Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ochrony skóry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Środki ochrony skóry i ich rola w zapobieganiu chorobom zawodowym
PL
W pracy omówiono czynniki wywołujące choroby zawodowe skóry. Zaprezentowano rodzaje rynkowych środków ochrony skóry i ich klasyfikację.
EN
A review, with 25 refs., of com. skin protectors and their role in preventing skin diseases.
PL
Kontaktowe zapalenie skóry stanowi 70% do 95% zgłaszanych przypadków chorób skóry i jest spowodowane kontaktem z czynnikiem drażniącym i/lub alergizującym w miejscu pracy lub w domu. Problem ten można ograniczyć lub zminimalizować przez stosowanie środków ochrony skóry. W artykule opisano zawody i substancje mogące spowodować wystąpienie kontaktowego zapalenia skóry z podrażnienia (KZSP). Podane przykłady potwierdzają tezę, że stosowanie środków ochrony skóry zapobiega lub zmniejsza intensywność objawów KZSP. Należy jednocześnie pamiętać, aby preparatów ochronnych nie używać jako podstawowego zabezpieczenia przed substancjami wysokiego ryzyka. Bardzo ważny jest staranny dobór odpowiednich środków ochrony skóry w zależności od czynników narażenia.
EN
Irritant contact dermatitis (ICD) is a common skin disease caused by various irritants in the workplace and at home. High-risk occupations for chronic ICD and the major irritants are presented in this article. Skin protection products may help people to prevent or reduce the intensity of skin irritation. It should be remembered that these products can not be used as a protection against high-risk substances and very important is selection of the measure appropriate to exposure.
PL
W artykule omówiono wpływ substancji organicznych na skórę ludzką oraz środki ochrony skóry - hydrofilowe preparaty barierowe chroniące przed ich drażniącym działaniem. Środki ochrony skóry - kremy i żele, są stosowane w profilaktyce dermatoz zawodowych. Przedstawiono także opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym techniczne metody badania właściwości barierowych pięciu dostępnych na rynku hydrofilowych środków ochrony skóry. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane preparaty mają zróżnicowane właściwości ochronne. Ponieważ oprócz produktów o dobrej jakości chroniących skórę, w sprzedaży znajdują się produkty mało wartościowe, opracowane metody pozwalają na dobór do stosowania na stanowiskach pracy preparatów o najlepszych właściwościach ochronnych.
EN
Skin protection measures are very helpful in prevention of occupational dermatoses. This study discusses the influence of organic substances on human skin and barriers protecting against these irritating effects. This study also present tests of the effectiveness of five skin protection products with technical methods. Barrier properties of these products differ significantly. Presented test methods are very helpful in selecting product with the best protective properties and barrier creams from care creams
4
Content available remote Ochrona skóry rąk
PL
Skóra rąk jest częścią ludzkiego organizmu najbardziej narażoną na kontakt z czynnikami drażniącymi. W sytuacji narażenia jej na szkodliwe oddziaływania przede wszystkim powinny być zastosowane zaradcze środki techniczne i organizacyjne. Jeżeli działania te okażą się niewystarczające, stosuje się indywidualne wyposażenie ochronne, a w szczególnych przypadkach - środki ochrony skóry. Stosowanie środków ochrony skóry - które mogą być używane na tych stanowiskach pracy gdzie rękawic ochronnych używać nie można - zapobiega dermatozom, a nawet pomaga wyleczyć już istniejące schorzenia. Środki ochrony skóry dzielą się na hydrofilowe - chroniące przed olejami, smarami, rozpuszczalnikami organicznymi itp., hydrofobowe - chroniące przed wodą, roztworami detergentów, roztworami kwasów i zasad (do 5% stężenia) oraz chroniące przed promieniowaniem UV. Omówiono metody badania tych preparatów. Wyniki kontrolowanej aplikacji potwierdzają skuteczność właściwie dobranych środków ochrony skóry.
EN
The hands, the most exposed part of the body that contacts with toxic substances, are protected mostly by protective gloves. Sometimes these gloves make work very difficult, so it is not always possible to use them. Skin protection measures, which may be applied when protective gloves cannot be used, not only reduce the risk of developing irritant contact dermatitis or other dermatoses, but even help to minimalize already existing skin diseases. Skin protection measures are divided into: hydrophilic - protecting against oils, greases, lubricants and organic solvents; hydrophobic - protecting against water and water solutions of detergents, acids and alkali up to 5% concentration and UV protectants. The problem is that skin protection measures are very often misused with care creams, which if used before work, can facilitate penetration of hazardous substances into skin. The results of the controlled application confirmed the efficacy of properly used skin protection measures.
PL
W CIOP-PIB opracowano projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania środków ochrony skóry (ŚOS). Dokument ten obejmuje: sformułowanie definicji, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry, metody badań, wymagania, oznakowanie i program ochrony skóry. Zaproponowano sposób znakowania ŚOS w zależności od przeznaczenia: chroniące przed wodą i wodnymi roztworami kwasów zasad, soli, chroniące przed substancjami organicznymi, promieniochronne. Konieczne jest bowiem wyraźne oznakowanie produktów ochronnych w celu odróżnienia od przeznaczonych np. do pielęgnacji ciała. Sprecyzowano "Szczegółowe informacje dotyczące ŚOS", które powinny być dostępne dla użytkowników np. na stronie internetowej producenta.
EN
A project on guidelines in regard of skin protection measures (SPMs) was developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The document embraces: definitions forming process, characteristics of skin protection resources used, identification of threats and occupational risk evaluation in context of skin, research methods, requirements, markings and the skin protection program. A way of SPMs marking was introduced in dependence from their destined use: waterproof as well as protection from watery solutions of acids, alkalines and salts, protecting from organic and radioactive compounds. A proper marking of SPMs is a must in order to distinguish them from skin cultivation products. A "detailed information on SPMs", athat should be available to customers on producer's website were specified.
PL
Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.
EN
Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recommended. SPMs are very often misused as skin care products but for users safety and reliability of the preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
PL
Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie substancji charakteryzujących się zdolnością zmieniania napięcia powierzchniowego i tworzenia bton (wielocząstecz-kowe polimery pochodzenia naturalnego, np. kazeina, żelatyna, dekstryna i agar-agar). Stosowany jest również syntetyczny hydrożel polialkohol winylowy. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym instytucie Badawczym w Warszawie opracowano recepturę oraz sposób wytwarzania, a także przetestowano pod kątem właściwości barierowych nowy preparat hydrofilowy na bazie syntetycznych hydrożeli.
EN
Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulose etc., are usually used. These substances swell in water and form colloidal solutions, which spread on human skin create elastic barrier layer impermeable to organic substances. This kind of skin protection is sometimes called "biological gloves" or "invisible gloves". This layer, with dirt occuring on it, can be easily removed with water. Such "invisible gloves" are a good protection against non polar, insoluble in water substances, for example: organic solvents, liquid fuel, oils, lubricants, varnishes, paints/lacquers, resin etc. New formula of hydrophilic gel based on synthetic hydrogels was elaborated and tested in Central institute for Labour Protection - National Research Institute in Warsaw.
8
PL
Na stanowiskach pracy, gdzie z różnych przyczyn nie można używać rękawic ochronnych jednym ze sposobów ograniczenia kontaktu skóry rąk ze szkodliwymi substancjami jest pokrycie jej nieprzepuszczalną dla substancji szkodliwych powłoką, którą tworzą środki ochrony skóry. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym podjęto badania zmierzające do opracowania nowoczesnego hydrofilowego środka ochrony skóry z wykorzystaniem dostępnych na rynku syntetycznych hydrożeli i zapewniającego jednocześnie dobrą ochronę.
EN
Hands, the most exposed part of the body in contact with toxic substances, are mostly protected with protective gloves. Barrier creams, gels and ointments are quite effective in protecting workers' hands against hazardous substances at workstations in which gloves cannot be used. This article presents an overview of new components of a hydrophilic gel protecting the skin against the absorption of organic solvents as well as against the effects of lubricants, paints, oils, greases or derivatives. These substances will be applied in a new protecting gel developed in the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute.
PL
Promieniowanie UV, zwłaszcza w zakresie UVA i UVB silnie oddziałuje na skórę ludzką. Jedną z metod ochrony skóry przed tymi zakresami promieniowania jest stosowanie filtrów ochronnych zawartych w preparatach promieniochronnych - kremach, żelach i emulsjach. W artykule przedyskutowano stosowane metody badania, oznaczania i klasyfikacji preparatów chroniących przed UVA i UVB.
EN
This article discusses the biological effects of UV range radiation and methods of testing sun protecting products. Sunscreens in protecting creams, gels and emulsions should be examined especially carefully to assure the best protecting effect.
11
Content available Wodoodporne kremy ochronne
PL
Kremy, żele i pasty ochronne chronią skórę przed działaniem szkodliwych czynników, również przed wodą i wodnymi roztworami detergentów. W artykule przedstawiono sposób badania i wyniki testów oceniających wodoodporność kremów hydrofobowych.
EN
Water resistant creams and gels protect human skin against the damaging effect of water and surfactants. Testing methods presented in this article make assessing protecting efficiency of hydrophobic barrier creams possible.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.