Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modernisation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej biorącej udział w konkursie „Na najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanów” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Koło nr 4 przy Politechnice Poznańskiej oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”. Głównymi celami opracowania było przedstawienie zaleceń dotyczących przeprowadzania modernizacji w wybranym obiekcie zabytkowym oraz przedstawienie możliwych rozwiązań w dziedzinie termomodernizacji przegród na podstawie porównania wyników różnych parametrów wybranych systemów wykonanych w kilku programach dostępnych dla inżynierów.
EN
The paper is based on a thesis which was submitted for the competition “For the best thesis on polyurethane use” organized by the Polish Association of Construction Engineers and Technicians, Chapter No. 4 at the Poznań University of Technology, and the Polish Association of PUR and PIR Polyurethane Insulation Manufacturers and Processors “SIPUR.” The main objectives of the paper are to present recommendations for carrying out modernization in a selected historic building and to present possible solutions in the field of thermal modernization of partitions on the basis of a comparison of results of different parameters of selected systems executed in several programs available for engineers.
PL
Modernizacja linii kolejowych i dopasowanie ich do współczesnych standardów wymagają zwykle przebudowy lub wzmocnienia istniejących obiektów inżynieryjnych.
EN
Intensive modernisation of railway lines is almost always connected with the replacement of often damaged railway structures that are unfit for further service. This article presents the construction of a railway bypass, located near Krzyż Wielkopolski, along the E59 railway line at the junction with the 203 railway line. A variant analysis of several proposed solutions demonstrated that the construction of a bypass for the duration of the modernisation works will allow to maintain continuous railway traffic, will not create excessive problems for passengers, and at the same time will reduce the investment costs as compared to the implementation of replacement transport services.
EN
Contemporary block housing estates, apart from technical problems, face the new problem of an ageing society. These housing estates, built in the 1970s and 80s, were inhabited primarily by young people, typically families with children. Many years later, the children, after gaining independence, left their family dwellings, leaving their ageing parents. Studies show that these housing estates are currently largely inhabited by seniors, who often live alone. This paper presents a study performed on the large-panel housing estates, Popowice, in terms of how it satisfies the needs of seniors. The paper also presents examples of apartment designs that sanction the needs of seniors, including seniors with special needs.
PL
Współczesne blokowiska, czyli osiedla budowane w technologii wielkiej płyty, borykają się z nowym problemem, jakim jest starzejące się społeczeństwo. Osiedla te, w latach 70. i 80. zamieszkały głównie osoby młode, najczęściej rodziny z dziećmi. Po latach dzieci, uzyskując samodzielność, opuściły rodzinne mieszkania, pozostawiając w nich starzejących się rodziców. Osiedla te, obecnie, w dużym procencie zamieszkiwane są przez osoby starsze, często samotne. W najbliższej przyszłości pojawi się problem dostosowania mieszkań, przestrzeni publicznych, komunikacji do tej powiększającej się grupy społecznej. Artykuł prezentuje badania przeprowadzone na wrocławskim osiedlu – Popowice - pod kątem zaspokojenia potrzeb osób starszych. Pokazano także przykładowe rozwiązania mieszkań sankcjonujące potrzeby osób starszych, w tym niepełnosprawnych.
PL
Minęło 50 lat funkcjonowania stopnia wodnego na Wiśle we Włocławku. Stopień był planowany jako pierwszy w zabudowie kaskadowej Wisły. Przyjęte rozwiązania techniczne zdeterminowane zostały tym podstawowym założeniem. Odmienne od założonych warunki pracy stopnia wpłynęły na jego eksploatację, sposób utrzymania i możliwości wykorzystania. W artykule zaprezentowano podstawowe elementy stopnia wraz z oceną ich funkcjonowania oraz pracami, które podjęto podczas eksploatacji celem poprawy ich działania.
EN
50 years have passed since the Włocławek barrage on the Vistula River was made operational. The barrage was planned as the first barrage of the Vistula cascade. This basic assumption lays behind the adopted technical solutions. The reservoir’s working conditions, different from those assumed, affected its operation, maintenance and the possibility to use it. The article presents basic elements of the barrage with the assessment of their functioning, as well as works carried out during the reservoir’ operation in order to improve their functionality.
PL
W artykule przedstawiono proces wprowadzania zmian techniczno-organizacyjnych mających na celu zmianę zasilania części macierzystej KWK „ROW" Ruch Marcel poprzez uruchomienie nowej rozdzielni 6 kV na poziomie 800. Podstawowymi przesłankami realizacji przedmiotowej inwestycji były konieczność zwiększenia mocy na poziomie 800 oraz poprawa bezpieczeństwa zakładu górniczego.
EN
This article presents the process of modernisation of the 6 kV power supply system for the underground portion of the Marcel Section of the "ROW" coal minę via construction of a R-801 double busbar substation, which allowed for a power increase at level 800 in the primary and Marklowice parts of the minę. The fact that there are no shafts exploited up to level 800 in the Marklowice part (shafts in this part are exploited only up to level 400) meant that power supply to mining fronts located in this part of the minę had to be done via excavations in the primary part. The use of a double busbar substation madę it possible to split power take-off between the primary part and the Marklowice part of the minę, increasing its reliability. The "Sauron" remote control and monitoring system was also expanded, and after the power supply system modernisation it covers all underground 6 kV substations in both parts of the mine.
EN
Drainage systems are responsible for maintaining adequate soil moisture levels and alleviating negative consequences of excess water coming from the spring thaw as well as torrential rains. In the face of the climate change and pervasive extreme weather conditions, the importance of these ameliorative measures will be increasing. It is imperative to ensure appropriate functioning of these drainage systems. To be effective they need to be adequately operated and maintained, with maintenance measures performed appropriately and with required frequency. Basic ditch conservation procedures include mowing to remove vegetation overgrowth and cleanout to remove sediment. A significant problem in Poland results from an insufficient number of renovation and conservation operations performed on drainage systems, their gradual deterioration and depreciation. As a result, it is crucial to assess the need for renovation and modernisation of drainage ditches. It needs to be remembered that these operations interfere with the environment and may cause some unfavourable ecological changes. In view of the above, the authors of this publication conducted a thorough evaluation of both the required renovation of the investigated drainage ditch system and its current ecological status. The study area comprised the Strumień Junikowski catchment with the main outlet, i.e. Strumień Junikowski, its tributaries (the Skórzynka, Ławica, Plewianka, Ceglanka) as the main collection ditches and field ditches. During the field inspection the existing drainage structures were inventoried, with their technical condition assessed according to Kaca and Interewicz (1991). In this paper the characteristics of habitats found in the drainage area of the watercourse are presented along with the bioindicator analysis performed using the Macrophyte River Assessment Method. Based on the MIR index the ecological status of the stream was assessed and classified in accordance with the Water Framework Directive. The results demonstrate a significant variation of the ecological state of Strumień Junikowski over its entire course. The condition of the drainage structures in the drainage area varies. In the main watercourse of Strumień Junikowski the inspected culverts are in a good condition in contrast to the ones located on the tributaries. Vegetation overgrowth and sediment deposition in the ditches are major problems of the drainage area. This is caused by a lack of effective and systematic maintenance and renovation of the watercourses. The Strumień Junikowski drainage area is further being developed, which is associated with a rapid and increased discharge of rainwater and snowmelt. Thus it is necessary to maintain drainage ditches to ensure their optimal condition, which is essential to decrease the risk of flooding in the urban areas adjacent to the watercourse.
PL
Systemy melioracyjne odpowiadają za zapewnienie prawidłowego uwilgotnienia gleb oraz niwelowanie negatywnych skutków nadmiaru wód pochodzących z roztopów oraz deszczy nawalnych. W obliczu zmian klimatycznych oraz coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych rola urządzeń melioracyjnych będzie wzrastać. Niezwykle ważne jest zatem zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych systemów. Warunkiem skutecznego działania urządzeń wodnomelioracyjnych jest ich właściwa eksploatacja, a także konserwacja, prowadzona w odpowiednim zakresie oraz z określoną częstością robót. W Polsce dużym problemem jest niewystarczająca ilość przeprowadzanych renowacji i konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz ich stopniowe starzenie się i dekapitalizacja. Dlatego też niezwykle ważne jest dokonanie oceny potrzeb renowacji i modernizacji rowów melioracyjnych. Należy pamiętać przy tym, że zabiegi te istotnie ingerują w środowisko i mogą przyczynić się do niekorzystnych zmian ekologicznych. Autorzy niniejszej publikacji przeprowadzili kompleksową ocenę zarówno potrzeb renowacji systemu rowów odwadniających jak i jego aktualnego stanu ekologicznego.Obiekt badań stanowiła zlewnia Strumienia Junikowskiego z rowem pierwszego rzędu – Strumieniem Junikowskim (główny odbiornik), rowami drugiego rzędu – dopływy Strumienia Junikowskiego (Skórzynka, Ławica, Plewianka, Ceglanka) oraz rowami trzeciego rzędu. Podczas wizji terenowej zinwentaryzowano istniejące budowle wodnomelioracyjne oraz oceniono ich stan techniczny według metody Kacy i Interewicza (1991). W pracy przedstawiono również charakterystykę siedlisk występujących w obrębie cieku oraz wykonano badania bioindykacyjne z wykorzystaniem Makrofitowej Metody Oceny Rzek (MMOR). Na podstawie otrzymanego wskaźnika MIR (Makrofitowego Indeksu Rzecznego) sklasyfikowano stan ekologiczny wód strumienia wg wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej. Otrzymane wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie stanu ekologicznego Strumienia Junikowskiego na całej jego długości. Stan budowli melioracyjnych w zlewni również nie jest jednolity. W obrębie głównego cieku – Strumienia Junikowskiego, zinwentaryzowane przepusty są w dobrym stanie w przeciwieństwie do tych znajdujących się na jego dopływach. Dużym problemem zlewni jest też wzrastające zarastanie oraz zamulenie rowów. Przyczyną tego stanu jest brak wystarczającej i systematycznej konserwacji i renowacji cieków. Zlewnia Strumienia Junikowskiego cały czas jest poddawana dalszej zabudowie, co wiąże się nagłym i zwiększonym odpływem wód opadowych i roztopowych. Z tego powodu zachowanie rowów odwadniających w optymalnym stanie jest bardzo ważne i ma ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka podtapiania terenów zurbanizowanych przyległych do cieku.
7
Content available remote Development of a self-destroying fuse for rocket propelled grenade munitions
EN
The paper presents a proposal for modernising the DCR-type self-destroying fuse for rocket propelled grenade munitions. It features a description of the fuse's structure concept, its design and operation by presenting its particular stages. The further part is a description of the structural materials used for constructing the modernised fuse. Then, a conducted analysis of laboratory and field testing of the developed fuse models was presented. The results of the field testing of the devised and developed modernised fuse technology demonstrator are shown. The high quality of the fuse's operation was demonstrated. The research paper is concluded with a short summary and a list of the literature used.
PL
W referacie przedstawiono propozycję modernizacji zapalnika z samolikwidatorem typu DCR do amunicji granatników przeciwpancernych. Opisano koncepcję konstrukcji tego zapalnika, jego budowę oraz zasadę działania, prezentując poszczególne fazy tej pracy. W dalszej części opisano zastosowane materiały konstrukcyjne do budowy zmodernizowanego zapalnika. Przedstawiono następnie przeprowadzoną analizę badań laboratoryjnych i poligonowych opracowanych modeli zapalników. Zaprezentowano rezultaty badań poligonowych zaprojektowanego i wykonanego demonstratora technologii zmodernizowanego zapalnika. Wykazano przy tym wysoką jakość działania tego zapalnika. Referat zakończono krótkim podsumowaniem oraz wykazem wykorzystanej literatury.
8
Content available Structure relocation
EN
Civil engineering is constantly changing and introducing new technologies of building, demolishing, restructuring, modernisation, etc. The article presents the innovative subject of relocation of structures, i.e. moving them to a different place. The difficulty of relocation is influenced by the technical condition of the structure, its weight, and intended time duration of the relocation. The article shows how complex discussed issue is. The subject was selected due to its infinitesimal presence in the literature.
PL
W artykule przedstawiono i porównano doświadczenia uzyskane przy wprowadzaniu prędkości maksymalnej 200 km/h i większej na istniejących, konwencjonalnych liniach kolejowych we Francji, w Niemczech, w Austrii, w Rosji i w Chinach. Zbadano średnią i sumaryczną długość odcinków zmodernizowanych do prędkości 200 km/h (lub większej) oraz ich udział w całkowitej długości linii. Rozpatrzono także cechy zmodernizowanych linii kolejowych, takie jak: zmiany układów geometrycznych toru, likwidacja przejazdów w poziomie szyn, wyposażenie krzyżownic rozjazdów w ruchome dzioby oraz zabudowę systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągu.
EN
The article contains presentation and comparison of experience related to the implementation of the maximum speed of 200 km/h or more on existing, conventional railway lines in France, Germany, Austria, Russia and China. Th e average and cumulative length of sections upgraded for 200 km/ (or more) and their share in the total length of the line have been investigated. Moreover, the features of modernized railway lines have been analysed, including changes in track geometry, elimination of level crossings, installation of turnouts with swing noses, installation of modern train control systems.
PL
Katastrofalna powódź w dorzeczu Odry w 1997 r. spowodowała działania mające za cel poprawę bezpieczeństwa powodziowego górnej i środkowej Odry. Wraz z budową zbiornika retencyjnego Racibórz głównym elementem zabezpieczenia Wrocławia stała się modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego. Artykuł przedstawia symulacje przepustowości węzła przed i po zrealizowaniu inwestycji z wykorzystaniem hydrodynamicznych modeli dwuwymiarowych. Wyniki obliczeń dla wody kontrolnej Qk = 3100 m3 /s pozwalają na porównawczą ocenę wpływu przedsięwzięć inwestycyjnych na rzędne zwierciadła wody i rozdział przepływów. Zweryfikowano przy tym hydrauliczne założenia projektowe oparte na modelowaniu jednowymiarowym.
EN
The 1997 catastrophic flood in the Oder River basin led to activities aiming at improvement of the flood safety in the upper and lower Oder River section. Together with construction of the Racibórz retention reservoir, the main element of the Wrocław protection became the modernisation of the Wrocław Water Node. The article presents simulation of the node’s flow capacity before and after completion of the investment with the use of hydrodynamic two-dimensional models. The results of calculations for the control water Qk = 3100 m3 /s enable comparative assessment of the investment's impact on the water table ordinates and flow distribution. The analysis verified also the hydraulic project assumptions based on one-dimensional modelling.
PL
Opracowanie prezentuje model koncepcyjny oceny programów modernizacyjnych oraz pozyskiwanych, w ramach tych programów, zasobów obronnych dla Sił Morskich RP. Proponowane rozwiązanie oparte jest na implementacji metod wykorzystywanych w zarządzaniu strategicznym oraz logistyce stosowanej, które umożliwiają dokonanie kwantyfikacji poszczególnych programów oraz zasobów obronnych, wspomagającej proces podejmowania decyzji oraz ułatwiającej alokację środków finansowych do poszczególnych zadań. Opracowanie stanowi przykład, jak metody wykorzystywane w zarządzaniu i logistyce stosowanej mogą być przydatne w ocenie istotności programów oraz pozyskiwaniu odpowiednich zasobów z punktu widzenia trafności, efektywności i skuteczności zakupów oraz zapewnienia ich szeroko rozumianej standaryzacji.
EN
The concept of modernisation programs and acquired military assets for the Polish Navy has been presented in the paper. The implementation of strategic management and logistics applied methods has been taken into account within the decision making process and finance allocation to the particular projects. The solution presented below is the good example how the management and logistics applied methods can be useful in order to define the gravity of particular programs and acquired assets considering the accuracy, efficiency, effectiveness and standardisation criteria.
12
Content available remote Metodyka tworzenia programów modernizacyjnych dla sił morskich RP
PL
Opracowanie przedstawia model koncepcyjny tworzenia programów modernizacyjnych dla Sił Morskich RP z wykorzystaniem metod zarządzania i logistyki stosowanej. Zastosowanie rozwiązań typowych dla zarządzania strategicznego stwarza możliwość ustanowienia swoistej mapy drogowej, po której właściwe instytucje powinny się poruszać, idąc od ogółu do szczegółu w procesie tworzenia przedmiotowych programów. Logistyka stosowana opiera się również na metodach zarządzania typowych dla szczebla operacyjnego, czy też zagadnień związanych z zarządzaniem jakością czy projektami. Dlatego też, traktując programy modernizacyjne jak portfel projektów można przedmiotowe metody z powodzeniem zastosować, uzyskując użyteczne narzędzie w procesie podejmowania decyzji, kierunkowe dla ustalania priorytetów, wyboru zasobów obronnych, tworzenia harmonogramów i alokacji środków finansowych.
EN
The concept of the modernisation programs establishment for Polish Naval Forces has been given in the paper. The concept is based on the use of management and logistic applied methods in the establishment process. The strategic management approach gives a clear picture of the road map which should be a directive how to move step by step from the start to the end of the establishment process. The methods of logistic applied are strictly connected with the problems of operational and projects management. That is why, taking the modernisation programs as the projects portfolio, the strategic management and logistic applied methods can be used in the decision making process concerning the prioritisation, acquisition of defence resources, modernisation schedules establishment and money allocation according to the schedules.
PL
Gmach Technologii Chemicznej powstał w latach 30. XX wieku. Jest jednym z dwóch gmachów, autorstwa ówczesnego dziekana Wydziału Architektury – prof. Czesława Przybylskiego, wchodzących w skład zabytkowego zespołu Politechniki Warszawskiej. Gmach zaprojektowano z uwzględnieniem specyficznych rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych, w oparciu o najnowsze wówczas wzorce europejskie i amerykańskie. W architektonicznej formie Przybylski nawiązał do geometrycznych nurtów awangardowych. W wieloczłonowej, kaskadowo spiętrzonej bryle wydobył elementy strukturalne, potraktowane w sposób rzeźbiarski, przy jednoczesnym zachowaniu jedności funkcji i formy. Całość wpisała się w bryłowo-fakturowy warszawski funkcjonalizm nurtu „szarej cegły”. Gmach uległ znacznym zniszczeniom w czasie Powstania Warszawskiego (zniszczenia stropów, wypalenie wnętrz). Powojenna odbudowa i modernizacje nastawione były na usprawnienie i intensyfikację funkcji utylitarnych, z pominięciem odtworzeń pierwotnych układów i historycznego wystroju. Ostatnie dekady przyniosły zmianę podejścia do zabytkowych gmachów Politechniki. Jest to doskonale widoczne m.in. na przykładzie gmachu Technologii Chemicznej, gdzie od kilku lat trwają prace remontowo-modernizacyjne, mające na celu przywrócenie świetności elewacjom i adaptację wnętrz na nowoczesne laboratoria. Istotnym elementem tych działań jest rewaloryzacja holu wejściowego i głównej auli wykładowej. Przeprowadzone prace wykonano w oparciu o badania historyczno-konserwatorskie. Dzięki zachowanemu oryginalnemu projektowi prof. Czesława Przybylskiego możliwa była przestrzenna rekonstrukcja audytorium i przywrócenie pierwotnego układu wnętrzom holu wejściowego. Użycie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych nadało wnętrzom współczesny charakter, bez znamion stylizacji, przy jednoczesnym odtworzeniu cech charakterystycznych projektu prof. Przybylskiego. Dobra współpraca pomiędzy administratorami gmachu, architektem, historykiem architektury i służbami konserwatorskimi zaowocowała dobrym efektem końcowym – przywróceniem wartości architektonicznych przy jednoczesnym podniesieniu walorów funkcjonalnych zabytkowemu gmachowi Technologii Chemicznej, wybitemu przedstawicielowi przedwojennego warszawskiego modernizmu.
EN
The Chemical Technology Building was erected in the 1930s. It is one of two buildings designed for the Warsaw University of Technology by prof. Czesław Przybylski, the then Dean of the Faculty of Architecture. The building was designed taking into account specific functional and technological solutions based on the most recent European and American patterns. In the architectural form of the pavilion Przybylski referred to the geometric avant-garde trends. The interlocking cascaded blocks were emphasising their structural elements, treated in a sculptural manner, with care taken to maintain unity of function and form. The whole design was referring to the mass-textural Warsaw functionalism of the grey brick current. The building was seriously damaged during the Warsaw Uprising (destruction of the ceilings, burning out of the interior). Post-war reconstruction was more akin to modernisation than reconstruction, as the emphasis was put on improving and intensifying its utilitarian functions, omitting the reproduction of the original systems and historical decor. The last few decades have resulted in a lot of modernization works to the University’s buildings. The building of Chemical Technology is a good example of this activities, where renovation and modernization works have been carried out for several years, aimed at restoring the splendor of the facades and adapting the interior to modern laboratories. An important part of these activities is the revalorization of the entrance hall and the main lecture hall. The performed work was based on historical and restoration studies. Thanks to the preserved original project of prof. Czesław Przybylski the spatial reconstruction of Auditorium and restoration of the original interior layout of the entrance hall were possible to accomplish. The use of modern material and technological solutions gave the interiors a contemporary character, without styling, while recreating the characteristics of the design of prof. Przybylski. Good cooperation between building administrators, the architect, the historian of architecture and the preservation and conservation authorities resulted in a good end effect – restoration of architectural values while increasing the utilitarian functions of the historical building of Chemical Technology, an outstanding representative of pre-war Warsaw modernism.
EN
Recent decades have seen increased housing development activities in the outskirt housing estates of Wrocław, apparently driven by a trend of city dwellers escaping from the city somewhere “closer to nature”. This applies also to Brochów and Psie Pole, former independent small towns with characteristic spatial arrangement. Once absorbed by Wrocław, these housing estates were subjected to on-going expansion whose size exceeded many times their historical core area. Restoration of the historical centre of Psie Pole undertaken by the City in 2009 has produced controversial results. The modernised old Marketplace has become a dead space in spite of renovated buildings and modern spatial development of the square. Along with the market stalls at the former bus terminal the people disappeared, too. Commercial traffic was moved to the rear of one of the frontages, a so-called “shopping arcade”, in the vicinity of trash bins; whilst the benches in the renovated Marketplace are most frequently occupied by homeless people. Modernisation activities at the historical centre include: restoration, reconstruction or demolition of old buildings, construction of infill buildings, that often fail to harmonise with their surroundings. Effects of the modernisation works carried out at the historical housing estate for railway employees in Brochów, where, for example, only halves of the semi-detached multi-family houses were refurbished; confirm the necessity to adopt a comprehensive approach to the renovation process. Elsewhere, thermal retrofitting with polystyrene left the facades of the buildings deformed and their original character was permanently lost.
EN
Purpose: To analyse the potential of various scenarios for reduction of carbon footprint of iron and steel sector and to reveal plausible pathways for modernisation. Design/methodology/approach: Several scenarios have been developed in order to assess the dynamics and extent of decarbonisation required to meet the global climate change mitigation target. This includes deployment of the best available technologies, increased share of secondary steel production route and deployment of innovative ironmaking technologies with various decarbonisation extent achieved in a variable timeframe. Findings: The window of opportunities to ensure compliance of steel sector development with climate goal still exists though shrinks. Modernisation shall include global deployment of best available technologies, increased share of secondary steel production and rapid deployment of innovative technologies including carbon capture and storage. Delayed modernisation will require much deeper decarbonisation, which will increase the total cost of mitigation. International policies shall be put in place to ensure availability of funding and to assist technology transfer. Short term transition strategies shall be employed as soon as possible for bridging long term climate change mitigation strategies and current state of the iron and steel industry worldwide. Research limitations/implications: Methodology applied takes into account the best available technologies and some novel ironmaking methods with the potential for commercialisation during the next decade; however, it is implied that the radically innovative iron- and steelmaking technologies with near-zero CO2 emissions will not be mature enough to deliver tangible impact on the sector’s carbon footprint before 2050. Practical implications: Obtained results can be helpful for definition of the modernisation strategies (both state-level and corporate) for the iron and steel industry. Originality/value: Dynamics and extent of decarbonisation required to meet global climate change mitigation targets have been revealed and the results can be valuable for assessment of the consistency of sectoral climate strategies with global targets.
EN
Optimization of the urban structure, as well as modernization of city districts as a result of changes in the functional use of the urban territory, are currently coming to the fore among research topics for most cities in Eastern Europe. In the present article, as seen in the example of the Pidzamche district of the city of Lviv (Ukraine), attention was drawn to the need of revitalising the already urbanized, often postindustrial areas, which had lost their original function over time. The developmental impetus for this area may arrive by way of “green” public spaces project, which will affect the “quality of life” for the local residents, through: performing recreational and leisure functions, raising the aesthetic value of the place, as well as potentially constituting so-called “green corridors”, connecting individual parts of the discussed area.
PL
Optymalizacja struktury miejskiej oraz modernizacja dzielnic w wyniku zmiany funkcjonalnego wykorzystania terytorium miasta staje się obecnie powszechnym tematem badań dla większości miast Wschodniej Europy. W artykule, na przykładzie dzielnicy Lwowa (Ukrainа)- Podzamcze zwrócono uwagę na potrzebę ożywienia terenów już zurbanizowanych, często poprzemysłowych, które z czasem zatraciły swoje funkcje. Impulsem rozwojowym dla tego obszaru może stać się projekt „zielonych” przestrzeni publicznych, które wpłyną na „jakość życia” mieszkańców dzielnicy, poprzez: pełnienie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, podnoszenie waloru estetycznego miejsca jak również mogą stanowić tzw. „zielone korytarze” łączące poszczególne części omawianego obszaru.
18
Content available remote Lifetime performances of modernized GLONASS satellites: A review
EN
GLONASS, successfully operating during 1990s became unusable by early 2000s. Following a revitalization and modernization plan since 2004, GLONASS constellation has been completed again by the end of 2011 and the use of GLONASS is gaining popularity. Because of the previous experience, some scepticism exists among the stakeholders in using GLONASS for reliable solution and application development. This paper critically reviews the operational lifespan of GLONASS satellites launched between 2004 and 2016, as this is an important contributor towards reliability and sustained operation of the system. For popularization and extracting full benefits of GLONASS as stand-alone system or as an active component of multi-GNSS, major issues of assuring the minimum sufficient GLONASS constellation (of 24…23 satellites), efficient design implementation and the modernized ground control segment development and operation need to be properly taken care of by the system operators.
19
Content available remote Modernizacja systemów ESD na tłoczniach gazu
PL
Celem artykułu jest pokazanie nowoczesnego podejścia do realizacji projektów modernizacji istniejących systemów bezpieczeństwa i sterowania obiektami technologicznymi na przykładzie tłoczni gazu. Podejmowane działania mają za zadanie utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie funkcjonalności i bezpieczeństwa, ale nie ograniczają się tylko do tego. Publikacja przedstawia podejście EuRoPol GAZ S.A. do systemowego postępowania przy wyborze systemów podlegających modernizacji lub rozbudowie z uwzględnieniem zmieniającego się otoczenia i technologii.
EN
The aim of the paper is to present a modern approach to the realization of upgrading projects for existing security systems and control of technological objects on the example of gas compressor stations. The actions undertaken are designed to maintain the infrastructure not only at the appropriate level of functionality and safety. The publication presents the EuRo-Pol GAZ S.A. approach to systemic procedure for the selection of systems subject to modernization or expansion, taking into account the changing environment and technology.
20
Content available remote Koszt wymuszony przez zmianę prawa budowlanego jako bariera modernizacji obiektu
PL
Usługi hotelarskie to ważny sektor gospodarki Tasmanii, a 3- i 4-gwiazdkowe motele zapewniają większość dostępnych tam łóżek. Ich opłacalność jest jednak niewielka. Satysfakcja gości jest również na rekordowo niskim poziomie, co może mieć dalekosiężne skutki wizerunkowe. Ponadto motele nie zapewniają wymaganego prawem poziomu bezpieczeństwa i funkcjonalności. Bezpośrednim powodem jest wysoki koszt doprowadzenia obiektu do standardu wymaganego prawem. Analizie poddano ponad sto 3- i 4-gwiazdkowych moteli. Objęła ona plan, konstrukcję, materiały i wyposażenie. Rezultaty wskazują, że duży odsetek moteli wymaga dodatkowych prac w zakresie ochrony akustycznej, ppoż. i dróg ewakuacyjnych. 30 – 70% środków należałoby przeznaczyć tylko na doprowadzenie do stanu zgodności z obecnymi wymaganiami prawa, zamiast na zwiększenie satysfakcji gości.
EN
Hotel accommodation is an important industry in Tasmania and the 3 and 4 star sector constitutes its majority. Nevertheless, their profitability is weak. Also, visitor satisfaction is at record low levels, which can lead to entire regions losing favour as destinations. More importantly, motels are not meeting expectations in terms of safety and amenity as expressed by the contemporary Building Code of Australia. The reason is the cost of updating a building when its compliance with the current legislation was required. Over one hundred 3-4 star motels were assessed using a number of data sources. Including their assessed for layouts, construction type, materials and equipment. The results show that large percentage of motels would require additional acoustic, fire detection and egress works. Up to 30-70% of a typical renovation budget for property could go to meet the current requirements rather han improving visitor satisfaction levels.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.