Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia szczytowo-pompowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Problem magazynowania energii elektrycznej spędza sen z powiek wielu uczonych od dziesiątek lat. Jego rola rośnie wraz z wzrostem znaczenia takich pojęć, jak energooszczędność, efektywność energetyczna, obniżanie emisji etc. Zapotrzebowanie energetyczne funkcjonującego obecnie społeczeństwa stale fluktuuje, jednak w przeważającej mierze doświadczamy jego intensyfikacji.
PL
Praca zawiera studium wykonalności budowy akumulatora litowo-jonowego, oraz elektrowni szczytowo-pompowej. Omówiono w niej podstawowe informacje dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz przedstawiono najważniejsze informacje o magazynowaniu energii. W pracy zostało przeprowadzone pełne studium wykonalności dla obu projektów, zawierające analizę:rynku, ekonomiczną, techniczną i strategiczną. Akumulatory litowo-jonowe miały stabilizować pracę farmy wiatrowej. W przypadku elektrowni szczytowo-pompowej oszacowano zysk związany z budową jej w wyrobiskach likwidowanej kopalni. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że analizowane inwestycje nie są opłacalne. Elektrownia szczytowo-pompowa ze względu na bieżące koszty eksploatacyjne związane głównie z zakupem energii w dolinach nocnych. Akumulatory, ze względu na zbyt małą ilość energii przekazywaną przez farmy wiatrowe do zasobników oraz koszty inwestycji. Niemniej, inwestycje związane z magazynowaniem energii, ze względu na rosnącą ilość odnawialnych źródeł, powinny być dalej realizowane i dynamicznie wspierane przez instytucje państwowe w celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
EN
This paperincludes a feasibility study for construction of a lithium-ion battery and a pumped storage power plant. It contains basic information on the development of renewable energy sources in Poland and presents the most important information on energy storage. The work involved a full feasibility study for both projects, including market, economic, technical and strategic analysis. In the case of the pumped storage power plant, the cost of its construction in the minewas estimated. Based on the analysis, it was found that the analysed investments are not profitable: the pumped storage power plant due to the current operating costs related mainly to the purchase of energy in the night valleys. Batteries, due to the insufficient amount of energy transferred by wind farms to the cells and investment costs. However, due to the growing number of renewable sources, investments inenergy storage, should be further implemented and dynamically supported by state institutions in order to ensure energy security of the country.
PL
Dogodne warunki terenowe Wzgórza Szubienicznego w Gdańsku oraz istniejąca tam infrastruktura stanowią podstawę do rozważenia koncepcji doposażenia instalacji badawczej Laboratorium Innowacyjnych Technologii Elektroenergetycznych i Integracji Odnawialnych Źródeł Energii LINTE^2 w skojarzony, hydro-wiatrowy zespół wytwórczy. W artykule zaproponowano koncepcję budowy elektrowni pompowo-szczytowej z turbinami Francisa oraz elektrowni wiatrowej, na którą będą składać się: turbina konwencjonalna oraz innowacyjna turbina typu CRWT.
EN
Favorable terrain conditions of Szubieniczne Hill in Gdansk and existing infrastructure there are the basis to consider the concept of research capabilities extension of Innovative Research Laboratory Power Technologies and Integration of Renewable Energy Sources LINTE ^ 2 in the associated hydro-wind power plant. There is a hundred year old water system with pump station and 5000 cubic meters reservoir on the Hill with a height of 50 m. This paper proposes a concept of construction of small inverter pumped storage power plant with Francis turbines and wind power, which will include: conventional and innovative turbine-type CRWT. The implementation of the proposed concept will multiply research offer of the laboratories LINTE^2 in terms of future power grids.
PL
Projekt „Modernizacja transformatorów blokowych w ESP Porąbka – Żar” jest pierwszym w historii Zakładu Transformatorów EthosEnergy Poland S.A. kompleksowym zadaniem obejmującym nie tylko prace związane ściśle z wyprodukowaniem transformatorów, ale również szereg prac modernizacyjnych układów pomocniczych. W ramach projektu konieczne było zaprojektowanie, produkcja, transport oraz instalacja nowych transformatorów oraz szeregu urządzeń wspomagających, takich jak układ chłodzenia czy system przeciwwybuchowy SERGI.
EN
The project “Modernization of GSU transformers in Porąbka – Żar pumped-storage power station” is the first comprehensive project of the Transformer Product Line which comprises not only manufacturing of transformers but also assembly and many ancillary works. To succeed there was necessary to design, manufacture, transport and commission the transformers as well as many auxiliary components e.g. water cooling system or SERGI anti-explosion system.
PL
W artykule opisano największą europejską elektrownię szczytowo-pompową Dinorwig w Wielkiej Brytanii. Poza celami budowy i funkcjonowania opisano zasady działania obiektu, podkreślając rekordowo krótkie czasy niezbędne do uruchomienia elektrowni tak do pracy turbinowej, jak i pompowej. Szczegółowo opisano konstrukcję elektrowni: górny zbiornik retencyjny, jezioro napiętrzone będące zbiornikiem dolnym i samą podziemną elektrownię o mocy 1728 MW wraz z derywacją ciśnieniową. Na zakończenie podkreślono niezwykle ważną rolę, jaką odgrywa i będzie odgrywała elektrownia Dinorwig w brytyjskim systemie energetycznym.
EN
The article describes the largest European pumped storage water power plant - Dinorwig in Great Britain. Besides the goals of construction of the plant, it describes the principles of its functioning, underlining record times required to launch the power plant in the turbine, as well as the pump mode. The article also describes details of the power plant construction: the upper retention reservoir, the dammed lake constituting the lower reservoir and the underground power plant of the capacity of 1728 MW with pressure derivation. In conclusion, the author underlines the particularly important role that the Dinorwig power plant plays and will play in the British power supply system.
EN
For the problem of integrating wind power in a large scale, constructing an objective function which minimize the total production cost of the pumped storage and thermal power unit. Improved harmony search algorithm with examples are applied in solving the objective function,and the case analysis the change of the operation cost of wind storage system and greenhouse gas emission with different power demand and wind speed forecasting scenes. The results show that the increase of wind power installed capacity can reduce the operation cost of wind storage system and reduce greenhouse gas emission. At the same time,it also can effectively smooth wind power output and lower the volatility of the wind power integration.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia tworzenia dużych ferm wiatrowych i kontroli kosztów wytwarzania energii. Proponowany algorytm minimalizacji strat, poddaje analizie czynniki taki jak koszty magazynowania energii, emisja gazów cieplarnianych przy różnym stopniu zapotrzebowania energetycznego i prędkości wiatru. Przedstawiono wyniki badań oraz wnioski.
EN
Since the future energy production of wind farm is uneasy to be precisely predicted, the integration of wind power into electric power system has been a difficult problem for many years. Recently, the widely emerged pumped-storage hydro plant can be used to balance the unstable output of wind farm, because the pumped-storage hydro plant can adjust its production to compensate wind power prediction errors. In this paper, a joint operation model between the wind farm and pumped-storage hydro plant is proposed. In this mode, there are two targets for the system: 1) maximizing the daily revenue of pumped-storage hydro plant; 2) partially compensating the deviations resulted from wind power output imbalances. Then we analyzed the economic benefits of pumped-storage hydro plant in the condition of both independent operation and joint operation. Finally, the model is applied in the actual operation of pumped-storage hydro plant. From the case study we can see that power incomes of pumped-storage hydro plant alone is reduced under joint operation model, while the comprehensive economic effect has actually increased in response to the stable output of wind power.
PL
W artykule przedstawiono model współpracy farmy wiatrowej z elektrownią szczytowo-pompową. Wspólna praca tych jednostek wynika z niestabilności energii wiatrowej i pozwala na jej redukcję. Zbudowany model umożliwia realizację dwóch celów: maksymalizacji dziennego zysku z magazynowania energii w elektrowni oraz częściowe ograniczenie wahań wytwarzanej energii, wynikające z niestabilności wiatru. Dokonano także analizy ekonomicznej zysków z pracy jednostek w trybach współpracy oraz pracy niezależnej. Przeprowadzono weryfikację opracowanego modelu na rzeczywistych danych.
EN
In this work, a technical and economic analysis concerning the integration of pumped energy storage plants in small island power systems and in particular in the Cyprus power system is carried out. For the simulation of the current and future Cyprus generation system, the WASP IV software package is employed, which is a specialized simulation software used widely for the selection of the optimum expansion planning of the generation system. The electricity unit cost of the generation system for various investigated scenarios is then calculated. The simulation results indicate that under certain parameters the use of pumped energy storage systems can be beneficial for the large scale integration of renewable energy sources.
10
Content available remote Magazynowanie energii
PL
Artykuł zawiera krótki opis najczęściej obecnie stosowanych technologii magazynowania energii w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych, akumulatorach elektrochemicznych, ultrakondensatorach oraz zasobnikach kompresyjnych, bezwładnościowych i nadprzewodnikowych. Omówiono również zasobniki ciepła oraz sposoby gromadzenia i wykorzystania wodoru. Opis uzupełnia klasyfikacja technologii magazynowania energii i przykłady jej praktycznego zastosowania.
EN
This paper describes concisely the most frequently used energy storage technologies such as pumped hydro, compressed air, rechargeable electrochemical batteries, flywheels, supercapacitors as well as thermal energy storage devices and storage of hydrogen and its utilization. Classification of energy storage technologies and examples of their applications are also provided.
PL
Uruchomiona w październiku 2004 r. Elektrownia Szczytowo-Pompowa Goldisthal (o mocy 1060 MW) jest największym projektem hydroenergetycznym w Niemczech i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Unikatowość ESP Goldisthal, na skalę europejską, polega na zainstalowaniu w niej dwóch spośród czterech pom- poturbin Franęisa, sprzęgniętych z asynchronicznymi generatorami pracującymi ze zmienną prędkością. Takie rozwiązanie daje kilka korzyści: możliwość regulacji mocy podczas pracy pompowej, wzrost sprawności w warunkach częściowego obciążenia i dynamiczną kontrolę wytwarzanej mocy dla stabilizacji systemu energetycznego [1],
EN
The Goldisthal Pumped-Storage Plant (1060 MW) start up in October 2004 is the largest hydro-energy project in Germany and one of the most modern in Europe. The uniqueness of the Goldi- stahl power plant on the European acale is due to installation of two out of four Francis pump-turbines coupled with asynchronic generators working at variable speed. Such solution brings several benefits: possibility to regulate power during the pump work, increase of efficiency on conditions or partial load and dynamic control of produced power for energy system stabilisation.
PL
Przeanalizowano założenia autonomicznego systemu współpracujących ze sobą elektrowni solarnej oraz elektrowni szczytowo-pompowej.
EN
The paper presents analysis of design basis for autonomous system of co-operating solar power station and pumped-storage power station.
PL
W artykule zamieszczono zwięzłą charakterystykę techniczną obwałowania zbiornika górnego elektrowni szczytowo--pompowej Żarnowiec. Opisano przebieg 24-letniej eksploatacji obiektu i wykonane w tym okresie główne prace remontowe. Omówiono prowadzone badania i pomiary kontrolne oraz ich wyniki. Zamieszczono zwięzłą ocenę stanu technicznego obwałowania.
15
Content available Napęd odwracalny w elektrowni szczytowo-pompowej
EN
This paper presents possibility to use AC machine in the inverse drive with double-fed machine for peak pumped-storage power station. AC machine which works as double-fed machine (DFM) can works in the generator and motor range. The paper describes above ranges work of drive in peak pumped-storage station. In the paper include equation slip-ring induction motor using in DFM drive with vector control system. This control system enables independent control of active and reactive power of drive. This kind of control - independent control of generator power, permits to fast regulate of power in dynamic and static time. This type of generator in peak pumped-storage stations are practically useful in generators big and very big power (more 150-200 MW).
PL
Stosowanie maszyn elektrycznych w klasycznych elektrowniach do generowania energii elektrycznej polega na wykorzystaniu maszyny indukcyjnej pracującej w zakresie generatorowym. Jednak w specjalnych rozwiązaniach elektrowni, jakimi są hydroelektrownie szczytowo-pompowe, maszyna generująca energię elektryczną (generator) pracuje także w zakresie silnikowym.
PL
Przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia, jakie zostały podjęte w celu usunięcia skutków awarii skarpy i stworzenia możliwości późniejszej, bezpiecznej eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie.
EN
There have been presented the most important undertakings to eliminate the effect of the break-down of the slope at the hydroelectric power plant Dychow and to create possibility for safe exploitation of that plant.
PL
Opisano możliwość wykorzystania wyrobisk likwidowanych kopalni węgla kamiennego jako dolnych zbiorników elektrowni szczytowo-pompowych. Przeprowadzono analizę wpływu pojemności zbiorników oraz wpływu głębokości ich usytuowania na efektywność ekonomiczną przedsięwzięcia.
EN
The possibilities of applying the heading of liquidate coal mines as the low reservoirs in peak-pumps hydroelectric power stations has been presented. The influence of reservoir capacity and its location depth on the economical efficiency has been analysed.
EN
The paper presents problems which arised in the 20-years period of exploitation of the pumped-storage power station Porąbka-Żar. It discusses also observed failings of design and construction of that object, particularly concerning the turbin sets, as well as the carried out modernizing works which improve the safety conditions of work of the station. There is also presented an analysis of damages to-the plant which occurred within the past period of exploitation of the power station and the undertaken preventive measurs.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.