Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geological structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Petřvald is a typical mining town in the Czech part of the Upper Silesian Basin. Since the Petřvald sub-basin is limited by significant tectonic structures, its development was to a great extent independent from other areas of the basin and can serve as an example of the influence of the geological structure on the development of mining and residential communities. In the first phase of mining development (ca 1830 to 1844) first claims begin to occur in the area. Thick coal seams were available in shallow depths. Due to missing railway connection, the demand for coal was not very large and the village economy was focused on agriculture. In the second phase (1844 to 1871), the first underground mines start to operate in the area. They were situated in favorable areas with thin overburden. Also, the connection to the railway improved the sale opportunities and a significant share of the local population worked in the mines. The third phase of mining (1871 to 1963) brought still increasing demand for coal, which resulted in establishing new coal mines in geologically less favorable areas (thicker overburden, water-bearing horizons). From the 1930s to the end of the 1950s the extraction peaked, which coincided with the urbanistic and cultural climax. New housing was provided for miners and their families by the companies. The final stage of mining development (1963 to 1998) is connected with the steady decline of production and phase-out of mining. The reason was a lack of economically recoverable coal reserves connected to unfavorable geological conditions. We conclude that the results of studies concerning specific geological parameters of coal deposits can be used for more detailed analyses regarding the development of urbanism, or to explain its causes.
PL
Petřvald jest typowym miastem górniczym w czeskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Ponieważ subzagłębie Petřvald jest ograniczone znacznymi strukturami tektonicznymi, jego rozwój był w dużej mierze niezależny od innych obszarów subzagłębia i może służyć jako przykład wpływu struktury geologicznej na rozwój wspólnot górniczych i mieszkalnych. W pierwszej fazie rozwoju górnictwa (ok. 1830–1844) w okolicy zaczynają pojawiać się pierwsze roszczenia. Grube pokłady węgla były dostępne na płytkich głębokościach. Z powodu braku połączenia kolejowego zapotrzebowanie na węgiel nie było bardzo duże, a gospodarka wsi koncentrowała się na rolnictwie. W drugiej fazie (1844–1871) pierwsze podziemne kopalnie zaczęły działać na tym obszarze. Umieszczono je w sprzyjających obszarach z cienkim nadkładem. Połączenie z koleją poprawiło także możliwości sprzedaży i warunki życia znacznej części miejscowej ludności pracującej w kopalniach. Trzecia faza wydobycia (1871–1961) przyniosła wciąż rosnące zapotrzebowanie na węgiel, co zaowocowało utworzeniem nowych kopalń węgla na obszarach mniej korzystnych geologicznie (grubszy nadkład, poziomy wodonośne). Od lat trzydziestych do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku wydobycie osiągnęło szczyt, co zbiegło się w czasie z punktem kulminacyjnym urbanistyki i kultury. Firmy zapewniły nowe mieszkania dla górników i ich rodzin. Ostatni etap rozwoju górnictwa (1961–1998) związany jest ze stałym spadkiem produkcji i likwidacją wydobycia. Przyczyną był brak ekonomicznie wydobywalnych zasobów węgla związanych z niekorzystnymi warunkami geologicznymi. Stwierdzamy, że wyniki badań dotyczące konkretnych parametrów geologicznych złóż węgla można wykorzystać do bardziej szczegółowych analiz dotyczących rozwoju urbanistyki.
EN
The study was carried out in the wall of a cliff that formed as a result of erosional cutting in the western foreland of a moraine landform from the Pomeranian and Gardno phases (Upper Plenivistulian, Rowy-Ustka clifs; northern Poland). Individual lithostratigraphic units have been documented: glaciofluvial delta deposlts, Poddąbie Till, lacustrine-glacial Wytowno Formation (consisting of three facies: deltaic, lower diamicton, and upper diamicton), lacustrine deposits of the Orzechowo Formation with a thick peat layer, and aeolian series at the cliff crest. The Wytowno Formation deposits include the following lithologies: medium-grained sands, fine-grained sands, muddy sands, muds, silty clays, clays, varved clays, fine-grained multi-fraction deposits, and tills (Dębina Till). Very high inclination of the strata is the result of glaciodynamic deformation. The deposits were accumulated in a proglacial lake. They are characterized by mud and clay as well as sand and sand-muddy lithofacies. The vastness of the water body is evidenced by a considerable size of the delta, and by massive structures of the clay layers.
EN
The Southern Baltic seabed is mainly composed of marine sediments situated on glacial and fluvioglacial deposits. In the Kołobrzeg region, however, solid rocks are located at the shallow subbottom. In order to determine the exact distribution of the rocks, some analyses of sonar images, underwater photos, sediment samples, seismoacoustic profiles and bathymetric data have been performed. The outcrops of Jurassic sandstones and mudstones have been documented. The geological structure of the area is presented, while the fact that the present seafloor relief is determined by the shallow uneven top surface of the Jurassic rocks is emphasized. The seabed has been classified as rock platform-constrained. The seafloor is a sediment-poor abrasion platform, within which marine sandy sediments are transported, mainly toward offshore, on the firm, stiff or hard surface of glacial deposits and Jurassic solid rocks. This results in a lack of material for the reconstruction of the beach after storms. Many of the commonly used methods for studying the condition and changes of the coast cannot be used in this type of terrain due to the presence of a thin and discontinuous dynamic layer lying on the erosion-resistant rocks of the geomorphologically complex seafloor.
EN
Following the torrential rain and floods that occurred between 1997 and 2010, there has been an emergence of new and previously activated processes related to soil and rock landslides in the Polish Carpathians. In light of the damage incurred by landslides, there is a problem with the thorough diagnosis of the nature of phenomena and thus the development of methods to prevent landslides in the future. This article discusses the problem of surveying landslide areas. It highlights the possibility of using photogrammetric methods for digital imaging, as well as determines the dimensions when estimating the mass of buildings within the area of a landslide, with particular emphasis on the use of an unmanned aerial system (UAS). The described method for obtaining processing images involves a non-metric camera mounted on a UAS. The designed projections centre on individual images and elements of angular orientation and the camera interior. This enables the creation and texturing of a triangulated irregular network (TIN) model. The final result in this work is a digital surface model (DSM) and an orthophotomap. It was found that characteristic land types have been occurring in the landslide substrate with key parameters determining their properties. This enabled the determination of a resistance ground border and provided an opportunity to examine whether a building of known mass may be the main cause of a landslide.
PL
Przedstawiono możliwości trójwymiarowego modelowania wielopokładowego złoża węgla kamiennego z zastosowaniem programu AutoCAD firmy Autodesk. Obiekt badań stanowiło nowo rozpoznawane złoże węgla kamiennego zlokalizowane w SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, dla którego nie opracowano jeszcze jego szczegółowego modelu przestrzennego. Modelowanie oparto na danych z 24 otworów badawczych powierzchniowych zlokalizowanych w obszarze badań i jego sąsiedztwie. Końcowa forma modelu złoża uwzględnia powierzchnie 36 spągów pokładów węgla, nie uwzględniono natomiast ich miąższości jak również rodzaju skał towarzyszących.
EN
The paper presents the possibilities of three–dimensional modeling of a multi–seam coal deposit using the Autodesk Auto-CAD software. The subject of the study was constituted by the newly explored hard coal deposit located in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland) where no detailed dimensional model of the deposit has yet been developed. The modeling was based on data collected from 24 surface exploratory boreholes located in the area of the study and in its vicinity. The final form of the model gives consideration to 36 coal seam floors, while their thickness as well as the type of adjacent rocks have not been incorporated.
PL
W artykule przedstawiono problematykę pomiarów geodezyjnych na terenach osuwiskowych w polskich Karpatach fliszowych. Wykorzystano metody fotogrametrii bliskiego zasięgu do cyfrowego obrazowania oraz określania wymiarów obszaru osuwiskowego za pomocą Bezzałogowych Systemów Latających (BSL). Badania wykonano na osuwisku położonym w miejscowości Węgierka, w gminie Roźwienica, w powiecie jarosławskim oraz na osuwisku położonym w miejscowości Rogi-Folwark w powiecie krośnieńskim. Wyznaczono środki rzutów poszczególnych zdjęć oraz elementy kątowej i wewnętrznej orientacji kamery. Umożliwiło to utworzenie modelu wysokościowego (TIN) osuwisk. Finalnym efektem było otrzymanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT) osuwiska z miejscowości Węgierka i ortofotomapy. Numeryczny Model Pokrycia Terenu osuwiska z oczkiem siatki 0,10 m pozwolił precyzyjnie określić położenie i wymiary budynków na obszarze osuwiska z miejscowości Węgierka. Nalot z kamerą wychyloną o 80° na osuwisku w miejscowości Rogi-Folwark ukazał ponadto miejsca o niskiej wartości kohezji i kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Te obszary są najbardziej narażone na powstawanie w przyszłości dalszych ruchów masowych, powstawanie pęknięć i przesunięcia mas ziemnych. Obliczono dla nich Wskaźnik Bezpieczeństwa FS. Pozwolił on ustalić, w której części osuwiska prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych ruchów masowych ziemi w przyszłości jest większe. Współczynnik bezpieczeństwa oszacowany dla obszarów o niskiej wartości spójności gruntów wyniósł 2,52, a o niskiej wartości kąta tarcia wewnętrznego 6,83. Najbardziej niebezpieczne są strome skarpy dodatkowo podcinane przez potoki - dolna aktywna część osuwiska o współczynniku 2,52. Bezpieczniejsze są środkowe części stoku, które są łagodnie nachylone - górna część osuwiska, Współczynnik bezpieczeństwa tej części wynosi 6,83.
EN
The aticle present the problem of surveying on landslide areas in Polish flysch carpathians. We used close photogrammetry methods to digital imaging and determining area lanndslide dimensions using Unmanned Aerial Systems (UAS). Research were done on landslide located in Węgierka village, in Roźwienica commune, in Jarosław district and on landslide located in RogiFolwark village in Krosno district. Described the method of processing images obtained measuring non-metric camera mounted on UAS. Designed projections centres of individual images and elements of angular orientation and interior camera. This enabled the creation and texturing of Triangular Irregular Network (TIN) models of landslides. The final result was to receive the Digital Surface Model (DSM) and ortophotomap landslide from Węgierka village. Digital Surface Model (DSM) landslide with eyelt mesh 0.10 m with big precision defined localisation and dimensions buildings on landslide from Węgierka village. Flight mission with inclined camera (80°) showed places with low cohesion and angle of internal friction value on landslide from Rogi-Folwark village. This places are the most exposed for further mass movements, fissure formation and ground displacements. For this areas Factor of Safety (FS) was calculated. It allowed to check in which area of landslide probability of new mass movements in the future is bigger.
PL
Znaczącym składnikiem negatywnie wpływającym na zdrowie ludzi w budynkach mieszkalnych, w miejscach pracy czy w wodzie pitnej jest narażenie radiacyjne spowodowane ekspozycją na naturalne izotopy promieniotwórcze poprzez krótkożyciowe produkty rozpadu radonu. Zgodnie z raportem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za rok 2015, ocenia się, że w Polsce narażenie od naturalnych źródeł promieniowania wynosi 73,6% całkowitego narażenia, z czego aż połowa stanowi dawkę pochodzącą od radonu i produktów jego rozpadu. Czyli, z rocznej średniej dawki efektywnej, stanowiącej 3,31 mSv, aż 1,2 mSv pochodzi od radonu. W artykule omówiono wpływ czynników geologicznych na ilość powstającego gazu radonowego w wybranych regionach Polski, metody pomiarowe radonu i monitoring jakości wody do spożycia.
EN
A significant component of the negative impact on human health in residential buildings, in lile workplace or in I he drinking water is the risk of radiation caused by exposure in natural radioactive isotopes by the shortlived decay product of 'radon. According to the report, the President of I he National Atomic Energy Agency for the year 2015 in Poland it is estimated that exposure to natural sources constitutes 73.6% of the total radiation exposure, from which half is coming from radon and radon decay products. That is, with the annual average dose effective such as 3.31 mSv to 1.2 mSv is coming from radon. The article discusses the effect of geological factors on the amount of produced radon gas formed in selected regions Polish, radon measurement methods and monitoring the quality of water for human consumption.
PL
W publikacji przedstawiono przypadek znaczącej deformacji terenu wywołanej podziemną eksploatacją górniczą, który nie znajduje wytłumaczenia w standardowym modelu zachowania się górotworu. Przyczynę powstania tak silnie destrukcyjnych deformacji należy upatrywać w występującej lokalnie specyficznej budowie geologicznej. Deformacje stwierdzone zostały pomiarami geodezyjnymi prowadzonymi na fragmencie sieci obserwacyjnej zlokalizowanej nad polem górniczym. Powiązanie powstałych na powierzchni terenu deformacji z budową geologiczną możliwe było dopiero po przeprowadzeniu szczegółowych badań geofizycznych. Wyniki zarówno pomiarów geodezyjnych, jak i geofizycznych zostały zaprezentowane i opisane w artykule.
EN
This publication presents the case of land deformations with a strong, destructive impact which cannot be explained based on standard, model behaviour of the rock mass, and the land surface under the conditions of the impact of the underground mining exploitation. The reason for this type of deformation in the case described should be sought in a special geological structure which occurs locally. The deformations were found with the use of geodetic surveys, conducted in the section of the observation network located over the mining field. It was possible to connect the deformations on the land surface with the geological structure only after the detailed geophysical research had been conducted. The results of both the geodetic and geophysical measurements are presented and described in this publication.
PL
Artykuł omawia wykorzystanie technologii fotogrametrii cyfrowej do tworzenia modeli przestrzennych mających zastosowanie w geologii i górnictwie. W artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące cyklu technologicznego: od procesu gromadzenia danych, poprzez ich przetwarzanie, do wygenerowania modelu powierzchni. Zaprezentowane zostały również przykłady wykorzystania ww. technologii w górnictwie odkrywkowym oraz w geologii.
EN
The article discusses the use of digital photogrammetry to create spatial models applicable in geology and mining. The article presents basic information on the technology cycle, from data collection, through processing, to generate a surface model. There were also presented examples of the mentioned above technology in surface mining and geology.
EN
Prins Karls Foreland (PKF) is a westernmost island of Svalbard Archipelago belonging to the Southwestern Basement Province. The island consists of low-metamorphic facies probably Neoproterozoic metasediments, divided into two, northern and southern parts. Both parts are characterized by similar geological structures but different stratigraphy. New discoveries presented here result from joint, Norwegian Polar Institute and AGH UST Krakow expeditions in 2013 and 2014. Thorough characteristics of the location and character of a strike-slip fault splitting PKF (the Baklia Fault Zone) is presented here for the first time. To date, one succession has been distinguished in the lithostratigraphy of PKF’s basement. The northern part of the island consists of two groups: the Scotiafjellet Group and Grampianfjella Group (Dallmann et al. 2015). They comprise low-metamorphic metasediments (chlorite zone of greenschist facies), mostly slates, metapsamites and carbonates. Stratigraphic units of the southern part represent slightly higher, biotite metamorphic zone, and have been considered to be conformably underlying Scotiafjellet Group. The uppermost Peachflya Group and Geikiebreen Group (mostly phyllites with metavolcanics and carbonates) are in thrust contact with underlying Ferrierpiggen Group, comprising schistose diamictites. The Ferrierpiggen Group is a tectonic unit stratigraphically discontinuous at top and bottom. Isolated klippe of the Ferrierpiggen Group separated from Scotiafjellet Group by tectonic boundary is present in the northern part of PKF (Harland et al. 1979, 1993). These complexes have undergone the Caledonian metamorphism followed by D 1 deformation producing SE directed folding and thrusts. D 2 deformation was coaxial, but not coplanar with D 1. D 2 deformation occurred probably in Mid-Cenozoic and resulted in refolding and thrusting, followed by formation of a dextral shear zone along Scotiadalen (Morris 1989). D 3 deformation is connected with transtensional formation of the Forlandsundet Graben along NNW-SSE faults finishing the West Spitsbergen Orogeny (WSO) (Manby 1986). Distinct difference in the stratigraphy of southern and northern parts of PKF is apparent. The presence of the fault dividing the island was indicated before (Hjelle et al. 1979), but no single fault has been recognized during detailed mapping later on (Harland et al. 1979, Morris 1982, Manby 1986, Morris 1989). Mapping and structural measurements conducted by the authors in the area of Selvågen led to the discovery of the major fault zone (the Baklia Fault Zone – BFZ) dividing PKF into two terrains. The BKF have N-S trend from Haukebukta in the west coast, through the slopes of Alasdairhornet (where it trapped few hundred meters long slab of the Ferrierpiggen Group rocks), to the southern Scotiadalen. Approaching Selvågen, the fault zone bends slightly to the NNE-SSW. The zone is filled with breccias and mixture of different lithologies with slabs of rocks derived from both limbs of the fault zone. The width of the zone measures approximately 100–250 meters. To the east, it is accompanied by at least three narrow subparallel faults. The age of the BFZ is unknown. A brittle character of deformation may suggest that it is Cenozoic in age. En échelon normal faults with a drop to the north, which associate BFZ may be considered as a Riedel shears R 1 formed at the beginning of a strike-slip movement. Structural measurements on slickensides as kinematic indicators revealed that normal faulting was associated with both, dextral and sinistral shear (not simultaneous). A main movement connected with dextral shearing occurred probably earlier, during late stages of the early Cenozoic crustal shortening. The extended width of the fault zone and the presence of a mixture of rock material from both terranes suggest the significant lateral displacement that might reach tens of kilometers. The BFZ cuts through the boundary faults of the Forlandsundet Graben displacing them sinistrally by approximately one kilometer. This suggests that sinistral movement was probably associated with rejuvenation of the fault during late stages or after the Forlandsundet Graben formation. There are several regional implications of BFZ. The stratigraphic relationship of southern and northern terranes is unclear. The presence of BFZ at the boundary of the Scotiafjellet and Peachflya groups does not exclude their stratigraphic succession but makes it impossible to define. The field observations suggest that BFZ may be Cenozoic in age. It has similar tectonic style and orientation to other strike-slip zones present along western Svalbard coast. Strong tectonic deformation suggests displacement of the northern terrain of PKF by tens of kilometers. Even though southern terrain can be directly correlated with Oscar II Land, more research is needed to correlate more exotic northern terrain of PKF with the basement rocks in the southern parts of Spitsbergen. Ongoing research towards dating and detail structural characterization of this regional fault zone will allow for reconstruction of pre-Tertiary position of this part of Archipelago.
11
Content available remote Minimalizacja możliwości wystąpienia migracji gazu w rejonie przedgórza Karpat
PL
Częstym zjawiskiem występującym w rejonie przedgórza Karpat są pojawiające się ekshalacje gazowe. Ich obecność związana jest z występowaniem wielu płytko zalegających horyzontów gazonośnych obecnych w utworach miocenu autochtonicznego. Dodatkowo efekt ten potęgowany jest skomplikowaną budową geologiczną w tym rejonie. W trakcie wykonywania otworów wiertniczych jednym z ważniejszych warunków jest zapewnienie szczelności w przestrzeniach pierścieniowych pomiędzy kolumnami rur oraz poza nimi. W związku z powyższym, w INiG-PIB wykonane zostały badania laboratoryjne, których celem była ocena wpływu stosowanych cieczy wiertniczych na stopień uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej na kontakcie stwardniały zaczyn cementowy - skała, dla konkretnych warunków geologiczno-technicznych. Efektem finalnym było przeprowadzenie modyfikacji składów cieczy przemywających pod kątem efektywności usuwania osadów filtracyjnych utworzonych przez stosowane płuczki wiertnicze oraz modyfikacja zaczynów cementowych poprzez użycie środków zapobiegających migracji gazu. Podczas realizowanych prac wskazane zostały potencjalne przyczyny migracji gazu z przestrzeni pierścieniowej w wybranych otworach wiertniczych zrealizowanych na przedgórzu Karpat, a następnie podjęto działania mające na celu ograniczenie tego zjawiska.
EN
A frequent phenomenon occurring in the region of the Carpathians Foothills are occurring gas exhalation. Their presence is associated with the occurrence of a number of shallowly buried gas-bearing horizons present in the autochthonous Miocene strata. In addition, this effect is intensified by the complicated geological structure in this area. During the performance boreholes one of the important conditions is to ensure integrity in the annular space between the casings and beyond these. Therefore, the laboratory tests have been carried out in INiG-PIB, designed to assess the impact of drilling fluid on the degree of sealing annular space in hardened cement paste - rock contact, for specific geological and technical conditions. The final effect was to modify the composition of chemical washes in terms of efficiency removal of the filter cake created by the use of drilling muds as well as modification of cement slurries by the use special additives to prevent gas migration. During the ongoing work they have been indicated potential causes of gas migration from the annular space in the selected wellbores performed on the Carpathian Foothills and then measures have been taken to curb this phenomenon.
PL
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest w bardzo skomplikowanych warunkach tektonicznych wynikających z istnienia wieloetapowych procesów geologicznych jakie miały wpływ na obecny układ strukturalny omawianego obszaru. W oparciu o dostępne powierzchniowe dane geologiczne oraz zinterpretowane przekroje opornościowe wykonane na podstawie prac magnetotellurycznych opracowano modele budowy geologicznej otoczenia złoża Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna omawianego obszaru, ograniczona ilość danych geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym głównie danych elektrometrycznych) były elementami znacznie utrudniającymi szczegółową interpretację układu strukturalnego obszaru złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pracy przekroje geologiczne są jedynie pewnym uproszczeniem budowy tego rejonu.
EN
Łodyna oil field is located in a very complex tectonic conditions resulting from the existence of multi-stage geological processes that have an impact on the current structural layout of the talked area. Accumulations of hydrocarbon occur in the five Oligocene sandstone horizons among the menilites beds. Based on the available geological surface data and interpreted resistive cross-sections wrought on the work of magnetotelluric, few geological models were developed. Complex geological structure of this area and the limited amount of geophysical data from borehole (mainly electrometric data) were significantly hindering elements which clearly hampered to elaborate detailed interpretation of the structural system of Łodyna vicinity, which is why the work presented in the geological cross-sections are merely a simplification of the real geological settings.
PL
Istniejące warunki geologiczne i hydrogeologiczne połączone z ponad siedmiowiekową działalnością człowieka doprowadziły do powstaniu wielu dopływów wody do Kopalni Soli „Wieliczka”. Dzięki prowadzonym od wielu lat pracom zabezpieczającym kopalnię udało się opanować nawet katastrofalne wycieki, jakim był np. dopływ z poprzeczni Mina w 1992 r. [1]. Jedną z ostatnio zakończonych prac zabezpieczających było uszczelnienie obudowy szybu Kościuszko przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej (jet grouting).
PL
Omówiono wpływ budowy geologicznej na budowę obiektów podziemnych na przykładzie budowy metra w Warszawie. Scharakteryzowano iły plioceńskie jako jeden z gruntów w podłożu stacji i tuneli szlakowych I i II linii metra. Opisano deformacje glacitektoniczne zaobserwowane podczas drążenia głębokich wykopów fundamentowych oraz wpływ tych deformacji na prace budowlane wybranej stacji II linii metra.
EN
Article describes impact of geological structure on construction of underground structures based on construction of Warsaw underground. Pliocene clay have been characterized as one of soils within foundations of station and mainline tunnels of underground lines I and II. Glaciotectonics deformations noticed when drilling deep foundation excavations and impact of these deformations to construction works at selected station of underground line II have been described.
15
EN
In this article a new neural network based method for automatic classification of ground penetrating radar (GPR) traces is proposed. The presented approach is based on a new representation of GPR signals by polynomials approximation. The coefficients of the polynomial (the feature vector) are neural network inputs for automatic classification of a special kind of geologic structure—a sinkhole. The analysis and results show that the classifier can effectively distinguish sinkholes from other geologic structures.
PL
[...]prezentacja zaawansowania i metod konstrukcji oraz ocena efektywnooeci (stopieñ wykorzystania i koszty) wytworzenia cyfrowych modeli budowy geologicznej. Przyczyniło się to do głębszego, praktycznego wglądu w tę dziedzinę działań europejskich służb geologicznych na etapie, kiedy w Polsce jesteśmy jeszcze przed zasadniczymi decyzjami dotyczącymi inwestycji w rozwój takich modeli w skali kraju. Po dwóch latach od tego spotkania zainicjowane zostały istotne działania w celu realizacji programu cyfryzacji budowy geologicznej Polski. Rozwój cyfrowej kartografii wgłębnej, sformułowany w strategii Głębokich Badań Geologicznych na lata 2008–2015, ogłoszonej przez Ministerstwo Środowiska (Jarosiński & Warias, 2008) przewiduje, że „Poziom rozwoju technologii komputerowej oraz rynek odbiorców, uzasadnia konieczność rozwinięcia tych działań modeli cyfrowych] na dużą skalę.[...]
PL
Przedstawiono budowę geologiczną i warunki geotechniczne wraz z parametrami geotechnicznymi wykorzystywanymi do obliczeń posadowienia tunelu. Szczególną uwagę zwrócono na zakład separacji, w którym następuje oczyszczenie zawiesiny bentonitowej wykorzystywanej w czasie drążenia tunelu. Omówiono wyniki obserwacji podczas drążenia tunelu, dotyczące rzeczywistej różnorodności uwarstwienia gruntów oraz zawartości frakcji kamienistych, otoczaków, a nawet głazów. Podkreślono prawidłowość wyboru tarczy z płuczkowym systemem transportu urobku.
EN
Geological structure as well as geotechnical conditions together with values of geotechnical parameters assumed for foundation of tunnels are presented. Particular attention was paid to separation plant in which cleaning of bentonite suspension used for boring the tunnel takes place. Observations made during the boring process showing the factual variety of soil layers, especially occurrence of stone fractions, cobbles and even boulders appeared to be very useful. It was pointed out that the TBM cutting shield with slurry transportation system of excavated soil was a good choice.
EN
When investigating heterogeneous media such as composite materials or geological structures, it is convenient to replace them by macroscopic equivalent media, which simplifies computations a lot. In the paper, we look for the equivalent macroscopic model for describing seismic wave propagation and transient heat transfers in thermoelastic periodic geological structures made of rock or soil. We follow the route described in Auriault (2012), to investigating thermoelastic composite media. We use the method of multi-scale asymptotic expansions. By estimating the dimensionless numbers in the momentum and energy balances, we show that an equivalent macroscopic model exists for descri-ing seismic waves at very low frequencies only. The model then shows a damping which is due to thermal resonance at the heterogeneity scale. At higher frequencies, such an equivalent macroscopic model does not exist. Macroscopic models for describing transient heat transfers do not exist.
EN
Vistula River is the second largest river in the Baltic Sea catchment area. Its delta is located at the Gulf of Gdańsk region and has been formed during the last ca. 13500 yr. The Dead Vistula is the oldest historically documented, and also the westernmost channel of the delta, drained water directly into the sea. The aim of the study was to reconstruct the development of the Dead Vistula outlet area during the late Holocene. At the end of the Atlantic period marine transgression reached the farthest range on the investigated area. During the next ca. 3000 yr. the embayment was filled by marine sand. The preserved dune ridges indicate earlier shoreline position. The oldest of them stabilized, acc. to OSL dating, between 3950 and 3150 yr. BP and are oriented WSW-ENE. The orientation of the dune ridges lying further to the north, changes gradually to WNW-ESE. The next generation of dunes stabilized between 2760-2380yr. BP. Vistula outlet in this place was created between 3000-2500 yr. and in that time the process of outlet cone forming was started. Orientation of the younger dune ridges, stabilized between 2220 and 1505 yr. BP, are in close connection with the development of the area. The process had not been steady in time. Two periods of accretion was sepa¬rated by stagnation time. The total amount of the material accumulated during both stages of development was ca. 178 mln. m3. The numerous ofpreserved historical bathymetric plans were very helpful for reconstruction ofthe outlet cone development during the second stage. The extension of the cone ended in the year 1840, when the new mouth has been formed. Since that time, as a result of the lack of clastic material supplying the cone earlier, marine erosion increases.
PL
Z perspektywy około 90 lat przedstawiono próbę scharakteryzowania badań geologicznych w okresie międzywojennym na Górnym Śląsku. Podkreślono rolę i znaczenie, pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego, a szczególnie Stanisława Doktorowicza-Hrebnickiego i Stefana Czarnockiego, w poznaniu oraz tekstowym i kartograficznym przedstawieniu skomplikowanej budowy geologicznej tego regionu.
EN
From the perspective of about 90 years a trial of characteristics of geological investigations in the period between the two World Wars in Upper Silesia was presented. The role and significance of workers of the State Geological Institute, and especially Doktorowicz-Hrebnicki and Stefan Czarnocki, in the recognition as well as text and cartographic presentation of the complicated geological structure of this region were emphasized.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.