Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 64

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-business
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article analyzes trends of electronic business in the context of rural development. To highlight the theoretical insights of the topic, the concept of e-business is discussed. This includes analyzing e-business concepts and models, exploring how e-business functions, establishing what factors are important for the development of e-business in rural regions and analyzing statistical data and studies. To understand the aforementioned, a survey was conducted. It was designed to find out whether consumers in rural areas are buying online, whether they are doing business in the region, and whether they are going to start e-businesses. The survey confirmed the hypothesis that consumers have a need to buy rustic or bio goods and services, and business transfer to e-space encourages business development in rural areas.
EN
To date, the problem of acceptance of payment systems and technology from the consumer's perspective has been intensively investigated. Dahlberg et al. [1, 2] indicated diminishing need for additional research on the acceptance of payment systems by consumers. On the contrary, evaluation of adoption of payment systems by other participants of the market in the e-commerce ecosystem, in particular merchants, is still missing. This paper attempts to fill the existing gap. The objective of this paper is to propose determinants that merchants use as guidance in accepting or not a payment system. The main factors influencing the acceptance of payment systems by merchants have been defined basing on the commercially available “eXpay” system [8], as well as the TAM and UTAUT models. On this basis, a new model containing intention constructs and moderators significant from the merchants' perspective has been proposed. In the paper, the components of the model and possibilities of its application in further research are discussed.
3
Content available remote Ewolucja łańcuchów dostaw w dobie e-biznesu
PL
W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było przedstawienie zasad funkcjonowania i zmian zachodzących w łańcuchach dostaw w związku ze wzrostem znaczenia e-biznesu. Rozważono historię rozwoju łańcuchów dostaw oraz ich obecny kształt.
EN
In the article, a literature analysis aimed at presenting the functioning scheme and changes of the supply chains connected to the growth of e-business' importance has been conducted, taking into account the former functioning of supply chains as well as their contemporary shape.
EN
The article deals with specific aspects of the issue of e-commerce and reputation management. The main aim of the article is to identify factors determining the success of the e-commerce process with a focus on reputation management variables. Based on this, our aim was to identify the importance of selected factors of e-commerce and their impact on the reputation of e-commerce subjects under the model B2C business with a primary focus on the actual point of sale - e-shop. The studied variables included the selected features of the website such as clarity and intuitive design, contact details, methods of communication, easy and well-functioning search, responsive design for mobile devices, or well-written Terms and Conditions. Primary data collection was conducted on a random basis in early 2015 in the region of Eastern Slovakia. A total of 226 respondents were surveyed, after the quality control of data the analysis featured 201 respondents. From the analysis results it is clear that the features subjected to the correlation analysis influence respondents’ Internet shopping behavior only marginally. The aim of the article is to also evaluate the possibilities this issue brings for marketing managers as well as owners of e-commerce subjects.
PL
Artykuł dotyczy konkretnych aspektów e-commerce i zarządzania reputacją. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników decydujących o sukcesie handlu elektronicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych zarządzania reputacją. Naszym celem było określenie znaczenia wybranych czynników handlu elektronicznego i ich wpływu na reputację przedmiotów handlu elektronicznego w ramach modelu biznesowego B2C, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego punktu sprzedaży - e-sklepu. Badane zmienne obejmowały wybrane cechy witryny, takie jak przejrzystość i intuicyjny wygląd, dane kontaktowe, sposoby komunikacji, łatwe i dobrze funkcjonujące wyszukiwanie, responsywny projekt dla urządzeń mobilnych lub dobrze napisane Warunki Umowy. Podstawowe zbieranie danych przeprowadzono w sposób losowy na początku 2015 roku, w regionie Słowacji Wschodniej. Łącznie przebadano 226 respondentów, po kontroli jakości danych wyróżniono 201 respondentów. Z wyników analizy jasno wynika, że cechy poddane analizie korelacyjnej jedynie nieznacznie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów. Celem artykułu jest także ocena możliwości, jakie ta kwestia daje menedżerom marketingu, a także właścicielom podmiotów związanych z handlem elektronicznym.
EN
In the paper the conceptions of new payment methods in E-commerce and M-commerce (“1XPay” and “ScorePay”) are presented. The systems are a proposition of one touch payment based on existing banking accounts and postponed payment system based on the credit scoring check, both in compliance with Revised Payment Service Directive.
EN
In the paper the concept of Shared Service Center (SSC) for public administration is introduced. Processes and models of SSC are defined, but from the point of view of one of the main purpose of public administration– delivering public services. It is proposed to, while planning and implementing SSC, not only focus on designing services for organizational units participating in the SSC, but also to design solution for e-services for citizens. So the emphasis should be put, not only on modelling supporting processes just like for planning the implementation of commercial SSC, but also on core processes. Specific legal solutions are also pointed out, which are supporting this concept, from the point of view of organization of SSC (new Polish legislation) and from the point of view of funding the development of SSC (European Union operational programs supporting e-services for A2A and A2C).
EN
Application of supporting business-related decision making processes through the use of information systems is becoming one of the fundamental requirements of the market competition. In this paper we present a survey of Business Intelligence (BI) models which can be implemented in Microsoft SQL Server environment. The survey is a response to the rapid development of BI solutions as they enter new areas of company’s activities, adopting new technologies. Business Intelligence systems have become an integral part of every major company. The aim of this analysis is to present the Microsoft SQL Server capabilities, functionalities and services dedicated for the BI purposes. The overview is provided with simple comprehensive analysis of selected environment components indicating their relevance to the particular company requirements. The summary of the significance of using Microsoft SQL Server software is the review of selected services.
PL
W artykule omówiono zasady działania e-biznesu jako rodzaju rozwijającej się działalności gospodarczej, która w swoim zasięgu i istnieniu posługuje się Internetem. Czynnikiem, który sprzyja powstawaniu takich przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych jest bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, sieci komórkowych, w tym również sieci internetowych, w wyniku czego takie podmioty stają się ważną częścią gospodarki narodowej. Powoduje to bardzo wyraźny wpływ na tworzenie nowoczesnych technologii systemów transportowych oraz zintegrowanych systemów transportowych. Wspólnie z rozwojem technologii informatycznej i jej zastosowań biznesowych wyraźnie zmienił się sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Zmniejszyła się ilość dokumentacji i polepszyła się jakość komunikacji zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, co spowodowało powstanie nowego rodzaju działalności przedsiębiorstw, jakim jest elektroniczny biznes, określany także skrótem e-biznes. Rynek elektroniczny wspomaga i automatyzuje działalność przedsiębiorstwa transportowego poprzez wykorzystanie systemów informatyczno-telekomunikacyjnych w planowaniu m.in. przebiegu operacji transportowych, znajdowaniem zleceń, monitorowania pojazdu i jakości przewożonego ładunku, zabezpieczenia fizycznego naczepy ciężarowej przed kradzieżą, zabezpieczenia przewożonego towaru, przesyłanie do rozliczania dokumentacji przewozowej oraz całościowe monitorowanie przewozu. Celem artykułu jest przedstawienie zintegrowanego narzędzia informatycznego, jego możliwości technicznych i sposobu wykorzystania giełdy transportowej WTRANSNET jako podstawowego narzędzia pracy spedytora drogowego.
EN
Together with the development of information technology and its business applications clearly has changed the way of doing business. Decreased amount of documentation and improved quality of communication both in business and in private life, which has resulted in the emergence of a new kind of business, which is an electronic business, also called an abbreviation for e-business. This article describes the principles of e-business as a kind of growing a business, which in scope and existence is the Internet. A factor that favors the formation of such transport companies is very rapid development of information technology, including Internet network, with the result that such entities have become an important part of the economy. This causes a very clear impact on creating a modern transport technologies and integrated transport systems. The market for electronic supports and automates the activities of the transport undertaking through the use of information systems-telecommunications planning min. transport operations, finding jobs, and monitoring.
9
Content available Źródła podejmowania decyzji w e-usługach
PL
Społeczeństwo informacyjne, które ukształtowało się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, spowodowało, że Internet stał się nieograniczoną siecią dostępu do rozrywki i wiedzy. Otworzył również drzwi do rozwoju nowego typu biznesu i świadczonych usług. Zaawansowane technologie informatyczne coraz bardziej wspomagają wykonywanie e-usług, umożliwiając ich zdalną personalizację, czyli dostosowanie do wymagań każdego e-konsumenta w każdym zakątku świata. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modeli stosowanych w e-usługach oraz źródeł podejmowania decyzji w tej branży.
EN
The Information society that has been shaped over the last ten years or so caused that the Internet has become an unlimited network of access to entertainment and knowledge. It has also opened the possibility of development of new types of business and services provided. The more and more advanced information technologies support providing e-services, enabling their remote personalization, that is adjustment to the requirements of each e-customer in every place in the world. The aim of this article is to present the models applied in e-services and the sources of decision-making in this area of business.
PL
Artykuł prezentuje analizę występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa danych przedsiębiorstw wykorzystujących w działalności narzędzia informatyczne, co w erze globalnego społeczeństwa informacyjnego wydaje się nieuniknione. Przedstawiono znaczenie i wpływ korzystania z usług na zasadzie przetwarzania w chmurze na bezpieczeństwo danych i procesów w działalności e-biznesowej.
EN
The article presents an analysis of existing threats to the security of enterprise data, which using the ICT tools, what in the era of global information society seems inevitable. The paper presents the significance and impact of the use of services on the basis of cloud computing for data security and business processes in e-business.
PL
Opracowanie stanowi syntezę fundamentalnych problemów społeczeństwa informacyjnego, którego rozwój jest uzależniony od zastosowań e-biznesu w gospodarce. Niestety skala wykorzystywania ICT w polskich przedsiębiorstwach jest symboliczna i nie ma obiecujących perspektyw. Wiele jest uwarunkowań małej skali zastosowań e-biznesu, a więc można konstruować wiele recept. W kontekście propozycji prezesa PAN wyeksponowana jest bariera, jaką stanowi brak zaufania w polskiej gospodarce. Zasygnalizowane także zostało znaczenie, jakie ma deficyt cnót moralnych i intelektualnych, a przede wszystkim brak równowagi pomiędzy sprawnościami teoretycznymi (wiedza i mądrość) oraz praktycznymi (roztropność i sztuka).
EN
The study presents synthesis of fundamental problems of information society, whose development is dependent on e-business application in economy. Unfortunately, the scale of using ICT in Polish enterprises is only symbolic and is not promising. There are many conditions of such a small scale of e-business application, so it is possible to construct many solutions. In the context of PAN chairman proposal, there has been exposed the barrier of lack of confidence in Polish economy. There has been also indicated the meaning of moral and intellectual deficiency, and mainly the lack of balance between theoretical (knowledge and wisdom) and practical (prudence and art) abilities.
PL
Artykuł prezentuje koncepcję crowdfundingu. Na podstawie zaproponowanej metody i typologii modeli na zbiorze aktywnych platform elektronicznych dokonano wydzielenia segmentu rynkowego crowdfundingu. Określono rozmiary tego segmentu według zagregowanych wartości realizowanych transakcji. Wskazano na jego strukturę i podstawowe tendencje rozwoju, w tym w warunkach globalnej gospodarki elektronicznej.
EN
The article presents the concept of internet crowdfunding. Based on proposed method, and typology of models, we distinguish the crowdfunding market segment, using the set of active electronic platforms. We indicate its aggregate value, its structure, and basic tendencies of development, especially in the context of the global e-economy.
13
Content available remote Wyzwania współczesnych menedżerów w handlu internetowym
PL
Rozwój handlu internetowego w ostatnich latach nie zwalnia swojej dynamiki, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza na rynek platformy sklepowe. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedżerach podążanie za trendami, ale i stawia nowe wyzwania wyróżnienia się wśród tysięcy egzystujących podmiotów handlu internetowego. Wydaje się, iż kluczowym zagadnieniem najbliższych lat jest znalezienie właściwej i skutecznej formy promocji pozwalającej przyciągnąć nowych klientów.
EN
The dynamic development of e-commerce in the last years causing more and more companies trading on the Internet. The high competitiveness of the ecommerce means that managers get the new challenges associated with the eshop distinction among the thousands of coexisting companies. It seems that the key issue in the coming years is to find an appropriate and effective form of promotion that allows to find new customers. Important factors in the development are correct customer service, efficient cooperation with suppliers and attention to innovative e-store functionality. Perhaps in the near future managers will have to manage e-shop adapted to mobile devices.
PL
Artykuł został poświęcony wykazaniu możliwości podniesienia poziomu konkurencyjności MSP, poprzez wykorzystanie Public Relations w Internecie. Przedstawiono PR jako jeden z elementów e-biznesu MSP. W pierwszej części opisano zagadnienie PR w ujęciu teoretycznym. W części drugiej zaprezentowano możliwości jakie płyną z Internetu dla komunikacji społecznej, poprzez prezentację dostępnych metod, które mogą być wykorzystywane do owej komunikacji w sieci.
EN
This article is devoted to prove the possibility of increase of the small and medium company’s rival level by using Public Relations in Internet. It also presents PR as one of the components of Small and Medium Company e-business. In first part it describes the issue of PR in theoretical depiction. Second part presents possibility which gives the Internet for the social communication, by presenting available methods which can be use for social communication in net.
15
Content available remote Synergy E-business-Based Control Mode of Perception Mechanism
EN
This paper puts forward the concept of perception technology in e-commerce and constructs synergy e-business platform through CSCW work environment to research the collaborative communication protocol and system model. Sensory information trees is constructed by the perception of synergy e-business investigation and analysis of data; establishes collaborative e-commerce structure and coordination control model of perception mechanism under the synergy e-business environmental requirements and sensory information data structure.
PL
Artykuł przedstawia założenia technologii percepcji w e-komercji. Konstruowana jest platforma synergii e-business przez uwzględnienie teorii CSCW – Computer Supported Cooperative Work.
EN
The article presents results of the Net Readiness research of SME enterprises from West Pomeranian voivodeship as the preparation level to e-business. There is described Net Readiness method (invented by CISCO). The main part presents general Internet readiness card and indexes for micro, small and medium enterprises. The final part contains conclusions and the direction of further research.
PL
E-biznes wkracza do działalności polskich przedsiębiorstw w bardzo szerokim zakresie. Wg powszechnych trendów i dostępnych danych nowopowstające firmy uwzględniają go w swojej strategii jako jeden z ważniejszych elementów. Pytanie, które jest stawiane w artykule dotyczy sytuacji rzeczywistej. Stosując metodykę Net Readiness (stworzoną i stosowaną przez firmę CISCO) zbadano ponad 100 przedsiębiorstw sektora MŚP z województwa Zachodniopomorskiego w zakresie poziomu "świadomości sieciowej" i zagadnień e-biznesu. Artykuł prezentuje wyniki tych badań.
EN
According to research online sales of food enjoy bigger and bigger Internet users interest. However, selling online such products isn't free from logistic costs connected with the necessity of the geographically-spread client on the one hand and an indispensably fast delivery of food on the other hand. This article aims at presenting an innovative Freshbox project that may solve the last mile issue in online grocery. The Freshbox project is about installing a vending machine – refrigerator in an office building giving out previously ordered food products via the Internet. The author presented an analysis of online grocery, characteristics of the Freshbox project, as well as results of research conducted among potential clients referring to the following points: market chances for Freshbox project and the conditions of success in the eyes of potential customers.
PL
Dostępne badania wskazują na rosnące zainteresowanie zakupami produktów spożywczych w Internecie. Jednakże specyfika produktów spożywczych generuje koszty logistyczne wiążące się z koniecznością obsługi rozproszonego geograficznie klienta indywidualnego w maksymalnie szybklim czasie. Celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnego projektu, który mógłby przyczynić się do rozwiązania problemu ostatniej mili. Freshbox jest urządzeniem, które pełni rolę automatu sprzedającego, a przy tym posiada funkcje chłodzącą. Umożliwia odbiór w miejscu publicznym wcześniej zamówionych przez Internet produktów spożywczych. W artykule przeanalizowano wady i zalety kupowania produktów spożywczych w Interencie, jak również wyniki badań dotyczące rynkowych szans oraz przesłanek sukcesu projektu Freshbox.
EN
Every large organization has problems coordinating the activities of all the employees. We study the practical aspects of using a main Management Information System , called MIS, to enable management by objectives. This method called MBO can be applied for a large audience, including the widely understood management of a company and consultants (sellers) whose job involves direct contact with customers. This paper presents a study of the phases of determining the specific sets of tasks for the financial year and the principles of their normalization (standardization).We discuss the necessary functionality of the MIS (or precisely - the applications which support the MBO process), which enables participants of the MBO process to create and maintain a list of task definitions at every level of the organization structure of a company.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono główne zagadnienia, dotyczące biznesu elektronicznego i e-commerce, platform oraz uczestników e-commerce oraz zagadnienie B2C jako platformy dystrybucji. W części praktycznej przedstawiono zastosowanie B2C jako narzędzia optymalizującego obsługę klienta w wybranym przedsiębiorstwie objętym badaniem - studium przypadku, w odniesieniu do warunków istniejących w praktyce gospodarczej.
EN
The first part of this article presents main problems of e-business and e-commerce, platforms and e-commerce's users and also question of B2C as distribution platform. In practical part implementation of B2C as instrument of customer service optimalization in explored company (case study) have been presented, adapted to the existing economic conditions.
20
Content available remote E-Business applications in Polish SME sector – condition and development
EN
An active sector of small and medium enterprises (SME) in Poland is a prerequisite of a properly functioning market economy. This sector encompasses various companies. The ICT (Information and Communication Technology) can help even the odds. We have conducted a questionnaire-based survey to identify how polish SMEs perceive this phenomenon of eBusiness systems.
PL
Prężnie działający sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce jest podstawą właściwie funkcjonującej gospodarki rynkowej. Sektor ten obejmuje różnorodne przedsiębiorstwa. Technologie ICT (Information and Communication Technology) mogą pomóc to funkcjonowanie zdecydowanie usprawnić. W artykule omówiono istotę, uwarunkowania i perspektywy rozwoju zastosowań systemów e-biznesu w polskim sektorze MSP.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.