Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamic stability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper presents the results of tests on dynamic stability of Bernoulli-Euler beam with damages. Damages (cracks) were modeled using three rotational springs. An analysis of the influence of crack depth and their position relative to the beam ends on dynamic stability of the beam was carried out. The problem of dynamic stability was solved by applying the mode summation method. Applying an orthogonal condition of eigenfunctions, the dynamic of the system was described with the use of the Mathieu equation. The obtained equation allowed the dynamic stability of the tested system to be analyzed. Stable and unstable solutions were analyzed using the Strutt card.
EN
The problem of dynamic stability of composite three-layered annular plate with viscoelastic core is the subject of the consideration. Plate composed of thin outer layers and soft core is loaded quickly in time with forces compressing facings and with temperature gradient in radial direction. Two kinds of plate support system are analysed: plate slideably clamped in thermo-mechanical problem and plate clamped on both edges in thermal analysis. The analytical and numerical solution, which is based on the orthogonalization and finite difference methods includes axisymmetric and asymmetric forms of buckling and rheological properties of plate core.
EN
The subject of the research is analysis of the influence of the damping effect on the dynamic response of a plate. During the tests, the areas of dynamic stability and instability for the plate with and without damping are compared. Besides, exact analysis of the nature of the solution by applying criteria such as phase portraits, Poincar´e maps, FFT analysis, the largest Lyapunov exponents are carried out and found.
EN
In this paper, we consider the mobility and stability of a model of a tractor-lorry-trailer combination, consisting of a two-axle tractor and a single-axle semi-trailer, and its possible stationary states with fixed steering. A feature of this research is the study of a non-linear mathematical model of a two-link tractor-lorry-trailer combination. The set of steady-state conditions for the movement of the tractor-lorry-trailer combination model is determined on the basis of the developed mathematical model; it provides the necessary mobility for the passage of the circular overall traffic lane. The range of stable steady-state conditions of the road train is limited and the character of the loss of stability in the direct motion of the road train (divergent, flutter) is checked. The phase portraits of the system are constructed at different speeds, which allow us to estimate the range of attraction for direct motion. Stability issues are also considered, namely, the influence of the control parameters (θ, v) on stability or instability.
EN
The paper presents the dynamic behaviour of three-layer annular plates with damaged facings. The plate is composed of thin laminated, fibre-reinforced composite facings and thicker, foam core. Failure of the plate facings is modelled as fibre or matrix cracks. The plate loaded in the plane of facings with quickly increasing radially compressed forces loses its dynamic stability. Evaluation of the critical state of the plate with failures was carried out using both analytical and numerical solutions. The comparison of results between plates with material properties treated as isotropic, quasi-isotropic and composite has been conducted. Presented tables and figures create the image of dynamic responses of examined composite plates with structure failures.
EN
The paper presents the dynamic response of annular three-layered plate subjected to loads variable in time. The plate is loaded in the plane of outer layers. The plate core has the electrorheological properties expressed by the Bingham body model. The dynamic stability loss of plate with elastic core is determined by the critical state parameters, particularly by the critical stresses. Numerous numerical observations show the influence of the values of viscosity constant and critical shear stresses, being the Bingham body parameters, on the supercritical viscous fluid plate behaviour. The problem has been solved analytically and numerically using the orthogonalization method and finite difference method. The solution includes both axisymmetric and asymmetric plate dynamic modes.
PL
W układach napędowych wielkowymiarowych wywrotek, eksploatowanych przy budowie dróg i w kopalniach odkrywkowych, szeroko stosowane są wielotarczowe sprzęgła mokre i hamulce cierne. Podstawowymi elementami roboczymi są tarcze cierne, które narażone są na duże naciski powierzchniowe i przegrzanie w wyniku wydzielania ogromnej ilości ciepła. W celu zapewnienia niezawodnej pracy tarcz ciernych konieczne jest wyeliminowanie naprężeń szczątkowych, które powstają podczas ich produkcji i które w wielu przypadkach są przyczyną wypaczenia i utraty płaskości powierzchni oraz prowadzą do przedwczesnej utraty możliwości skutecznego hamowania. Ponieważ tarcze wykonywane są z określonych gatunków stali sprężynowej - jako efektywną metodę kontroli w procesie produkcji proponuje się wykorzystanie zjawiska efektu magnetosprężystego. Przeprowadzone badania zależności gradientu pola namagnesowania szczątkowego od naprężeń rozciągających w próbkach pokazały złożony charakter ich zależności i ujawniły istotne zmiany tego wskaźnika w różnych punktach rozmieszczonych na powierzchni czołowej tarcz. Otrzymane wyniki potwierdzają, że zastosowanie opisanej w niniejszej pracy metody i przyrządu do badań naprężeń szczątkowych w tarczach hamulców i sprzęgieł jest celowe, gdyż znacząco poprawi jakość ich produkcji.
EN
Multi-disc wet clutches and friction brakes are widely applied in drive units of large-size tippers, used in road construction and open-pit mining. The basic working elements are friction discs, exposed to high surface pressures and overheating due to release of significant amounts of heat. In order to ensure reliable operation of friction discs it is necessary to eliminate the residual stresses created in the manufacturing process, and which, in many cases cause distortion and loss of surface flatness, and lead to premature loss of the effective braking. Since discs are made of certain types of spring steel, magneto-spring effect is suggested as an effective method of control in the production process. The study based on dependency of gradient of residual magnetism field on tensile stress in the samples showed the complexity of their relationships and demonstrated significant changes of this ratio at different points, located on frontal areas of discs. The results confirm that the application of the method, described in this paper, and the device for testing the residual stresses in the discs of brakes and clutches is appropriate as this will significantly improve quality of production.
EN
Divergence and flutter instabilities of viscoelastic rectangular plates under triangularly distributed tangential follower loads are studied. Two sets of boundary conditions are considered, namely, simply supported plates and plates with a combination of clamped and simply supported edges. The constitutive relations for the viscoelastic plates are of Kelvin-Voigt type with the effect of viscoelasticity on stability studied numerically. The method of solution is differential quadrature which is employed to discretize the equation of motion and the boundary conditions leading to a generalized eigenvalue problem. After verifying the method of solution, numerical results are given for the real and imaginary parts of the eigenfrequencies to investigate flutter and divergence characteristics and dynamic stability of the plates with respect to various problem parameters.
EN
The paper presents application of a non-linear method (energy operator) to monitor the operation of a plain bearing. The possibility of using the energy operator to evaluate the energy of a simulated mechanical system was analysed. Then, an experiment was conducted in the laboratory environment which involved observation of oil vortexes. This allowed to show the possibility of using the energy operator as a descriptor of operating state of a hydrodynamic bearing.
PL
W artykule zaprezentowano użycie metody analizy nieliniowej jaką jest operator energetyczny w celu monitorowania pracy łożyska ślizgowego. Przeanalizowano możliwość użycia operatora energetycznego w celu oceny energii symulowanego układu mechanicznego. Potwierdziło to zależność pomiędzy energią w ujęciu newtonowski a wartością operatora energetycznego. Następnie przeprowadzono eksperyment na stanowisku laboratoryjnym polegający na obserwowaniu powstawania drgań olejowych. Pozwoliło to wskazać na możliwość stosowania operatora energetycznego jako deskryptora stanu pracy łożyska hydrodynamicznego.
EN
In the paper a dynamical analysis of the deflection of CWR track resting on one- and two-parameter is shown. This problem is considered in the subject matter of railroads literature [1, 7, 11, 17, 19-27]. A model of railway track on foundation without damping and calculation model with damping is analyzed. For one- and two-parameter foundation an appropriate calculation examples, reflecting an influence of velocity, damping, foun-dation parameters and track strength parameters changes are enclosed. The paper has got also a review character, shows the formulas form on calculation of essential parameters for calculation of dynamic railway track deflections.
PL
W pracy przedstawiono analizę dynamicznych ugięć bezstykowego toru kolejowego spoczywającego na podłożu jedno- i dwuparametrowym, rozpatrywaną w literaturze z zakresu dróg kolejowych [1, 7, 11, 17, 19-27]. Przeanalizowano model toru na podłożu bez tłumienia oraz model obliczeniowy z uwzględnieniem tłumienia. Dla podłoża jedno- i dwuparametrowego zamieszczono stosowne przykłady obliczeniowe, obrazujące wpływ zmian prędkości, tłumienia i parametrów podłoża oraz parametrów wytrzymałościowych toru. Praca posiada także charakter przeglądowy, prezentuje postać wzorów na obliczanie niezbędnych parametrów do obliczeń dynamicznych ugięć toru kolejowego.
EN
This paper presents the dynamic behaviour of three-layered, annular plates with a linear viscoelastic core. The annular plate is loaded in plane of facings with variable in time forces acting on the inner or outer plate edges. The analysed plate structure is symmetric and composed of three-layers: thin facings and a thicker, soft core. The core material is considered as linear with viscoelastic properties. Analytical and numerical solution will be presented including the wavy forms of dynamic loss of plate stability. In the analytical and numerical solution, two approximation methods: orthogonalization and finite difference have been applied to obtain the system of differential equations for the analysed problem of dynamic deflections of the examined plate with the viscoelastic core. Additionally, the suitable plate model using the finite element method has been built. The numerical calculations carried out in ABAQUS system show the results which are compatible with those obtained for the analytical and numerical solution. Presented in figures time histories of plate deflections and velocity of deflections as well as buckling forms of the plate model show the dynamic response of the examined plate on time-dependent loads and core material properties.
PL
Przedstawiono kombinowany algorytm bazujący na komercyjnych pakietach obliczeniowych COSMOS/M i MATHEMATICA, umożliwiający analizę skomplikowanych zagadnień teoretycznych mechaniki budowli, w których występuje problem zmiennych w czasie parametrów układu, np. właściwości geometryczno-materiałowych. Zamieszczono przykład takiej analizy.
EN
In this paper the combined algorithm based on two commercial systems (COSMOS/M and MATHEMATICA) is presented. The algorithm enables analyzing complex theoretical problems of structural mechanics, especially if the system parameters are time-dependent, e.g. geometric and material properties. The efficiency of the algorithm is verified by numerical analysis of dynamic stability problem of simply supported beam with continuous mass distribution.
EN
The paper presents the solutions, calculation results and dynamic observations of three-layers, annular plate with thick core subjected to increasing in time load. The presented solutions use approximate methods: orthogonalization method and finite difference method in analytical and numerical solution of the problem, and finite element method. The observed phenomenon of the reduction of critical load values of the plates, in which the buckling mode is not global and there are different additional deflections of respective plate layers was comprehensively analysed in order to evaluate the critical state and supercritical plate behaviour. The critical deformation could have a form with strong deformation in the region of the loaded plate edge. The observation of the dynamic behaviour of plates, which buckling modes have circumferential waves is an important element of the analysis. Presented in this work the analytical and numerical solution to the problem of dynamic plate deflection was generalized on the case of plates with buckling waves in circumferential direction.
PL
W pracy przedstawiono sposób rozwiązania zagadnienia ugięć dynamicznych trójwarstwowych płyt pierścieniowych oraz liczne wyniki obliczeń numerycznych. Przedmiotem obserwacji są płyty, których rdzeń traktowany jest jako środkowa gruba warstwa. Płyta poddana jest obciążeniom liniowo narastającym w czasie działającym w płaszczyźnie okładzin na brzeg zewnętrzny lub wewnętrzny. Rozwiązanie zagadnienia dynamicznych ugięć płyty wykorzystuje przybliżone metody: ortogonalizacji i różnic skończonych. Problem rozwiązano także wykorzystując metodę elementów skończonych budując modele płyt w programie ABAQUS. Rozwiązanie umożliwia obserwację zarówno osiowosymetrycznych, jak i obwodowo pofalowanych postaci utraty stateczności płyty. Obserwacjom poddano zachowanie płyt w obszarze krytycznym i pokrytycznym. Szczegółowa analiza dotyczy tych przypadków płyt, których utrata stateczności nie ma formy globalnej, a wartość krytycznych obciążeń dynamicznych jest znacznie niższa od wyznaczonej dla globalnej postaci wyboczenia. Liczne obrazy dynamicznych zachowań płyt przedstawione w postaci wykresów warstwicowych oraz wiele sformułowanych uwag i spostrzeżeń mogą mieć istotne znaczenie zarówno poznawcze, jak i praktyczne w dziedzinie dynamiki płyt kompozytowych.
EN
This paper describes an investigation of the dynamic stability, which is specified for the mobile working machines. There are presented the basic theoretical principles of the stability theory together with an introduction of two illustrative examples of the dynamic stability analysis.
PL
Niniejszy artykuł opisuje badanie stabilności dynamicznej ze szczególnym uwzględnieniem jezdnych maszyn roboczych. Opisano w nim podstawowe teoretyczne zasady teorii stabilności wraz z przedstawieniem dwóch przypadków ilustrujących analizę stabilności dynamicznej.
EN
In the paper influence of the damping in the sandwich bar on its dynamic stability is studied using analytical methods. This paper presents an analysis of dynamic buckling of a sandwich bar compressed by a periodically variable force. In order to determine the dynamic stability of the bar equations of its transverse vibration were formulated. From the equations of motion, differential equations interrelating of the dynamic deflection with space and time were derived. The partial differential equations were solved using the method of separation of variables (Fourier’s method). Then the ordinary differential equation describing the bar vibrations was solved. An analysis of the solution became the basis for determining the regions of sandwich bar motion instability. Finally, the value of the compressive force at which dynamic stability occurs have been calculated.
EN
The analysis of the dynamic stability of cellular rotor in asynchronous motor with deformable stator has been determined. The values of magnetic tension and angular velocities of the rotor under which the loss of stability is observed has been determined. A model of rotor with continuous mass distribution and changeable rigidity has been applied in the analysis. In order to estimate the stability of the rotor the equations of its transverse vibration has been formulated. This equations connecting the dynamic deflection of rotor with space and time. Then the differential equations has been solved. On the basis of the mentioned equations the values of magnetic tension and angular velocities of the rotor under which the loss stability is observed, have been determined.
EN
This paper presents the imperfection sensitivity of annular plate with three-layered structure. The plate composed of thin elastic facings and a thicker elastic core is loaded in facing plane. The classical issue of a three-layered plate was solved for dynamic deflection problem using the approximation methods: orthogonalization and finite difference. The solution includes the axisymmetric and asymmetric plate modes of the dynamic stability loss. The evaluation of the rate of plate sensitivity to imperfection of plate preliminary geometry has been enriched by the analysis of plate models built of finite elements. The ABAQUS program has been used. The numerous calculation results in the form of deflection characteristics, buckling modes, values of critical parameters create the view of response of dynamic plate structure with different rate of imperfection and linear in time loading growth, too.
EN
This paper will highlight the influence of the strain rate effect occurring during pulse loading on dynamic stability of aluminium profiles. Current work is the development of the analysis carried in [1]. The C–channel cross–section beams/columns are made of 6060 T4, T5, T6 and T66 aluminium alloy. The rectangular–shape compressing pulse is analysed. The static material characteristics had been obtained from the experimental tensile tests and afterwards modified for dynamic response according to Perzyna viscoplastic model. The results of the numerical computations are presented whereas the critical load and DLF (Dynamic Load Factor) basing on the selected dynamic buckling criterion is determined.
EN
In this paper the stability analysis of flexible mechanisms is considered. The equations of motion of parametric vibration for dynamic stability are presented and as an example a slider-crank mechanism circulating at crank’s constant angular speed is considered. In order to obtain the critical running speeds the Fourier series method is used. The results show that the main resonance appears for the operating speed a little greater than double average value of the first natural frequency of the system.
EN
We study the influence of electromagnetic damping on the dynamics of a pipe conveying fluid. Pipes supported at both ends as well as cantilever ones (both discharging and aspirating the fluid) are considered. We assume physical parameters of the systems which allow an experimental verification of results. We develop simple methods of calculation of the internal and external damping coefficients which are based on known models, and do not require experiments. The governing partial equation of the pipe is discretised with Galerkin’s procedure, and the stability of the resultant dynamical system is determined with eigenvalues of its linearization. The actuators destabilise the pipe supported at both ends, but can remarkably improve stability of cantilever ones. The effect of magnetic damping strongly depends on the position at which actuators are attached to the pipe.
PL
W pracy przeprowadzono badania wpływu tłumienia elektromagnetycznego na właściwości dynamiczne przewodu z przepływającym płynem. Rozważono przewody podparte obustronnie swobodnie oraz zamocowane wspornikowo (dla obydwu przypadków ruchu płynu, tj. rury wyrzucającej czynnik na zewnątrz oraz rury ssącej). Założono takie parametry fizyczne układu, które pozwalają na weryfikację eksperymentalną uzyskanych wyników. Zaproponowano proste metody pozwalające na oszacowanie wartości tłumienia zewnętrznego i wewnętrznego oparte na znanych modelach i nie wymagających przeprowadzania doświadczeń. Równanie różniczkowe cząstkowe ruchu przewodu z przepływem dyskretyzowano metodą Galerkina, a po wyznaczeniu wartości własnych układu zlinearyzowanego, określono jego stateczność. W wyniku przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że aktuatory elektromagnetyczne destabilizują przewód obustronnie podparty, ale znacząco poprawiają stateczność rury wspornikowej, przy czym efekt tłumienia magnetycznego silnie zależy od położenia aktuatorów względem miejsca zamocowania takiego przewodu.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.