Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria bezpieczeństwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
2
PL
Efektywność wszelkich badań naukowych uwarunkowana jest prawidłowym przygotowaniem projektu badawczego. Nie da się tego zrobić bez praktycznych umiejętności stosowania naukowej metodologii. W procesie badawczym duże znaczenie ma sposób definiowania określonych faktów czy też operacjonalizacja pojęć. Istotną sprawą jest kwestia trafności i rzetelności badań, jak również budowy teorii opartej na aksjomatycznie ustrukturowanym układzie twierdzeń weryfikowanych empirycznie. Artykuł jest ważnym głosem w szerszej dyskusji dotyczącej budowania tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Autor jest przekonany, że empiryczny wymiar tożsamości nauk o bezpieczeństwie znajdzie swe zastosowanie w procedurze prowadzonych badań, a także w realizacji prac kwalifikacyjnych z tego obszaru.
EN
The effectiveness of any scientific research depends on the correct preparation of the research project. This cannot be done without the practical capability of applying scientific methodology. In the research process, the way of defining certain facts or the operationalization of concepts is of great importance. A key issue is the accuracy and reliability of research, as well as the construction of a theory based on an axiomatically structured layout of empirically verified theorems. The article is an important voice in a broader discussion of identity building in security science. The author is convinced that the empirical dimension of the identity of security sciences will find its application in the research procedure, as well as in the implementation of qualification work in this area.
3
Content available remote Możliwości wykorzystania nauk humanistycznych w teorii bezpieczeństwa
PL
Artykuł stanowią rozważania wokół znaczenia nauk humanistycznych w kształtowaniu problematyki badawczej podejmowanej w naukach o bezpieczeństwie. Tekst potwierdza tożsamość zainteresowań humanistyki z naukami społecznymi, które dotyczą ogólnej refleksji związanej ze współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi i przeobrażeniami w standardzie życia ludzi, postępem w naukach oraz rozwojem technologii służących egzystencji. W podejściu do kwestii dotyczących rozwoju humanistyki i wiedzy społecznej występuje dysonans na styku przemian tzw. świadomości technologicznej i moralnej zadumy nad postępem naukowo-technicznym w ogóle. I choć w artykule przedstawione konfiguracje łączenia wiedzy specjalistycznej (stosowanej) z wiedzą ogólną (nauki podstawowe) rzutują na współczesne profilowanie wykształcenia akademickiego, to jednak nie potwierdza tego sam potencjał edukacji humanistycznej (i społecznej też). Tak więc w kształtowaniu konkretnych specjalistów mających być zarówno dobrymi ludźmi, jak i profesjonalistami przeobrażającymi swoją wrażliwość w sukces pracy zawodowej, udział humanistyki jest ograniczany. I pomimo tego, że na poziomie deklaracji dostrzega się konieczność konwergencji humanistyki, bezpieczeństwa i techniki, to jednak na gruncie finansowego wsparcia dla tychże zakres ich poważania różni się. I to właśnie wydaje się być w ogóle znamienne dla poszanowania poszczególnych dyscyplin podstawowych i stosowanych. Okazuje się bowiem, że prymat nauk stosowanych nad podstawowymi nie jest funkcją odmienności przedmiotów zainteresowania i różniącej się metodologii, ale wynika z ekonomicznych pożytków. Tym samym przewaga technokracji nad humanizacją środowiska ludzkiego - przynajmniej na poziomie ważności badań - utrzymuje się, zaś bezpieczeństwo w teorii pozostaje ładną hipotezą, a w praktyce koniecznością.
EN
The article is a reflection on the importance of humanities in shaping the research topics undertaken by the Security Studies. The text affirms the correspondence of interests between the humanities and the social sciences, which in general deal with the reflection on contemporary civilizational changes, transformations in the standard of human life, progress in science, and the development of technologies aiding the human existence. However, there is a dissonance at the junction of the so-called technological consciousness and moral reflection on scientific, and technical progress in general. It concerns the approach to predicaments in the development of the humanities and social knowledge. And, although the article presents the configurations of combining the specialist knowledge (applied) with general knowledge (basic sciences), they affect the modern profiling of academic education, but not fully confirming the potential of humanistic (and social) education by the same token. Thus, the input of the Humanities in such cases is often limited. Nonetheless, it is supposed to educate the qualified specialists to be both, humane and professional person, consciously converting their thoughtfulness into the success of professional work. Yet, despite the fact that on the level of the declaration there is an understanding of the need to converge humanities, security and technology, on the basis of financial support for the above the scope of their approval differs. Hence, they are not treated equally, when it is understood that the individual respect for various disciplines is based on financing researches. It turns out that the primacy of applied sciences over the other studies is not a function of the dissimilarity in focus of interests and differing methodology, but simply is a result of economic benefits. Thus, while security in theory continues to be of hypothetical importance or practical necessity, the advantage of technocracy over the humanization process of the human environment - at least at the level of research importance - is conserved.
4
Content available remote Bezpieczeństwo w perspektywie cybernetycznych sprzężeń zwrotnych
PL
Zasadniczym celem Autora tekstu jest deskrypcja i eksplikacja prawidłowości związanych z bezpieczeństwem systemów społecznych wyrażona w języku cybernetyki. Jest to próba rozwinięcia ujęcia systemowo-cybernetycznego filozofii bezpieczeństwa Janusza Świniarskiego i włączenia się w dyskurs wokół badania bezpieczeństwa. Jako przypuszczenie badawcze przyjmuje się sąd, że cybernetyka jako konkretna nauka dedukcyjna w stadium aksjomatycznym i abstrakcyjnym, pozwala skutecznie zastosować swój warsztat badawczy do analizy funkcjonowania sprzężeń zwrotnych w społeczeństwie (przyjmując oddziaływania skokowe) i procedur bezpieczeństwa. Cybernetyczna perspektywa sprzężeń zwrotnych pozwala na wzbogacenie nauki o metodach sprawiania bezpieczeństwa przez wskazanie ich związku z zasilaniem energetycznym i informacyjnym oraz rozróżnieniem szesnastu procedur.
EN
The primary aim of this study is to describe and explicate the regularity social security systems expressed in cybernetics language. This is an attempt to develop the concept of systemcybernetic security philosophy of Janusz Świniarski, and to join in the discourse around national security research. As a research supposition, it is accepted that cybernetics as a specific axiomatic and abstract deductive science allows for the effective application of its research workshop to the analysis of the feedback function in society (adopting jumps) and security procedures. The cybernetic perspective of feedback enables enriching the science of national sceurity by identifying their relationship to energy and information supply, and describing sixteen procedures.
5
Content available remote Poszukiwanie reguł definiowania bezpieczeństwa
PL
Artykuł dotyczy poszukiwania formuły definiowania bezpieczeństwa. Stanowić to powinno etap wstępny procesu jego konceptualizacji. Formuła wyjaśniania pojęć jest elementem koniecznym dla prawidłowego i zarazem komunikatywnego wysłowienia kategorii bezpieczeństwa. Specyfiką nauk społecznych jest dość duża umowność, a niekiedy dowolność dookreślania pojęć. Nic to dziwnego, ponieważ mówiąc o bezpieczeństwie kierujemy się jego poczuciem. Jest ono trudno mierzalne i subiektywne. Zbiega się z tym fakt, że istota bezpieczeństwa pozostaje względna. Autor zwraca uwagę na potrzebę doprecyzowywania i dookreślania jego pojęcia, jako obszernej kategorii pojęciowej w nauce i życiu społecznym. Zwraca uwagę na rosnący zakres znaczeń nadawanych bezpieczeństwu. Reguły jego definiowania wciąż będą stanowić istotny problem. Wraz z dokonującą się złożonością współczesnego świata, deskrypcyjna formuła wyjaśniania pojęć z pewnością zachowa swą istotność i pozostawać będzie aktualną.
EN
The article’s main objective is an examination of the possible formulas defining security. Author evaluates this problem as the preliminary step, in process of security conceptualization. In this view, the methodological explanation of concepts is a necessary element leading to proper and communicative expression of various security categories. The specificity of the social sciences present fullness of conventionalities and sometimes-arbitrary determinations of terms. It is not surprising, since discussing different aspects of security; we tend to define it monolithically by sense of insecurity. It is, therefore, difficult to evaluate its subjectively named values in an objective manner. With this, another problem is corollary, fact that the essential security norms are relative. The author draws attention to the need for clarification, and proper formative evaluation of its definition as a comprehensive conceptual category, in science and social life. He draws attention to the growing range of meanings form lated for security descriptions. Finding the rules defining it, seems to be a significant problem. It is so, because of various complexities of the modern world, and the descriptive formulas explaining security concerns also change. If they are to be relevant in a discussion, the proper definitions must be current.
6
Content available remote Konstruktywistyczne wartości poznawcze bezpieczeństwa
PL
Artykuł przedstawia podejście konstruktywistyczne w badaniach nad bezpieczeństwem. Zostało to ukazane na tle innych podejść postpozytywistycznych. Wykazano różnice w stosunku do teorii pozytywistycznych. Autor prezentuje konstruktywizm z perspektywy socjologii wiedzy, jako podejście dyskursywne, w odróżnieniu od podejść subiektywnego i obiektywnego w badaniach bezpieczeństwa. Charakterystyka konstruktywizmu jest przeprowadzana z odwołaniem się do kontekstu przeobrażeń współczesnego świata. Cechy podejścia konstruktywistycznego w sposób szczególny są przedstawiane w zakresie teorii sekurytyzacji. Autor pokazuje złożoność tego nurtu teoretycznego z podaniem różnorodnych ujęć w ramach konstruktywizmu. Ukazuje ich komplementarność oraz przydatność podejść wieloparadygmatowych. Stara się omawiać aspekty teoretyczne tej problematyki w kontekście ich przydatności normatywnej.
EN
The article presents the constructivist approach in security studies. It is shown in comparison with other postpositive approaches. There are recognized some differences in relation to the positivist theory. The author presents constructivism from the perspective of the sociology of knowledge, as a discursive approach as opposed to the subjective and objective approaches in security studies. Characteristics of constructivism is carried out with reference to the context of the transformation of the modern world. Features constructivist approaches in particular are presented in terms of the theory of securitization. The author shows the complexity of this theoretical mainstream giving a variety of approaches within constructivism. He shows their complementarily and usefulness of multiparadigm approaches. The author attempts to discuss the theoretical aspects of this issue in the context of their suitability rules.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.