Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Platforma komunikacyjna rozległego systemu czasu rzeczywistego
PL
Przewidywana w niedalekiej przyszłości ewolucja systemu energetycznego w kierunku Smart Grid pociąga za sobą konieczność stosowania najnowszych, ale jednak niestandardowych rozwiązań IT. Komercyjne technologie telekomunikacyjne nie sprawdzają się wobec konieczności sterowania w czasie rzeczywistym systemem przy odległościach setek /tysięcy km między węzłami, gdy jednocześnie muszą być zagwarantowane rygorystyczne zasady bezpieczeństwa. W artykule zaproponowano platformę telekomunikacyjną, która spełnia tak rygorystyczne wymagania.
EN
Transition of a standard power grids into smart grids, predicted in the near future, require application of non-standard IT solutions. Commercial telecommunication technologies are not sufficient when there is a need for a real-time control of a huge (hundreds of kilometers) distributed system while keeping high safety and security requirements. The paper presents a telecommunication platform that fulfills that rigorous requirements.
EN
This paper describes structure and method of operation of active high voltage divider with automatic calibration capable of measuring multi-harmonic signals. With the use of this structure identification of varying parameters of the measurement instrument is possible. Measured signal is used for automatic calibrations as the only excitation. To achieve such performance modification of two-sensor method was proposed. Simulation studies on proposed model were conducted that examined influence of Analog to Digital Converters (ADCs) quantization and amplifier parameters, and also ability of self-identification of structure’s parameters. Relative errors of divider ratio estimation were calculated for different cases: the structure with an ideal amplifier, the structure with an amplifier with defined parameters and the structure with an amplifier with defined parameters with gain correction procedures.
PL
Niniejszy artykuł opisuje budowę i zasadę działania aktywnego dzielnika napięciowego z autokalibracją. Układ ten jest w stanie zidentyfikować swoje parametry. Sygnał mierzony jest jedynym potrzebnym w tym celu wymuszeniem. Zasada działania układu bazuje na modyfikacji metody dwuczujnikowej. Przeprowadzone zostały symulacyjne badania modelowe proponowanego układu. Zbadany został wpływ wykorzystywanych w układzie przetworników AC, wpływ kwantyzacji, oraz możliwość autoidentyfikacji parametrów dzielnika. Obliczone zostały błędy względne estymacji przekładni dzielnika (stałej dzielnika) dla różnych przypadków: układu z idealnym wzmacniaczem operacyjnym, układu z wzmacniaczem o zdefiniowanych parametrach i układu ze wzmacniaczem o zdefiniowanych parametrach wraz z zaimplementowaną procedurą identyfikacji jego wzmocnienia i korekcją negatywnego wpływu ograniczonej wartości wzmocnienia.
3
Content available remote Voltage divider with autocalibration – laboratory studies of a passive version
EN
Voltage divider with autocalibration is a high voltage converter with unique set of properties. It features low and known uncertainty in a wide frequency band and can recalibrate almost continuously on-line during normal operation. This makes it immune to environmental conditions and component properties. The paper presents results of laboratory experiments with a passive version, especially related to testing of influence of leakage currents.
PL
Dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją jest przetwornikiem napięcia o unikalnych właściwościach. Cechuje się on niską i określoną niepewnością w szerokim paśmie częstotliwości oraz możliwością prowadzenia ciągłej rekalibracji w miejscu pracy. Dzięki temu jest niewrażliwy na warunki środowiskowe czy właściwości elementów. W artykule przedstawiono wyniki badań wersji pasywnej dzielnika, dotyczące badania prądów upływu.
4
Content available remote A voltage divider with autocalibration – a version with single compensation
EN
This paper presents the results of experimental and simulation studies of a divider with the autocalibration functionality, a version with single compensation when the voltage is lowered to 230 Vrms. Based on the results of simulation studies for the standard voltage of a 15 kVrms distribution line, design recommendations for a divider for this voltage were formulated.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych oraz symulacyjnych dzielnika z funkcjonalnością autokalibracji w wersji z pojedynczą kompensacją przy obniżonym napięciu do 230Vrms. Na bazie wyników badań symulacyjnych dla standardowego napięcia linii dystrybucyjnej 15kVrms sformułowano zalecenia konstrukcyjne dzielnika dla tego napięcia.
5
Content available remote A voltage divider with autocalibration – a review of structures
EN
This article presents a method of autocalibrating a voltage divider and the measurement properties of systems in which it is realised in the active, passive and compensating versions. Autocalibration refers to the ability of a measurement system to determine its parameters where and when it is operating, using an unknown measured signal as the only activation of the procedure.
PL
Artykuł przestawia metodę autokalibracji dzielnika napięcia oraz właściwości metrologiczne układów ją realizujących w wersjach: aktywnej, pasywnej oraz kompensacyjnej. Przez autokalibrację określa się zdolność układu pomiarowego do wyznaczania swoich parametrów w miejscu i w trakcie pracy przy wykorzystaniu nieznanego mierzonego sygnału jako jedynego pobudzenia procedury.
PL
Dokładność nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina części systemu elektroenergetycznego, widzianej z punktu pomiaru w stronę zasilania, jest silnie uzależniona od poziomu pobudzenia, którym w tym wypadku są zmiany obciążenia występujące podczas normalnej pracy systemu. W sytuacji, gdy parametry strony badanej również ulegają zmianom podczas eksperymentu, wyniki mogą być błędne. W artykule wskazano jak, na podstawie znajomości specyfiki pracy systemu energetycznego, wybrać lokalizację nieinwazyjnego pomiaru, która ograniczy wpływ zmian parametrów strony badanej na wyniki pomiaru. Jako potwierdzenie stawianych tez przedstawione są przykładowe wyniki pomiarów na obiektach rzeczywistych.
EN
The accuracy of noninvasive determination of part of power system modeled as a Thevenin circuit, seen from the measurement location toward the supply, strongly depends on excitation level, which, in this case, are natural load changes. If a source (analyzed) side parameters change during an experiment, results can be wrong. The article points out how, based on a character of power grid operation, to choose a non-invasive measurement location in order to limit influence of parameter changes on obtained results. Real-world measurement results are presented as a confirmation of presented theses.
PL
Jednym z celów stawianych współczesnym naukom technicznym w zakresie energetyki jest zbudowanie inteligentnego systemu dystrybucji energii elektrycznej, tzw. Smart Grid. System taki ma stanowić rozwinięcie istniejących systemów energetycznych. Ma on cechować się znacznie wyższą niezawodnością, dobrą współpracą z odnawialnymi źródłami energii oraz umożliwiać efektywne zarządzanie przekazem energii, w tym rozliczeniami za energię w czasie rzeczywistym.
PL
Artykuł przedstawia właściwości metrologiczne nowych rozwiązań układowych izolatorów galwanicznych dwu rodzajów: z barierą pojemnościową oraz światłowodową. Uzyskano układy odporne na wysokie napięcia wspólne, o szerokim paśmie przenoszenia oraz innych właściwościach, które porównano z parametrami znanych układów. Przeprowadzone wstępne badania aplikacyjne opracowanych urządzeń wskazują na możliwe zastosowania, m. in. w pomiarach elektroenergetycznych.
EN
The article describes a construction and metrological properties of two new insulation amplifier designs. The first amplifier features a capacitive insulation barrier, while the other uses an optical barrier and power transmission. Conducted experiments include estimation of static and frequency responses and nonlinearities, as well as breakdown tests for the capacitive amplifier. Obtained parameters were compared against popular commercial insulation amplifiers' parameters. Comparison shows that presented amplifiers feature the highest breakdown voltage in class, and very high common mode rejection ratio. Besides parameters estimation, preliminary application experiments were conducted for a capacitive amplifier. These experiments consisted acquisition and spectral analysis of an IGBT converter voltage using a resistive divider and the described amplifier. Presented results of these experiments suggest possible application areas, such as electrical power measurements and power electronic converter voltage analysis.
EN
The paper presents an algorithm for detection of a complex envelope of power grid signals. The algorithm is based on a Hilbert transform. It was prepared for an analysis of a lowfrequency disturbances, but can also be used as a compex envelope source for other applications. An implementation of the algorithm in a digital signal processor was made to proof an ability of a realtime operation. Analyses with various numerical representations and input signal quantization were done. Execution times on a DSP were measured. Tests proved that the presented algorithm is able to analyze power grid signals in a real-time with satisfying performance and uncertainty.
11
Content available remote Rozproszony system pomiarowo–kontrolny do nadzoru sieci wodociągowej
PL
Artykuł omawia skonstruowany przez autorów i będący w końcowej fazie wdrażania system pomiarowy–kontrolny służący do monitorowania i sterowania działaniem rozległej sieci wodociągowej. System ten składa się z szeregu autonomicznych sterowników pracujących pod kontrolą systemu DR–DOS, które komunikują się za pomocą modemów GSM z jednostką centralną PC (serwerem bazy danych i konsolą operatorską) pracującym pod kontrolą systemu Linux.
EN
Distributed control–measurement system, developed and implemented by the authors, is discussed in the paper. The system consists of autonomic controllers, working under the control of DR–DOS, which communicate over GSM network with central Linux database server also acting as an operator console.
PL
Artykuł przedstawia metodę wyznaczania zespolonej obwiedni sygnałów sieci elektroenergetycznej opartą o transformatę Hilberta. Metoda jest przeznaczona do wyznaczania obiwedni do celów analizy zaburzeń niskoczęstotliwościowych, w tym detekcji ich źródeł. Prezentowane są poszczególne wchodzące w skład algorytmu bloki przetwarzania sygnałów. Przedstawiane są wyniki działania metody przy analizie sygnałów modelowanych.
EN
Article describes a method of estimating power gird signals complex envelope based on Hilbert transform. The method is meant to use in low frequency disturbances analysis, including detection of disturbance sources. Individual blocks of signal processing algorithm are presented. Results of algorithm testing with simulated signals are shown.
PL
Zjawisko uciążliwości migotania światła spowodowane jest wahaniem napięcia zasilającego źródła światła. Zastosowanie sieci trójfazowej do zasilania źródeł światła w większych obiektach powoduje, że zjawisko uciążliwości migotania może się kumulować. Zaproponowana struktura miernika służy do pomiaru uciążliwości migotania światła przy zasilaniu trójfazowym. Można zauważyć, że wyniki pomiaru (tak jak obserwowane zjawisko) nie posiadają właściwości addytywności. Brak tej cechy powoduje trudności w ocenie wahań napięcia w poszczególnych fazach w oparciu o wyniki pomiaru uciążliwości migotania światła.
EN
Flicker phenomenon is caused by fluctuations of voltage powering light sources. Using three-phase network to power light sources (e.g. in large buildings) may cause accumulation of flicker phenomenon. Proposed meter can be used for flicker measurement with three-phase power. It can be observed that results are not additive (alike observed phenomenon). Lack of this property causes doubts in evaluation of voltage fluctuations in separate phases based on flicker measurement results.
14
Content available remote The new measure of low-frequency disturbances in power system
EN
The paper presents new approach to voltage disturbances measurement in electric power network. It is assumed that analyzed disturbances are caused by simultaneous amplitude and phase modulation. Analytic signal is used for detection of amplitude and phase changes which are next measured as variation of a function. The proposed method is illustrated and verified by field experiment.
PL
Artykuł przedstawia nowe podejście do pomiaru zaburzeń w sieci energetycznej. Koncepcja przedstawionej w artykule, nowej metody pomiaru zaburzeń niskoczęstotliwościowych, w napięciu sieci elektroenergetycznej, polega na odejściu od zasady traktowania tych zaburzeń jako przyczyny migotania światła, a więc na odejściu od struktury flickermetera. Wyniki badań prowadzonych przez autorów wskazują, że zaburzenia niskoczęstotliwościowe mają postać nieliniowej modulacji amplitudy sinusoidy napięcia sieci przez dolnopasmowy czynnik modulujący, którego widmo zawarte jest w paśmie ok. 0.01 do ok. 35 Hz [9]. Zatem widmo sygnału napięcia sieci zmodulowanego w amplitudzie zawiera się (w Europie) w paśmie od ok. 15 Hz do ok. 85 Hz przy częstotliwości podstawowej 50 Hz. Przyjęto założenie, że analizowane zaburzenia są spowodowane modulacją amplitudy i fazy. Do detekcji zmian amplitudy i fazy zastosowano sygnał analityczny, natomiast do pomiaru tych zjawisk wahanie funkcji. Niskoczęstotliwościowy sygnał zakłócający wyznaczany jest za pomocą wysokorozdzielczych pomiarów cyfrowych, filtrowany i poddawany transformacie Hilberta w celu wyznaczenia sygnału analitycznego. Na tak wyznaczonym sygnale określana jest miara w postaci normy wahania funkcji, w naturalny sposób związana z właściwościami sygnału, w tym także ze sposobem powstawania zaburzeń niskoczęstotliwościowych. Przedstawiono właściwości metody i wstępne wyniki badań eksperymentalnych skuteczności jej stosowania, przeprowadzonych na rzeczywistej strukturze modelowanej sieci. W artykule przedstawiono również własną interpretację sposobu powstawania zaburzeń na dość uniwersalnym przykładzie struktury sieci, której model równocześnie stosowano do badań symulacyjnych metody. Proponowana metoda została zilustrowana i zweryfikowana poprzez eksperyment na działającej sieci energetycznej.
EN
Variability of power network voltage degrades the quality of power supplied to customers. Several power quality measures connected with voltage variability have been agreed on international scale. However, it turns out that the measures of electric power quality determined by the instruments which measure the short-term flicker severity index Pst of light sources may lead to ambiguous quality assessment because of different measurement values for the same measured signals. Physical interpretation of phenomenons occurring in power network based on measurement results is therefore difficult. In this article we propose the conception of carrying this kind of analysis using a mathematical model of influence of load variability on power network voltage signal. These analyses rely on detecting factors influencing the signal shape. The article presents part of results including model studies. Presented results may be, in our opinion, basis for reasonable questioning of correctness, and especially ambiguity of currently used method for measuring time-variability of power network voltage parameters, based on determining flicker severity index. Especially doubtful are the flicker severity index definition and method of calibrating measurement devices based on it. Considering achieved results, we express the opinion about need for a new, more reliable and unambiguous measure of power network voltage variability caused by load fluctuations. It should consider signal properties, have simple physical interpretation and be simple to calculate.
PL
Jedną z głównych przyczyn niekontrolowanej zmienności w czasie parametrów sygnału napięcia sieci elektroenergetycznej jest zmienność w czasie mocy i prądu obciążenia sieci, tj. zmienność parametrów odbiorników energii elektrycznej. Zmienność sygnału napięcia sieci obniża jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom. W drodze ustaleń międzynarodowych określono szereg miar jakości energii związanych ze zmiennością napięcia. Są one obliczane na mierzonym sygnale napięcia sieci bądź to jako uśrednione miary losowej zmienności amplitudy napięcia, bądź też jako miary odchyleń od normalnych wartości parametrów i kształtu sinusoidy napięcia sieci [9, 10, 11]. Okazuje się jednak, że losowe uśrednione miary jakości energii elektrycznej wyznaczane przez przyrządy pomiarowe mierzące wskaźnik uciążliwości migotania źródeł światła PST mogą prowadzić do niejednoznacznej oceny jakości z powodu różnych wartości wyników pomiarów dla tych samych sygnałów mierzonych [8]. W dodatku, z powodu formalnej złożoności definicji takich miar oraz braku odniesienia do przyczyn zmienności napięcia, fizyczna interpretacja zjawisk w sieci elektroenergetycznej poddanej niestacjonarnym obciążeniom jest znacznie utrudniona [5, 8]. Powstaje zatem zagadnienie określenia przyczyn tych trudności pomiarowych. W niniejszej publikacji proponujemy koncepcję przeprowadzenia takich badań w oparciu o model matematyczny oddziaływania zmienności obciążeń na sygnał napięcia sieci. Badania te polegającą na wykonaniu na tym sygnale poprawnej detekcji czynników wpływających na kształt sygnału. Jednym z założeń przyjętych przy definiowaniu uśrednionej miary losowej o nazwie "wskaźnik uciążliwości migotania światła" jest założenie o liniowej modulacji napięcia sieci, uważanego za efekt zmienności obciążenia. Definicja tej miary ma postać złożonego ciągu liniowych dynamicznych i nieliniowych statycznych operacji na sygnale napięcia, odwzorowanych praktycznie we wspomnianych miernikach uciążliwości migotania światła [1, 9]. Mierniki te wzorcowane są sygnałami liniowo zmodulowanymi w amplitudzie, uzyskiwanymi przez mnożenie sinusoidy sygnału napięcia sieci i sygnału modulującego. Badania przyczyn niejednoznaczności wyników wyznaczania miary wskaźnika uciążliwości migotania światła prowadzą do następujących wniosków [7]: - modulacja napięcia sieci elektroenergetycznej, spowodowana zmiennością obciążenia sieci jest modulacją zespoloną, a więc nie tylko modulacją amplitudy ale i kąta fazowego napięcia, - modulacja ta jest nieliniowa względem składowych zmiennej impedancji obciążającej sieć, a zatem widmo sygnału napięcia jest bardziej złożone niż w przypadku modulacji liniowej. Powyższe wnioski zostały potwierdzone w badaniach modelowych oraz eksperymentalnych. Ich konsekwencją jest sugestia wprowadzenia nowych definicji miar jakości energii elektrycznej uwzględniających wymienione wyżej czynniki wpływające na modulację sygnału napięcia sieci [3, 5]. Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia fragmentu wyników wspomnianych prac, obejmującą wyłącznie badania modelowe.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.