Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratory equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Brak dobrej współpracy i przekazywania danych dotyczących projektowanego pomieszczenia oraz przyszłych używanych w nim urządzeń zaowocuje, niestety, zbudowaniem pomieszczenia wykonanego i wyposażonego nieprawidłowo w stosunku do funkcji, jakie ma pełnić. Warto więc na początku dobrze przemyśleć przyszłe zastosowanie pomieszczenia oraz dużo rozmawiać z projektantem o jego funkcjach.
PL
Przy wyborze konkretnego mieszadła powinniśmy brać pod uwagę warunki, w jakich będzie pracować, czyli np. kierować się skalą, częstotliwością wykorzystania oraz specyfiką danego procesu.
PL
Czeka nas wiele zmian w zakresie pozyskiwania aparatury kontrolno-pomiarowej. Coraz częściej konieczne będzie przeprowadzenie rachunku kosztów, tak aby działalność laboratorium była jak najbardziej efektywna.
PL
Automatyzacja w laboratorium stanowi dziś konieczność i co do tego nie pozostają jakiekolwiek wątpliwości. Im szybciej zostaną podjęta decyzja oraz dokonany właściwy wybór technologii i urządzeń, tym lepiej dla laboratorium.
PL
Proces kontroli objętości pipet tłokowych wydaje się prostą czynnością, jednakże wymaga on staranności i wiedzy w tym zakresie.
EN
The paper presents microcontroller-based interface for testing of piezoelectric vibration energy harvesters testing and measurement of their parameters. The interface is proposed as a low-cost solution for laboratory stands with electrodynamic shakers. The proposed system contains power processing circuits for piezoelectric harvesters. The microcontroller sets circuit interconnections suitable for a given test, controls circuitry operation, acquires measurement results and presents them to a user. The investigated piezoelectric harvester parameters include optimal load resistance, maximum generated power, resonant frequencies and mechanical damping coefficient. Output power gain can be also examined for AC/DC converter topology with nonlinear voltage processing SSHI circuit.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę wybranych, nowoczesnych urządzeń badawczych znajdujących się na wyposażeniu Laboratorium Geotechnicznego Zakładu Geotechniki i Budownictwa Drogowego w Olsztynie. Opisano możliwości tylko niewielkiej części posiadanego wyposażenia aparaturowego, ściśle związanej z aktualnym zapotrzebowaniem rynku dużych inwestycji budowlanych oraz trendów dominujących w rozwoju nowoczesnego projektowania geotechnicznego.
EN
The article presents a short profile of the selected research instruments which are being used by the Laboratory of the Department of Geotechnics and Road Construction of the University of Olsztyn. Only capabilities of the selected apparatuses have been explained. The article is focused closely on the current market needs within the sector of large civil engineering investments and dominating trends, within the domain of modern geotechnical design.
PL
W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się liczba wypadków w laboratoriach. Stało się tak dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku wygodnych i dostępnych cenowo nowoczesnych urządzeń bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu laboratoryjnego, a także praktycznych instrukcji i procedur bezpieczeństwa. Jednak nadal stosunkowo często ulegają wypadkom studenci, młodzi eksperymentatorzy, osoby niestosujące okularów ochronnych.
PL
Właściwe użytkowanie sprzętu laboratoryjnego oznacza stosowanie się do szeregu wytycznych przedstawionych w przepisach prawa, w normach jakościowych, w dobrych praktykach, a także w zaleceniach producenta. Publikacja stanowi przegląd wybranych wymagań prawnych i jakościowych dotyczących postępowania ze sprzętem laboratoryjnym, zwraca również uwagę na odpowiednią postawę laboratorium w zakresie tworzenia i przestrzegania procedur wewnętrznych.
PL
Obrazy, które spotykamy w mediach, zazwyczaj przestawiają laborantów podczas pracy z pipetą, która jest ich nieodłącznym elementem. Chcąc przedstawić aktualne rozwiązania pipet tłokowych automatycznych i elektronicznych, należałoby krótko przybliżyć historię ich powstania.
PL
Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.
PL
Analiza literatury technicznej na temat stosowania mieszadeł samozasysających wykazała, że ich możliwości zależą od parametrów geometrycznych lub prędkości obrotowej. Jednocześnie w literaturze nie ma doniesień o badaniach wpływu oporów miejscowych wewnątrz mieszadeł samozasysających w trakcie przepływu przejściowego w trybie samozasysania. Zbudowano aparaturę laboratoryjną umożliwiającą przeprowadzenie badań doświadczalnych przepływu hydrodynamicznego w zakresie przejściowym wewnątrz mieszadeł samozasysających. Badano zależność współczynnika przepływu od konfiguracji krawędzi prostokątnego szczelinowego otworu wlotowego łopatki mieszadła. Możliwe jest wskazanie obszarów usprawnienia mieszadeł samozasysających w zakresie intensyfikacji wymiany masy poprzez podwyższenie sprawności pompowania w kanale wlotowym z przodu łopatki mieszadła, jeśli jest ona zaokrąglona lub leży w płaszczyźnie nachylonej w stosunku do osi łopatki. Uzyskane wyniki prób laboratoryjnych umożliwiły określenie kierunku badań nad mieszadłami samozasysającymi w zakresie intensyfikacji wymiany masy poprzez podwyższenie sprawności pompowania oraz zgłoszenie i uzyskanie na Ukrainie patentu na samozasysające urządzenie mieszające do stosowania na etapach chlorowania antrachinonów, sulfonowania alkilobenzenów gazowym bezwodnikiem siarkowym i ozonowania węglowodorów.
EN
Analysis of the technical literature on the use of selfsuction mixers showed that the possibility of the it depends from geometric parameters or frequency of rotation. At the same time, in the literature there are no publications on the study of the influence of local resistance in the middle of a selfsuction agitators during the process of transit flow in mode self-suction. The laboratory setting, through which appeared to conduct experimental tests of the hydrodynamic flow of transit traffic in the middle self-suction mixers. The dependence of the flow coefficient of the configuration input edges of a rectangular slot opening into the cavity of the blade. It is possible to identify areas of improvement self-suction mixers to intensify mass transfer processes by increasing the pumping performance input channel from the front side of the blade has a rounded or inclined plane at an angle to the axis of the blade. The obtained results of laboratory tests allowed to determine the direction of research self-suction mixing for intensification of processes of mass transfer by increasing the pumping performance.
PL
Współczesne laboratoria znacznie różnią się od tych budowanych jeszcze 2-3 dekady temu. Nowe technologie, informatyzacja, skomplikowane projekty badawcze sprawiły, iż obiekty te mają zupełnie inne potrzeby. Jednym z elementów, który przeszedł zmiany, są meble laboratoryjne, a także aparatura badawcza. Zakup wyposażenia laboratoryjnego powinien odzwierciedlać przyszłość i kierunek rozwoju prowadzonych badań. Wybór oferty przekłada się na proces przebiegu prac badawczych.
EN
Modern laboratories are significantly different from those built even 2-3 decades ago. New technologies, computerization, complex research projects mean that these facilities have completely different needs. One of the elements that has undergone changes is laboratory furniture, as well as the research equipment. The purchase of the laboratory equipment should reflect the future and direction of the research. Choosing tender offer affects the course of the research.
PL
Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.
EN
Medical laboratory equipment should be consistent with the law and adapted to the type of business. In the laboratory, medical devices should be used but their purchase is expensive. This article refers to the legal basis of the lease.
EN
Specialized biomedical laboratory equipment, very often use power converters, which are a source of higher harmonics. These devices depending on their functions consist of several additional elements (e.g.: UV lamp, heater),and give the possibility of speed control. These devices are most often used in analytical laboratories and research biomedical and biotechnological laboratories.
PL
Specjalizowane biomedyczne urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np.: lampa UV, grzałka), a dają możliwość regulacji prędkości. Urządzenia tego typu stosowane są najczęściej w laboratoriach analitycznych oraz w biotechnologicznych laboratoriach naukowo-badawczych.
EN
Specialized laboratory equipment, often uses power converters, which are the source of higer harmonics. These devices, depending on their functions, are composed of several additional elements (such as UV light, a heater).They also enable the speed adjustment .Mostly, these are low-power devices used in laboratories, scientific research units engaged in research and teaching.
PL
Specjalizowane urządzenia laboratoryjne, bardzo często wykorzystują przekształtniki energoelektroniczne, które są źródłem wyższych harmonicznych. Urządzenia te w zależności od swoich funkcji składają się z kilku dodatkowych elementów (np. lampa UV, grzałka), a także umożliwiają regulację prędkości. Najczęściej są to urządzenia małej mocy i stosowane są w laboratoriach badawczo-naukowych jednostek prowadzących badania naukowe i zajęcia dydaktyczne.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.