Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 208

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratory tests
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
EN
The paper presents laboratory tests results of wear in the abrasive mass of cultivator coulters subjected to coated electrode pad welding. In the first stage of the test, one type of electrode was used and a padding weld was applied to the coulter surface in three different shape variants (perpendicular, parallel to the abrasive mass stream and V-shaped). The lowest abrasive wear was obtained for samples with a padding weld deposited perpendicularly to the abrasive mass stream. Therefore, in the second stage of the research, this padding weld shape was selected and made using three different electrodes. Tests of abrasive wear both in the first and the second stage of the experiment were carried out at a distance of 100 km by the "rotating bowl unit" method. Both the direction of the application of the padding weld (shape) and the chemical composition of the electrode used in the pad welding process significantly increased the resistance to abrasive wear compared to coulters whose surface has not been welded.
PL
W pracy zaprezentowano laboratoryjne wyniki badań zużycia w masie ściernej redlic kultywatora poddanych napawaniu elektrodą otuloną. W pierwszym etapie badań, używając jednego rodzaju elektrody, na powierzchnię redlic nałożono napoinę w trzech różnych wariantach kształtu (prostopadle lub równolegle do naporu strumienia masy ściernej oraz w kształcie litery „V”). Najmniejsze zużycie ścierne uzyskano dla próbek z napoiną nałożoną w kierunku prostopadłym do naporu strumienia masy ściernej. Dlatego w drugim etapie badań wybrano ten kształt napoiny i wykonano ją za pomocą trzech różnych elektrod. Badania zużycia ściernego zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie prowadzono na dystansie 100 km metodą „wirującej misy”. Kierunek (kształt) nałożenia napoiny i skład chemiczny elektrody wykorzystywanej w procesie napawania istotnie zwiększyły odporność na zużycie ścierne w stosunku do redlic, których powierzchnia nie została obrobiona nawet o 400%.
PL
Oceniano wpływ adiuwantów doglebowych, w tym nowej formulacji bazującej na mieszaninie oleju mineralnego i roślinnego wraz z kompleksem emulgująco-zwilżającym na przemieszczanie herbicydu zawierającego metazachlor w profilu glebowym, szybkość jego pobierania i skuteczność zwalczania chwastów. Testy prowadzono w warunkach laboratoryjnych i polowych na plantacji rzepaku ozimego. Testy laboratoryjne dowiodły, że zastosowanie adiuwantów doglebowych ogranicza przemieszczanie herbicydu w glebie i zwiększa jego pobieranie przez chwasty. Najlepsze wyniki uzyskano dla mieszaniny metazachloru z nową formulacją adiuwanta. Badania polowe potwierdziły przydatność wybranych testów laboratoryjnych. Łączna aplikacja herbicydu z adiuwantem doglebowym przyczyniła się do wzrostu skuteczności chwastobójczej, co również spowodowało wzrost plonu nasion rzepaku.
EN
Three adjuvants were prepd. and used to enhance the herbicide activity of 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide (metazachlor) under lab. and field conditions in winter oilseed rape culture. The addn. of the adjuvants resulted in an increase of herbicide uptake by germination plants and herbicide leaching redn. into soil profile as well as an increase in seed yield.
PL
W opisie materiałowym ortotropowych płyt z miękkim i/lub pofalowanym rdzeniem ważne jest poprawne wyznaczenie wszystkich parametrów konstytutywnych. Niestety, w praktyce laboratoryjnej często pomija się wyznaczenie modułu ścinania poprzecznego. W niniejszej pracy przedstawiono metodę wyznaczania tego parametru na podstawie testu skręcania płytowego oraz poprawnie sformułowanych opisów analitycznych. Dowiedziono, że moduł ścinania poprzecznego w pewnych konkretnych przypadkach nie może być pomijany, ponieważ w istotny sposób wpływa na zachowanie mechaniczne tektury falistej. Stosowane dotychczas metody modelowania ścinania poprzecznego można zmodyfikować tak, aby wyeliminować bezwymiarowe, nieuzasadnione fizycznie współczynniki i zastąpić je parametrami, które mają fizyczną podstawę. Skuteczne modelowanie efektów ścinania poprzecznego umożliwia bardziej świadome projektowanie konstrukcji z tektury falistej, gdzie celem końcowym jest uzyskanie opakowania o wyższych parametrach wytrzymałościowych, a jednocześnie mniejszym zużyciu materiału i/lub dłuższej trwałości.
EN
In the material description of orthotropic panels with a soft and/or corrugated core, it is important to correctly determine all constitutive parameters. Unfortunately, in laboratory practice the determination of shear modulus is often overlooked. This paper presents a method for determining this parameter based on a plate torsion test and correctly formulated analytical descriptions. It has been proved that the transverse shear modulus cannot be omitted in some specific cases because it significantly influences the mechanical behavior of the corrugated board. The methods of transverse shear modeling used so far can be modified to eliminate dimensionless, physically unjustified coefficients and replace them with parameters that have a physical basis. Effective modeling of transverse shear effects enables more conscious design of corrugated board structures, where the final goal is to obtain a package with higher strength parameters and at the same time less material consumption and/or higher durability.
EN
This article presents an innovative design of low voltage switchgear and measurements of the long-term current-carrying capacity of the main lines. The functional requirements for the switchgear have been defined for the purposes of powering the equipment and production lines of the domestic pulp and paper production plants. Due to the significant leakage inductance of the installed transformer, the originally planned long-term current-carrying capacity tests failed, therefore a simulation analysis of the influence of the installed transformer on the measurement was carried out.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia innowacyjną konstrukcję rozdzielnicy niskiego napięcia oraz pomiary długotrwałej obciążalności prądowej torów głównych. Wymagania funkcjonalne dla rozdzielnicy zostały zdefiniowane na potrzeby zasilania urządzeń i linii produkcyjnych krajowych zakładów wytwórczych branży celulozowo-papierniczej. Z uwagi na znaczną indukcyjność rozproszenia zainstalowanego transformatora nie udały się pierwotnie zaplanowane próby obciążalności długotrwałej prądowej, dlatego przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu zainstalowanego transformatora na pomiar.
PL
Regulacje prawne, standardy i zasady wypracowane dla medycznych laboratoriów diagnostycznych zabezpieczają ich funkcjonowanie i działanie. Laboratorium to skomplikowana sieć połączeń struktury organizacyjnej, kadrowej, aparaturowej, zabezpieczenia jakościowego i prawnego. Jego funkcjonowanie nigdy nie wyraża się jednowymiarowo. Zarządzający musi mieć świadomość stopnia zawiłości i różnorodności obszarów, z którymi się mierzy. Niezbędne jest przeprowadzanie szczegółowej analizy i audytu wewnętrznego w celu zdobycia wiedzy we wszystkich obszarach kształtujących zarządzanie laboratorium. To nie może być proceder doraźny, ale działanie ciągłe wsparte wiedzą poszerzaną systematycznie, opartą na uczeniu się własnej organizacji oraz dostosowywaniu do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Obszary, które winny być poddawane systematycznej analizie, bez względu na rodzaj i formę działania laboratorium, to obszar formalno-prawny, obszar zawodu i kwalifikacji, obszar pomieszczeń i urządzeń, obszar standardów i jakości, obszar środowiska pracy oraz obszar praw pacjenta.
EN
Legal regulations, standards and principles developed for medical diagnostic laboratories ensure their functioning and operation. A laboratory is a complex network of connections in terms of organizational structure, personnel, equipment, quality and legal security. Its functioning is never expressed in one dimension. Its manager must be aware of the complexity and diversity of the areas they face. It is necessary to conduct a detailed analysis and internal audit in order to acquire knowledge in all areas shaping the management of the laboratory. This cannot be an ad hoc practice, but a continuous action supported by systematically expanded knowledge, based on learning your own organization and adapting to dynamically changing reality. The areas that should be subjected to systematic analysis, regardless of the type and form of operation of the laboratory, include the formal and legal field, ​​profession and qualifications, ​​rooms and equipment, ​​standards and quality, work environment and ​​patient rights.
6
Content available remote Decision trees in the tests of artillery igniters
EN
The article addressed the method for building decision trees paying attention to the binary character of the tree structure. The methodology for building our decision tree for KW-4 igniters was presented. It involves determining features of tested igniters and applied predictors, which are necessary to create the correct model of the tree. The classification tree was built based on the possessed test results, determining the adopted post-diagnostic decision as the qualitative independent variable. The schema of the resultant classification tree and the full structure of this tree together with the results in end nodes were shown. The obtained graphic and tabular sequence of the designed tree was characterized, and the prediction accuracy was evaluated on the basis of the resultant matrix of incorrect classifications. The quality of the resultant predictive model was assessed on the basis of the chosen examples by means of the 'ROC' curve and the graph of the cumulative value of increase coefficient.
PL
W artykule opisano metodę budowy drzew decyzyjnych zwracając uwagę na binarny charakter struktury drzewa. Przedstawiono metodykę budowy drzewa dla zapłonników typu KW-4, określając cechy badanych zapłonników oraz zastosowane predyktory, które są niezbędne do tworzenia prawidłowego modelu drzewa. Na podstawie posiadanych wyników badań, zbudowano drzewo klasyfikacyjne, określając jako jakościową zmienną niezależną przyjętą decyzję podiagnostyczną. Pokazano schemat powstałego drzewa klasyfikacyjnego oraz pełną strukturę tego drzewa łącznie z wynikami w węzłach końcowych. Scharakteryzowano uzyskaną graficzną i tabelaryczną sekwencję zaprojektowanego drzewa oraz oceniono trafność predykcji na podstawie powstałej macierzy błędnych klasyfikacji. Oceniono na wybranych przykładach jakość powstałego modelu predykcyjnego za pomocą krzywej „ROC” oraz wykresu skumulowanej wartości współczynnika przyrostu.
EN
The paper presents the results of mechanical tests of three types of rocks from stone mines in Poland. Compression tests of cubic samples, three-point bending tests of beams, bending of beams with notch and testing of tensile strength using the quasi-Brazilian method were performed. Based on the tests, the compressive strength, tensile strength, Young's modulus, and Poisson's ratios were determined. The stress intensity factor and critical strain energy release rate in mode I were determined from the bending test of the notched beams. The determined values were used as parameters of computer models which are used to verify the authors’ method of predicting the crack propagation in the Abaqus FEA system.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań laboratoryjnych trzech typów skał z kopalni kamienia w Polsce. Wykonano badanie ściskania kostek, badanie trójpunktowego zginania belek, zginania belek z nacięciem i badanie rozciągania przy rozłupywaniu metodą kwazi-Brazylijską. Na podstawie badań uzyskano wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie, moduł Younga i współczynnik Poissona. Współczynnik intensywności naprężenia i krytyczna energia pękania w modzie I zostały uzyskane z badań zginania belek z nacięciem. Uzyskane wyniki zostały użyte jako parametry do modeli komputerowych, które są używane do weryfikacji autorskiej metody przewidywania propagacji szczeliny w systemie Abaqus.
8
Content available Fast, non-destructive measurement of roof-bolt loads
EN
This paper discusses the pull-out laboratory tests and the monitoring of expansion-shell bolts with a length of 1.82 m. The bolts comprised the KE-3W expansion shell, a rod with a diameter of 0.0183 m and a profiled, circular plate with a diameter of 0.14 m, and a gauge of 0.006 m. The bolts were installed in a concrete block with a compressive strength of 75 MPa. The tests were conducted on a state-of-the-art test stand owned by the Department of Underground Mining of the AGH University of Science and Technology. The test stand can be used to test roof bolts on a geometric scale of 1:1 under static and rapidly varying loads. Also, the stand is suitable for testing rods measuring 5.5 m in length. The stand has a special feature of providing the ongoing monitoring of bolt load, displacement and deformation. The primary aim of the study was to compare the results recorded by two different measurement systems with the innovative Self-Excited Acoustic System (SAS) for measuring stress variations in roof bolts. In order to use the SAS, a special handle equipped with an accelerometer and exciter mounted to the nut or the upset end of the rod was designed at the Faculties of Mining and Geoengineering and Mechanical Engineering and Robotics of the AGH University of Science and Technology. The SAS can be used for non-destructive evaluation of performance of bolts around mining workings and in tunnels. Through laboratory calibration tests, roof bolt loads can be assessed using the in-situ non-destructive method.
EN
An attempt of designing artificial neural networks for empirical laboratory test results tracers No. 5, No. 7 and No. 8 was introduced in the article. These tracers are applied in cartridges with calibres from 37 mm to 122 mm which are still used and stored both in the marine climate and land. The results of laboratory tests of tracers in the field of over 40 years of tests have been analysed. They have been properly prepared in accordance with the requirements that are neces-sary to design of neural networks. Only the evaluation module of these tracers was evaluated, because this element of tests, fulfilled the necessary assumptions needed to build artificial neural networks. Several hundred artificial neural networks have been built for each type of analysed tracers. After an in-depth analysis of received results, it was chosen one the best neural network, the main parameters of which were described and discussed in the article. Received results of working built of neural networks were compared with previously functioning manual evaluation module of these tracers. On the basis conducted analyses, proposed the modification of functioning test methodology by replacing the previous manual evaluation modules through elaborated au-tomatic models of artificial neural networks. Artificial neural networks have a very important feature, namely they are used in the prediction of specific output data. This feature successfully used in diagnostic tests of other elements of ammunition.
PL
W artykule przedstawiono próbę zaprojektowania sztucznych sieci neuronowych dla empirycz-nych wyników badań laboratoryjnych smugaczy nr 5, nr 7 i nr 8. Smugacze te stosowane są w nabojach o kalibrach od 37 mm do 122 mm, które są ciągle użytkowane i magazynowane za-równo w klimacie morskim, jak i lądowym. Analizie poddano wyniki badań laboratoryjnych smu-gaczy, które otrzymywano przez ponad czterdzieści lat. Zostały one odpowiednio przygotowane, zgodnie z wymogami projektowania sieci neuronowych. Ocenie poddano moduł ocenowy smuga-czy, ponieważ ten element badań spełniał niezbędne założenia potrzebne do zbudowania sztucz-nych sieci neuronowych. Zbudowano kilkaset sztucznych sieci neuronowych dla każdego rodzaju analizowanego smugacza. Po analizie otrzymanych wyników wybrano po jednej najlepszej sieci neuronowej. Ich główne parametry zostały opisane. Wyniki działania zbudowanych sieci neuro-nowych zostały porównane z funkcjonującym dotychczas manualnym modułem ocenowym smu-gaczy. Na podstawie analiz zaproponowano modyfikację funkcjonującej metodyki badawczej poprzez zastąpienie ręcznych modułów ocenowych opracowanymi automatycznymi modelami sztucznych sieci neuronowych.
PL
W artykule przedstawiono badania kompozytu na bazie granulatu ze zużytych opon samochodowych. Kompozyt zawiera również tworzywo sztuczne, które pełni rolę spoiwa. Zbadano niektóre właściwości przedmiotowego kompozytu oraz przedstawiono sposoby jego wykorzystania. Szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu tego materiału do wytwarzania ekranów tłumiących hałas a także wibroizolacji w przemyśle przetwórstwa spożywczego. Ten rodzaj zagospodarowania odpadów gumowych łączy w sobie dwa pozytywne aspekty: pierwszy to ekologiczny aspekt ochrony środowiska poprzez zmniejszanie odpadów gumowych, drugi to ochrona przed hałasem i drganiami.
EN
The paper presents research on a composite based on granulate obtained from worn-out car tires. The composite also contains plastic, which acts as a binder. Selected properties of the composite were investigated and methods of its utilization were presented. Particular attention was paid to the use of this material for manufacturing the road noise control barriers as well as vibration isolation elements for the food processing industry. This type of disposal of rubber waste combines two positive aspects: ecological aspect of environmental protection (through the reduction of rubber waste) as well as protection against noise and vibrations.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych napędu z prototypową maszyną reluktancyjną przełączalną o konfiguracji 8/6, przeznaczoną do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego. Badania zrealizowano na specjalnie zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. W ramach prac badawczych dla pracy silnikowej i podstawowych metod sterowania maszyny SRM wyznaczono charakterystyki mechaniczne oraz sprawności.
EN
In the paper, the results of laboratory studies of drive with the prototype 8/6 switched reluctance machine for lightweight electric vehicle were presented. The studies were carried out on the designed and realized laboratory stand. The mechanical and efficiency characteristics of switched reluctance machine under classic control methods for motoring operation were determined.
PL
W artykule omówiono wyniki uzyskane podczas badań laboratoryjnych i terenowych zjawiska odspajania katodowego powłoki pod wpływem nadmiernej polaryzacji katodowej. Zjawisko to podczas nadmiernej polaryzacji gazociągów może być przyczyną naruszenia integralności gazociągu. W wyniku odspajania powłoki w miejscu defektu pod powierzchnię powłokową dostaje się elektrolit, który w wyniku niekorzystnego nadmiernego oddziaływania ochrony katodowej w miejscu defektu powłoki ułatwia dalsze niekontrolowane jej odspajanie. Prąd ochrony katodowej w wyniku powiększania się powierzchni defektu pod powłoką ma utrudniony dostęp, przez co w miejscu defektu nie może być zapewniona skuteczna ochrona. Do badań wybrano 6 powłok wytwarzanych w kraju, które najczęściej stosuje się w czasie eksploatacji w różnych warunkach terenowych. W celu przeprowadzenia badań na terenie Instytutu Nafty i Gazu wykonano stanowisko terenowe, na którym zainstalowano 42 próbki do badań, które podłączono do instalacji ochrony katodowej. Do wykonania badań laboratoryjnych zaprojektowano i wykonano stanowisko, które wyposażono w odpowiedni sprzęt badawczy. Opracowano harmonogram badań, który obejmował przeprowadzenie badań w czasie 24 miesięcy w latach 2016 do 2018. Podczas badań na stanowisku terenowym i laboratoryjnym regularnie kontrolowano parametry polaryzacji. W czasie 24 miesięcy badań zgodnie z harmonogramem próbki do badań były wyciągane z ziemi i poddawane szczegółowym oględzinom. Następnie próbki badano na wielkość odspojenia katodowego, a uzyskane wyniki badań wstępnie analizowano i archiwizowano. Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych porównano z wynikami badań terenowych. Przedstawiono analizę i omówiono otrzymane wyniki badań. Z analizy wyników badań wyciągnięto wnioski. W artykule zawarto wniosek, że zjawisko odspajania katodowego jest silnie związane z rodzajem powłoki oraz jakością przygotowania powierzchni stalowej rury przed nałożeniem powłoki.
EN
The article discusses the results of tests obtained during laboratory and field tests of cathodic disbondment under the influence of excessive cathodic polarization. This phenomenon, during over-polarization of gas pipelines, may be a reason to breach the integrity of the gas pipeline. As a result of disbondment of the coating in the place of the defect, an electrolyte gets underneath the surface of the coating, which due to the unfavorable excessive influence of cathodic protection in the place of the defect of the coating facilitates further uncontrolled detachment. The cathodic protection current, as a result of the enlargement of the defect surface under the coating, has difficult access, which means that its effective protection cannot be ensured in the place of the defect. Six coatings manufactured in the country were selected for the tests, which are most often used during operation in various field conditions. In order to carry out the tests, a field station was made on which 42 test samples were installed, which were connected to the cathodic protection installation. A station was designed and constructed to perform laboratory tests, which were equipped with appropriate research equipment. A research schedule was prepared, which included testing within 24 months in 2016 to 2018. During field and laboratory tests, polarization parameters were regularly monitored. The obtained results of laboratory tests were compared with the results of field tests. During the 24 months of testing according to the schedule, the test samples were taken out of the ground and subjected for detailed inspection. The samples were then tested for cathodic disbondment, and the obtained test results were initially analyzed and archived. The obtained results of laboratory tests were compared with the results of field tests. The analysis was presented and the obtained test results were discussed. The analysis of the research results drew conclusions. The paper concludes that the phenomenon of cathodic disbondment is strongly associated with the type of coating and the quality of surface preparation of the steel pipe before applying the coating.
PL
Interpretacja wyników badań laboratoryjnych stanowi o ich użyteczności klinicznej. Szczególnie należy podkreślić konieczność informacji o stosowanych procedurach, medycznych, jak rodzaje leków i innych preparatów zewnątrzpochodnych, a także brać pod uwagę indywidualne cechy pacjenta. Udział laboratorium w interpretacji pozwala na wyeliminowanie wpływu czynników analitycznych, natomiast ostateczna ocena wartości jest wynikiem współpracy z personelem klinicznym.
EN
The clinical usefulness of laboratory tests results is based on their interpretation. Information regarding medical procedures including medicines and other external factors as well as individual features of a patient is necessary. The involvement of a laboratory in the interpretation process enables eliminating the influence of analytical factors, however the final interpretation has to be done in cooperation with clinical staff.
EN
The publication topic is to present the research results on the identification methodology of liquid fuels used in the Polish Armed Forces and beyond them. The part related to the use of non-standard instrumental methods to recognise the differences between various types of products was presented. The results of testing the samples of diesel fuels and fuels for aircraft turbine engines both from the civil market and from the stock of the armed forces were described. The usefulness of chromatography, infrared (IR) spectrometry and UV-VIS spectroscopy as instruments being an element of the procedure of the fuel type and origin identification was presented.
PL
Tematem publikacji jest prezentacja wyników badań nad metodyką identyfikacji paliw ciekłych wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP i poza nimi. Przedstawiono część związaną z wykorzystaniem niestandardowych metod instrumentalnych do rozpoznawania różnic między różnymi rodzajami produktów. Opisano wyniki badań próbek olejów napędowych oraz paliw do turbinowych silników lotniczych, pochodzących zarówno z rynku cywilnego, jak i z zapasów sił zbrojnych. Zaprezentowano przydatność chromatografii, spektrometrii w podczerwieni (IR) i spektroskopii UV-VIS, jako instrumentów będących elementem procedury identyfikowania rodzaju i pochodzenia paliwa.
15
Content available remote Neural networks for tested MG artillery fuses
EN
The article presents the information about the usage of artificial neural networks. The automation process of neural networks of the analysed evaluation data results is highlighted. The kinds of MG type artillery fuses are described and the kinds of cartridges’ calibres, in which they are used, are also specified. The way of preparation of databases of test results to computer simulation is described. Building of neural networks determining the main technical parameters and sizes of learning, test and validation sets is characterized. The summary for chosen active neural networks for individual kinds of the analysed MG type artillery fuses is presented. Graphs of learning, values of sensibility indicators and fragments of prediction sheets for the chosen neural networks were shown.
PL
W artykule przedstawiono informację dotyczącą kierunków zastosowania sztucznych sieci neuronowych. Podkreślono fakt automatyzacji przez sieci neuronowe procesów ocenowych analizowanych wyników danych. Opisano rodzaje zapalników artyleryjskich typu MG, określono również rodzaje kalibrów nabojów w których są one stosowane. Opisano sposób przygotowania baz wyników badań do symulacji komputerowych. Scharakteryzowano budowane sieci neuronowe, określając ich główne parametry techniczne oraz wielkości zbiorów uczącego, testowego i walidacyjnego. Przedstawiono podsumowania dla wybranych aktywnych sieci neuronowych dla poszczególnych rodzajów analizowanych zapalników artyleryjskich typu MG. Pokazano wykresy uczenia, wartości wskaźników wrażliwości oraz fragmenty arkuszy predykcji dla wybranych sieci neuronowych.
PL
W artykule przedstawiono podział obudowy kotwowej stosowanej w podziemnym górnictwie rudnym oraz węglowym. Określono wymagania, jakie stawia się obudowie kotwowej do zabezpieczania wyrobisk w polskim górnictwie, oraz przedstawiono mechanizmy współpracy obudowy kotwowej z górotworem. Zaprezentowano również stanowisko laboratoryjne Katedry Górnictwa Podziemnego, na którym zrealizowano badania rozciągania obudowy kotwowej rozprężnej, krótkiej oraz długiej. Podstawowym celem badań było uzyskanie charakterystyk obciążeniowo-przemieszczeniowych, ze szczególnym wskazaniem zakresu sprężystego oraz plastycznego.
EN
The article presents the division of a rock bolt support used in underground ore and coal mining. The requirements for the bolt support for the protection of excavations in the Polish mining are specified and the mechanisms of the cooperation of the rock bolt support with rock mass are presented. In the second part of the article, a laboratory test facility at the Underground Mining Department is presented, where the tensile tests of the expansion of short and long rock bolt supports were carried out. The basic aim of the research was to obtain load and displacement characteristics, with the particular indication of the elastic and plastic range.
EN
This paper looks at the mechanical behaviour of wood-based beams. Laboratory tests of an I-beam show a considerable decrease of capacity in the weakened zones, e.g., at the connection between two pieces of pine wood used as a flange. We propose strengthening of the zones using fibre composite tapes based on CFRP. This article demonstrates the way for protection of the I-beam with defects in the bottom flange against the loss of load-carrying capacity. The required anchor length is determined by an analytical method formulated in the paper. The numerical results are presented. The full adhesion between CRFP and wood is assumed in the numerical simulations.
PL
W procesie numerycznego (komputerowego) wyznaczania nośności opakowań z tektury falistej bardzo ważnym krokiem jest precyzyjne wyznaczenie parametrów materiałowych tektury. Ponieważ tektura falista jest materiałem charakteryzującym się dużą heterogenicznością, ortotropią oraz wyraźną zależnością od wilgotności i temperatury, określenie jej mechanicznych parametrów wymaga wykonania wielu testów laboratoryjnych. W zależności od wybranego modelu konstytutywnego, opisującego tekturę falistą, ilość parametrów niezbędnych do jej poprawnego określenia waha się od kilku do kilkudziesięciu. W niniejszej pracy wykorzystano analizę wrażliwości, pozwalającą ocenić jakościowo i ilościowo, które testy laboratoryjne mogą posłużyć do wyznaczenia podstawowych parametrów tektury falistej. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych, wykonanych z wykorzystaniem modeli analityczno-numerycznych następujących testów: BNT – sztywność w teście czteropunktowego zginania, ECT – test krawędziowego zgniatania, TST – test skręcania tektury oraz SST – test skręcania ze ścinaniem transwersalnym tektury. W pracy porównano i zestawiono wrażliwości wyników pomiarów wybranych testów laboratoryjnych na drobne zmiany podstawowych parametrów mechanicznych tektury oraz na zmiany wymiarów próbek. Przedstawione wyniki pozwalają jednoznacznie ocenić przydatność typowych oraz nowych lub zmodyfikowanych testów laboratoryjnych w procesie identyfikacji parametrów materiałowych tektury. W kolejnej pracy autorzy przedstawią metody identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej, opartych na wybranych testach laboratoryjnych, symulacjach komputerowych oraz analizach odwrotnych (ang. inverse analysis).
EN
In the numerical (computer) process of determining the load-bearing capacity of corrugated board packaging, a very important step is the precise determination of the material parameters of the board. Because corrugated cardboard is a material characterized by high heterogeneity, orthotropy and a clear dependence on humidity and temperature, the determination of its mechanical parameters requires many laboratory tests. Depending on the chosen constitutive model describing the corrugated cardboard, the number of parameters necessary for its correct description varies from several to a few dozen. In this work, a sensitivity analysis was used to assess qualitatively and quantitatively which laboratory tests can be used to determine the basic parameters of corrugated board. The results of computer simulations made with the use of analytical and numerical models of the following tests are presented: BNT – stiffness in the fourpoint bending test, ECT – edge crush test, TST – cardboard twisting test and SST – cross-cutting corrugation test. The work compares the sensitivity of measurements of selected tests to minor perturbations of the basic mechanical parameters of cardboard. The presented results allow to unambiguously assess the usefulness of typical and new laboratory tests in the process of identification of cardboard material parameters. In the next paper, the authors will present a method to identify material parameters of corrugated board, based on selected laboratory tests, computer simulations and inverse analysis.
PL
Niniejsza praca rozpoczyna cykl publikacji dotyczących numerycznego (komputerowego) wyznaczania nośności opakowań z tektury falistej. Zagadnienia przedstawione w tym i kolejnych artykułach związane są bezpośrednio lub pośrednio z procesem określania maksymalnej siły, jaką można obciążyć pojedyncze pudło klapowe lub fasonowe. W pracy podjęto tematykę związaną z wpływem procesów produkcyjnych (tj. kaszerowanie, nadruk, wykrajanie, bigowanie itp.) na podstawowe parametry tektury falistej. Przedstawiono wyniki testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium Aquila Września Sp. z o.o. we współpracy z Politechniką Poznańską oraz firmą FEMat Sp. z o.o., która dostarczyła oprogramowanie i część urządzeń. Sprawdzono wpływ kontrolowanego zgniecenia arkuszy 3- i5-war-stwowej tektury falistej na wyniki następujących testów: a) odporność na zgniatanie kolumnowe; b) sztywność na zginanie; c) sztywność na skręcanie; d) sztywność na ścinanie poprzeczne. W kolejnych artykułach przyjrzymy się standardowym i nowym metodom wyznaczania podstawowych parametrów tektury falistej, sprawdzimy jaki jest wpływ stabilności paneli na nośność pudeł i pokażemy procedury numerycznego wyznaczania indeksu BCT opakowań z tektury falistej.
EN
This work begins a series of publications on the numerical (computer) estimation of the load-bearing capacity of corrugated board packaging. Issues presented in this and subsequent articles are related directly or indirectly to the process of determining the maximum force that can be imposed on a single flap or shaped box. In this work, the issues related to the influence of post-production processes (i.e. laminating, printing, stamping, creasing, etc.) on the basic parameters of cardboard are presented. The paper presents the results of stress tests carried out in the accredited laboratory Aquila Września Sp. z o. o. in cooperation with the Poznan University of Technology and FEMat Sp. z o.o. that provided software and some of the devices. The effect of controlled crashing of 3 and 5 layered corrugated board on the following test results was checked: a) edge crush test; b) bending stiffness test; c) torsional stiffness test; d) shear stiffness test. In subsequent works, we will take a look at the standard and novel testing methods for the basic cardboard parameters determination, next we will check what is the impact of panel stability on the load capacity of boxes and then we will show the procedures for numerical estimation of the BCT index of corrugated board packaging
PL
Wiarygodne szacowanie nośności konstrukcji z papieru oraz tektury (np. pudła klapowe, SRP/RRP itp.) oparte jest przede wszystkim na precyzyjnie zidentyfikowanym zestawie parametrów wytrzymałościowych oraz odpowiednim modelu matematycznym z poprawnie sformułowanymi równaniami konstytutywnymi materiału. W niniejszej pracy zestawiono i omówiono techniki doboru odpowiednich metod identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej. Problem ten jest szczególnie ważny w przypadku testów wytrzymałościowych tektury falistej, ponieważ w laboratorium najczęściej mierzone są przemieszczenia i/lub wytężenia próbek tektury o różnych kształtach i wymiarach, a nie bezpośrednio szukane parametry materiałowe, które wyznacza się a posteriori zrównań matematycznych. Ponadto, konstytutywny opis tektury falistej zawiera aż kilkanaście parametrów materiałowych, przez co wyselekcjonowanie odpowiednich testów laboratoryjnych niezbędnych do ich wyznaczenia jest dodatkowo utrudnione. W poprzednich artykułach cyklu omówiono zagadnienia dotyczące warunków pracy tektury, sprawdzono wpływ procesów przetwórczych na wytrzymałość tektury oraz opisano metody sprawdzania przydatności testów laboratoryjnych do identyfikacji w oparciu o analizę wrażliwości. W bieżącym artykule porównano skuteczność wykorzystania algorytmów optymalizacji i metod odwrotnych w procesie identyfikacji parametrów materiałowych tektury falistej. Porównano i zestawiono również wyniki identyfikacji dla różnych kombinacji zestawów badań laboratoryjnych.
EN
Reliable estimation of the bearing capacity of paper and board structures (e.g. flap boxes, SRP / RRP, etc.) is based primarily on a precisely identified set of strength parameters and an appropriate mathematical model with correctly formulated material constitutive equations. In this paper, techniques for selection of appropriate methods for identification of corrugated board material parameters are presented and discussed. This problem is particularly important in the case of strength tests of corrugated board, because in the laboratory the displacements and / or strains of board samples of various shapes and sizes are most often measured, and not directly the material parameters, that are determined a posteriori from mathematical equations. In addition, the constitutive description of corrugated board contains dozen material parameters, which makes it difficult to select the appropriate laboratory tests, necessary to determine them. In the previous articles of the series, issues related to the work conditions of board were discussed, the impact of material processing on the strength of board was examined and methods for testing the suitability of laboratory tests for identification based on sensitivity analysis were described. The current article examines the effectiveness of using optimization algorithms and inverse methods in the process of identification of corrugated board material parameters. The identification results for various combinations of laboratory tests were also compared and summarized.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.