Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  support
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze stanem infrastruktury sieci rozdzielczej 110 kV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wskazano na możliwość zastosowania nowoczesnych konstrukcji wsporczych, w tym rurowych słupów kompaktowych oraz innych konstrukcji ze zmniejszoną odległością między fazami. Przeprowadzono obliczenia rozkładów pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu kilku wybranych tego rodzaju konstrukcji wsporczych oraz porównano je z rozkładami pola w otoczeniu słupów kratowych. Określono obszary odziaływania składowej elektrycznej i magnetycznej pola dla różnych konstrukcji wsporczych linii.
EN
The article presents issues related to the condition of the 110 kV distribution network infrastructure in the National Power System. The possibility of using modern supports, including compact lines and other monopole supports with a reduced distance between the phases, is indicated. Calculations of the electric and magnetic field distributions in the vicinity of several selected supports of this type were carried out and compared with the field distributions in the vicinity of a traditional electricity pylon. The areas of interaction of the electric and magnetic components of the field were determined for different supports of overhead lines.
PL
Złożoność, wieloetapowość oraz niejednorodność przedsięwzięć inżynieryjnych wiąże się z trudnościami w doborze narzędzi informatycznych, umożliwiających ich racjonalne wspomaganie. Brak zgodności informacyjnej i funkcjonalnej poszczególnych aplikacji, wykorzystywanych do wspomagania kolejnych etapów złożonego przedsięwzięcia sprawia, że spójna realizacja takiego procesu jest albo znacznie utrudniona, albo wręcz niemożliwa. Istotna zatem wydaje się próba dokonania oceny możliwości wykorzystania do tego celu zintegrowanych aplikacji o charakterze hybrydowym. Wykorzystywane są one z powodzeniem do wspomagania złożonych, niejednorodnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym, a ich specyfika i znaczny zakres potencjalnych zastosowań umożliwia ich wykorzystanie również w zakresie problemów inżynieryjnych, oferując przy tym spójność informacyjną i funkcjonalną całego przedsięwzięcia.
EN
Engineering tasks, such as the ones presented in the article related to civil engineering, examined in the informational and decision-making context, are frequently complex, multi-stage and heterogeneous in nature. This leads to difficulties when selecting IT tools that enable their support. No informational or functional conformity of particular applications used to support the subsequent stages of a complex task makes the coherent realisation of such a process considerably harder or even impossible. Support of numerous homogenous engineering tasks is provided with the use of technologies that have been adopted from other management areas, mainly dedicated to business operations. This is what one should also do with complex and heterogeneous engineering problems. It seems rational that integrated applications that allow one to both solve algorithmic problems and heuristic ones should be employed. Integrated hybrid systems ensure continuity of support for complex, multi-stage engineering problems, at the same time offering informational and functional coherence of the whole task.
EN
In recent years, the development of organic farming has slowed down, especially in the European Union. This is a factor of importance for sustainable development prospects of the agricultural sector. Although the European Union places more and more emphasis on environmental goals set under the Common Agricultural Policy, two-thirds of the agricultural budget in the 2014-2020 financial perspective are allocated to support conventional farming. In 2014-2018, some member countries witnessed stagnation or decline in the area of organic farmland. This means that in the context of market imperfections – and in the absence of valuation of public goods – microeconomic costs incurred by organic farmers continue to exceed the benefits they reap. The level of support must be high enough to stimulate the development of organic farming in the long run. Therefore, it is recommended that the future support mechanism provide financial encouragement for organic farming, revise the principles for granting payments, tighten the system, and minimize the amount of payments decoupled from production volumes.
PL
W ostatnich latach nastąpiło spowolnienie dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego, zwłaszcza w Unii Europejskiej, co ma znaczenie dla przyszłych perspektyw rozwoju zrównoważonego w rolnictwie. Chociaż Unia Europejska przywiązuje coraz większe znaczenie do realizacji celów środowiskowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, to jednak 2/3 środków budżetu rolnego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zostało przeznaczonych na wsparcie rolnictwa konwencjonalnego. Niektóre kraje członkowskie odnotowały w latach 2014-2018 pewną stagnację powierzchni rolnictwa ekologicznego lub spadek. Oznacza to, że w sytuacji niedoskonałości rynku i braku wyceny dóbr publicznych, mikroekonomiczne koszty ponoszone przez rolników ekologicznych są w dalszym ciągu wyższe od uzyskiwanych korzyści. Poziom wsparcia musi być na tyle wysoki, aby stymulował rozwój rolnictwa ekologicznego w długim okresie. Dlatego wskazane jest, aby w przyszłym mechanizmie wsparcia nastąpiło finansowe wzmocnienie rolnictwa ekologicznego i jednoczesne zrewidowanie zasad przyznawania płatności oraz uszczelnienie systemu i zminimalizowanie zjawiska płatności oderwanych od produkcji.
EN
The issue of planning assembly operations remains crucial decision-making area for many of manufacturing companies. It becomes particularly significant in case of small and medium enterprises that perform unit or small-scale production, where the option of applying specialized software is often very limited – both due to high purchase price, but also due to its applicability to single unit manufacturing, that is executed based on individual customer orders. The present article describes the possibility of applying the MS Excel spreadsheet in the planning of machine assembly processes. It emphasises, in particular, the method for using the spreadsheet in subsequent stages of the process, and the identification of possible causes that have impact on problems with the planning process. We performed our analysis on the basis of actual data from one of the machine industry enterprises that manufactures in central Poland.
5
EN
The article presents the process of welding of steel movable platform supports. There is a growing demand for the welding of difficult-to-weld fine grain steels used in civil engineering and transport. An example of this could be the use of high-strength movable platform supports. The recently used material in the production of movable platform supports are fine-grained steels due to their high tensile strength of 1000 MPa. The joints formed using them, however, are characterized by much lower strength than the native material. In this article, the most appropriate parameters were selected for welding the movable platform supports made of difficult-to-weld fine-grained steel S960 MC.
PL
Wzrasta zapotrzebowanie na spajanie trudno-spawalnych stali drobnoziarnistych stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Przykładem tego może być stosowanie wysokowytrzymałych podpór podestu ruchomego. Ostatnio stosowanym materiałem w produkcji podpor podestów ruchomych są stale drobnoziarniste z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1000 MPa. Powstałe przy ich wykorzystaniu złącza cechują się jednak dużo niższą wytrzymałością od materiału rodzimego. W niniejszym artykule dobierano najwłaściwsze parametry do spawania podpór podestu ruchomego z trudno-spawalnej stali drobnoziarnistej S960 MC.
PL
Węzeł stanowi trzypoziomową konstrukcję drogowo-mostową zlokalizowaną na przecięciu istniejącej drogi krajowej DK2 oraz przyszłej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Istotny element węzła stanowi dwuprzęsłowa estakada kablobetonowa. Omówiono zastosowane rozwiązania konstrukcyjne ustroju nośnego, podpór i posadowienia. Opisano przebieg prac projektowych i rozważane warianty przekroju przęsła. Skomentowano metodykę obliczeń statycznych obiektu.
EN
The road node is a three-level road and bridge structure located at the intersection of the existing DK-2 national road and the future Eastern Ring Road of Warsaw (WOW). An important element of the node is the two-span cable-concrete overpass. In the article applied structural solutions of the superstructure, supports and foundation are discussed. In addition the course of design works and variation of the span cross-section are described. In the paper the methodology of static calculations of the object is commented.
PL
W artykule omówiono nowatorskie rozwiązanie zabudowy rurociągów szybowych z zastosowaniem złączy elastycznych, w celu eliminacji połączeń kołnierzowych oraz połączeń spawanych. Opisane rozwiązanie pozwala na efektywny, szybki i bezpieczny sposób montażu rurociągu w szybie. Artykuł zawiera również opis eksperymentu, którego wyniki posłużyły do opracowania metodyki wyznaczenia szacowanego maksymalnego przesunięcia osiowego rurociągu szybowego, zaprojektowanego z zastosowaniem szybkozłącza elastycznego typu 808. Na podstawie badań modelowych wyznaczono odkształcenie odcinka rurociągu w hipotetycznym stanie awaryjnym. Siła pozioma, jaka może wywołać stan awaryjny instalacji, została wyliczona na podstawie normy. Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu badawczego było wyznaczenie liczby podpór prowadzących w szybie oraz odległości między nimi. Artykuł zawiera również analizę MES podpory prowadzącej, w kontekście spodziewanych obciążeń poziomych jakimi może zostać poddana.
8
EN
Mortars are subjected to severe external stresses such as freezing, thawing, and drying during their lifetime. These stresses can lead to a loss of adhesion between the support and the mortar. The strength of the substrates with respect to their ability to receive a coating (mortar) is characterized in particular by the value of minimum tear resistance of the surface to be coated. In this work, the use of a non-destructive method which is both fast and easy to implement is employed to evaluate this support-mortar adhesion. The first method is based on the measurement of the velocities of the surface ultrasonic waves and the second by tearing tests using a specific dynamometer. The determination of the adhesion strength concerned two different supports (concrete beam and masonry block) coated with two types of mortar (a prepared cement mortar and a ready-to-use mortar) with two different thicknesses for each mortar (1 and 2 cm, respectively). The results of the two methods are then correlated for an estimation of the adhesion of the mortars.
9
PL
W prezentowanej publikacji przedstawiono sposób strojenia konstrukcji na przykładzie konstrukcji stropu w Zakładach Spożywczych. Drgania przekazywane na strop pochodziły od przenośnika dwumasowego typu PVK2-9 wywołującego lokalne ponadnormatywne drgania. Opisano metodę identyfikacji szkodliwych drgań oraz sposób ich usunięcia poprzez zastosowanie podpory o zmiennej podatności. Miała ona za zadanie dostrojenie konstrukcji tak, aby znajdowała się poza rezonansem, tzn. aby częstotliwość drgań własnych układu konstrukcyjnego była różna od częstotliwości drgań wymuszonych przez urządzenia [1, 2, 3]. Zaproponowane rozwiązanie zweryfikowano po wykonaniu wzmocnienia przez rejestrację parametrów dynamicznych stropu wibrogramem wymuszenia kinematycznego [1, 2].
EN
The presented publication presents the way of structure tuning on the example of the ceiling structure in the Food Factory. The vibrations transmitted to the ceiling came from a two-mass conveyor type PVK2-9 causing local oversized vibrations. The method of identification of harmful vibrations and the method of their removal through the use of a support with variable susceptibility was described. The purpose of the variable-vibration support was to tune the structure to be outside the resonance, i.e. to make the frequency of own vibrations of the structural system different from those forced by the devices [1, 2, 3]. The proposed solution was verified after the reinforcement was performed by recording the dynamic parameters of the ceiling with the kinematic excitation program [1, 2].
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tzw. siodełka przeznaczonego do mocowania płatwi dachowych i rygli ściennych. Wykonano analizy numeryczne badanego elementu, wykorzystując oprogramowanie (SOFiSTiK) oparte na metodzie elementów skończonych. Prace zakończono wnioskami, które mogą stanowić przyczynek do dalszych analiz, mających na celu określenie wpływu podatności takiego podparcia na nośność elementu ściskanego i zginanego, jakim mogą być płatwie lub rygle ścienne.
EN
The article presents the results of research element for fixing roof purlins and wall rafters. Numerical analyses of the tested element were performed using software (SOFISTIK) based on the finite element method. The work has been completed with conclusions that may contribute to further analyses to determine the effect of the susceptibility of such a support on the load-bearing capacity of the compression and bending element, which may be purlins and wall rafters.
PL
Chcąc zwiększyć motywację studentów do lepszego zrozumienia treści matematycznych przekazywanych podczas zajęć uniwersyteckich, autorzy przeprowadzili ankietę, aby poznać ich nawyki w uczeniu się matematyki. Dodatkowym celem była poprawa wyników uzyskiwanych na egzaminach i kolokwiach. W artykule autorzy omówili część wniosków z przeprowadzonego badania.
EN
In the article, the authors presented the results and conclusions of the survey conducted among students. The aim of the study was to identify students' habits in learning mathematics. Having such knowledge, authors could better plan the activities leading to increment of the motivation of the students to understand the mathematical concepts introduced in the classroom. Thus, the authors could avoid the situation that students conducted calculations without understanding their meaning. The tools to achieve this goal were both the use of mathematical software: GeoGebra and MATLAB and blended learning method.
12
Content available Support in ISO 9001:2015
EN
The aim of the paper is to carry out an analysis of support processes in an organisation that has implemented the ISO 9001:2015 system. According to ISO 9001:2015 requirements, an organisation shall determine and provide the resources needed for the establishment, implementation, maintenance and continual improvement of a quality management system. The organisation shall determinate and provide the persons necessary for the effective implementation of its quality management system and for the operation and control of its processes. The aim of the paper is to analyse the problems connected with the support of the organisation in the ISO 9001:2015 implementation process.
EN
The article presents the main assumptions of the project “Bytom school = assurance and guarantee of high-quality education” and attempts to assess the effectiveness of activities implemented during the school year. The presented project evaluation results were obtained from pupils and teachers of one of the primary schools. The analysis of the research material allowed to exhibit the short-term goals achieved, as well as the factors positively and negatively affecting the quality of the activities implemented. The reflections/recommendations from the explorations conducted will allow to direct further work in order to achieve the project’s objectives to a greater degree.
PL
Stalowa obudowa odrzwiowa jest podstawowym sposobem zabezpieczania wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego. Jej popularność wynika z kilku czynników, wśród których należy wymienić przede wszystkim stosunkowo niewielkie koszty zakupu i wykonania obudowy, wielowariantowość w zakresie przekroju wyrobiska (kształtu i rozmiaru), możliwość kształtowania w szerokim zakresie parametrów podpornościowych obudowy poprzez odpowiedni dobór kształtowników, materiałów, formatów i rozstawów odrzwi oraz przez stosowanie dodatkowych wzmocnień. Niestety w niektórych szczególnych przypadkach nośność obudowy może nie być wystarczająca. Sytuacja taka zaistniała w kopalni Silesia w chodniku 332, którego drążenie zaplanowano równolegle do chodnika kierunkowego 6 w odległości od niego około 3,0 m (z zachowaniem tzw.”płotu” o szerokości 3,0 m). Drążenie chodnika 332 miało odbywać się w trakcie eksploatacji pokładu 330 ścianą 333 w kierunku przeciwnym do jej biegu. Taki niekorzystny plan robót przyjęto z uwagi na zapewnienie ciągłości wydobycia (i jego odpowiedniego poziomu), sprawnego zbrojenia kolejnej ściany oraz jej uruchomienia bez zbędnej przerwy technologicznej związanej z pracami udostępniającymi i zbrojeniowymi. W warunkach występowania ciśnień eksploatacyjnych typowa obudowa odrzwiowa nie mogła być zastosowana w sposób efektywny. Dla zapewnienia odpowiednich (ekonomicznie uzasadnionych) rozstawów odrzwi (min. 0,5 m) należało zastosować dodatkowe wzmocnienia obudowy. Zdecydowano o podbudowaniu obudowy stojakami SV oraz zastosowaniu dodatkowych elementów wzmacniających odrzwia, tzw. zastrzałów, sprawdzonych wcześniej w kopalniach czeskich. Elementy te, montowane do odrzwi, znacząco podnoszą ich nośność, a przez to pozwalają w sposób bezpieczny stosować zwiększony (efektywny) ich rozstaw. W artykule przedstawiono konstrukcję wzmocnionej obudowy, wyniki analiz wytrzymałościowych (w tym porównanie z rozstawem bez proponowanego wzmocnienia) oraz doświadczenia wynikające z zastosowania tego rozwiązania w chodniku 332.
EN
The steel arch support is the basic method used to secure gallery workings in Polish hard coal mines. Its popularity stems from several factors, which first and foremost include the relatively low costs of purchase and manufacture of the support, its flexibility with regard to the working cross-section (shape and size) and the wide range of possibilities in the determination of the load capacity parameters of the support through the correct selection of sections, materials, formats and spacing of the arches as well as by utilising additional reinforcement. Unfortunately in some particular cases, the load capacity of the support may not be sufficient. Such a situation occurred in the Silesia mine in road 332, whose driving was planned in parallel to lateral 6 at a distance of approximately 3.0 m (retaining a 3.0 m-wide coal pillar). The driving of road 332 was supposed to take place during the mining of coal bed 330 via longwall 333 in the direction opposite to its course. This unfavourable work plan was adopted in order to ensure extraction continuity (and its appropriate level), the efficient setup of another longwall and its commencement without unnecessary technical delays related to opening and equipping works. Under the conditions of abutment pressure occurrence, a standard arch support could not be utilised in an effective manner. To ensure the appropriate (economically justified) arch spacing (min. 0.5 m), it was necessary to introduce additional support reinforcement. It was decided to brace the support with additional SV props and to use additional arch reinforcement elements – angle braces – which had been proven to be reliable in Czech mines. These elements, mounted on the arches, significantly increase their load capacities, and thus make it possible to safely utilise their greater (effective) spacing. The article presents the construction of the reinforced support, the results of strength analyses (including a comparison of the spacing without the proposed reinforcement) and the practical experience obtained as a result of the utilisation of this solution in road 332.
PL
Zmiany w środowisku bezpieczeństwa, pojawiające się zagrożenia terrorystyczne, jak również geograficzne położenie Polski, skłania autora do rozważań nad możliwościami zoptymalizowania wykorzystania sił i środków Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych celem zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Mówiąc o optymalizacji, autor ma na myśli podniesienie efektywności poprzez wsparcie wojsk operacyjnych siłami i środkami innych wyspecjalizowanych służb, takich jak Żandarmeria Wojskowa (ŻW). Analizie poddano zadania ŻW w czasie realizacji zadań bojowych przez wojska operacyjne odnosząc się do wydarzeń historycznych, jak również wniosków zawartych w literaturze przedmiotu. Przytoczone wyniki badań prezentują funkcje i przeznaczenie ŻW w funkcjonowaniu wojsk operacyjnych. Artykuł pozwala zrozumieć, jak istotne jest realizowane przez ŻW wsparcie w celu zapewnienia powodzenia działań bojowych prowadzonych przez wojska operacyjne SZ RP.
EN
Changes in the evolving security environment, which create a sense of uncertainty, emerging terrorist threats, as well as the geographical location of the Poland, prompts the author to consider the possibilities of how the use of forces and resources of the Polish Armed Forces and its allies could be optimized in order to ensure global security. By optimization, the author means enhancing the interaction between operational forces and their support by the forces and resources of other specialized services, such as the Military Police (MP). In order to get the essence of the problem, there are discussed tasks, which the MP faces while supporting combat missions of the PAF. The author uses the examples of historical events as well as conclusions which follow from the subject literature. This article significantly expands the reader’s knowledge of the role of the MP and enables to understand how important the support provided by the MP is to ensure the success of combat operations conducted by the operational forces of the PAF.
PL
Dynamiczny rozwój programów komputerowych, wspomagających procesy nauczania i uczenia się matematyki, znacząco zmienił potrzeby studentów. W artykule przedstawiamy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów (pierwszego roku, wybranych kierunków studiów, dwóch uczelni technicznych: Politechniki Gdańskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu) w celu doboru optymalnych metod i narzędzi wspomagających nauczanie matematyki oprogramowaniem komputerowym. Prezentujemy analizę ankiet i wnioski jak przyczynić się do urozmaicenia pracy studentów, podniesienia jakości nabywanych przez nich umiejętności oraz usprawnienia procesu nauczania matematyki.
EN
The development of technology affects the change of student behavior as well as the teaching methods. In the paper the results of a survey conducted among the students, who are taught by the authors, are presented. The goal of the survey was to select optimal methods and tools to support teaching mathematics with computer software. The conducted survey also allowed the authors to determine the origin of didactic materials preferred by students during self-study. The authors reminded also briefly some possible applications of mathematical software GeoGebra, during academic classes, presented in previous papers.
EN
The aim of the article is to identify factors related to managerial job satisfaction, and underline the differences regarding their importance in the context of gender. The study was conducted with the usage of a questionnaire in a group of 387 managers (140 women, 247 men) from 50 enterprises. Results show that in these organizations are existing significant gender differences in the context of: support from supervisor, procedural fairness, perceived development opportunities. In the group of women mean results are lower but correlations with job satisfaction stronger. This means that job satisfaction factors for female and male managers differ, which requires differentiation of practices and further exploration.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników związanych z zadowoleniem z pracy w grupie kierowników, oraz wskazanie różnic ze względu na płeć kierowników. Wyniki uzyskano dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonych wśród 387 kierowników (140 kobiet, 247 mężczyzn) z 50 przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic ze względu na płeć, w zakresie wsparcia ze strony przełożonego, sprawiedliwości proceduralnej oraz możliwości rozwoju. Średnie w grupie kobiet są niższe, a korelacje zmiennych zadowoleniem silniejsze. Oznacza to, że inne są uwarunkowania zadowolenia z pracy w przypadku kierowników kobiet i mężczyzn, co wymaga zróżnicowania praktyk oraz dalszej eksploracji .
18
PL
W artykule opisano historyczną rolę i znaczenie COIG SA w procesie informatyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1951-2018. Omówiono historię i najbliższe perspektywy rozwoju systemu SZYK2.
EN
The article describes the historical role and importance of COIG SA in the process of computerization of the Polish hard coal mining in the years 1951-2018. History is discussed. and the closest prospects for system development SZYK2.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia związane z eksploatacją ściany zamykającej C-5a zlokalizowanej w pokładzie 505 w KWK ROW Ruch Marcel. Poza niekorzystnymi warunkami związanymi z obustronnym otoczeniem pola ścianowego zrobami zawałowymi, ściana charakteryzowała się nieregularnym kształtem, a na jej wybiegu występowały wyrobiska korytarzowe. Ponadto, na warunki wybierania ściany miała również wpływ zakończona eksploatacja w pokładach niżej i wyżej zalegających. W artykule scharakteryzowano uzyskane wyniki produkcyjne.
EN
This paper presents experiments related to the operations of island longwall no. C-5a in the seam no. 505 in Coal mine ROW – Part “Marcel”. In addition to the unfavourable conditions with respect to longwall being surrounded by caving gobs, the panel had an irregular shape and the mined-out roadways were located on the longwall run. Furthermore, the previous extraction conducted in over and under lying seams had an impact on the mining conditions. The achieved production results were presented in this paper.
EN
The main goal of the paper is to evaluate the existing situation in the area of innovative activity in social enterprises. A secondary research data-based analysis has been made to open up discussions for future research in the area of the level of innovative activity, development of social enterprises and social innovation, which are presented as five mini case studies. As was confirmed by the qualitative description and comparison, social innovations in the mentioned companies are mostly determined by employees (80%) and products (40%). When the level of care about employee-oriented innovations is so high, other areas could be lower (Employee>Product>Enterprise). The added value of this paper is the identification of “Employee-oriented” social innovation, which could solve predominantly social issues in a company, not societal problems as the main point of social enterprises.
PL
Głównym celem artykułu jest ocena obecnej sytuacji w zakresie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach społecznych. Przeprowadzono wtórną analizę danych w celu otwarcia dyskusji na temat przyszłych badań w zakresie poziomu działalności innowacyjnej, rozwoju przedsiębiorstw społecznych i innowacji społecznych, które przedstawiono w pięciu badaniach przypadku. Opis i porównanie jakościowe potwierdzają, że innowacje społeczne we wspomnianych firmach są w większości zdeterminowane przez pracowników (80%) i produkty (40%). Gdy poziom dbałości o innowacje zorientowane na pracownika jest wysoki, inne obszary mogą być niższe (Pracownik>Produkt>Przedsiębiorstwo). Wartością dodaną tego dokumentu jest identyfikacja innowacji społecznych "zorientowanych na pracownika", które mogłyby rozwiązać głównie problemy społeczne w firmie, a nie problemy społeczne, jako główny punkt przedsiębiorstw społecznych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.