Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
In these times of the climate crisis surrounding us, the improvement of technologies responsible for the emission of the largest amounts of greenhouse gases is necessary and increasingly required by top-down regulations. As the sector responsible to a large extent for global logistics and supply chains, the fuel sector is one of the most studied in terms of reducing its harmful impact. The development of the next generations of fuels and biofuels, produced by companies using increasingly modern, cleaner and sustainable technologies, is able to significantly reduce the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. In this case, the most effective solution seems to be the use of closed loops. Due to their low, often zero emission balance and the possibility of using waste to produce materials that can be reused, a circular economy is used in many sectors of the economy, while ensuring the emission purity of technological processes. One of the innovative solutions proposed in recent years is the installation created as part of the BioRen project, implemented under the Horizon 2020 program. The cooperation of European institutes with companies from the SME sector has resulted in the creation of an experimental cycle of modern technologies for the production of second-generation biofuels. The project involves the processing of municipal solid waste into second-generation drop-in biofuels. The entire process scheme assumes, in addition to the production of biofuels, the processing of inorganic fractions, the production of carbon material for the production of thermal energy, and the simultaneous treatment of wastewater.
PL
W dobie otaczającego nas kryzysu klimatycznego udoskonalanie technologii odpowiedzialnych za emisję największych ilości gazów cieplarnianych jest konieczne i coraz częściej wymagane odgórnymi regulacjami. Sektor paliwowy, jako ten odpowiedzialny w dużej mierze za światową logistykę i łańcuchy dostaw, jest jednym z najbardziej badanych pod względem ograniczania jego szkodliwego wpływu. Rozwój kolejnych generacji paliw i biopaliw, produkowanych przez firmy stosujące coraz nowocześniejsze, czystsze emisyjnie i zrównoważone technologie jest w stanie znacząco wpłynąć na obniżenie ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. Najefektywniejszym rozwiązaniem wydaje się w tym wypadku zastosowanie obiegów zamkniętych. Ze względu na ich niski, często zerowy, bilans emisyjny oraz możliwość wykorzystania odpadów do produkcji materiałów, które mogą zostać ponownie wykorzystane, obiegi zamknięte znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, zapewniając jednocześnie czystość emisyjną procesów technologicznych. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, zaproponowanych w ostatnich latach, jest instalacja powstała w ramach projektu BioRen, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Współpraca europejskich instytutów z firmami sektora MŚP zaowocowała powstaniem eksperymentalnego cyklu nowoczesnych technologii produkcji biopaliw drugiej generacji. Projekt zakłada przetwarzanie stałych odpadów komunalnych w biopaliwa II generacji typu drop-in. Cały schemat procesu zakłada, oprócz produkcji biopaliwa, przetwarzanie frakcji nieorganicznych, produkcję materiału węglowego do produkcji energii cieplnej a także jednoczesne oczyszczanie ścieków.
EN
The management of biodegradable waste from various sectors of economy is an essential element in terms of environmental protection. The paper discusses issues related to the possibility of bio-waste treatment using anaerobic digestion technologies and composting processes, highlighting the conditions for the processes and their advantages and disadvantages. The challenges of overproduction of bio-waste faced by highly developed countries around the world are also presented. Research showed that the anaerobic digestion of this waste combines both biofuel production and a circular economy. The popularity of this method is linked, among others to a low cost of raw materials and wide range of possible uses for biogas (i.e. electricity, heat, or biomethane). In addition, an alternative bio-waste management option, compost production, was discussed. The study aimed to compare anaerobic and aerobic bio-waste management processes.
PL
Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki jest niezbędnym elementem w aspekcie ochrony środowiska. W artykule omówione zostały zagadnienia związane z możliwością przetwarzania bioodpadów wykorzystując technologie fermentacji metanowej i procesu kompostowania, z podkreśleniem warunków prowadzenia procesów oraz ich wad i zalet. Przedstawione zostały także wyzwania związane z nadmierną produkcją bioodpadów, przed którymi stoją państwa wysokorozwinięte na całym świecie. Prowadzone badania pokazują, że fermentacja beztlenowa omawianych odpadów łączy zarówno produkcję biopaliw oraz gospodarkę obiegu zamkniętego. Popularność omawianej metody jest związana m.in. z niskim kosztem surowców oraz szeroką możliwością wykorzystania produktu jakim jest biogaz (tj. elektryczność, ciepło lub biometan). Ponadto omówiona została tematyka związana z alternatywną możliwością zagospodarowania bioodpadów jaką jest produkcja kompostu. Celem pracy było porównanie procesów beztlenowego i tlenowego zagospodarowania bioodpadów.
3
Content available Exemplifying the Zero Waste Concept in smart cities
EN
Due to the environmental imbalance on our planet, the concept of zero waste is gaining importance day by day. It is essential in the aspect of production and consumption cycle management and responsible waste management in urban space. The aim of this article is to exemplify methods of reducing waste in smart cities according to the author's Waste Management for Generation, Environ-ment, and Gains (WM2GEG) scheme. A structured interview method was used to collect data, and the research sample was selected using the Smart City Index 2020. The study identified environmentally, socially friendly, and economically beneficial methods of rational waste management, such as composting organic waste, creating underground waste containers, and incinerating waste with energy recovery. Specific ways to reduce waste are also presented, such as banning disposable packaging and obtaining energy from renewable sources.
PL
W obliczu zachwianej równowagi środowiskowej naszej planety koncepcja zero waste z dnia na dzień zyskuje na znaczeniu. Szczególnie ważna jest ona w aspekcie zarządzania cyklem produkcyjno-konsumpcyjnym oraz odpowiedzialnego gospodarowania odpadami w przestrzeni miejskiej. Celem niniejszego artykułu jest egzemplifikacja metod ograniczenia ilości odpadów w smart cities zgodnych z autorskim schematem Zarządzanie Odpadami dla pokoleń, przyrody i zysków (ZO2PPZ). W pozyskiwaniu danych wykorzystano metodę wywiadu ustrukturyzowanego, zaś próbę badawczą wyselekcjonowano korzystając z Smart City Index 2020. Badanie pozwoliło na identyfikację przyjaznych środowisku i społeczeństwu oraz korzystnych z ekonomicznego punktu widzenia metod racjonalnego gospodarowania odpadami, takich jak np. kompostowanie odpadów organicznych, tworzenie podziemnych kontenerów na śmieci oraz spalanie odpadów z odzyskiem energii. Przedstawiono także konkretne sposoby ograniczenia ilości odpadów, takie jak między innymi zakaz korzystania z opakowań jednorazowych oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania prognoz demograficznych do przewidywania ilości odpadów komunalnych. Dodatkowo przedstawiono rolę prognozowania demograficznego w procesie zarządzania gospodarką odpadami, nie tylko w skali makro, ale również mikro, m.in. w zakresie określania składu morfologicznego odpadów komunalnych, co ma istotne znaczenie w procesie dostosowawczym doboru optymalnej technologii w zakresie recyklingu i utylizacji odpadów.
EN
Demographic forecasts were used to det. the amt. of planned municipal waste. The role of demographic forecasting in the process of waste management in the field of detg. the morphological compn. of municipal waste was presented. It is important in the process of adaptation and selection of the optimal technology in the field of recycling and waste disposal.
PL
Pojawienie się i szybkie rozprzestrzenienie na cały świat wirusa SARS-CoV-2 spowodowało gwałtowny wzrost produkcji odpadów z tworzyw sztucznych. Największy wzrost zapotrzebowania odnotowano w odniesieniu do środków ochrony osobistej ze względu na fakt, że wiele krajów nakazało ich noszenie w przestrzeni publicznej. W czasie pandemii zwiększyła się również produkcja jednorazowych opakowań żywnościowych. Naukowcy zauważają, że z powodu niewłaściwego gospodarowania odpadami z tworzyw sztucznych oraz usuwania środków ochrony osobistej (SOI) zwiększy się zanieczyszczenie środowiska. Należy wdrożyć racjonalne metody zagospodarowania i przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, które powstały w czasie pandemii SARS-CoV-2, w taki sposób, aby nie zagrażały środowisku naturalnemu ani zdrowiu ludzkiemu. W niniejszym artykule zaproponowano metodę termicznego przetwarzania wskazanych odpadów, a mianowicie pirolizę, która może zastąpić składowanie oraz spalanie. Metoda ta umożliwia nie tylko skuteczną neutralizację odpadów niebezpiecznych, ale — co jest szczególnie istotne — prowadzi do powstania wartościowych produktów.
EN
The emergence and rapid worldwide spread of the SARS-CoV-2 virus resulted in increase in the production of plastic waste. The greatest increase in demand was recorded for personal protective equipment due to the fact that many countries have ordered their wearing in public space. The production of disposable food packaging has also increased during the pandemic. Researchers noted that environmental pollution will increase due to improper management of plastic waste and disposal of personal protective equipment (PPE). A rational method of management and processing of plastic waste generated during the SARS-CoV-2 pandemic should be developed in such a way that it does not endanger the environment or human health. This article proposes a method of thermal processing of the above-mentioned waste, namely pyrolysis, which can replace landfilling and incineration. This method allows not only effective neutralization of hazardous waste, but also, which is particularly important, leads to the creation of valuable products.
PL
W artykule przedstawiono organizację OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych) Żelazny Most. Obiekt jest etapem ciągu technologicznego produkcji miedzi i innych metali szlachetnych KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono organizację głównych faz procesu: deponowania odpadów i retencji wód kopalnianych, jak również procesy wspierające. W tekście odniesiono się również do obowiązujących przepisów prawnych, regulujących gospodarkę odpadami wydobywczymi, w oparciu o które funkcjonuje OUOW Żelazny Most.
EN
This article shows the organization of the OUOW (Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych - Tailings Storage Facility) „Żelazny Most”. The reservoir is one of the stages of the technological production of copper and other precious metals of KGHM Polska Miedź S.A. The organization of the main phases of the process was discussed: waste depositing and retention of mine waters, as well as the support processes. The article also refers to the applicable legislation governing the management of extractive waste related to OUOW „Żelazny Most”.
PL
Niezbędnym warunkiem funkcjonowania KGHM PM S.A. jest zagospodarowanie odpadów flotacji. Są to odpady mineralne, a ich skład chemiczny nie wpływa istotnie na środowisko. Obecnie unieszkodliwianie prowadzi się w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) Żelazny Most. Budowę obiektu rozpoczęto w 1974 r., a jego eksploatacja i równoczesna rozbudowa trwa nieprzerwanie od 1977 r. Aktualnie realizowana jest nadbudowa OUOW Żelazny Most do rzędnej 195 m n.p.m. W artykule przedstawiono aktualny stan rozbudowy OUOW Żelazny Most, a także wybór technologii deponowania odpadów. Opisano ewolucję obiektu, a w szczególności - postrzegania problemu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności obiektu i bezpieczeństwa terenów przyległych. Jednocześnie wskazano OUOW Żelazny Most jako przykład obiektu hydrotechnicznego, przy którym do eksploatacji i projektowania dalszej rozbudowy wykorzystuje się wyniki monitoringu.
EN
A necessary condition for the KGHM PM S.A. operation is tailings management. Tailings are mineral waste and their chemical composition does not influence significantly the environment. Currently, disposal is carried out in the Mining Waste Treatment Facility (OUOW) Żelazny Most. The construction of the facility began in 1974, and its operation and expansion has been ongoing continuously since 1977. Currently OUOW Żelazny Most is being extended to the elevation 195 m a.s.l.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku odpadów polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych (wytrzymałość na zginanie i ściskanie) wykonanych z cementu CEM I 42,5. Odpady polimerowe (zużyte dywaniki samochodowe) o uziarnieniu 0 – 2 mm stosowano w ilości 5; 7,5 oraz 10% masy cementu jako dodatek lub zamiennik piasku. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN 197-1. Celem badań było określenie możliwości wykorzystania odpadów polimerowych pochodzących z wykładzin samochodowych jako zamiennika kruszywa lub dodatku w zaprawach cementowych. Przeprowadzone badania nie potwierdziły możliwości wykorzystania wspomnianych odpadów w technologii produkcji zapraw cementowych.
EN
In article, the results of research on the influence of added polymer waste on the selected mechanical properties of cement mortar (bending and compressive strength) based on cement CEM I 42.5 are presented. Polymer waste (automotive lining carpets) with a grain size of 0 – 2 mm was used in an amount of 5; 7.5 and 10% of cement mass as an additive or substitute for sand. The tests were carried out in accordance with PN-EN 197-1. The aim of the research was to determine the possibility of using polymer waste derived from car liners as a substitute from aggregates or addition in cement mortars. The tests carried out for the designed series of mortars unfortunately didn’t confirm the possibility of using these wastes in the technology production of cement mortar.
PL
Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.
EN
Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.
PL
Gospodarka materiałowa obejmuje swoim zasięgiem wszelkie procesy związane z gospodarowaniem materiałami na wszystkich szczeblach zarządzania. Dotyczy ona zarówno procesów pozyskiwania, wykorzystania, jak i przemieszczania do odbiorców. Jednym z efektów działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo jest powstawanie strumienia odpadów. Dotyczy to zarówno procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i następstw wykorzystywania lub wyeksploatowania produktów przez klientów. Zwiększona troska o środowisko naturalne przyczynia się do podejmowania przez przedsiębiorstwa szeregu działań o charakterze proekologicznym. Właściwe zrozumienie następstw realizowanych procesów na środowisko oraz znaczenia zagadnień związanych z projektowaniem produktów oraz planowaniem wykorzystania materiałów staje się priorytetowe we współczesnym świecie. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych.
EN
Material management covers all processes related to materials management at all levels of management. It concerns both the processes of acquiring, using and moving products to recipients. One of the effects of activities undertaken by the company is the creation of a waste stream. This applies to both the processes within the company and the consequences of using or consuming products by customers. Increased care for the natural environment contributes to undertaking a number of pro-ecological activities by enterprises. A proper understanding of the consequences of the implemented processes on the environment and the importance of issues related to product design and planning of the use of materials becomes a priority in the modern world. The article presents selected issues concerning the management of municipal waste.
EN
Asbestos is a set of naturally occurring minerals. They belong to the amphibole class and to the serpentine class. Chemically, they are hydrated iron-magnesium aluminosilicates that are frequently composed of Ni2+, Ca2+, Na+, Mn4+. In nature their number is approx. 150 (Pyssa, 2014). For years asbestos has been used for construction purposes due to its insulation and fireproofing properties. Owing to its carcinogenic effect on the living organisms, asbestos was considered as the harmful raw material, the usage of which in housing began to be banned and the removal of asbestos from both man’s existence and from the natural environment began to be necessary. These issues are regulated by legislative regulations on waste management on both the EU level and the national level.
PL
Zorganizowanie sprawnego, a przy tym efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymagało od gmin podjęcia decyzji w zakresie wyboru, odpowiedniego dla posiadanych uwarunkowań lokalnych, modelu zarządzania systemem na terenie gminy.
PL
Budownictwo jest odpowiedzialne w znacznym stopniu za zużycie surowców naturalnych i energii oraz emisję szkodliwych gazów do atmosfery. Ponadto sektor ten generuje duże ilości odpadów stałych zarówno na etapie wznoszenia obiektów budowlanych, jak i podczas ich rozbiórki. Od wielu lat Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu bezpośrednie ograniczenie negatywnego oddziaływania procesu produkcji materiałów budowlanych oraz wznoszenia i eksploatacji obiektów budowlanych na środowisko naturalne. W artykule scharakteryzowano najważniejsze europejskie akty prawne pozwalające na realizację strategii budownictwa zrównoważonego. Omówiono zagadnienia logistyki recyklingu i utylizacji materiałów odpadowych z budownictwa. Dokonano analizy powstających odpadów budowlanych i rozbiórkowych w krajach UE oraz stopnia ich zagospodarowania wraz z identyfikacją przeszkód efektywnego procesu recyklingu.
EN
To a considerable degree building industry is responsible for consumption of natural resources and energy and the emission of harmful gases into the atmosphere. In addition, this sector generates large amounts of solid waste, both at the stage of erecting building objects, as well as during their demolition. Since many years EU has launched initiatives aimed at direct reduction of the negative impact of the production process of construction materials and erecting and exploitation of building objects on the environment. In the article there were characterized the most important European legal acts allowing the realization of strategy of sustainable building. There were discussed issues of recycling logistics and disposal of waste materials from building. There was carried out the analysis of generated construction and demolition wastes in the EU countries and the degree of their development, together with the identification of obstacles of the efficient recycling process.
EN
This paper presents results of manufacturing the ceramic porous granules made of the local waste materials. These granules were produced from the mixture of the car wind-shield glass contaminated by residuals of the PVB foil and aluminosilicate-based mine slates. Addition of the leather tanning wastes was used in order to increase granules porosity without significant decrease of mechanical properties. The paper shows the effect of tanning wastes addition and sintering parameters on the properties of the resultant granules in comparison to the leather-free product. Porosity, apparent density and water absorption were examined according to EN 1097 standard, and compressive strength was examined according to UNE-EN 13055-1 standard. Differences in the microstructure of granules were examined using scanning electron microscope. Partial substitution of both starting materials by tanning wastes and/or the two-step sintering regime could significantly improve the physical properties, what has been shown in the present paper.
PL
Głównym celem pracy było zbadanie możliwości zagospodarowania lokalnych odpadów do produkcji lekkich kruszyw. W badaniach uwzględniono odpady takie jak łupek przywęglowy, szkło samochodowe zanieczyszczone folią PVB oraz odpady z garbowania skór. Głównym problemem ponownego przetwarzania szkła samochodowego jest jego warstwowa struktura — dwie warstwy szkła są przedzielone warstwą polimeru poliwinylobutyralowego, PVB. Mechaniczna separacja pozwala na rozdzielenie materiałów, lecz zanieczyszczenie polimerem dyskwalifikuje szkło do ponownego wytworzenia z nich szyb samochodowych. Wykorzystywane jest obecnie w produkcji waty szklanej, jak również jako wypełniacz do betonu. Jednym z możliwych rozwiązań zagospodarowania tych odpadów jest produkcja lekkich kruszyw zawierających w składzie recyklat szkła oraz łupek przywęglowy bądź inny materiał glinokrzemianowy. Granule takie mogą być zastosowane w wielu dziedzinach, jak architektura, ogrodnictwo czy jako wypełniacz do betonu. Najbardziej restrykcyjnym obszarem zastosowań jest budownictwo dróg, co jest związane ze spełnieniem przez granulat szeregu norm. W pracy autorzy przedstawili wyniki badań wpływu dodatków garbowniczych, sposobu wprowadzenia do mieszanki oraz parametrów ich spiekania na podstawowe właściwości ceramicznych kruszyw lekkich.
15
PL
Rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji materiałów budowlanych, spowodowało intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania w produkcji budowlanej materiałów odpadowych. Powszechnie, jako dodatek mineralny do cementu stosowany jest granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny, czy też pył krzemionkowy. Podczas obróbki kruszywa stosowanego do produkcji mas mineralno-asfaltowych (MMA) powstają duże ilości odpadów pylastych. Utylizacja tych odpadów stanowi obecnie duży problem w wielu wytwórniach MMA. W pracy dokonano analizy możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego do produkcji zaprawy cementowej. Najpierw zbadano właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego pyłu bazaltowego. Celem określenia wpływu dodatku pyłu bazaltowego na niektóre właściwości zapraw przygotowano cztery mieszanki, w których pył bazaltowy stanowił częściowy zamiennik piasku w ilości 0-30% masy piasku. Badania doświadczalne dotyczyły analizy wpływu pyłu na wytrzymałość zapraw na ściskanie i zginanie po 2, 28 i 56 dniach dojrzewania próbek, mrozoodporności, nasiąkliwość oraz zdolności do kapilarnego podciągania wody. Następnie przeprowadzono badania dotyczące wpływu dodatku pyłu bazaltowego na mikrostrukturę oraz porowatość zaprawy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że pył bazaltowy może być stosowany do produkcji zapraw cementowych, jako substytut piasku naturalnego. Zastąpienie części piasku w zaprawie cementowej przez pył bazaltowy pozwoli na zagospodarowanie odpadu przemysłowego oraz wpłynie na poprawę niektórych cech zaprawy cementowej.
EN
Growing demand for natural resources used for building materials production led to intensification research concerning the possibility of using by-products. Granulated blast furnace slag, fly ash and silica fume are used as a supplementary cementitious materials. Asphalt mixture production leads to formation of significant amounts of mineral powder. Utilization of this waste is a problem in Asphalt Batch Mix Plant. The present study analysed the possibility of using basalt powder in cement mortar. The physical properties and chemical composition of powder basalt were firstly studied. Four cementitious mortars were prepared with powder basalt as a partial substitute of sand in amount of 0-30% sand mass. Experiments were carried out to determine an influence of powder basalt on some properties of cementitious mortar. The compressive and flexural strength at 2, 28 and 56 days of curing, freeze resistance, absorptivity and capillary rise of water were conducted. Secondly, SEM test and mercury porosimetry test were conducted to investigate microstructure of a mortar with powder basalt. The results show that powder basalt can be use as an effective substitute of fine aggregate in cementitious mortar. Use of the powder basalt as a partial substitution of sand anable for the management of industrial waste and improves some properties of cementitious mortar.
EN
The chapter presents a brief description of the specifics of the 14040 (14044) standard implementation according to production process. There were discussed the objectives and analysis techniques of Life Cycle Assessment based on a number indicators determined based on Life Cycle Inventory. There were also presented simplified matrixes which allow you to create a complete quantitative documentation relating to the environmental impact of production.
PL
Celem niniejszej pracy jest zbadanie i przedstawienie przestrzennego zróżnicowania obciążeń gospodarstw domowych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynika z wprowadzenia swobody kształtowania tych opłat. W nawiązaniu do postawianego celu sformułowano następującą hipotezę badawczą: Takie same gospodarstwa domowe na terenie różnych gmin województwa zachodniopomorskiego są w różnym stopniu obciążone opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotem niniejszej pracy jest ponadto ocena poziomu zróżnicowania opłat w regionie wraz z próbą określenia, który jest uzasadniony lokalnym zróżnicowaniem kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów. W ocenie tej uwzględniono zróżnicowanie opłat na poziomie regionów gospodarki odpadami (RGO), w skład których wchodzą gminy, których odpady trafiają do wspólnej (lub wspólnych) regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).
EN
The aim of this paper is to investigate and present spatial diversification of households’ expenses for waste management that results from the introduction of certain freedom to determine these charges. In reference to the established goal, the following research hypothesis have been formulated: The same households in different provinces of Western Pomerania municipality vary widely, as far as the fees for management of municipal waste are taken into consideration. Moreover, the subject of this paper is to assess the level of differentiation of those expenses in the region, also to attempt to determine what level is justified by the local diversity of the costs of collection and waste management.
EN
There is an asymmetry between valuable natural areas and protected areas. All these areas are naturally valuable, but not all valuable natural areas are embraced by different forms of a nature protection. On these sites it is essential to preserve and to maintain a landscape and biodiversity. This shall be done for example by the proper waste management. In Poland valuable natural areas are under a general jurisdiction, that is, they are in order to be under a binding law and executive acts of the subjective field. An integrated waste management in valuable natural areas should be ecologically efficient, economically effective and socially acceptable.
PL
W artykule podjęto próbę oceny procesu zarządzania odpadami powstającymi w wyniku działalności podmiotu działalności leczniczej na przykładzie publicznego szpitala. Omówiono zachodzące w szpitalu zmiany związane z wdrażaniem zintegrowanego systemu zarządzania, w tym odpadami medycznymi. Ponadto, przedstawiono założenia dotyczące wdrażania systemu zarządzania odpadami z podkreśleniem roli i znaczenia systemu zarządzania środowiskowego według regulacji prawnych, gdyż to właśnie jej wymagania kształtują w znacznym stopniu obecną strategię szpitala, w zakresie zarządzania odpadami ponadto omówiono procedurę określającą proces gospodarowania odpadami w szpitalu.
EN
The article attempts to assess the process of managing waste generated as a result of the activities of the entity medical activity on the example of a public hospital. Discusses the changes taking place in the hospital associated with the implementation of an integrated management system, including medical waste. Moreover, the presented assumptions regarding the implementation of the waste management system with emphasis on the role and significance of the environmental management system according to legal regulations, as it is shaped by its requirements to a large extent the current strategy of hospital waste management in addition discusses the procedure for determining the process of waste management in the hospital.
EN
The paper presents the method and the reasons for the EU regulations referring to municipal wastes in Polish legislation.
PL
Artykuł przedstawia metody i powody powstania przepisów UE dotyczących odpadów komunalnych w polskim ustawodawstwie.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.