Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  human rights
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Ochrona praw człowieka w działalności Straży Granicznej
EN
The aim of the article is to present the system of protection and observance of human rights in the activities of the Border Guard. In the presented content, after a synthetic description of the legal basis and organization of the system of human rights protection in the Border Guard, the issue of training officers in the area of observance of human rights and counteracting inhuman or degrading treatment was taken up. Another important issue is the presentation of the supervision system in the Border Guard relating to the above-mentioned issues. The article also shows the standards of human rights protection influencing the shaping of correct attitudes of Border Guard officers. In the conclusion of the presented research findings, the author presents a synthetic picture of the operation of the system of protection and observance of human rights in the Border Guard.
EN
The origins of agriculture can be attributed, among others, to biodiversity. The emergence of new, more productive varieties and breeds resulted from combining the adaptation capacities of organisms with human intellect. Today, this component of cultural heritage requires special legal protection and sustainable use for the benefit of present and future generations.
PL
Początki rolnictwa uwarunkowane były m.in. bioróżnorodnością. Pojawienie się nowych, bardziej produktywnych odmian i ras wynikało z połączenia zdolności adaptacyjnych organizmów z ludzkim intelektem. Obecnie ten element dziedzictwa kulturowego wymaga szczególnej ochrony prawnej i zrównoważonego użytkowania z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń.
PL
W artykule dokonano analizy jednego z najważniejszych praw jednostki ludzkiej, jakim jest prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. W związku z tym zbadano genezę i prawno-międzynarodowe standardy regulacji tego prawa.
EN
The article analyses one of the most important human rights – the personal freedom and security. In connection with this, the origin of the rights as well as legal-international standards of its regulations are also analysed.
EN
Our primary aim is to analyze the impacts of technology on people with disability. Persons with a disability can be encouraged to fully engage in society by using specific types of technology (medical devices that target particular limitations). Many experts argue that medical exoskeletons or wheelchairs with motorized stand-up function provide people with severe disabilities with new possibilities. Impact of these opportunities is enormous and they directly influence the quality of life. Philosophers Amartya Sen and Martha Nussbaum in their "capability approach" assume that any form of impact that enables a person to pursue what they deem as essential influences quality of their life. Similarly, Eva Feder Kittay (philosopher) argues that care for the elderly, disabled, or children is crucial for any society. These authors will provide a philosophical basis for our arguments for the enrichment of human rights through technology for persons with disabilities.
EN
This paper is part of a series of articles devoted to the relations among three important concepts co-shaping the contemporary global world: human rights, sustainability and corporate social responsibility. It discusses some processes that led to the rise of the idea of human rights and points out some theoretical problems this concept generates.
EN
The aim of the article is to point to the connections that combine the modern concept of human rights and selected theories of natural law. The author's goal is to indicate that the common element of the concept of human rights and natural law is the concept of human dignity. Historically, the concept of human rights can be regarded as a result of different conceptions of natural law developed by various thinkers for many centuries. The author of the article uses theoretical analysis. The research question concerns the relationships between theories of human rights and selected concepts of natural law.
7
Content available remote Prohibition of segregation : a missing norm in international human rights law?
EN
The aim of this paper is to answer whether and how international human rights law protects from segregationist policies - a still present phenomenon including such practices as prohibition of interfaith marriages, physical separation of men and women in everyday activities or segregation of Roma children in education. I firstly turn to conceptual problems regarding the term “segregation” by proposing its definition and categorizing its diverse displays. I draw a conclusion that segregation and discrimination are separate, although often intertwining, concepts. Subsequent parts of the paper contain an analysis of various international human rights law instruments conducted in search of a norm prohibiting segregation. I conclude that there is no explicit and general prohibition of segregation in international law, however some fragmentary and dispersed norms concerning segregation can be found through analysis of treaties, customary rules as well as doctrinal and judicial interpretations.
PL
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób międzynarodowe prawo praw człowieka chroni przed praktykami segregacjonistycznymi, zjawiskiem wciąż obecnym i przejawiającym się we współczesnym świecie w takich regulacjach jak zakaz małżeństw międzywyznaniowych, fizyczna separacja mężczyzn i kobiet w życiu codziennym czy segregacja romskich dzieci w szkołach. W pierwszej kolejności zwracam uwagę na problem konceptualizacji pojęcia „segregacja” oraz proponuję jego definicję, a także kategoryzację różnych przejawów segregacji. Wnioskuję również, że segregacja i dyskryminacja są zjawiskami odrębnymi, chociaż często powiązanymi i występującymi jednocześnie. W dalszych częściach artykułu instrumenty międzynarodowego prawa praw człowieka zostają poddane analizie mającej na celu znalezienie i sformułowanie normy zakazującej segregacji. Interpretacja prawa międzynarodowego prowadzi do wniosku, że nie zawiera ono wyraźnego i generalnego zakazu segregacji. Istnieją jednak pewne fragmentaryczne i rozproszone normy, które regulują kwestię praktyk segregacjonistycznych i które można odnaleźć zarówno w traktatach, jak i w prawie zwyczajowym, a także w interpretacjach proponowanych przez doktrynę i orzecznictwo.
EN
The notion of bioeconomy, appearing in publications, usually carries positive connotations, even to those less informed. It signifies a new approach towards economic development that is rather not perceived through the prism of unavoidable losses in the environment and reaching for further deposits of required raw materials. It turns out that – at least according to the assumptions and quite probably also in practice – it can be done differently, i.e. at the same level of efficiency, yet without negative effects on people and the environment. The idea of bioeconomy is one of the strategic conceptions of sustainable development, i.e. the method of implementing current economic objectives due to the new technological solutions with reduced use of natural resources and impact on the environment, having in mind future generations; this is an intention to adjust, to the maximum possible degree, developmental activities to absorption capacity of natural and man-made ecosystems. The weakest point in these attempts, as it may seem, is the lack of knowledge concerning the long-term results of creating social perception for bioeconomy development, and consequently, dilemmas concerning possible sanitary-epidemiological and demographical changes evoked by (slightly different, but reaching as far as those in the present time) interference with the environment.
PL
Pojawiające się w publikacjach pojęcie biogospodarki, nawet bliżej niezorientowanym, zwykle kojarzy się z czymś pozytywnym. Chodzi bowiem o nowe podejście do rozwoju gospodarczego postrzeganego już nie koniecznie przez pryzmat nieuniknionych strat w środowisku i sięgania po kolejne złoża niezbędnych surowców. Okazuje się, że – przynajmniej w założeniach, a całkiem prawdopodobne, że i praktyce również – można inaczej, tzn. tak samo efektywnie, ale bez negatywnych skutków dla ludzi i otoczenia. Idea biogospodarki jest jedną ze strategicznych koncepcji zrównoważonego rozwoju, tj. sposobu na realizację dotychczasowych celów gospodarczych przy zminimalizowanym zużyciu zasobów naturalnych i oddziaływania na środowisko dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym z myślą o przyszłych pokoleniach; to zamiar maksymalnego dopasowania działań rozwojowych do możliwości absorpcyjnych ekosystemów naturalnych i zantropomorfizowanych. Najsłabszym punktem w tych dążeniach – jak się wydaje – jest brak wiedzy na temat dalekosiężnych, przyszłych skutków kreowania percepcji społecznej budowania biogospodarki, a wraz nimi dylematy możliwych zmian epidemiologiczno-sanitarnych i demograficznych wywoływanych (nieco innymi, ale podobnie głęboko sięgającymi jak w mijającej teraźniejszości) ingerencjami w środowisko.
9
Content available Prawa człowieka w obliczu migracji
PL
Dyskusja o prawach człowieka nie ustaje od lat 40. XX wieku. Obecnie problematyka ta podnoszona jest w kontekście migracji, zwłaszcza kryzysu migracyjnego, który od kilku lat dotyka Europę. Świat zachodni, występujący w obronie praw człowieka, wyznaczający ich standardy i strzegący ich, ma problem z zastosowaniem teorii w praktyce. Od strony formalnoprawnej kwestia ta wydaje się załatwiona - na straży praw człowieka stoją odpowiednie organy, sytuację uchodźców regulują określone dokumenty. Tymczasem obserwuje się trudność z konkretyzacją owych przepisów - na drodze stoją tu luki w prawie oraz granice - zarówno fizyczne, jak i mentalne. Ważna jest tu rola kultury występującej jako czynnik dynamiczny, różnicujący i unifikujący w relacji z Innym. Wobec nieustannych fluktuacji współczesnego świata, warto zrezygnować z perspektywy statycznej na rzecz dynamicznego ujęcia praw człowieka.
EN
The debate about the human rights has not stopped since the 40s. At present, this issue is raised in the context of migration, especially the migration crisis, which has been affecting Europe since last few years. The Western world, which stands in the wat of protecting human rights, defining their standards and protecting them, has a problem with applying the theory into practice. On the formal-legal side this issue seems to be setted - human rights are guarded by the institutions, the refugee situation is regulated by specific documents. But there is a difficulty with conceting these regulations - there are gaps in law and borders - both: physical and mental. The role of culture as a dynamic factor, differentiating and unyfying in relations with Others is important. In the face of constant fluctuations in the contemporary world, it is worth to leave the static perspective for a dynamic view of human rights.
EN
The role of education is indisputable in our culture. From the moment we are born we are constantly learning new information and skills. Education has such an importance that we recognize it as a part of human rights. Nobody disputes that children have the right to education. The second article of the universal declaration of human rights declares that rights should create conditions for equality. Therefore education should be equal for all children. Nevertheless, is this the reality in all cases? In Slovakia for example, (but also in many other countries in the world) we have plenty of problems with inclusive education. Sociologist Zuzana Kusá argues that in Slovakia there is a trend to separate the children which are deemed "normal" from the disadvantaged and to create special classes for the latter group. The right to education should involve inclusion and should create cooperative conditions for the learning of children. Slovakia is one of the countries that do not provide a cohesive inclusion of all children. Therefore, we shall examine the current state of the right to education and analyze how we could improve its deficiencies. We will use the concept of affirmative action (positive discrimination) as presented by Michael Sandel in the title "Justice. What´s the right thing to do?" The second concept that we will examine is the concept of equality of opportunity, as presented by John Rawls and others. We will investigate how these two concepts might help us with an improvement of the right to education and how they could fix some of the prevailing issues for example faced in Slovakia´s educational system.
11
Content available remote Protokół stambulski jako narzędzie monitorowania praw człowieka
PL
Artykuł porusza problem tortur we współczesnym świecie, które są stosowane nawet w wysoko rozwiniętych demokracjach. Mimo istnienia regulacji prawnych i mechanizmów kontrolnych, tortury wciąż znajdują się w repertuarze środków bynajmniej nie terrorystów, ale przedstawicieli legalnie działających instytucji państwa, takich jak policja czy więziennictwo. Protokół stambulski to dokument, który pozwala trafniej rozpoznać przez odpowiednie służby stosowanie tortur u osoby zatrzymanej (więźnia). Autorki artykułu rozważają, czy w Polsce zalecenia tego dokumentu są przestrzegane i jakie instytucje są zaangażowane w kontrolę przestrzegania praw człowieka w tym obszarze.
EN
The article addresses the problem of torture in the modern world, that is used even in highly developed democracies. Despite the existence of legal regulations and control mechanisms, torture is still found in the repertoire of resources not by far the terrorists use, but also by representatives of legally operating state institutions, such as the police or prison guards. The Istanbul Protocol is one of the documents that allows more accurately to recognize by appropriate services, the use of torture on a detainee (prisoner). The authors of the article are considering whether the recommendations given by this document are respected in Poland, answering question on which institutions are involved in monitoring the observance of human rights in this area.
12
EN
Every armed conflict brings with it extreme inconveniences and injustices towards the society that is covered by it. Therefore, all legal norms that provide minimum human dignity and security should be universally used. Humanitarian law has a long history and has changed over many years, starting from the mid-nineteenth century. Its elementary rules of application are essential to ensure the best possible efficiency. The conflict in Bosnia and Herzegovina shows very well how humanitarian law was not only applied, but also whether it was effective and sufficient, with the important role of the International Criminal Court in mind.
EN
Human rights certainly belong to the most ambitious and, at the same time (rightly referred to as) fundamental rights. Without them, all others would only make an efficient instrument of oppression or unequal treatment. Interestingly, environmental protection does not hold an important place among them, although it is the natural environment that determines the existence of each human being. At least for this reason, it deserves more attention and respect. It guarantees satisfying all existential, spiritual and social needs, both in individual and group dimensions; it offers safety and development – in other words, the fundamental needs of every person.
PL
Prawa człowieka z pewnością należą do najbardziej ambitnych, a jednocześnie (słusznie nazywanych) podstawowych. Bez nich wszystkie inne byłyby tylko sprawnym instrumentem opresji i nierównego traktowania. Ciekawe, że wśród nich, ochrona środowiska nie zajmuje poczesnego miejsca, a to przecież od niego zależy egzystencja każdej istoty ludzkiej. Z tego chociażby względu należy się mu więcej uwagi i poszanowania. Ono gwarantuje zaspokajanie wszystkich potrzeb egzystencjalnych, duchowych i społecznych, tak w wymiarze indywidualnym jak i grupowym; oferuje bezpieczeństwo i rozwój – słowem podstawowe potrzeby każdego człowieka.
14
Content available Human rights: autonomy? Interest or specific needs?
EN
Any attempt to analyze the human rights discourse is confronted with the complexity of the related terminology. Independent of the wide range of already existing rights, there are numerous efforts aiming to formulate a generally applicable theory of rights. These are supposed to provide an answer on the normative questions like: Who should have rights; what are these rights supposed to consist of; resp., what do we need the rights for? This chapter discusses two currently most sound theories of rights. Although primarily concerned with the function of the human rights, these theories also allow to address the questions listed above.
PL
Jakakolwiek próba analizy dyskursu o prawach człowieka zderza się ze złożonością terminologiczną. Bez względu na szeroki zakres praw istnieją próby stworzenia ogólnej teorii praw, która byłaby odpowiedzią na pytania normatywne: Kto i jakie powinien mieć prawa i dlaczego są one nam potrzebne? W tym artykule skupiono się na analizie dwóch obecnie najbardziej zaawansowanych teorii, które prezentowane są głównie jako teorie o roli praw człowieka, a w rzeczywistości otwierają drogę do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania.
15
Content available remote Spełniony sen Jeremy’ego Benthama
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa przez instytucje państwa ma swoją cenę. Oprócz kosztów materialnych, konsekwencją takich działań jest ograniczanie praw i wolności obywateli. Instytucje państwa zyskały współcześnie potężne narzędzia zdobywania informacji na temat prywatności jednostek. Pomimo istnienia licznych uregulowań na poziomie państw i ponadnarodowych chroniących prawa człowieka, w tym prawo do poszanowania wolności i prywatności, prawa te są łamane przez instytucje w wielu krajach świata. Komunikacja internetowa, używanie telefonów, kart płatniczych i innych urządzeń elektronicznych to środki pozyskiwania przez instytucje danych, dające możliwość sprawowania niewidzialnego dla jednostki nadzoru, dzięki czemu życie społeczne nabiera atrybutów Panoptykonu z wyobrażeń Jeremy’ego Benthama, w którym więzień nigdy nie mógł uniknąć czujnego oka strażnika. Artykuł zawiera między innymi wyniki pilotażowych badań odnoszących się do aktywności respondentów w Internecie, a także świadomości ich praw osobistych oraz mechanizmów ich ochrony.
EN
Security protection of the State institutions has its price. In addition to the costs of material magnitudes of such actions, it strains the human rights and freedoms of its citizens. Today in the Internet age, the State institutions have added a powerful tool to its ability of obtaining information, and, at the same time, possibility of infringing on the privacy of individuals. Despite the existence of numerous regulations within the State law, and transnational agencies over watching the human rights, including the rights for individual freedoms and privacy, those rights are violated by institutions in many countries around the world. Internet communication, using the phone cards and the other electronic devices, is a means of obtaining various data and gives trespassers the ability to exercise invisible observation of the individual. Hence, the social life, as is noticed by the authors, takes on the attributes of the Panopticon from the concept of Jeremy Bentham. In essence, the prisoner or the observed can never forget that one is subjected to being observed by the vigilant eye of a guard. The article researches this problem and includes, inter alia, pilot results of a study done on activity of the respondents using the Internet, as well as on their awareness of personal rights on that matter, and on knowledge of protection mechanisms.
16
Content available remote System ochrony praw człowieka w Polsce - wybrane instytucje
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę zdefiniowania wybranych instytucji chroniących prawa człowieka w Polsce, jako fundamenty systemu ochrony praw człowieka. Posługując się podstawową terminologią pojęcia i zakresem obszarowym, autor wskazuje na istnienie struktur i mechanizmów zapewniających obronę przed bezprawnym naruszeniem wymiaru praw człowieka. Do napisania artykułu autor posłużył się obowiązującymi aktami prawa w Polsce oraz wykorzystał aktualną literaturę przedmiotu.
EN
The purpose of the article is attempt to define the institutions intended to human rights protect in Poland, as a foundation of the human rights system. Using a basic terminology of the concept and range, author point to the existence of structures and mechanisms forms of protections against the by selected unlawful infringement in the basic human rights.
EN
Climate changes, natural disasters and other problems caused by reckless or irresponsible human behaviour have resulted in a larger number of refugees than wars and conflicts. Their number is increasing and the trend is unlikely to reverse. Before our eyes, refugees have become the most visible consequence of the climate changes taking place on Earth, along with excessive exploitation of resources and unsustainable use and destruction of aquatic and land ecosystems, mainly agricultural land and forests. Therefore, it is becoming necessary to make oneself and others aware that the massive influx of people – mainly from Asia and Africa – is a signal of the extent of degradation of the living environment and of ecological imbalance in the areas where they previously lived. It is also becoming important to make the world of politics and the international community aware of the changes and of the need to develop plans of action and to take appropriate (if possible) preventive and corrective measures.
PL
Zmiany klimatyczne, katastrofy naturalne i te powodowane nieostrożnością lub nieodpowiedzialnością człowieka, są przyczyną większej liczny uchodźców niż toczące się wojny i konflikty. Ich liczba ponadto ciągle wzrasta i nie zanosi się na odwrócenie tego trendu. Uchodźcy na naszych oczach stali się już najbardziej widoczną konsekwen-cją zachodzących zmian klimatycznych na Ziemi, ale też nadmiernej eksploatacji dóbr i niezrównoważonego wy-korzystywania i niszczenia ekosystemów wodnych i lądowych, głównie rolniczych i leśnych. Koniecznością za-tem staje się uświadomienie sobie i innym, że rzesze napływających ludzi – głównie z obszarów Azji i Afryki – są sygnałem i probierzem stopnia degradacji środowiska życia i naruszenia równowagi ekologicznej na terenach dotychczas przez nich zamieszkiwanych. Ważnym zadaniem staje się uwrażliwianie świata polityki i społeczności międzynarodowej na zmiany, na konieczność opracowania planów działania i przedsięwzięcia stosownych środ-ków (na ile to możliwe) zaradczych i naprawczych.
PL
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw nie ogranicza się do inicjatyw podejmowanych wyłącznie w obrębie granic organizacyjnych. Obowiązkiem podmiotów odpowiedzialnych jest propagowanie dobrych praktyk i wsparcie partnerów w podnoszeniu standardów CSR. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu rekomendacji dobrych praktyk wewnątrz łańcucha dostaw w wymiarze środowiskowym i społecznym oraz uzupełnienie ich o nowe wytyczne. Przeprowadzona analiza wykazała, że na wskazanych obszarach zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw w stosunku do partnerów jest szeroki. Część aspektów jest jednak marginalizowana, co stwarza możliwości działań oportunistycznych wobec innych podmiotów. Zaobserwowano również problem związany z manipulowaniem publikowanymi przez przedsiębiorstwa informacjami.
EN
Social responsibility is not limited to initiatives realized inside organizational boundaries. Popularizing best practices and supporting partners in improving CSR standards is a duty of responsible companies. The aim of the article is to review best practices recommendations inside supply chain in environmental and social area and to complete them with new guidelines. Conducted analysis showed that in those two areas the scope of responsibilities towards partners is wide. Nevertheless, some aspects are still neglected what can lead to opportunistic behavior. It also appeared that there is a problem with manipulation of information published by companies.
EN
The field of Human rights is a branch connected to morality and law. Human rights refer to freedom, equality, security of human dignity, life and property. They are understood as moral authority which belong for everybody, irrespective of sex, race, flesh-colour, language, belief and religion, political opinion, national and social origins, adherence to a national or ethnical group, property, gender or a different social status. In a legal terminology, the notion of human right is used to refer to a group of subjective laws formulated in national constitutions and international human-right’s documents.
PL
Dziedzina praw człowieka jest gałęzią połączoną z moralnością i prawem. Prawa człowieka odnoszą się do wolności, równości, zabezpieczenia ludzkiej godności, życia i mienia. Są one rozumiane jako autorytet moralny, który przysługuje wszystkim, bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, język, wyznanie i religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, przynależności do grupy narodowej lub etnicznej, majątek, płeć lub inny status społeczny. W terminologii prawniczej pojęcie prawa człowieka jest używane w odniesieniu do grupy subiektywnych przepisów sformułowanych w konstytucjach krajowych i międzynarodowych dokumentów odnoszących się do praw człowieka.
PL
Artykuł prezentuje doniosłość i aktualność wizji praw człowieka pojmowanych jako uprawnienia ius w ujęciu wybitnego myśliciela M.A. Krąpca. Mają one swój naturalny fundament w osobowej strukturze bytowej człowieka i jej wrodzonych inklinacjach (prawie naturalnym w wersji klasycznej – Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu), a obiektywne źródło tych praw determinuje ich uniwersalny charakter. Natomiast postpozytywizm, który za podstawę rozstrzygnięć porządku prawnego przyjmuje zasady wykreowane przez konwencje i odwołuje się do danych socjologii deskryptywnej, nie może formułować norm i praw powszechnie wiążących.
EN
The article presents the significance and topicality of the vision of human rights understood as ius entitlement in the conception by an outstanding thinker M.A. Krąpiec. These rights have their natural foundation in the personal existential structure of the human and its inborn inclinations (natural law in the classicist version by Aristotle and Aquinas) and the objective source of these rights determines their universal character. However, post-positivism, which accepts the rules created by conventions as the foundation for settling the legal order and refers to descriptive sociology data, cannot form the norms and laws commonly binding.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.