Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available remote Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
3
Content available remote Uczestnicy procesu budowlanego i ich nowe obowiązki
4
Content available remote Bezpieczny plac budowy
EN
The increase of use of web applications has substantially changed the use of internet services and how the people access to them. The introduction of the World Wide Web has revolutionized the computer and the internet. The web provides an easy and cost-effective way of retrieving, searching and sharing information and a more flexible way of communication. It has been necessary for a large number of companies to adapt their services to be used through the browser.
6
Content available Szczęściarze?
PL
W tekście opisane są losy czterech domów jednorodzinnych zaprojektowanych i zbudowanych dla rodzin Muellerów (Praga), Lemke (Berlin), Tugendhatów (Brno) i Wittgensteinów (Wiedeń). Są to domy – dzieła sztuki architektonicznej, ale losy ich były równie dramatyczne jak losy ich właścicieli, taka to była epoka. Czy wobec tego wspaniałe budynki i ich dumni właściciele byli szczęściarzami? Lepiej na to pytanie nie próbować odpowiadać, pozostawiając czytelnika z opisem zdarzeń i jego własną refleksją.
EN
The text describes the fate of four houses designed and constructed for the Muellers (Prague), the Lemkes (Berlin), the Tugendhats (Brno) and the Wittgensteins (Vienna). Each of these houses is an architectural work of art, but their fates were as dramatic as the fate of their owners, as was the epoch. Does this mean that the great buildings and their proud owners were lucky? It is best that we do not try to answer this question, leaving the reader with a description of the events and their own thoughts.
7
Content available remote Odwilż na rynku bezwykopowym
PL
Ostatnie dwa lata nie były łatwym okresem dla firm funkcjonujących na rynku bezwykopowym. Obserwowaliśmy znaczące spowolnienie w zakresie inwestycyjnym, a co za tym idzie, firmy wykonawcze miały znacznie mniej okazji do pozyskania kontraktów w ramach przetargów. Przyczyną stagnacji w dużej mierze było skonsumowanie środków z poprzedniej perspektywy unijnej oraz opóźnienia w uruchomieniu kolejnych inwestycji w ramach budżetu unijnego na lata 2014–2020. Jeszcze w ubiegłym roku zapowiadano, że znaczące przetargi w oparciu o nowe środki pojawią się pod koniec 2016 r. Ostatecznie trzeba było na nie czekać blisko rok dłużej.
EN
The last two years were not easy for the trenchless industry. We had observed a signifi cant economic downturn, therefore the contractors were not offered too many tenders to participate in. The reason behind the stagnation was the utilization of the whole share of the European Union’s budget for years 2014-2020. Last year it was announced that some major tenders would appear at the end of the year, but it took a whole another year for this to finally happen.
8
Content available Powtarzalność a indywidualność architektury
EN
The subject of the research is the architecture of the residential buildings and the issues of repeatability and individuality of the emerging forms and spatial systems in the light of the various factors influencing their ultimate appearance and perception. The purpose of the research is to show the positive features of the contemporary used repetitive elements in individual buildings and entire units of objects, which in turn gives very customised solutions. In support of this thesis in the article there is an attempt to summarize some of the findings resulting from the long practice of the proffesional architect, and adduction of examples of such objects from the area of Poland and the world. Collected research material was analysed in terms of the impact of the various areas of life on the design process and the evolution of the surrounding space. The result of the study is that the use of repetition forms in parts or the whole of residential buildings, has, paradoxically, a positive impact on individual character of the buildings.
EN
The research has revealed the entity of investment activity and defined its characteristics. The way of investment attraction mechanisms economic evaluation has been offered within the investigation. The notions of an enterprise investment attraction have been characterized. The way of the level of an enterprise investment attraction has been provided. On the basis of the process of investment attraction level of an enterprise-recipient an economic evaluation of investment attraction has been fulfilled.
PL
Planując wykonanie określonego rodzaju robót budowlanych, takich jak postawienie budynku czy przeprowadzenie remontu, wielokrotnie okazuje się, iż bez wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości postawienie rusztowań, wykonania wykopów czy dokonanie transportu materiałów budowlanych nie jest możliwe. I zdarza się, że inwestor nie jest w stanie samodzielnie uzyskać zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości na czasowe jej zajęcia celem wykonania planowanych prac. Ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia takiego problemu i stworzył alternatywę w postaci „przymusowego” wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania tych robót. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie kto i do jakiego organu oraz w jakich okolicznościach może o wydanie takiej decyzji wystąpić.
EN
In planning the execution of certain types of construction works, such as the erection of a building or carrying out of renovation, it often transpires that it would not be possible to install scaffolding or deliver building materials without gaining access to a neighbouring property. It may also be the case that the investor is not able to obtain, voluntarily, the consent of the neighbouring property’s owner for temporary occupation of that property for the purpose of the works. With regard to such situations, the law provides for the alternative possibility of compulsory access to a neighbouring property for the purpose of carrying out such works. This article provides information about who may apply for such a decision and in what circumstances, and to which authority the application should be made.
11
PL
Rozmowa z mgr inż. Grażyną Czopek z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przewodniczącą małopolskiego oddziału Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa talks to Grażyna Czopek from Krakow Province Roads Authority, chairwoman of the Lesser Poland chapter of the Polish Society of Bridge Engineers. These days, the pressure of time and lowest price produce an increasing number of defective documentations.
PL
Roboty dodatkowe pojawiające się na etapie wykonawstwa robót są często występującym elementem w realizacji inwestycji budowlanych. Można je zdefiniować jako te roboty, których nie przewidziano na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Przyczyną ich wystąpienia mogą być: konieczność ich wykonania, gdy stają się niezbędne do realizacji zamówienia podstawowego, lub życzenie inwestora, który zdecydował się na wprowadzenie pewnych dodaktowych prac (np. rozszerzenie zakresu robót).
EN
Additional works occurring at the completion stage of a construction process are a frequent element of construction investments. They can be defined as those works that have not been planned at the project documentation stage. The causes of their occurrence may be: the necessity of their completion when they are indispensable for the completion of the basic order or the demand of an investor who decided to introduce some additional works (e.g. the expansion of the work scope).
13
Content available remote Brak zapłaty za wykonanie prac
EN
During the performance of building work contracts it often happens that the investor refuses to pay remuneration for works completed by the contractor. One of the most frequent reasons of such non-payment is the investor's claim that works are defective or were not performed in accordance with good building practices. In such case, the investor usually does not question the fact of conclusion of the contract, performance of building works or its obligation to pay remuneration to the contractor, but refrains from such payment, referring to the fact that building works were performed in a faulty manner, which means that the provisions of the contract were violated.
14
EN
This paper aims to understand how a "housing culture" is shaped and operates in a market-driven capitalist society, governing our built environment as well as our lifestyles. Specifically, it explores how the market influences consumer preferences through a dominant "housing culture", by conducting in-depth interviews with main housing market actors (including house builders, residents and policymakers). The research looks at the particular case of South Korea, where fundamental changes in the country’s housing market have occurred in tandem with the rise of a so-called "apartment culture". A specific pattern of supply and demand, which may contribute to forming a particular housing culture, depends on the interaction between the market and consumer behaviour under policy constraints. Based on this hypothesis, this research shows that consumer preferences are ‘modified’ by a dominant housing culture structured by the market mechanism. This differs from the rationality implied by "revealed preferences" in mainstream economics. In other words, decision-making in housing choices is not free from cultural structure. Therefore, this paper reveals the importance of housing culture as a complement to existing housing research based on mainstream economics.
PL
Celem tego artykułu jest zrozumienie w jaki sposób kształtuje się metodologia projektowania domów oraz zaspakajania potrzeb, rynkowo napędzanego, kapitalistycznego społeczeństwa, która ma wpływ na nasze środowisko zbudowane jak również na nasz styl życia. Szczegółowym badaniom poddane są rynkowe preferencje konsumenta, mające dominujący wpływ na metodologię projektowania domów, w wyniku prowadzonych dogłębnych wywiadów z głównymi uczestnikami rynku inwestycyjnego domów (wykonawców inwestycji, mieszkańców, decydentów). Badanie dotyczy szczególnego przypadku Korei Południowej, gdzie podstawowe zmiany na rynku inwestycyjnym budowy domów w tym kraju, nastąpiły razem ze wzrostem znaczenia tak zwanej „kultury apartamentu”. Określony wzór podaży i popytu, który może przyczynić się do tworzenia szczególnego standardu i wizerunku domów, zależy od współdziałania między rynkiem i zachowaniem się konsumenta pod presją polityki marketingowej i medialnej. Opierając się na tej hipotezie, badania te dowodzą, że preferencje konsumenta są „zmodyfikowane" przez panujący standard i rozpowszechniony medialnie wizerunek domów zbudowany przez rynkowy mechanizm. To różni się od racjonalnych, nasuwających się wniosków w stosunku do ujawnionych preferencji w ogólnie pojętej ekonomii. Inaczej mówiąc , decyzje podejmowane przy wyborze domu nie są wolne od kulturowego podłoża społeczeństwa i jego preferencji estetycznych. Dlatego, artykuł ten ujawnia znaczenie metodologii projektowania domów jako uzupełnienie do istniejącego badania domów bazującego na ogólnie pojętej ekonomii.
EN
It is often claimed that an organization is as good as people working in it and that talented workers are the driving force of an organization. To cope with the growing requirements of knowledge-based economy, organizations need a special type of workers - knowledge workers. This is especially important in organizations building their competitive advantage on innovations and the application of information and communication technologies as such companies base their value on immaterial assets. Workers employed in such companies need to possess updated knowledge and apply it in new areas. Knowledge-based systems can support this process to a great extent. The article presents theoretical considerations on new type of work and workers emerging in the economy - knowledge work and knowledge workers.
PL
W latach 90. modnym sposobem realizacji przedsięwzięć budowlanych stał się partnering, szczególnie popularyzowany w USA, Wielkiej Brytanii czy Australii. Partnering jest koncepcją realizacji przedsięwzięcia, w której z założenia relacja między inwestorem a wykonawcą oparta jest na zaufaniu, dążeniu do osiągnięcia wspólnych celów i zrozumieniu indywidualnych oczekiwań każdego z nich. Zaprezentowano definicję i rodzaje współpracy partnerskiej oraz polski przykład nawiązanej, skutecznej współpracy partnerskiej. Ponieważ przedstawiony przykład to przedsięwzięcie budowlane realizowane w sektorze prywatnym, artykuł nie nawiązuje do obowiązującej w Polsce ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym.
EN
In the 1990s "partnering" became a fashionable way of carrying out building projects, particularly widespread in the US, the UK and Australia. Partnering is a project realization concept which assumes that the relation between investor and contractor is based on trust, a striving to achieve common goals and understanding of the individual expectations of each side. The paper presents a definition and some types of partnering, as well as a Polish example of effective established partnering. Because the example given is a building project carried out in the private sector, the paper does not make reference to Poland's Public-Private Partnership Act.
PL
Wielokryterialna koncepcja stochastycznej dominacji w teorii portfela jest metodą, która wykorzystuje w procesie analityczno-badawczym kilka kryteriów decyzyjnych w wyborze przez inwestora portfela efektywnego. Proces analityczno-decyzyjny pomija bezpośrednią ocenę preferencji inwestora. Inwestor milcząco przyjmuje, że funkcja użyteczności jest rosnąca. Podstawowym kryterium oceny jest tutaj maksymalizacja dochodu z portfela poprzez optymalizację wartości stopy zwrotu przy założonym przez inwestora ] prawdopodobieństwa. Zaprezentowana koncepcja pozwala na równoczesną ocenę decyzyjna kilku portfeli.
EN
Multicriteria analysis based on stochastic dominance is a method, which - applied in the portfolio tl - uses several criteria in the analytical process of determining an effective portfolio by the investor. T decision analytical procedure omits the direct assessment of investor's preferences. The investor implic assumes that the utility function is increasing. The basic decision criterion is the maximization of port ncome, by means of optimizing the rate of return at the probability level assumed by the investor. The presented approach allows concurrent assessment of several portfolios.
18
Content available remote Trend specyficznej stopy zwrotu akcji na polskim rynku kapitałowym
PL
Do tej pory nie rozstrzygnięto, co jest przyczyną istnienia i zaniku dodatnich wartości oczekiwanych specyficznych stóp zwrotu portfeli akcji. Wykrycie wszelkich prawidłowości kształtowania się specyficznej stopy zwrotu w czasie mogłoby rozstrzygnąć spór teoretyków zajmujących się specyficzną stopą zwrotu. Dlatego celem artykułu było zweryfikowanie hipotezy, że dodatnia wartość oczekiwana specyficznej stopy zwrotu podlega malejącemu trendowi. Dotąd nie badano, czy zanik w czasie jest stopniowy, czyli czy przebiega zgodnie z trendem malejącym. Zaprzeczyłoby to związkowi specyficznej stopy zwrotu z nieefektywnością, która nie może stopniowo zanikać w długim okresie. W artykule przedstawiono empiryczne badanie kształtowania się specyficznych stóp zwrotu2. Oszacowano trendy specyficznych stóp zwrotu na podstawie ocen ich wartości oczekiwanych. Oszacowane trendy były malejące. Współczynniki determinacji oszacowań trendów były wysokie, ale nie na tyle, żeby uznać, iż jedyną przyczyną niepełnego dopasowania trendów specyficznej stopy zwrotu jest losowość estymatorów. Z badań wynika, że specyficzna stopa zwrotu zależy od dynamicznych w czasie mechanizmów wyceny ryzyka specyficznego, ale i od nieefektywności rynku.
EN
It has not been examined what the reason of positive specific rate of return was so far. Empirical evidence can reject hypothesis of specific rate theories. An aim of this article was to verify a hypothesis, that the specific rate of return was a descending trend. It would be evidence against a relation between specific rate of return and information efficiency, which cannot gradually decrease in long period. In this article it was presented an empirical examination of specific rate of return. Trends of specific rates of return were estimated, basing on evaluations of specific rates expected values. Estimated trends turned to be descending. Trend determination indices were high, but not enough, if only cause of trend indetennination is random estimator of expected value. Results inform that specific rate of return depends on a dynamic mechanism of specific risk valuation and information inefficiency too.
19
Content available remote Z tradycjami w przyszłość
EN
The analyze due diligence is very important when the investor wants to overtake some enterprise. Many elements are checking before investor takes a decision. Unfortunately it's not a rule. Sometimes Consulting firm prepare analyze even the investor took a decision about candidate. The most important thing is to remember that due diligence prepares a lot of detail about candidate and when we use it properly we reach a success in M&A.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.