Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sea ports
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Tor wodny Świnoujście-Szczecin
PL
Jednym z najważniejszych czynników, jaki decyduje o wzroście gospodarczym, jest międzynarodowa wymiana handlowa. W przypadku polskiej gospodarki, w handlu z zagranicą coraz większą rolę odgrywają porty morskie. Trzy z czterech kluczowych portów: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego morza, a to olbrzymi ich atut. Nieco inaczej jest w przypadku portu w Szczecinie - dla jego przyszłości kluczowe jest pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Obecnie trwa trzeci, najważniejszy etap tego projektu.
EN
The maritime transport in Bulgaria is controlled and coordinated by the Executive Agency "Maritime administration". This institutionis a legal entity on budget support to the Ministry of transport, information technology and communications, a second level user of budget credits, based in Sofia with regional offices in Bourgas, Varna, Lom and Rousse (where are the Bulgarian major ports). EAMA status is regulated by the Merchant Shipping Code – Art. 360, para. 1. The problem of forecasting in the new strategic documents is crucial to the formation of proper infrastructure policy which has to be innovative and for the future strategic development of the tourism in the country. This paper is aimed at presenting the lack of real forecasting in many of the strategic documents and projects adopted for the development of the maritime transport in Bulgaria (i.e. Directive2008/106/EC of European Parliament and Council on the minimum level of training of sea farers; Ordinance No. 9 of 2013 on the requirements for operational suitability of ports and specialised port facilities; Ordinance No. 10 of 2014 on the scope and content, preparation, approval and amendment of the general plans of the public transport ports). There are also many Mutual Agreements for Recognition of Seafarers" certificates. The paper provides a practical example for the use of the so called single or simple exponential smoothing without the presence of any seasonality and the lack of cyclicity on the number of passengersarrivals at the Bulgarian maritime ports.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ładunków ponadnormatywnych w portach morskich, które należą do najbardziej skomplikowanych czynności realizowanych przez przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowe. W artykule porównano możliwości zastosowania różnych rodzajów transportu dla przewozu ładunków ponadnormatywnych. Zaprezentowano rozwiązania logistycznie bezpieczne i sprawdzone w praktyce. Właściwy dobór i organizacja sił i środków zaangażowanych przy przewozach ładunków ponadnormatywnych w portach morskich jest głównym przedmiotem analizy w przedstawionym artykule. Scharakteryzowano zagadnienia związane z problemami, które towarzyszą przewoźnikom podczas transportu i przygotowania takich ładunków, akty prawne regulujące ten rodzaj przewozów oraz sposoby zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu ładunków ponadgabarytowych.
EN
The article discussed the issues concerning safety oversized cargo transport in the ports, which are among the most complex activities performed by enterprises forwarding and transport. The article compares the possibility of using different modes of transport for the transport of oversize cargo. Presented solutions logistically safe and proven. Proper selection and organization of forces and resources involved with the transport of oversize cargo at seaports is the main focus of the analysis presented in the article. Characterized issues related to the problems that accompany the carriers during transport and the preparation of such charges, legal acts regulating this type of transport and ways to safety during oversized transport.
PL
W artykule podjęto problematykę rozwoju portów morskich determinowanego zmiennością otoczenia. Scharakteryzowano główne założenia strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku. Omówiono zapisy Programu rozwoju polskich portów morskich do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Wskazano cele i priorytety programu. Przedstawiono zadania inwestycyjne podejmowane w polskich portach morskich oraz w dostępie do nich od strony wody. Rozważania mają charakter opisowy.
EN
The aim of this article is to identify goals, priorities and tasks of the development of Polish seaports, which are function in a changing (turbulent) environment. For this purpose, Author analyzed the main documents established at the national level, i.e. Strategy for the Development of Polish sea ports 2015 and The development of Polish seaports by 2020 (with the perspective to 2030). In the case of the analyzed Polish seaports the use of long-term development plans/programs at the central level is related to another premise - the necessity to create a framework for the financing of port investments and investments improving access to ports with the support of funds of the EU structural policy.
EN
Spatial accessibility is an increasingly popular indicator of assessing the level of development of transport infrastructure, and its impact on the development of particular territorial units. Among the most often used indexes of accessibility that can be applied to analyses prepared for the purposes of sea ports and coastal areas, are the following: - time accessibility (presenting in a cartographic review how much time it takes to get to particular points), and accumulated accessibility; - potential accessibility (presenting units positions on the background of general transportation network of a given mode). The aim of this study was to assess the potential road accessibility in the years 2015 and 2030, as well as the changes resulting from the investments planned for this period of time. In the study of accessibility to the network of the existing sea ports, there were taken into account: Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście, Police and Szczecin. Analyses of these ports’ time accessibility have been also performed. It has been established that none of the Polish ports can boast of sufficient road connections with important national centres, which are their vital economic hinterland. The situation in Tricity (Gdansk, Sopot, Gdynia) is most favourable, and its further improvement depends on completion of the S5 and S7 express roads, and on the implementation of investments within the agglomeration. Extending the Szczecin Lagoon ports’ hinterland is going to be more problematic though it will also take place after the S3 road is completed. The small ports on the central coast are accessible by the system of roads only to a very limited degree and are not likely to improve their situation in the years to come. Implementation of the S6 express road will alter this state only partially (because of it running latitudinally). An integrated, spatially big market can be found only in the Tricity region. No integration of this kind can be found in the Szczecin-Świnoujście complex, not to mention the central part of the coast. The planned investments are to increase the range of the Tricity metropolis’s employment market (e.g. by Elbląg), and will allow an integration of the market within the area of the Szczecin Lagoon.
PL
Dostępność przestrzenna jest coraz częściej stosowaną miarą pozwalającą na ocenę poziomu rozbudowy infrastruktury transportowej oraz jej wpływu na rozwój określonych jednostek terytorialnych. Do najczęściej stosowanych miar dostępności, które mogą mieć zastosowanie w przypadku analiz na potrzeby portów morskich oraz obszarów nadmorskich, należą: - dostępność czasowa (pokazująca w ujęciu kartograficznym czasy dojazdu do określonych punktów) oraz skumulowana; - dostępność potencjałowa (pokazująca pozycje jednostek w ogólnej sieci transportowej danej gałęzi). Celem opracowania była ocena dostępności potencjałowej drogowej w roku 2015 i 2030 oraz zmian w wyniku inwestycji planowanych w tym okresie. W badaniach dostępności do sieci istniejących portów morskich uwzględniono: Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Świnoujście, Police i Szczecin. Dla tych portów wykonano także analizy dostępności czasowej. Stwierdzono, że polskie porty maja nadal niewystarczający poziom powiązania drogowego z ważnymi ośrodkami krajowymi, stanowiącymi ich istotne zaplecze gospodarcze. Najlepsza sytuacja występuje w Trójmieście, a jej dalsza poprawa zależy od realizacji dróg ekspresowych S5 i S7 oraz od inwestycji wewnątrzaglomeracyjnych. Powiększenie zaplecza portów rejonu Zalewu Szczecińskiego jest trudniejsze, ale również powinno mieć miejsce w przypadku ukończenia budowy drogi ekspresowej S3. Małe porty wybrzeża środkowego są bardzo słabo dostępne w systemie drogowym i nie poprawią tej sytuacji w najbliższych latach. Budowa drogi ekspresowej S6 tylko częściowo zmieni ten stan rzeczy (z uwagi na równoleżnikowy przebieg). Zintegrowany przestrzennie duży rynek istnieje tylko w rejonie Trójmiasta. Brak jest takiej integracji w zespole Szczecin-Świnoujście oraz tym bardziej, na wybrzeżu środkowym. Planowane inwestycje zwiększą zasięg rynku pracy metropolii Trójmiasta (m.in. o Elbląg) oraz pozwolą na integrację rynku w rejonie Zalewu Szczecińskiego.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza systemów zarządzania ruchem ładunków (Cargo Community Systems - CCS) funkcjonujących w terminalach kontenerowych zlokalizowanych w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Terminale te są liderami we wdrażaniu koncepcji teleportu w największych polskich portach morskich. W artykule przybliżono też przesłanki wdrożenia w życie i istotę idei Single Window oraz pierwsze próby jej wprowadzenia w polskich portach morskich (na przykładzie programu Autortore).
EN
The subject of this article is an analysis of the management of Cargo Community Systems (CCS) operating in container terminals located in sea ports in Gdańsk, Gdynia and Szczecin. Terminals have played a leading role in realising the concept of “teleports” in the biggest Polish sea ports. The article also describes the implementation of “Single Window” idea, its concept, as well as first attempts of introducing the system within the Polish sea ports (based on Autortore program).
7
Content available remote A Simulation Model for Detecting Vessel Conflicts Within a Seaport
EN
Conflicts represent near misses between two moving vessels, and often occur in port waters due to limited sea space, high traffic movements, and complicated traffic regulations. Conflicts frequently result in congestion and safety concerns. If conflict risk can be predicted, one could take appropriate measures to re-solve conflicts so as to avoid incidents/accidents and reduce potential delays. To the best of this researcher’s knowledge, no systematic study has been carried out on the issue of detecting marine traffic conflicts. In this paper, we present an algorithm designed to determine a conflict using the criterion of vessel domain. The al-gorithm aims to evaluate the relative positions of vessel domains to detect potential conflicts. To implement the algorithm, a simulation model has been developed in Visual C++. The model at present provides a single function for conflict detection but can be expanded to a multi-functional system for resolving conflicts in fu-ture work.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zmiany jakie dokonują się w sferze transportowo-logistycznej w województwie pomorskim w oparciu o funkcjonujące porty w Gdańsku i Gdyni w kontekście inwestycji towarzyszących rozwojowi funkcji transportowo-logistycznej tych portów w postaci rozwoju terminalu DCT w Gdańsku oraz suchego portu w Zajączkowie Tczewskim. Ich charakterystyka i znaczenie dla całego regionu Polski, a także potencjalnie dla tranzytu przez nasz kraj dla handlu zagranicznego Białorusi i Ukrainy odniesione zostały do warunków makroekonomicznych całego Regionu Morza Bałtyckiego i na tym tle poddane ocenie w zakresie funkcjonowania i rozwoju.
EN
This article attempts to describe the changes taking place in transportation and logistics area in the Pomeranian province on the basis of operating here the ports of Gdansk and Gdynia, and investments associated with the transport and logistics functions of these ports in the contest of development of DCT Gdansk and the dry port in Zajączkowo Tczew. Their characteristics and importance for the whole region, Poland, and possibly also for transit through our country for the forein trade of Belarus and Ukraine have been referenced to the macroeconomic conditions around the Baltic Sea Region and, therefore, evaluated the functioning and development.
EN
The supply chain formula based on strict close interdependence between all its elements causes the smallest disturbance in one of the links to menace the whole supply chain, which is why it is so important for the participants to identify the weakest links of the supply chain and indicating, through complex analysis, potential situations threatening the realization of the whole process; this is possible by respecting unified criteria of proceeding both on domestic and regional level, and on global scale. Safety management in the supply chain is a process aimed at determining areas menacing its proper functioning. An element of this process is undertaking suitable activities, using proper means to eliminate risk or minimise the consequences of its occurrence. Along with economic development increased risk can be observed, as well as qualitative changes in the character of appearing threats transposed from previous well recognizable, mainly fate kind of risks, to categories pertaining to the conditions of activities and process realization. What is important, in the case of hybrid supply network, the threat bound with conduct of activity exceeds the framework of a single enterprise. As a consequence, the appearance of risk in any link or stage of process realization significantly affects the whole supply chain. The article presents guidelines aimed at ensuring the continuity of the functioning of certain processes, the assumed level by providing the resources and commitment of top management, the critical parameters identified and proposed solutions dealing with crisis situation. It was noted that an appropriate response to this situation depends not only on the availability of information about the incident, but also awareness and competence of employees. Modern hybrid form characterized by high complexity of the organizational, structural and task require all participants in the supply chain of involvement in the process and creating a positive image. Effective management of multi-level logistic network can not be confined only to the traditional and well-knows methods but requires uncommon merger holistic solution.
PL
Przeładunki głównych portów Polski w pierwszej połowie 2012 roku z podziałem na grupy towarowe. Obroty przeładunkowe w technologii kontenerowej oraz ro-ro. Ruch pasażerski promowy oraz turystyczny. Przeładunki w największych portach Bałtyku, dane ogólne i ruch kontenerowy.
EN
The cargo turnover and the commodity structure in the main Polish seaports in the first half of 2012. The container and ro-ro traffic. The passenger movement on the ferry and cruise lines. The cargo turnover and the container traffic in the top Baltic seaports.
PL
Z chwilą pojawienia się pierwszego kontenera jako "opakowania", przewóz ładunku stawał się coraz łatwiejszy, szybszy i tańszy. To wydarzenie zmieniło transport - również morski - na tyle, iż obecnie największymi statkami na świecie są m.in. kontenerowce, a porty specjalizują się w obsłudze tego typu jednostek ładunkowych. W październiku 2007 roku oddano do użytku jeden z najnowocześniejszych morskich terminali kontenerowych na polskim wybrzeżu. Deepwater Container Terminal, w ciągu niecałych czterech lat swojego funkcjonowania stał się liderem w obsłudze importu i eksportu ładunków oraz hub'em przeładunkowym dla St. Petersburga i innych portów regionu Morza Bałtyckiego. Jak wykazują statystyki z roku na rok zwiększa się ilość (nawet dwukrotnie) przeładowywanych w nim TEU. Jego budowa okazała się tzw. "strzelam w dziesiątkę'. Dlatego chcąc zapewnić rozwój polskich portów morskich trzeba w przyszłych planach oraz strategiach uwzględnić budowę nowych oraz rozwój już istniejących morskich terminali kontenerowych.
EN
With the appearance of the first container as a "package" cargo was becoming easier, faster and cheaper. This event changed the transportation - the sea - so that now the largest ship in the world are such container ships and ports specialize in handling this type of unit loads. In October 2007, was put to use one of the most modern marine container terminals on the Polish coast. Deepwater Container Terminal in less than four years of its operation has become a leader in handling import and export cargo for transshipment Hub St. Petersburg and other ports of the Baltic Sea region. How have statistics from year to year the number (even twice) TEUs handled in it. Its construction proved to be so. "Shoot the bull." Therefore, to keep the development of Polish seaports need of future plans and strategies include the construction of new and developing existing marine container terminals.
PL
W artykule przedstawiono aspekty zastosowania logistyki w zarządzaniu wodami balastowymi na statkach pływających po Morzu Bałtyckim. Na wybranych przykładach pokazano skutki ekologiczne i ekonomiczne przenoszenia organizmów inwazyjnych w wodach balastowych. Określono znaczenie technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych funkcji systemów zarządzania wodami balastowymi, które determinują podejmowanie decyzji związanych z utrzymaniem wód balastowych w stanie zgodnym z regulacjami MEPC (G1 - G14). W artykule zostały sklasyfikowane i ocenione systemy zarządzania wodami balastowymi. Podjęto próbę oceny, niektórych metod oczyszczania wód balastowych. Wnioski zawarte w artykule mogą być wykorzystane w polskich portach.
EN
The article presents aspects of the application of logistics in the ballast water management of ships floating on the Baltic Sea. For selected examples show the effects of ecological and economic transfer of invasive organisms in ballast water. There have been indicated the importance of technical, organizational and cost-effectively functions ballast water management systems that determine the decisions related to the maintenance of ballast water in the condition that complies with the provisions of the MEPC (G1 - G14). Ballast water management systems were classified and evaluated. There have been attempts to interpret some of the ballast water treatment methods. The conclusions in the article can be used in Polish ports.
PL
Logistyczne zabezpieczenie działań ratowniczo - gaśniczych podczas pożarów w portach morskich, w zaprezentowanym referacie przedstawiono jako pryzmat działań logistycznych podejmowanych na rzecz osób poszkodowanych w sytuacjach pożarowych spowodowanych zagrożeniami o charakterze niemilitarnym. Misją działań logistycznych podejmowanych podczas pożarów w portach morskich jest ratowanie mienia, życia i zdrowia rannych i poszkodowanych oraz zapewnienie wszystkim osobom potrzebującym warunków niezbędnych do przetrwania w tego typu sytuacjach. Podstawowym celem działań logistycznych podczas pożarów w portach a wykonywanych przeważnie przez służby kwatermi-strzowsko - techniczne zakładowych straży pożarnych oraz siły zakładowej straży pożarnej - jest organizacja dostaw podstawowych środków zaopatrzenia oraz usług logistycznych i medycznych jak również dotarcie z nimi do wszystkich osób poszkodowanych w możliwie krótkim czasie (tak szybko jak to będzie możliwe).
EN
The logistic protection of workings ratowniczo - extenguishing during fires in sea post-ages, it was introduced in the presented report as the prism of logistic workings undertaken on thing of in fire situations caused the threats about the niemilitarnym character injured persons. He is the mission of logistic workings undertaken during fires in sea harbours saves posses-sions, life and health wounded the and injured the and assurance all the persons needs indispensable conditions to survival in this type the situations. The basie aim of logistic workings during fires in postages and executed by services kwater-mistrzowsko mostly - the technical institutional fire guards and the strength of the institutional fire guard there - is the organization of the deliveries of the the basie centres of supply and logistic and med-ical services as also attainment with them to the injured all persons in the possibly short time (he will be possible so ąuickly as this).
PL
W artykule zaproponowano sposób oceny bezpieczeństwa żeglugi (ryzyka nawigacyjnego) kontenerowca typu Post-Panamax „Axel Maersk” w akwenie ograniczonym Zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem przestrzennego modelu domeny statku. Istotą proponowanych w pracy metod jest systemowe ujęcie eksploatacji statku morskiego w aspekcie oceny jego bezpieczeństwa podczas manewrów podchodzenia do terminalu kontenerowego DCT Gdańsk Port Północny w trakcie działania różnych zakłóceń zewnętrznych.
EN
In this paper author presents the methods that can be used for estimating the safety of shipping (navigational risk) in the restricted sea areas of the Gulf of Gdansk by means of a three-dimensional model of ship’s domain specified for the Post-Panamax container vessel “Axel Maersk”. The essence of the method suggested in the thesis is the systematic approach to a sea vessel operation in the aspect of estimating its safety while approaching DCT terminal in Gdańsk Port Północny in divergent exterior conditions.
15
Content available remote Rewitalizacja małych miast portowych bałtyckiego wybrzeża Polski i Niemiec
PL
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą przebiegu procesu rewitalizacji w czterech wybranych portach i miastach portowych Polski (Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba) i Niemiec Wschodnich (Stralsund, Greifswald, Wolgast, Ueckermuende). Celem tej analizy jest rozważenie możliwości aplikacji na gruncie rodzimym wybranych rozwiązań zastosowanych w niemieckich miastach portowych. Podstawowe informacje dotyczące opisywanych miast i ich portów zawarte są w tabeli 1.
EN
The author analyzes and compares the process of urban renewal in chosen small port-cities of Poland (Kołobrzeg, Darłowo, Ustka i Łeba) and East Germany (Stralsund, Greifswald, Wolgast, Ueckermuende). As the result of the study some main observations has been made: • B asic differences do not concern directions of changes, but the context and administration tools being used during the process of urban. • D evelopment of German small cities and their ports seems to be basing on reliable analysis, which take into account their sustainable economic and spatial growth. • P olish small port cities adjust their economy and appearance mainly to the role of Summer sea resorts. Therefore functions other than tourist services offered during 2–4 months of Summer se-ason stagnate. Due to this reason functional diversification of small port cities, connected with deep restructuring of the region, is necessary. • I t is the city and it’s tourist function now, which activates small ports of Polish coast.
PL
W niniejszym artykule przedstawiona jest ocena bezpieczeństwa żeglugi (bezpieczeństwa nawigacyjnego) kontenerowca typu Post-Panamax na Zatoce Gdańskiej podczas manewrów podchodzenia do terminalu DCT Gdańsk Port Północny. Oceny bezpieczeństwa dokonano dla kontenerowca „Axel Maersk” podczas działania różnych zakłóceń zewnętrznych, wykorzystując metody ogólne oraz zalecenia Polskiej Administracji Morskiej.
EN
This paper presents the analysis of safety of shipping (safety of navigation) in the Gulf of Gdańsk while approaching DCT terminal in Gdańsk Port Północny on Post-Panamax container vessel “Axel Maersk”. The practical methods and guidelines published by the Polish Maritime Administration are used in order to estimate the safety of navigation in divergent exterior conditions.
17
Content available remote Zrównoważony rozwój portów morskich
PL
Rozwój portów morskich w aspekcie idei zrównoważonego wykorzystania środowiska morskiego ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Odpowiedzialność ekologiczna administracji morskiej, portowych przedsiębiorstw eksploatacyjnych, miast portowych, władz samorządowych i państwowych.
EN
The growth of the Polish sea ports in the aspect of the idea of the sustainable utilisation of the sea environment with the particular taking into account the Balitic Sea. The ecological responsibility of the marine administration, the port exploitation enterprises, the port cities, the local authorities and governmental ones.
18
Content available remote Rozbudowa Portu Gdańsk. Port Westerplatte
PL
Poszukiwanie nowych obszarów dla odpowiednich funkcji portowych, identyfikacja wstępna. Konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury.
EN
Searching for new areas for respective port functions, primary identification. Necessity of modernization of existing infrastructure.
19
Content available remote Polskie budownictwo morskie w ostatnim trzydziestoleciu
PL
Hydrotechniczne budowle morskie wybudowane lub zaprojektowane w ostatnich latach, duża nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i przebiegu realizacji. Doskonałe wykształcenie i duże doświadczenie zawodowe inżynierów, pozytywy szkolnictwa wyższego przygotowującego specjalistów z zakresu budownictwa morskiego. Literatura aktualnych rozwiązań realizowanych w Polsce hydrotechnicznych budowli morskich, publikowanych również w ,,lnżynierii Morskiej i Geotechnice".
EN
Maritime structures being executed or designed in last years. Modern construction solutions and execution. Excellent education and large professional experience of Polish engineers as a result of good background from higher education. List of current technical solutions of maritime constructions executed in Poland, published also in "Inżynieria Morska i Geotechnika" journal.
20
Content available remote Lokalizacja osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie
PL
Znaczenie osadnika na przedpolu falochronu północnego we Władysławowie w funkcjonowaniu portu i ochrony brzegów Półwyspu Helskiego. Analiza wpływu procesów hydrodynamicznycb i litodynamicznych na stateczność falochronu w zależności od lokalizacji i wymiarow osadnika.
EN
Importance of the sand trap in front of the north breakwater in Władysławowo for operation of the port and shore protection of the Hel Peninsula. The analysis of hydrodynamic and litodynamic processes on the stability of breakwater as a function of sand trap localization and its dimensions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.