Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent magnet synchronous motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents a method of determining the efficiency of the slewing drive system applied in tower cranes. An algorithm for the proper selection of a permanent magnet synchronous motor (PMSM) for crane applications is presented. In the first stage of our research the proper PMSM was proposed on the basis of the simulation calculation. Next, the PM motor was examined on a special test bench. The experimental setup allows determining major electrical and mechanical parameters of the motor drive system. The applied slewing system consists of: an inverter, gear, cable drum and a permanent magnet motor. The performance and efficiency of the system were experimentally determined. Selected results of the experimental measurement are presented and discussed.
2
Content available remote Application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes
EN
The paper presents the results of experimental research concerning the application of the permanent magnet synchronous motors for tower cranes. The modern permanent magnet synchronous motors (PMSM) are characterized by better operating parameters in relation to squirrel cage induction machines. In the first stage of our research, the designed crane has been equipped with commercially produced permanent magnet synchronous motors. The test bench for examination of PMSM properties was built. The preliminary selected permanent magnet (PM) motors were experimentally tested to verify its performances in crane applications. Selected results of experimental research for hoist winch drive are presented and discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczące zastosowania silników synchronicznych z magnesami trwałymi do napędu żurawi wieżowych. Współcześnie produkowane silniki synchroniczne z magnesami trwałymi charakteryzują się lepszymi parametrami eksploatacyjnymi w stosunku do silników indukcyjnych. W pierwszym etapie badań projektowany żuraw dźwigowy został wyposażony w produkowane seryjnie silniki. W celu oceny przydatności zaproponowanych silników zbudowano stanowisko pomiarowe do badania właściwości i charakterystyk. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych.
PL
W pracy dokonano przeglądu struktur regulatorów PID2DOF, przedstawiono wyniki symulacyjnego procesu optymalizacji nastaw tych regulatorów dla modelu napędu bezpośredniego z silnikiem PMSM z uwzględnieniem tętnień momentu. Przeprowadzono dwie serie optymalizacji nastaw analizowanych struktur za pomocą algorytmu genetycznego: pierwszą pod kątem tłumienia nierównomierności prędkości napędu bezpośredniego wywołanych tętnieniami momentu; drugą – referencyjną – pod kątem minimalizacji kwadratu uchybu z pominięciem modelu tętnień.
EN
This paper reviews structures of the PID2DOF controllers and presents results of a simulation process of optimizing the settings of these controllers for a PMSM direct drive model including torque ripple. Two series of optimization of the settings of these structures with the use of genetic algorithm were executed: first one in terms of minimization of speed unevenness caused by torque ripples, second – referential – in terms of ISE minimization.
4
Content available remote The algorithm of multi-objective optimization of PM synchronous motors
EN
This paper presents multi-objective algorithm for optimal designing of permanent magnet synchronous motors. The special attention is paid on the formulation the optimization problem, especially on the correct selection of the partial criteria which constitute multi-objective function and constraints. It is pointed out that connection of multimodal parameter (cogging torque) and unimodal parameter (electromagnetic torque) in one multi-objective compromise function can lead to erroneous operation of optimization algorithm. Therefore, decomposition of the optimization task into two-level is proposed. The optimization calculation has been executed for permanent magnet synchronous motor structure with hybrid excitation system.
PL
W artykule przedstawiono algorytm do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych. Przedstawiono rozważania dotyczące poprawnego formułowania kompromisowych funkcji celu, w szczególności odpowiedniego doboru kryteriów cząstkowych. Wykazano, że włączenie do kompromisowej funkcji jednocześnie członu reprezentującego elektromagnetyczny moment użyteczny i moment zaczepowy może prowadzić do błędnego działania algorytmu optymalizacji. Zaproponowano dekompozycję zadania optymalizacji na dwa etapy. Przedstawiono i omówiono wybrane wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla magnetoelektrycznego silnika synchronicznego z hybrydowym układem wzbudzenia.
PL
Artykuł dotyczy napędów elektrowibracyjnych dwusilnikowych, które są źródłem drgań liniowych sinusoidalnie zmiennych w różnego typu przemysłowych urządzeniach wibracyjnych, jak np. przesiewacze czy przenośniki wibracyjne. W napędach tych stosowane są dwa elektrowibratory pracujące przeciwbieżnie, wyposażone zazwyczaj w trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej. Praca przeciwbieżna obu elektrowibratorów jest osiągana dzięki zjawisku samosynchronizacji. Dzięki pracom B+R, obecnie pojawiła się możliwość zastosowania w tego typu napędach elektrowibracyjnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi (ang. skrót PMSM), zasilanych z dedykowanych przemienników częstotliwości. W artykule porównano konstrukcję obwodu elektromagnetycznego trójfazowego elektrowibratora indukcyjnego o mocy 2 kW i prędkości znamionowej 1500 obr/min, z konstrukcją obwodu elektromagnetycznego elektrowibratora wyposażonego w silnik PMSM, zapewniającego osiągnięcie podobnych parametrów w zakresie siły wymuszającej drgania. W oparciu o wyniki obliczeń elektromagnetycznych wykazano, że elektrowibrator z silnikiem PMSM, przy zachowaniu tych samych parametrów obciążenia, w stosunku do elektrowibratora indukcyjnego, charakteryzuje się znacząco wyższą sprawnością i jednocześnie mniejszymi wymiarami gabarytowymi i masą. W artykule opisano też inne istotne zalety zastosowania elektrowibratorów PMSM w napędach elektrowibracyjnych dwusilnikowych, w stosunku do napędów z elektrowibratorami indukcyjnymi.
EN
The article deals with dual motor electro-vibrating drives, which are the sources of linear sinusoidal vibrations in various types of industrial vibrating devices, like vibrating screens or conveyors. These drives use two counter-rotating electric vibrators, usually equipped with three-phase squirrel-cage induction motors powered directly from the electrical grid. The counter-rotating operation of both electric vibrators is achieved due to the phenomenon of self-synchronization. Thanks to R&D work, now it is possible to use permanent magnet synchronous motors (PMSM) in this type of drives, powered from dedicated frequency converters. The article compares the design of the electromagnetic circuit of a 3-phase induction electric vibrator with a power of 2 kW and a rated speed of 1500 rpm with the design of the electromagnetic circuit of an electric vibrator equipped with a PMSM motor, ensuring similar performance in terms of vibration exciting force. Based on the results of electromagnetic calculations, it has been shown that the electric vibrator with the PMSM motor, while maintaining the same load parameters in relation to the induction electric vibrator, is characterized by significantly higher efficiency and, at the same time, smaller overall dimensions and weight. The article also describes other significant advantages of using PMSM electric vibrators in dual motor electro-vibrating drives, compared to drives with induction electric vibrators.
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję obwodu elektromagnetycznego elektrowibratora wyposażonego w silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi (PMSM). Elektrowibrator ten jest przeznaczony do zastosowania w przemysłowych napędach elektrowibracyjnych, zwłaszcza w napędach dwusilnikowych generujących drgania mechaniczne liniowe, sinusoidalnie zmienne. Wybrane parametry elektromechaniczne elektrowibratora z silnikiem PMSM porównano z parametrami odpowiedniego elektrowibratora tradycyjnego, wyposażonego w silnik indukcyjny klatkowy. Przedstawiono zalety wynikające z zastosowania elektrowibratorów z silnikami PMSM na tle dotychczasowych rozwiązań z silnikami indukcyjnymi.
EN
In the paper a construction of electromagnetic circuit of electrovibrator equipped with permanent magnet synchronous motor (PMSM) is described. This electrovibrator is intended for use in the industrial vibrating motor drives, especially in dual-motor drives generating linear, sinusoidal mechanical vibrations. Selected electromechanical parameters of the electrovibrator with the PMSM motor are compared with the parameters of a similar traditional electrovibrator, equipped with a squirrel-cage induction motor. The advantages resulting from the use of electrovibrators with PMSM motors on the background of existing solutions with induction motors are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnej identyfikacji parametrów jednego z pierwszych prototypów wielobiegunowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM) budowanego przez INiME KOMEL. Wartości wstępnie oszacowanych parametrów, uzupełniające dane techniczne silnika podawane przez producenta pozwalają na zbudowanie zastępczego modelu matematycznego trakcyjnego napędu elektrycznego z takim silnikiem. Dzięki temu modelowi, na drodze symulacji komputerowej możliwe jest przeanalizowanie pod względem spodziewanej efektywności energetycznej napędu pewnego przykładowego autobusu elektrycznego, rozumianej jako energia zużywana i/lub akumulowana w czasie trwania późniejszego testu drogowego rzeczywistego takiego pojazdu, polegającego na przejeździe zadanego odcinka drogi w sposób zgodny z wymaganiami standardu SORT.
EN
The article presents the results of the preliminary parameter identification in one of the first prototypes of a multipolar synchronous motor with permanent magnets (PMSM), currently constructed by INiME KOMEL. The values of these initially estimated parameters, supplementing the motor’s technical data provided by the manufacturer, allow to build a substitute mathematical model of an electric traction drive with such a motor. Thanks to this model, on the way of computer simulation it is possible earlier to analyze in terms of expected energy efficiency of the electric bus drive with such an engine, understood as energy consumed and/or accumulated during the subsequent road test of a real vehicle, the course of a later road test of such a vehicle, relies on passing a given road section in a manner consistent with the requirements of the SORT standard.
EN
The aim of the studywas to find an effective method of ripple torque compensation for a direct drive with a permanent magnet synchronous motor (PMSM) without time- consuming drive identification. The main objective of the research on the development of a methodology for the proper teaching a neural network was achieved by the use of iterative learning control (ILC), correct estimation of torque and spline interpolation. The paper presents the structure of the drive system and the method of its tuning in order to reduce the torque ripple, which has a significant effect on the uneven speed of the servo drive. The proposed structure of the PMSM in the dq axis is equipped with a neural compensator. The introduced iterative learning control was based on the estimation of the ripple torque and spline interpolation. The structurewas analyzed and verified by simulation and experimental tests. The elaborated structure of the drive system and method of its tuning can be easily used by applying a microprocessor system available now on the market. The proposed control solution can be made without time-consuming drive identification, which can have a great practical advantage. The article presents a new approach to proper neural network training in cooperation with iterative learning for repetitive motion systems without time-consuming identification of the motor.
PL
W pracy przedstawiono propozycję rozwiązania problemu bezczujnikowego sterowania wolnoobrotową maszyną synchroniczną z magnesami trwałymi PMSM. Przedstawiono silnik PMSM, który zastosowano w stanowisku badawczym. Omówiono problem występowania tętnień momentu napędowego wynikający głównie ze znacznego momentu zaczepowego. Pokazano rozwiązanie kompensujące tętnienia momentu napędowego w silniku PMSM. Przygotowano procedurę startową układu regulacji prędkości pozwalającą na uruchomienie napędu bez czujników prędkości i położenia. Do sterowania silnikiem użyto metodę sterowania polowo zorientowanego z regulatorami PI prądów stojana w osiach dq. Przedstawiono zależności nowej, prostszej wersji obserwatora stanu. Pokazano wyniki eksperymentów potwierdzających poprawne działanie napędu.
EN
The paper presents a possible implementation of a sensorless low speed permanent magnet synchronous machine (PMSM) control. The test setup for this purpose consists of an individual and programmable back-to-back voltage inverter and a PMSM with nominal power of 12 kW and nominal speed of 600 rpm. The impact of cogging torque oscillations is identified, which cause significant problems in the implementation of a Field Oriented Control for low speed PMSM. In order to handle this torque oscillation problem a compensation method is proposed as well. A start-up procedure for the control system was implemented that allows a motor start without any rotor angle and speed sensors. The presented control method is based on the Field Oriented Control with PI stator current controllers in dq axes. Furthermore, the equations of the applied state observer are shown. The observer estimates all of the control variables necessary using phase current measurement and the information of the desired stator voltage. All theoretical assumptions are verified with experimental results, which show the proper operation of the low speed PMSM drive.
PL
Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. Wpierw opisano typową konstrukcję sinika CW-FLPMSM. Następnie przedstawiono główne założenia i sposób działania algorytmu do obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-FLPMSM, opracowanego w instytucie Komel dla potrzeb projektowania tego typu silników. Przykładowe wyniki obliczeń dla wybranego silnika CW-FLPMSM porównano z danymi katalogowymi producenta.
EN
The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical construction of electromagnetic circuit in CW-FLPMSM is described. Next, the main assumptions and the scheme of algorithm operation to calculate the electromechanical characteristics of CW-FLPMSM are presented. Algorithm was developed in Komel institute for a purpose of CW-FLPMSM motor designing. Examples of the calculation results for the selected CW-FLPMSM are compared with the manufacturer’s catalog data.
PL
Artykuł dotyczy metody obliczania charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi i cewkami skupionymi CW-FLPMSM. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu analizy polowej 2D rozkładu pola magnetycznego w silniku, z ruchomą siatką elementów skończonych. Wpierw opisano typową konstrukcję silnika CW-FLPMSM. Następnie przedstawiono główne założenia i sposób działania algorytmu do obliczania charakterystyk elektromechanicznych silników CW-FLPMSM, opracowanego w Instytucie KOMEL dla potrzeb projektowania tego typu silników. Przykładowe wyniki obliczeń dla wybranego silnika CW-FLPMSM porównano z danymi katalogowymi producenta.
EN
The paper deals with the method of calculating the electromechanical characteristics of flat linear permanent magnet synchronous motors with concentrated windings. The method is based on a 2D FEA of magnetic field distribution in a motor, with moving mesh of finite elements. At first a typical construction of electromagnetic circuit in CW-FLPMSM is described. Next, the main assumptions and the scheme of algorithm operation to calculate the electromechanical characteristics of CW-FLPMSM are presented. Algorithm was developed in KOMEL Institute for a purpose of CW-FLPMSM motor designing. Examples of the calculation results for the selected CW-FLPMSM are compared with the manufacturer's catalog data.
EN
This paper describes high-performance permanent magnet synchronous motor (PMSM) servo-drive with constrained state feedback (SFC) position controller. Superior behavior of the control system has been achieved by applying SFC with constraints handling method based on a posteriori model predictive approach (MPAC). The concept utilizes predictive equations obtained from discrete-time model of the PMSM to compute control signals which generate admissible values of the future state variables. The novelty of the proposed solution lies in the limitation of several state-space variables in servo-drive control system. Since MPAC has firstly been applied to limit more than one state-space variable of the plant, necessary conditions for introducing constraints into multivariable control system with SFC are depicted. Due to the low complexity of proposed algorithm, a low cost microprocessor, STM32F4, is employed to execute the state feedback position control with model predictive approach to constraints handling. Experimental results show that the proposed control method provides superior performance of PMSM servodrive with modern SiC based voltage source inverter (VSI).
PL
Jednym z głównych problemów podczas analizy cieplnej maszyn elektrycznych jest poprawne zamodelowanie poszczególnych jej elementów. Złożona struktura uzwojenia oraz pakietu blachy elektrotechnicznej powoduje, że wyznaczenie przewodności cieplnych tych elementów jest niezmiernie trudne. W artykule przedstawiono zastosowanie metody homogenizacji do wyznaczania zastępczej przewodności cieplnych uzwojenia wsypywanego oraz pakietu blachy elektrotechnicznej. W celu weryfikacji zaprezentowanej metody wyniki symulacji komputerowych zostały zweryfikowane pomiarowo na obiekcie rzeczywistym silnika.
EN
One of the main problems in the thermal analysis of the electric machines is a correct modeling of individual components. The complex structure of the winding and core causes that determination of the thermal conductivity of these elements is extremely difficult. The article presents an application of the homogenisation method to determine the thermal conductivity of a winding and core. In order to validate correctness of the calculation results, measurements on the physical model of the machine are carried out.
PL
Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.
EN
The paper tackles problems of microprocessor implementation of control algorithm dedicated to permanent magnet synchronous motor drive operating in six-step mode.The authors propose to synchronize inverter transistors’ switching with instants when spinning rotor achieves specific angular positions. This solution is modelled in Simulink and compared with the standard implementation approach where instants of transistors’ switching are spaced by constant time intervals. The simulation results show that the proposed solution delivers substantially reduced torque ripples.
PL
Praca dotyczy napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, pracującego w strefie osłabiania strumienia, wykorzystującego blokowe sterowanie falownikiem tranzystorowym (ang. six-step). Dla rozważanego napędu zaproponowano zsynchronizowanie chwil przełączeń tranzystorów z osiągnięciem przez wirnik silnika charakterystycznych położeń kątowych. Zaproponowane rozwiązanie przebadano symulacyjnie w programie Simulink i porównano ze standardową metodą implementacji mikroprocesorowej, w której interwał pomiędzy chwilami aktualizacji stanów tranzystorów jest stały. Zaproponowane rozwiązanie odznacza się wyraźnie zredukowanymi tętnieniami momentu.
EN
The paper tackles problems of microprocessor implementation of control algorithm dedicated to permanent magnet synchronous motor drive operating in six-step mode.The authors propose to synchronize inverter transistors’ switching with instants when spinning rotor achieves specific angular positions. This solution is modelled in Simulink and compared with the standard implementation approach where instants of transistors’ switching are spaced by constant time intervals. The simulation results show that the proposed solution delivers substantially reduced torque ripples.
PL
Dzisiejsze aplikacje, w których stosowane są silniki elektryczne, są coraz bardziej wymagające. Od stosowanych silników wymagana jest płynna regulacja, wysoki współczynnik mocy, wysoki moment obrotowy (już od najniższych prędkości obrotowych), przy jednoczesnym zachowaniu niewielkich gabarytów oraz masy maszyny. Takim wymaganiom mogą sprostać maszyny z magnesami trwałymi. Oprócz tego maszyny z magnesami trwałymi są generalnie prostej budowy i mają najwyższą sprawność energetyczną wśród maszyn wirujących. W artykule zaprezentowano i skrótowo omówiono najciekawsze projekty maszyn z magnesami trwałymi i ich prak­tyczne zastosowania. Przedstawione projekty realizowano w ostatnich latach w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycz­nych KOMEL.
EN
Nowadays, demands on drives utilizing electric motors increase continuously. Smooth control, high power factor, high rotational torque (also at lowest rotational speeds) together with small dimensions and weight are required. These requirements are fulfilled by permanent magnet motors. Moreover, PM machines are generally of simple design and are characterized by highest efficiency of all rotating electrical machines. The most interesting designs of PM motors and their practical applications are presented and shortly described in the paper. These projects were carried out in Institute of Electrical Drives and Machines KOMEL during the last few years.
PL
Samochody i pojazdy z napędem elektrycznym, są kolejnym krokiem cywilizacyjnym człowieka w rozwoju transportu indywidualnego. Warto nadmienić, że pierwsze rekordy prędkości, czy też przejechanej odległości, sięgają początków XIX wieku i należą do pojazdów z napędem elektrycznym. Jednak ówczesny poziom rozwoju elektrotechniki, przy równoczesnym dynamicznym rozwoju silników spalinowych sprawił, że samochody z napędem elektrycznym zostały odstawione na „boczne tory” i musiały czekać na lepsze czasy. W niniejszym artykule przedstawiono i omówiono kilka aspektów związanych z użytkowaniem sa-mochodów z napędem elektrycznym. Przedstawiono wyniki pomiarów z kilku przejazdów związanych z bie-żącą działalnością instytutu KOMEL. W podsumowaniu końcowym zaprezentowano najważniejsze korzyści ekonomiczne, jakie można uzyskać systematycznie stosując auta elektryczne.
EN
Cars and vehicles utilizing electric drives are another of human civilization steps in the history of individual means of transport. It is worth noting that earliest speed records or distance records originate in the beginnings of 19th century and belong to vehicles with electric drives. However, the contemporary electrical engineering know-how and simultaneous rapid development of internal combustion engines caused the electric cars to be set aside; the idea had to await better times. Several aspects of using cars with electric drives are presented and discussed in this paper. Measurement results from several drives are given – they are related to ongoing activities of the KOMEL Institute. The most important economic advantages arising from systematic use of electric cars are listed in the conclusions.
EN
In order to compare the performance difference of the permanent magnet synchronous motors (PMSM) with different rotor structure, two kinds of rotor magnetic circuit structure with surface-mounted radial excitation and tangential excitation are designed respectively. By comparing and analyzing the results, the difference of the motor performance was determined. Firstly, based on the finite element method (FEM), the motor electromagnetic field performance was studied, and the magnetic field distribution of the different magnetic circuit structure was obtained. The influence mechanism of the different magnetic circuit structure on the air gap flux density was obtained by using the Fourier theory. Secondly, the cogging torque, output torque and overload capacity of the PMSM with different rotor structure were studied. The effect mechanism of the different rotor structure on the motor output property difference was obtained. The motor prototype with two kinds of rotor structure was manufactured, and the experimental study was carried out. By comparing the experimental data and simulation data, the correctness of the research is verified. This paper lays a foundation for the research on the performance of the PMSM with different magnetic circuit structure.
19
EN
In this paper, a study of sensorless field oriented control applied to surface-mount permanent-magnet synchronous motor is presented, the motor has been described in a stationary two-axes reference frame (α,β), to overcome the uncertainties the internal, measurement noises, the non zero initial rotor position and the dynamic nonlinearity of PMSM, the extended kalman filter (EKF) is used as a robust observer. The speed and rotor position estimation of PMSM drive are obtained through an EKF algorithm, by simply measurement of the stator line voltages and currents. Good state estimation with EKF observer is proved by the simulation results.
PL
Artykuł poświęcony jest bezczujnikowemu sterowaniu silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Jako odporny obserwator jest użyty filtr Kalmana. Prędkość I pozycja wirnika są określane na podstawie algorytmu filtru przez pomiar napięcia I prądu stojanas.
PL
W referacie porównano trzy algorytmy sterowania momentem silnika IPMSM (ang. Interior Permanent Magnet Synchronous Motor) dostosowane do pracy w strefie ograniczonego napięcia wyjściowego falownika, w tym algorytm zaproponowany przez autorów. Rozważane algorytmy zamodelowano w programie Simulink i wyznaczono dla nich wybrane parametry statyczne i dynamiczne napędu. Kryteria porównawcze wybrano mając na uwadze zastosowanie algorytmów w napędzie bezpośrednim pojazdu elektrycznego.
EN
This paper compares three torque control algorithms for interior permanent magnet synchronous motor adapted to operate upon inverter output voltage limitation. One of the algorithms is proposed by the authors. The algorithms are modelled in Simulink to quantify selected static and dynamic parameters. Comparison criteria are chosen to evaluate feasibility of applying the algorithms to in-wheel drive of electric vehicle.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.