Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Główną myśl artykułu odnajdziemy w stwierdzeniu, iż rozważania dotyczące problemów obronności powinny zawierać, jako swój kluczowy element, interpretację pojęcia ładu politycznego. Odwołując się do modeli interpretacji przyjętych w antropologii kulturowej, teorii stosunków międzynarodowych i nauce o polityce, autor podkreśla, iż właściwe rozumienie fundamentalnych zagadnień obronności powinno oznaczać wnikanie do sfery przeświadczeń, które są związane z funkcjonującą w każdej kulturze opozycją ładu i chaosu. W centrum uwagi pojawia się pojęcie „drugiej nowoczesności”, pozwalające postawić fundamentalne pytania dotyczące dyskomfortu związanego z dekompozycją struktur nowoczesności.
EN
The article brings to our notice important questions concerning the relationship between conceptions of defense and security and the notion of political order. In effort to embrace this topic, cultural anthropology, political science and theory of international relations are taken into consideration as important, guide-offering, domains of scientific knowledge. The bottom line, however, is shaped by the notion of understanding, belonging to the tradition of hermeneutics. The notion of “second modernity”, having a lot to do with works of Ulrich Beck, gives the article its edge.
2
Content available remote Cooperation of 12-pulse converter with a power system in dynamic state
EN
The paper presents the results of the analysis of higher harmonics, and total harmonic distortion coefficient in the transformer station 220/15kV on the 15kV side. This transformer supplies the 3kV DC traction substation containing 12-phase converters. The level and the instantaneous waveform on the 15kV side voltage and loading current have been registered and used for the investigation of the influence of the converters on the parameters of the energy of the supplying system. The paper presents the comparison of the real measurements with the results of computer simulation obtained using Microcap.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza współpracy podstacji trakcyjnej z układem zasilania. Podstacja ta wyposażona jest w prostownik 12-pulsowy i należy do odbiorników nieliniowych o dynamicznie zmieniającym się obciążeniu. Odbiorniki z układami prostownikowymi są źródłami wyższych harmonicznych prądu i napięcia, powodując odkształcenie napięcia w węźle z którego są zasilane. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształcenia napięć w stacji transformatorowej 220/15kV. Z szyn 15kV zasilana jest podstacja trakcyjna prądu stałego 3kV wyposażona w 12-pulsowy prostownik. Chcąc opisać wpływ tego układu prostownikowego na układ zasilania, rejestrowano poziom i kształt krzywej napięcia oraz wartości prądu obciążenia po stronie 15kV. Rezultaty otrzymane z pomiarów porównano z wynikami badań symulacyjnych pracy tego układu przeprowadzone w języku MicroCap.
3
Content available remote Measurement Methods and Image Reconstruction in Electrical Impedance Tomography
EN
In this work was shown a method to examine the non-destructive analysis defects of the objects by solving the inverse problem in the electrical impedance tomography. The measurements use point-like electrodes at the boundary of the object. By two of these current are injected. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set function and Chan-Vese model. The forward problem was solved by the finite element method.
PL
W pracy zaprezentowano dwie metody pomiarów tomograficznych wybranych obiektów oraz rekonstrukcje obrazów ich nieznanych właściwości w wyniku rozwiązania zagadnienia odwrotnego. Algorytm rekonstrukcji oparty został na idei zbiorów poziomicowych a do rozwiązania zagadnienia prostego wykorzystano metodę elementów skończonych. Reprezentację wyglądu obrazu badanego obiektu wykonano rozwiązując wielokrotnie zadanie proste tak, aby w procesie iteracyjnym otrzymać rozkład napięć maksymalnie zbliżony do uzyskanego z pomiarów.
4
Content available remote Badanie perfuzji płuc metodą tomografii impedancyjnej
PL
W pracy przedstawiono zastosowania tomografii impedancyjnej w badaniach przewietrzania klatki piersiowej. Określono podstawowe parametry obrazów medycznych uzyskiwanych metodą tomografii impedancyjnej. Podano preferowane metody rozwiązania zagadnienia odwrotnego oparte o algorytmy liniowe wykorzystujące aproksymację badanych obiektów przy zastosowaniu metody elementów skończonych. Zagadnienie odwrotne rozwiązano poprzez wielokrotną analizę zagadnienia prostego oraz minimalizację błędu rozkładu potencjałów na brzegu obszaru w stosunku do wektora danych pomiarowych – podano rekonstrukcję obrazu płuc dla danych uzyskanych w drodze eksperymentu.
EN
The paper presents the application of the EIT in the clinical chest ventilation tests. It presents the fundamental parameters of the medical images obtained using the EIT. The preferred methods are to solve the inverse problem based on linear algorithms using the approximation of the studied objects with the finite element method. The inverse problem has been solved by a multiple analysis of the simple problem and by minimizing the false distribution of the potentials at the edge of the area in relation to the vector of the measured data - the reconstructed lung image is given for the data obtained through the experiment.
EN
The problem of the image reconstruction in Electrical Impedance Tomography (EIT) is a highly ill-posed inverse problem. There are mainly two categories of image reconstruction algorithms, the direct algorithm and the iterative algorithm which was used in this publication. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set function and the Chan-Vese model. The forward problem was solved by the finite element method.
PL
Rekonstrukcja obrazu w tomografii impedancyjnej jest dokonywana poprzez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego. Stosując algorytmy deterministyczne mamy do dyspozycji dwie kategorie rozwiązania: metodę bezpośrednią i model iteracyjny, który został wykorzystany w tej publikacji. W procesie rekonstrukcji została użyta funkcja zbiorów poziomicowych oraz model Chana-Vese.
6
Content available remote Various kinds of level set applications in electrical impedance tomography
EN
This paper presents the applications of the level set function for identification the unknown shape of an interface motivated by Electrical Impedance Tomography (EIT) by using a several level set algorithms. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The applications were based on the level set method, the variational level set algorithm and the Mumford-Shah algorithm to solve the inverse problem.
PL
W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej opartą na idei zbiorów poziomicowych, wariacyjnej metodzie zbiorów poziomicowych oraz modelu Mumforda-Shaha. Algorytmy numeryczne rozwiązania są odpowiednią kombinacją wymienionych metod oraz metody elementów skończonych.
7
Content available remote Variational level set method for minimizing the functional in EIT
EN
A method based on the variational level set algorithm and the Mumford-Shah algorithm to solve the inverse problem in the electrical impedance tomography was proposed. In addition to minimizing the objection function of the difference between the potential due to the applied current and the measured potential. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method.
PL
W pracy przedstawiono metodę rozwiązania zagadnienia odwrotnego w tomografii impedancyjnej opartą na idei zbiorów poziomicowych z wykorzystaniem metody Mumford-Shaha. Algorytm numeryczny rozwiązania jest odpowiednią kombinacją wariacyjnej metody zbiorów poziomicowych, algorytmu Mumford-Shaha i metody elementów skończonych.
PL
W pracy przedstawiono metodę badania stanu pni drzew wykorzystującą tomografie impedancyjną do odtworzenia właściwości obiektu. Algorytm rekonstrukcji polega na rozwiązaniu zagadnienia odwrotnego z wykorzystaniem metody zbiorów poziomicowych i metody elementów skończonych. W procesie iteracyjnym wielokrotnie rozwiązywane jest zagadnienie proste, dopóki obliczony rozkład napięć nie osiągnie wartości maksymalnie zbliżonych napięć zmierzonych.
EN
In this work was shown a method to examine the non-destructive analysis defects of tree trunks by solving the inverse problem in the electrical impedance tomography. The measurements use point-like electrodes at the boundary of the object. By two of these current are injected. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The representation of the boundary shape and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method.
PL
W pracy została przedstawiona nowa metoda rekonstrukcji obrazu tomograficznego przy użyciu metody zbiorów poziomicowych oraz metody granicy podobszarów. W procesie iteracyjnym za pomocą metody zbiorów poziomicowych dokonano reprezentacji kształtu brzegu i jego ewolucji. Metoda granicy podobszarów została wskazana jako efektywne narzędzie dyskretyzujące dla równań różniczkowych z nieciągłymi współczynnikami występującymi w badanym obszarze.
EN
This paper presents a new approach was based on a continuous approximation of material coefficient distribution using level set methods and the immersed interface method. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method. The immersed interface method provides an effective discretisation for differential equations with discontinuous coefficients across a interface.
10
Content available remote Jakość obrazowania w tomografii wielościeżkowej
PL
Współczesne tomograficzne techniki pomiarowe pozwalają na dość dokładne monitorowanie badanych obiektów. Praca przedstawia problematykę uzyskiwania odwzorowań tomograficznych o wysokiej jakości. W pracy zamieszczono przykład badań symulacyjnych obiektu o złożonym kształcie. Zastosowane metody umożliwiły uzyskanie obrazów tomograficznych wiernie odwzorowujących badane fantomy.
EN
Today tomographic measurement techniques allow fairly accurate monitoring of the test objects. The work presents the problem of obtaining high quality tomography images. This paper contains examples of simulation researches of the complex shape objects. Chosen methods made it possible to obtain tomographic images that accurately map tested phantoms.
11
Content available remote A piecewise-constant minimal partition problem in the image reconstruction
EN
This paper presents the applications for identification the unknown shape of an interface motivated by Electrical Impedance Tomography (EIT) by using the Mumford-Shah algorithm and level set methods. The conductivity values in different regions are determined by the finite element method. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method. The Mumford-Shah functional was proposed in the iterative algorithm.
PL
Publikacja przedstawia aplikację do identyfikacji nieznanych obiektów w impedancyjnej tomografii komputerowej przy użyciu algorytmu Mumford-Shaha oraz metody zbiorów poziomicowych. Wartość konduktywności wyznaczana jest za pomocą metody elementów skończonych. Nieznane obiekty są rekonstruowane podczas iteracyjnej ewolucji funkcji poziomicowej.
EN
Taking into consideration growing ecology and safety demands, there is a need for more accurate and cheaper ways to monitor workflows of gases, which can be used in automotive applications. Such investigations come into prominence in case of more commonly applied gas systems, that use hydrocarbons as well as hydrogen. In case of running down of oil resources, they are predicated as the most probable fuel for intern combustion engines or fuel cells used in vehicles. Tomography can be an alternative (in relation to currently used) method for monitoring methods, because it is not invasive, fast, convenient and relatively cheap. Proposed method was illustrated with numerical results. The calculations with use the idea of the modelling in 2,5D space give a chance to get results which reflect the phenomena in the analyzed 3D area, quite accurately.
PL
Rosnące wymogi bezpieczeństwa i ekologii wymuszają stworzenie dokładnych i niedrogich sposobów monitorowania przepływów gazów stosowanych w pojazdach samochodowych. Tego typu badania nabierają szczególnego znaczenia w przypadku coraz bardziej powszechnego stosowania w pojazdach instalacji gazowych wodorowych lub węglowodorowych. Użycie tomografii może być alternatywną (względem obecnie stosowanych) metodą monitorującą przepływy, ponieważ jest bezinwazyjna, dogodna w użyciu, szybka i stosunkowo tania. Zaproponowana metoda została zilustrowana wynikami obliczeń numerycznych. W obliczeniach zastosowano ideę modelowania w przestrzeni 2,5D dającą szansę uzyskania wyników odzwierciedlających wystarczająco dokładnie zjawiska w analizowanej przestrzeni 3D.
13
Content available remote Obrazowanie obiektów przestrzennych w tomografii ultradźwiękowej
PL
W ostatnim okresie, ze względu na zaostrzające się wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska istotnym problemem stało się monitorowanie przepływów gazów i cieczy. W związku z tym w pracy zaproponowano technikę pomiaru przepływu i konstrukcję jego obrazu w przewodzie rurowym. W przedstawionym przypadku do konstrukcji obrazu zastosowano algorytmy z grupy metod algebraicznych. Obraz tomograficzny konstruowany był przy pomocy algorytmu dyskretyzującego badany obszar do postaci kwadratowych komórek, które traktowane były jako piksele w odtwarzanym obrazie. Eksperyment numeryczny przeprowadzony został na niezaszumionych danych syntetycznych.
EN
Recently, because of the growing demands of the European Union on the environment protection, monitoring of gas and liquid flow within roll lines has became a crucial problem. In this connection, work presents the technique of flow measurement and construction of its image within pipe line. In the presented case an algorithm from a group of algebraic methods, was used. The tomographic image was constructed using an algorithm which digitized the examined area to the form od the square cells, which are treated like the pixels in the rendered image. The numeric experiment has been carried out on the synthetic data without the noise.
14
Content available remote Level set methods in electrical impedance tomography
EN
This paper presents the applications of the level set function for identification the unknown shape of an interface motivated by Electrical Impedance Tomography (EIT). A new approach was adopted based on a continuous approximation of material coefficient distribution using a combination of the level set methods and the finite element method. The representation of the shape of the boundary and its evolution during an iterative reconstruction process is achieved by the level set method.
PL
Publikacja przedstawia aplikację opartą na metodzie zbiorów poziomicowych do identyfikacji nieznanych obiektów w impedancyjnej tomografii komputerowej. Nowa algorytm oparty jest na połączeniu metody elementów skończonych i metody zbiorów poziomicowych. Nieznane obiekty są rekonstruowane podczas iteracyjnej ewolucji funkcji poziomicowej.
15
Content available remote Układ elektroencefalografu przenośnego do lokalizacji aktywności elektrycznej
PL
W pracy przedstawiono zbudowany przenośny wielopunktowy układ pomiarowy w oparciu o projekt OpenEEG z zastosowaniem do elektroencefalografii. Do budowy wykorzystano przetworniki analogowo-cyfrowe o rozdzielczości 0,5 uV. Wykonano pomiary aktywności obiektu o kształcie odpowiadającym rzeczywistej głowie człowieka dokonując następnie lokalizacji źródła.
EN
The portable multichanel measuring system which was build basing on the project OpenEEG was presented. This system was used to electroencephalography. To construction of this system the analog to digital converter was used with 0,5 uV resolution.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie tomografii ultradźwiękowej do tworzenia obrazów zawilgocenia murów w ich przekrojach poprzecznych. Do pomiaru średniej wartości prędkości przebiegu fali ultradźwiękowej w murze zaproponowano tomograf ultradźwiękowy. Zaproponowana metoda umożliwia obrazowanie profilu zawilgocenia muru w całym przekroju poprzecznym. Idea ta może stanowić istotę działania ultradźwiękowej tomografii wielościeżkowej do badania stanu zawilgocenia murów. Do tworzenia obrazów tomograficznych zastosowano liniowe zadanie najmniejszych kwadratów. Zastosowana metoda została zilustrowana wynikami uzyskanymi z numerycznych symulacji.
EN
Application of the ultrasound tomography for imaging a state of the wall humidification is presented in this paper. The ultrasound tomography is proposed for measure the average value of the ultrasound wave speed flowing through the wall. The ultrasonic measurements are one of the most promising. The main advantage of this method is the fact that it is based on contactless, non-invasive measurement which does not cause any physics-chemical changes in observed environment. The idea can directly lead to a multipath ultrasonic tomography for the monitoring a humidification of the walls. The image construction was done with an aid of linear least squares problem. Proposed method was illustrated with a numerical simulation results.
17
Content available remote Image construction problems in ultrasound tomography
EN
An application of ultrasonic tomography for the velocity profile image construction of gas flowing in circular pipe is discussed in this paper. Usually ultrasonic flowmeters are measuring the average velocity in the axial direction. Authors have extended the idea of measurement of an average speed flow to the idea of measuring a speed profile in a cross section of the pipe. This idea directly leads to a multipath ultrasonic tomography.
PL
W artykule tym przedstawiono zastosowanie tomografii ultradźwiękowej do tworzenia obrazów profili rozkładu prędkości przepływu gazu w rurze o przekroju kołowym. Zazwyczaj przepływomierze ultradźwiękowe mierzą średnie wartości prędkości przepływu w kierunku osiowym. Autorzy rozszerzyli tą ideę o badanie profilu rozkładu prędkości w przekroju poprzecznym rury. Idea ta prowadzi prosto do wielościeżkowej tomografii komputerowej.
18
EN
In this paper a fully automated system for tomographic investigations was presented. System consists of the Impedance Tomograph and 2D and 3D scanner. A detailed description of the system as well as some of the images for 2D space were provided. To produce the 2D images the Bell Functions algorithm was adopted. For 3D space a huge data base has been created and some examples were shown to prove that such a system is able to provide high quality measurements. Using this data base Artificial Neural Network will be trained to create a 3D images.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.