such as age, gender, educational qualification, type of university, designation, and teaching experience; surprisingly, it has no signifi cant effect on OCB. However, OC is positively related to OCB. Also, the OC has a full mediating influence on the linkage between job stress and OCB. With the support of mediation test, this study suggests OC as a personal resource and mechanism to better manage teacher job stress and improve OCB. Detailed implications and contributions have been discussed in the previous sections.
EN
The article concerns the role of internal communication for efficient management of an organisation. The author divided the article into two parts. The first part - theoretical - was based on critical analysis of literature on the examined topic. It relates to the meaning of organisational communication, myths and misconceptions occurring in this area, key factors of communication, functions of internal communication and exemplary strategies for communication improvement. The second part of the article - empirical - concerns the research realised in the selected organisation, representing an international financial group. The research was carried out with the use of a questionnaire survey and implemented the following goal: analysis and assessment of internal communication, especially factors creating communication and the effectiveness of tools of its realisation. The main topics of the research concerned: general analysis of internal communication in the analysed organisation, factors creating the process of internal communication, assessment of the effectiveness of communicative tools, factors determining the effectiveness of communication and a final analysis of internal communication. The article is finalised with the summary, emphasising the most important results of the research.
PL
Jak powiedział Henry Ford „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj”, a zatem funkcjonowanie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest nierozerwalnie związane z koniecznością wprowadzania ciągłych zmian. Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na próbie 20 przedsiębiorstw. Miały one na celu ocenę stanu obecnego w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa w trakcie wprowadzania zmian organizacyjno-technologicznych. Badania rozszerzono o analizę dokumentacji projektowej w celu zweryfikowania, czy zawiera ona aspekty związane z bezpieczeństwem pracy. Zweryfikowano również pod kątem aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy oferty firm konsultingowych, wspierających przedsiębiorstwa w obszarze wprowadzania zmian.
EN
As Henry Ford once said, "Everything can always be done better than it is being done"13, and therefore the functioning and development of each enterprise is inextricably linked to the necessity of constant change. The article presents the results of research carried out on a sample of 20 companies aimed at assessing the current state in terms of maintaining safety rules during the implementation of organizational and technological changes. The research has been extended to the analysis of project documentation in order to verify whether it contains aspects related to work safety. Also, consulting companies supporting enterprises in the area of introducing changes were verified in terms of aspects related to work safety.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki prac poświęconych skróconej wersji kwestionariusza do pomiaru klimatu bezpieczeństwa. Klimat bezpieczeństwa rozumiany jest jako suma moralnych spostrzeżeń pracowników na temat ich środowiska pracy, stanowi odzwierciedlenie pracowniczej percepcji organizacyjnego systemu zarządzania, z uwzględnieniem polityki, stosowanych praktyk i procedur. Skrócona wersja Kwestionariusza Klimatu Bezpieczeństwa zawiera 50 twierdzeń, które tworzą 10 wymiarów: partycypacja pracowników w sprawy bezpieczeństwa, zachowania bezpieczne, zaangażowanie kierownictwa, modelowanie i wzmacnianie bezpiecznych zachowań w organizacji, zarządzanie ryzykiem w sytuacji wypadku, zaplecze techniczne i ergonomia, tempo pracy i poziom zmęczenia, proces szkolenia w zakresie bhp, atmosfera w miejscu pracy, polityka organizacji w zakresie zarządzania bhp. Badania przeprowadzono w grupie 813 osób. Wstępne analizy wskazują na satysfakcjonujące własności psychometryczne, a co za tym idzie – KKB-50 można uznać za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru klimatu bezpieczeństwa w organizacji. Wartość współczynnika alfa Cronbacha dla globalnego wymiaru klimatu bezpieczeństwa wyniosła 0,930, zaś dla jego poszczególnych skal wahała się w przedziale 0,67- 0,83. Trafność kwestionariusza szacowana przy użyciu współczynników korelacji liniowej r-Pearsona jest na dobrym poziomie (r = 0,84, p < 0,01). Analiza czynnikowa potwierdza jednorodność skal.
EN
This article presents the results of works on a shortened version of Questionnaire of the Safety Climate. Safety climate is treated as the sum of the employees’ moral perceptions of their work environment. It reflects employees’ perceptions of organizational management system including policies, practices and procedures. The shortened version of Questionnaire of the Safety Climate contains 50 statements that create 10 dimensions: employees’ participation in safety matters, safe behaviours, management commitment, modeling and strengthening of safe behaviours in the organization, risk management in case of an accidents, technical facilities and ergonomics, work pace and the level of fatigue , the process of health and safety trainings, workplace atmosphere, organization policy in the field of occupational health and safety management. The research was conducted in a group of 813 people. Preliminary analyzes indicate satisfying psychometric properties, and thus – KKB-50 can be considered as a valid and reliable tool for measuring the safety climate in an organization. The value of Cronbach's alpha coefficient for the global dimension of the safety climate was 0.930, while for its individual scales it fluctuated within 0.67-0.83. The accuracy of the questionnaire estimated using the linear correlation coefficients r-Pearson is on a good level (r = 0.84, p < 0.01). Factor analysis confirms the homogeneity of scales.
PL
Artykuł prezentuje konstrukcję i badanie wartości psychometrycznej Kwestionariusza Postaw wobec Bezpieczeństwa. Metoda służy do pomiaru postaw wobec bezpieczeństwa, traktowanych jako ogół względnie trwałych dyspozycji do postrzegania i oceniania zasad bezpieczeństwa, emocjonalnego reagowania na nie oraz do zachowywania się w sposób bezpieczny. Zawiera w sobie trzy komponenty: poznawczy (kognitywny), emocjonalnooceniający (afektywny) i behawioralny. Kwestionariusz konstruowano metodą teoretyczną i czynnikową. Z wyjściowej puli 54 twierdzeń, do badań pilotażowych, na podstawie analizy treści i ocen sędziów kompetentnych, zakwalifikowano 18. Analiza właściwości psychometrycznych dokonana została w oparciu o wyniki uzyskane w próbie 1300 osób. Na podstawie uzyskanych danych wyodrębniono trzy czynniki, określono rzetelność i trafność teoretyczną stosując analizę aspektu zbieżnego (zastosowano Kwestionariusz Klimatu Bezpieczeństwa, Kwestionariusz Klimatu Organizacyjnego, Kwestionariusz spostrzegania i podejmowania ryzyka, Skalę Człowiek w Pracy. Przeprowadzona analiza wykazała, że metoda ta charakteryzuje się zadowalającymi, choć zróżnicowanymi parametrami.
EN
The article presents the construction and study of the psychometric validation of the Questionnaire of Attitude towards Safety. The method is used to measure attitudes towards safety, which are treated as relatively permanent dispositions to perceive and assess safety rules, respond to them emotionally and behave safely. It contains three components: cognitive, emotional-assessing (affective) and behavioral. The questionnaire was constructed using the theoretical and factor method. Based on the analysis of the content and assesments of competent judges 18 theorems from initial 54 were qualified for pilot studies. Psychometric analysis is based on the results obtained in a sample of 1,300 people. As a results, three factors were identified. Moreover, reliability and theoretical validity were determined using the analysis of the convergent aspect (Safety Climate Questionnaire, Organizational Climate Questionnaire, Questionnaire of Perception and Risk Taking, Scale of Man at Work). The conducted analysis showed that this method is characterized by satisfactory, though differentiated parameters.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.