Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdolność rewitalizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z rewitalizacją i renowacją obiektów zabytkowych poprzez pokazanie procesu oceny zdolności rewitalizacyjnej oraz renowacyjnej zabytkowego dworu w Klicach na Mazowszu Północnym. W artykule zostały omówione podstawowe definicje związane z całym procesem - technicznym, a także społeczno-kulturowym. W dalszej części przedstawiono wyniki badań oraz propozycje funkcji wybranego budynku zabytkowego.
EN
The aim of this article is to introduce the issues related to the revitalization and renovation of historic buildings by showing the process of evaluating the revitalization and renovation capacity of the historic manor house in Klice in Northern Mazovia. The article discusses basic definitions related to the entire process - technical and socio-cultural. In the following part results of the research and proposed functions of the selected historic building are presented.
PL
Na terenie Polski istnieją 132 mosty/wiadukty i kładki drogowe, w tym 16 we Wrocławiu, które są wpisane do rejestru zabytków [1]. Liczba kolejowych obiektów inżynieryjnych starszych od stu lat, to przeszło 8000 szt. [2]. Należy podkreślić, że remont zabytkowego obiektu mostowego wymaga pogodzenia w projekcie rewitalizacyjnym funkcji użytkowych z formą architektoniczną i pierwotnym rozwiązaniem konstrukcyjnym obiektu. Konsekwencją tego jest poszukiwanie i zastosowanie indywidualnych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, dopuszczalnych z punktu widzenia ochrony substancji zabytkowej, które jednocześnie będą spełniały wymagania współczesnych przepisów budowlanych, norm obciążeniowych i warunków technicznych. Biorąc pod uwagę skalę problemu, w artykule przedstawiono sposób skwantyfikowania zdolności rewitalizacyjnej mostu zabytkowego. Omawianą cechę możemy przedstawić za pomocą procentowego wskaźnika mówiącego o tym, czy rewitalizacja jest zalecana, trudna z problemami, zalecana czy też z dużym prawdopodobieństwem sukcesu. Cecha ta wskaże racjonalną strategię rewitalizacji, której efektem będzie pogodzenie w projekcie rewitalizacyjnym postulowanych funkcji użytkowych z formą architektoniczną i pierwotnym rozwiązaniem konstrukcyjnym mostu.
EN
The register of historic monuments in Poland currently includes 132 bridges, viaducts and footbridges, 16 of which are located in Wrocław [1]. There are more than 8 thousand engineering structures that are over 100 years old in Poland [2]. It should be noted that renovating road bridges that were entered into the register of historic monuments usually requires reconciling the desired usage parameters with the historic architectural form and structure of the bridge. Therefore, the process requires implementing bespoke technological solutions that allow to retain the historic character of the structure while being compliant with current construction regulations, load norms, and technical requirements. The article presents an approach to solving the above challenges through quantifying the "revitalization" potential of a historic bridges. All of the above factors are reflected by the potential index (expressed in percentages) which may help in determining whether the "revitalization" project in question is: feasible but likely to be difficult and problematic or feasible and likely to be successful. The index will help in selecting a rational revitalization strategy that will make it possible to reconcile the desired usage parameters with the historic architectural form and structure of the bridge.
PL
Rewitalizacja budynku zabytkowego wymaga interdyscyplinarnej metody diagnostyki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule ukazana jest metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, wykorzystana w kalkulatorze oceny zdolności rewitalizacyjnej, który jest narzędziem porządkującym wiedzę i sposób oceny różnorodnych cech i stanów mających wpływ na proces rewitalizacji.
EN
Revitalization of historical buildings requires a multidisciplinary diagnostic approach based on the rules of sustainable development. This paper presents methodology for an evaluation of the revitalization capacity of a historical building. It is applied in the revitalization capacity calculator, which is a tool that systematize the knowledge and approaches to evaluation of different characteristic and states that influence the revitalization process.
4
Content available remote Zrównoważona rewitalizacja budynków zabytkowych
PL
Proces rewitalizacji jest ściśle związane z ideą zrównoważonego rozwoju w budownictwie, ukazując jego interdyscyplinarność. Diagnostyka budynku zabytkowego, który jest rewitalizowany powinna uwzględniać zagadnienia interdyscyplinarne, wykraczające poza przyjęte powszechnie w praktyce budowlanej działania diagnostyki technicznej. Istotnym jej elementem może być ocena zdolności rewitalizacyjnej budynku, będąca sumą zdolności rehabilitacyjnej budynku i wartości jego zrównoważenia. Ocena zdolności rewitalizacyjnej budynku daje więc gruntowną wiedzę dotyczącą nie tylko wartości technicznej, materialnej budynku, ale również wartości niematerialnej, która często jest istotną wartością dodaną, pomijaną często w pracy diagnostycznej inżyniera. Określenie (lub przynajmniej oszacowanie) zdolności rewitalizacyjnej budynku użyteczności publicznej, w fazie wstępnej inwestycji, może pomóc inwestorowi w podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych, zwracając uwagę na trudności w planowanej inwestycji i ukazując obszary potencjalnych zysków i pozytywnych oddziaływań. Ocena zdolności rewitalizacyjnej może być prowadzona na różnych poziomach. Ogólnie przeprowadzona ocena może dać wartość szacunkową zdolności rewitalizacyjnej, ukazując w procesie oceny słabe i mocne strony rewitalizowanego budynku. Prowadząc zaawansowaną diagnostykę interdyscyplinarną, w zależności od stopnia jej szczegółowości i fachowości, ocena zdolności rewitalizacyjnej może być bardziej wiarogodna i dawać bardziej obiektywne wyniki, niebędące tylko ogólnym szacunkiem. Referat przedstawia metodykę określania oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, dającej możliwość oceny zagadnień wynikających z jego zrównoważenia.
EN
The revitalization process is strictly related to the idea of sustainable development in the construction industry, showing its interdisciplinarity. Diagnosis of a historic building, which is revitalized should take into account the interdisciplinary issues beyond the commonly accepted practice of the construction activities of technical diagnostics. An important element is the evaluation of the ability of the revitalization of the building, which is the sum of the availability of rehabilitation of building and value of its sustainability. Evaluation of the revitalization of the building thus provide a thorough knowledge of not only the technical and material value of the building, but also the intangible asset that is often an important added value, often overlooked in the diagnostic works. The evaluation (or at least estimate) of the ability of revitalization of public building, in the initial phase of investment, can help investors in making key investment decisions, noting the difficulty of the planned investment and revealing areas of potential profit and positive effects. The evaluation of revitalization can be carried out at different levels. Overall assessment can give an estimate of the ability of revitalization, revealing in the process of assessing the strengths and weaknesses of the revitalized building. Leading advanced interdisciplinary diagnostics, depending on the degree of detail and expertise, to evaluate the ability of revitalization may be more credible and give more objective results, which is not only the general estimate. The paper introduce the methodology for assessment of the revitalization of the historic building, giving the opportunity to assess the issues resulting from its sustainability.
5
Content available remote Zdolność rewitalizacyjna budynków użyteczności publicznej
EN
The article defines preliminary evaluation rules of public utility building revitalization possibility and profitability. Revitalization capacity of public utility buildings is define as a set of characteristics, properties and states, which are defining examined building in field of construction, form, function, localization, nature values, social values and health values, which indicates planned revitalization possibility and economic profitability, taking into account all aspects of revitalization, including sustainable development principles. These rules may be helpful in investment decision, noting the difficulty of the planned investment and showing areas of potential profits and positive impact.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.