Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu rodzaju niepełnosprawności na ryzyko ewakuacji w obliczu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Zidentyfikowano zagrożenia ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, a także dokonano eksperckiej oceny ich ryzyka z uwzględnieniem współczynnika komunikatywności i współczynnika samodzielności. Odnotowano istotne rozbieżności w ocenie zagrożeń ewakuacji w odniesieniu do poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Osób z rożnymi rodzajami niepełnosprawności nie można traktować jako jednolitej grupy ewakuowanych z budynków i innych obiektów budowlanych w obliczu pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Może mieć to wpływ na parametry symulacji ewakuacji, warunki ewakuacji oraz plany ewakuacji.
EN
The article presents an analysis of the impact that a disability exerts on the evacuation risk in fires and other local hazardous circumstances. Evacuation hazards for persons with disabilities have been identified, and an expert assessment was carried related to the articulateness coefficient and the independence factor. Essential disparities were outlined in assessing evacuation hazards in the context of particular kinds of disability. During evacuation from buildings and other building objects in situations of fires and other local hazards persons with different kinds of disabilities cannot be handled as a single coherent group. This may influence simulation parameters of evacuation, evacuation conditions and evacuation plans.
2
Content available remote Nowe potrzeby prozdrowotne społeczeństw
PL
Od końca XX w. prowadzi się zintensyfikowane badania dotyczące starzenia się społeczeństw, prognozując zarówno nieodwracalne skutki zjawiska, jak i duże tempo samego procesu. Jest to proces, który nie przebiega równomiernie we wszystkich krajach, co więcej, ocena procesu jest różna w zależności od kraju, grupy społecznej czy płci. Starzenie się społeczeństw i zmiana struktury społecznej, generując nowe potrzeby, stawiają architektom i projektantom nowe wyzwania. Osoby starsze to grupa, która nie tylko żyje dłużej, ale także pracuje dłużej, podróżuje więcej, uczy się więcej, ale i wymaga rozszerzonej opieki medycznej. Potwierdza to konieczność zrewidowania myślenia o systemie opieki długoterminowej. Przy czym nie chodzi tu stricte o zwiększanie liczby miejsc w istniejących ośrodkach, ich rozbudowę czy zwiększenie liczby personelu w sektorze opieki domowej. Potrzebna jest pewna nowa koncepcja wsparcia osób starszych, najpewniej z wykorzystaniem najnowszych technologii, by wsparcie, które otrzymają w zakresie opieki medycznej, było stałe i kompleksowe.
EN
Since the end of the 20th century' intensive research has been carried out in view of the quickly ageing society and certain irreversible phenomena related therewith. The rate of ageing varies from country to country, moreover, the perception of the process differs depending on the country, social group or sex. The ageing society and changes in the social structure generate new social needs and pose new challenges for the architects. Seniors not only live longer but they also work longer, travel more and learn more than previous generations of the elderly but also need a more extended package of medical care. This only confirms the fact that we are faced with the necessity to reorganize the system of long-term care facilities. This does not mean that we only need to increase the number of beds in the existing facilities or make relevant extensions in their buildings or employ more staff in the home care services sector. The aforementioned reorganization shall involve a new conception of supporting the elderly with the use of the latest technologies to ensure medical care is provided to them on regular and comprehensive basis.
EN
The subject of this article is an analysis and evaluation of Poznan’s public transport means, i.e. trams and buses, public transport stops as well as pedestrian crossings from the point of view of their adaptation to the requirements of persons with a pronounced degree of disability. Fulfilment of these requirements is a key factor in the integration of disabled persons into society. It helps their professional activation and prevents social exclusion. Analysing the above given aspects, the current state of the adaptation of city space to the requirements of disabled persons is presented, along with city plans concerning these aspects as well as solutions that may be adopted in the future to improve the comfort of public space use by disabled persons.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena środków komunikacji miejskiej w Poznaniu (tj. tramwajów i autobusów, przystanków komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych) z punktu widzenia ich dostosowania do wymagań osób o wysokim stopniu niepełnosprawności. Spełnienie tych wymagań jest kluczowym czynnikiem integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Pomaga w ich aktywizacji zawodowej i zapobiega wykluczeniu społecznemu. Analizując powyższe aspekty, wskazano obecny stan adaptacji przestrzeni miejskiej do wymagań osób niepełnosprawnych, plany miasta dotyczące tych aspektów, a także rozwiązania, które mogą zostać przyjęte w przyszłości w celu poprawy komfortu korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby niepełnosprawne.
EN
The article focuses on assessing the psychological situation of parents and adult siblings of people with intellectual disabilities. The aim of the research presented in this article was to check whether social support plays an important role in achieving social well-being of parents raising children with intellectual disabilities and their adult siblings. Analysis of the research results made it possible to conclude which dimensions are particularly important for specific components of mental well-being among parents and adult siblings of people with intellectual disabilities. Research confirmed some theoretical assumptions about the role of support as a determinant of the level of psychological well-being of the respondents.
EN
Work in a special school as a supportive teacher of disabled children requires experience and mental resilience. The supportive teacher is exposed to a whole range of difficult behaviors of the child (i.e. psychosocial risks), including aggression, which brings many other threats with a dangerous nature (accidental). In this paper the results of research conducted among supportive teachers from one of the Polish special schools have been presented. The research contains the identification of psychosocial risks and, as a consequence, indications of ailments observed by the supportive teachers. The results of the conducted survey concern the type of threats with particular emphasis on psychosocial risks, as well as preventive activities that minimize the effects of these threats. In addition, the respondents indicated the extent of professional work on private and family life. The research tool used in this study is a questionnaire divided into three parts: hazard identification, assessment of psychosocial risks and potential effects of their occurrence, and subjective assessment of the impact of professional work on private life.
EN
Each year, many cars (in Poland approximately three hundred) are adopted for disabled driver, to enable them to drive the car independently. The purpose of the paper is to assess the key factors which significantly influence the disabled driver behavior during a frontal crash and have the biggest impact on the safety factors. Methods: To achieve the purpose of the paper, the finite element method was used. The authors built the numerical model which includes operation of all safety systems operating in the real car (sensors, seat belts, airbag). Using this method, the authors simulated few different cases of the frontal crash of the car driven by a person with disabilities. Results: The obtained results were: displacements, velocities and accelerations of the head, pelvis and shoulders. Additional results were also loads in the neck. Based on the achieved results, several biomechanical parameters and criterions (HIC, Nij) were computed. Conclusions: Therefore, during car adaptation for disabled drivers using a four-point seat belts system, this parameter can be optimized to reduce forces acting on the driver chest. Higher values of the force limit reduce Nij and increase HIC and contact forces between the dummy and seatbelts. Therefore, during designing of the pyrotechnic four-point seat belts system, the pretensioner characteristics should be analyzed taking all the driver’s biomechanical parameters into account.
EN
The aim of the article is to present an outline of knowledge about the modern approach to methods and tools of motivation. This is important in the context of the millennium generation coming into the market of education and the labor market. The concept of diversity management is the answer to how to effectively stimulate the acquisition of knowledge and new competences among this generation. The specific objective of the article is to present issues related to higher education of people with disabilities. Who study at a technical university. The article presents activities that are undertaken in relation to students with disabilities in AGH University of Science and Technology in terms of their professional activation.
RU
Актуальность рассмотрения подходов к проектированию и строительству объектов архитектуры с учетом принципов универсального дизайна и разумного приспособления в контексте факторов, определяющих реабилитационный потенциал личности человека с ограничениями жизнедеятельности определяется следующими обстоятельствами: – изменением социально–демографической структуры населения в сторону постарения, а также увеличения удельного веса людей с инвалидностью в структуре населения стран; – эволюцией принципов и тенденций в социальной защите людей с ограничениями: от помощи и поддержки к активному включению в общественную, в том числе профессиональную деятельность с полным уважением и реализацией их прав; – экономическими аспектами снижения стоимости социально–ориентированных программ и стоимости мероприятий по созданию доступности в объектах изначально, построенных без учета требований людей с ограничениями жизнедеятельности и, соответственно, снижения налогового давления на профессионально активную часть населения. Таким образом, наши исследования показали, что значительную долю (более 60%) факторов, определяющих социальную недостаточность людей с ограничениями жизнедеятельности занимают социально–средовые, а био–функциональный потенциал человека не более 20%. При проектировании и строительстве объектов архитектуры необходимо учитывать социально–экономический аспект, в первую очередь, востребованность объектов и услуг в конкретном регионе. Кроме того, реализация мероприятий по созданию доступности с учетом принципов универсального дизайна и позиций разумного приспособления требует параллельного расширения индивидуального подхода к применению ассистивных технологий, направленных на расширение рамок физической независимости индивида. посредством применения индивидуальных средств реабилитации и социального сервиса.
EN
The significance of principles of universal design and reasonable accommodation in design and construction of the built environment as contributors to rehabilitation outcomes for people with disabilities is determined by the following factors: - aging of population and growing share of people with disabilities; - evolution of principles and trends in social protection of people with disabilities from help and assistance toward active engagement in social and professional activity with full respect for and implementation of their rights; - economic impacts of reduced budgets for socially targeted programs and costs of retrofitting built environment to ensure inclusion for people with disabilities, and, hence, reduced tax burden on the economically active population. Thus, our research has shown that social exclusion of people with disabilities is determined for the most part (over 60%) by social and environmental factors, whereas biological and functional abilities contribution is limited to no more than 20%. Social and economic aspects, most importantly, the uptake of services provided, should be integrated into design and construction of the built environment. Furthermore, implementation of measures to create an inclusive environment based on the principles of universal design and reasonable accommodation calls for simultaneous expansion of a personalized approach for application of assistive technologies aimed at enhancing the physical independence of a person with disability through utilization of individual means of rehabilitation and social services.
PL
Zaangażowanie społeczne to jeden z podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych zgodnie z normą ISO 26000. Obszar ten obejmuje różne praktyki ukierunkowane na wsparcie społeczności lokalnej. Zatem przedsiębiorstwa mogą dokonać wyboru instrumentów, które będą najbardziej dla niech odpowiednie. Mikroprzedsiębiorstwa nie mają takiego potencjału jak większe podmioty, aczkolwiek także mogą aktywnie włączyć się w działania prospołeczne na miarę swoich możliwości. Głównym celem artykułu jest analiza obszaru CSR związanego z zaangażowaniem społecznym na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa - Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), które ma swoją siedzibę w Policach w województwie Zachodniopomorskim. W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu i jej obszary w ujęciu teoretycznym. Następnie w opracowaniu zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące badanego podmiotu. Ponadto dokonano przeglądu praktyk społecznie odpowiedzialnych w obszarze zaangażowanie społeczne w badanym podmiocie oraz zaakcentowano wybrane korzyści płynące z działań CSR.
EN
Community involvement is one of the basic areas of activity of socially responsible enterprises in accordance with the ISO 26000 standard. This area includes various practices aimed at supporting the local community. Enterprises can choose the instruments that will be most suitable for them. Microenterprises do not have such potential as larger entities, although they can also actively participate in pro-social activities. The main objective of the article is to analyze the CSR area associated with social involvement on the example of a microenterprise – Centrum Finansowe Słowińscy (CFS), which is situated in Police in the West Pomeranian Voivodeship. The first part of the article presents the concept of corporate social responsibility and its areas in theoretical terms. Next, the study presents basic information about CFS. In addition, socially responsible practices in the area of community involvement in the audited entity were reviewed and the selected benefits of CSR activities were highlighted.
PL
Celem artykułu jest skupiona na perspektywie pracodawców identyfikacja i analiza socjoekonomicznego kontekstu zatrudniania osób niepełnosprawnych, ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju. Prezentacja pełnego obrazu tego procesu wymaga teoretycznej analizy statystyk, systemowych rozwiązań wsparcia oraz praktycznego rozpoznania problemów, luk, obecnych tendencji i przyszłych trendów. Wiedza ta może być wykorzystana przy projektowaniu skutecznych środków wsparcia i aktywizacji przedsiębiorstw do zatrudnienia bezrobotnych niepełnosprawnych osób, z zauważeniem faktu, iż działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu są głównie podejmowane przez nich z przyczyn ekonomicznych.
EN
The aim of the article is focused on the employers’ perspective identification and analysis of socio- economic context of employing disabled people, with an indication of possible directions of development. Presentation of the complete picture of this process requires theoretical analysis of statistics, system support solutions and practical recognition of problems, gaps, current tendencies and future trends. This knowledge can be used in designing effective support measures and activating enterprises for employing unemployed people with disabilities, noting the fact that CSR activities are mainly undertaken by them for economic reasons.
11
Content available remote Shaping space in practical therapy
EN
The authors of this article present issues concerning not only disability but also rehabilitation, which allows the disabled to become more independent. The principal aim of this article is to discuss the problem of the handicapped who have to face the world that is still non-adapted to their needs in terms of architecture. Hence, this paper is focused particularly on the role of designers creating the space surrounding the disabled who strive for returning to normal active life.
EN
Internationally, the participation of people with disabilities (irrespective of the type and severity of disability) in the labour market is on the rise. Within the Hungarian context, research on employment of people with disabilities is limited. The objective of this study was to ascertain the attitudes of employers towards employees with disabilities in the hospitality industry. The sample consisted of 174 participants from the city of Budapest, Hungary and quantitative methods were used to analyse the data. Factor analysis was used to evaluate the factorial structure for this study that yielded six meaningful factors, and ANOVA, Sample t- test and Independent t-test were used to examine the relationship between attitudes of personnel with business and employers’ demographics. This study yielded important results regarding the attitudes of employers toward the employees with disabilities in Hungary. One of the major findings of this study was that the employers displayed neutral responses toward employees with disabilities at the place of work. Managerial implications, limitations and recommendations for future studies are further discussed.
PL
Na arenie międzynarodowej wzrasta udział osób niepełnosprawnych (niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności) na rynku pracy. W kontekście węgierskim, badania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych są ograniczone. Celem tej pracy było zbadanie postaw pracodawców wobec pracowników niepełnosprawnych w branży hotelarsko-gastronomicznej. Próba składała się z 174 uczestników z Budapesztu na Węgrzech, a do analizy danych wykorzystano metody ilościowe. Analizę czynnikową wykorzystano do oceny struktury czynnikowej dla tego badania, która dostarczyła sześciu znaczących czynników, a ANOVA, próbny test t-Studenta i niezależny t-test posłużyły do zbadania zależności między postawami personelu a biznesem i demografią pracodawców. Badanie to przyniosło ważne wyniki dotyczące postaw pracodawców wobec pracowników niepełnosprawnych na Węgrzech. Jednym z głównych wyników tego badania było to, że pracodawcy wykazywali neutralną reakcję na pracowników niepełnosprawnych w miejscu pracy. Poniżej omówiono implikacje dotyczące zarządzania, ograniczenia i zalecenia dotyczące przyszłych badań.
13
PL
W artykule omówione zostały przyczyny niesprawności pojazdów ciężarowych na podstawie danych statystycznych pozyskanych z GITD oraz firmy transportowej. Znajomość wyników przeprowadzonych analiz pozwoli na wskazanie podzespołów czy części pojazdów, które ulegają najczęściej uszkodzeniom. Dzięki takim informacjom można będzie w przyszłości zapobiegać przestojom pojazdów spowodowanym usterkami oraz zminimalizować zagrożenie, jakie stanowi niesprawny samochód ciężarowy na drodze.
EN
The article discusses the causes of failures of trucks based on statistical data obtained from GITD and a transport company. Knowledge of the results of the conducted analyzes will allow to indicate the components or parts of vehicles that are most often damaged. Thanks to such information, it will be possible to prevent vehicle stoppages caused by defects in the future and to minimize the risk posed by a failure.
PL
Starzenie się społeczeństw i wzrost liczby osób niepełnosprawnych to istotne wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw. Odpowiedzią na te wyzwania może być koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Należy zwrócić uwagę, że obszar CSR związany z niepełnosprawnością jest często pomijany przez firmy społecznie odpowiedzialne. CSR ukierunkowany na rozwiązanie problemów niepełnosprawnych często bywa określany mianem CSR-D lub CSR+D, gdzie litera „D” to skrót od angielskiego słowa disability oznaczającego niepełnosprawność. CSR-D może mieć zastosowanie zarówno w miejscu pracy, jak w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa. Celem artykułu było porównanie wybranych definicji koncepcji CSR-D, a także analiza korzyści, które dzięki niej może uzyskać przedsiębiorstwo.
EN
The modern market poses challenges for businesses such as population aging and the increase in the number of people with disabilities. The solution to this problem may be the concept of Corporate Social Responsibility. It should be noted that the area of CSR related to disabilities is often overlooked by socially responsible enterprises. CSR which ties to solve the problems people with disabilities is often referred to as CSR-D or CSR+D, where "D" is an abbreviation of the English word meaning disability. CSR-D can be used in the workplace and in the external environment of the company. The aim of this article is to present still little known concept of CSR-D as well as analysis of the benefits that it can get through the enterprise.
EN
This study evaluates the concept of disability and discusses the contribution of the Sen's capability approach to social policy, making on this example of disability policy. It introduces the traditional understanding of disability as an problem constrained exclusively to the field of medicine and the more recent interpretations of disability as a social construct. Departing from these approaches, this study then critically reappraises the concept of disability through the concepts of capability and social functioning. The study argues that disability indicators based on the capabilities and social functioning allow for new perspective in social policy making.
PL
W artykule podjęto próbę analizy pojęcia niepełnosprawności i przedstawiono wkład koncepcji capabilities A. Sena w tworzenie polityki, w szczególności polityki w zakresie niepełnosprawności. Artykuł ukazuje rozumienie niepełnosprawności jako problemu, który ograniczony jest wyłącznie do dziedziny medycyny oraz do koncepcji niepełnosprawności jako konstruktu społecznego. Wychodząc z tych założeń, niniejsze opracowanie krytycznie oddaje pojęcie niepełnosprawności poprzez koncepcje zdolności i funkcjonowania społecznego. Badania wskazują, że wskaźniki niepełnosprawności oparte na możliwościach i funkcjonowaniu społecznym pozwalają na nową perspektywę w kształtowaniu polityki społecznej.
EN
The paper presents an analysis of the benefits of using e-government tools from the perspective of people with disabilities. The purpose of the publication is to answer the question of the benefits of using e-government for people with disabilities especially from the point of view of the type of disability.
PL
W publikacji przedstawiono analizę korzyści wynikających z zastosowania narzędzi e-administracji z perspektywy osób niepełnosprawnych. Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie, jakie korzyści przynosi zastosowanie e-administracji dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z punktu widzenia rodzaju niepełnosprawności.
PL
W publikacji zaprezentowano problematykę dotyczącą wyników badań w zakresie wykorzystania przez osoby niepełnosprawne systemów e-administracji. Celem publikacji jest określenie, jakie zalety korzystania z e-administracji postrzegają osoby niepełnosprawne korzystające z usług urzędu miejskiego w Katowicach oraz z jakich środków komunikacji najczęściej korzystają w kontakcie z urzędem. W badaniach postanowiono również sprawdzić czy i w jaki sposób rodzaj niepełnosprawności wpływa na badane kwestie.
EN
The publication presents issues related to the results of research on the use by disabled persons of e-government systems. The aim of the publication is to determine what advantages of using e-government are perceived by disabled people using the services of the Katowice municipal office and what means of communication they most often use in contact with the office. The study intended also to determine whether and how the type of disability affects the researched issues.
18
Content available remote Środki publiczne oraz sponsoring jako sposoby finansowania sportu
PL
Tematem pracy są pytania dotyczące finansowania sportu osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami. Praca dotyka podstawowych założeń ekonomii dotyczących udziału państwa w sferze gospodarczej, prezentując obszary, w których udział ten jest konieczny. Przedstawione zostają dobra i usługi publiczne, a także sport jako jedna z kategorii usług publicznych.
EN
The subject of this work are questions about financing the sport of non-disabled people and financing the sport of people with disabilities. The work touches the basic assumptions of the economy regarding the state’s participation in the economic sphere, presenting areas in which this participation is necessary. It presents public goods and services, as well as sport as one of the categories of public services.
PL
W artykule poruszono zagadnienie dostępności transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących problemów, na jakie natrafiają osoby z niesprawnościami chcące podróżować koleją. Mimo znacznego postępu w ostatnich latach, badani nadal wskazują podobne utrudnienia: całkowity brak lub zła jakość wewnętrznych ciągów transportowych, niewystarczające udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w budynkach odprawy podróżnych oraz słabe przystosowanie taboru kolejowego.
EN
The article discusses the issue of accessibility of rail transport for people with disabilities and presents the results of our own research in this matter. Despite considerable progress in recent years, respondents continue to point out similar difficulties: total absence or poor quality of internal transport routes, insufficient facilities for people with disabilities and poor adaptation of the trains.
EN
The issue of wheelchair users is still relevant. In our school are also students with physical disabilities. Currently, they are two classmates from neighbouring classes. Obviously, with a lower limb disability they are constrained to use wheelchairs. Sometimes it is difficult for them to get to the places, where other usually get easily. This has led us to create a wheelchair as an aid for these people with a handicap. We have decided to facilitate functioning in the outdoor environment for students with difficulties to move, because where tough paved paths end, tough reality begins. With help of project RUSOS, our students are more capable of solving this complexed task that requires knowledge from robotics.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.