Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  simulation test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents selected results of strength simulation tests of the load-bearing structure and coupling-buffer devices of a third-generation rail-road tractor built from the CLAAS ARION 610 agricultural tractor. Tests for the extraordinary load resistance of components of the front and rear train system were carried out in the aspect of the ability to absorb longitudinal loads and shocks in extreme conditions of tractor operation on the track. It has been shown that the tested components of coupler-buffer devices meet the strength requirements at assumed extreme loads (300 kN compression, 150 kN tensile), and after introducing a modernized front axle support they can withstand a compressive strength of up to 370 kN. The second part of the article will be published in the next issue of the quarterly journal Rail Vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane wyniki symulacyjnych badań wytrzymałości struktury nośnej urządzeń pociągowo-zderznych ciągnika szynowo-drogowego trzeciej generacji zbudowanego na bazie ciągnika rolniczego CLAAS ARION 610. Przeprowadzono badania wytrzymałości na obciążenia nadzwyczajne części składowych przedniego i tylnego układu pociągowego w aspekcie zdolności konstrukcji do przejmowania obciążeń wzdłużnych w ekstremalnych warunkach pracy ciągnika na torze. Wykazano, że badane elementy składowe urządzeń pociągowo-zderznych spełniają wymagania wytrzymałościowe przy założonych obciążeniach nadzwyczajnych (ściskanie 300 kN, rozciąganie 150 kN), a po wprowadzeniu zmodernizowanego wspornika przedniej osi osiągają wytrzymałość na ściskanie do 370 kN. Druga część artykułu zostanie opublikowana w kolejnym numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
EN
In the first part of the article published in Rail Vehicles No. 2/2020, selected results of simulation tests of the strength of the front part of the supporting structure of the CLAAS ARION 610 tractor were presented. That part was mostly focused on the strength analysis of the front axle bracket, which is the basic factory supporting element of the front part of the tractor. The second part of the article presents the results of strength tests of the tractor's rear support structure, where all the elementary components of the additional tractor equipment were made in the Łukasiewicz Research Network - IPS “TABOR”, load-bearing frame, a buffer beam and a drawbar. The buffer beam and the drawbar are also accessories of the front supporting structure and they are subjected to the same load conditions with horizontal forces as in the rear pull-buffer system. The first part of the article was published in the previous issue of the Rail Vehicles quarterly journal.
PL
W pierwszej części artykułu opublikowanego w Pojazdach Szynowych nr 2/2020 zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych wytrzymałości przedniej części struktury nośnej ciągnika CLAAS ARION 610. Najwięcej uwagi poświęcono analizie wytrzymałości wspornika przedniej osi, który jest podstawowym fabrycznym elementem nośnym przedniej części ciągnika. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań wytrzymałości tylnej struktury nośnej ciągnika, gdzie wszystkie części składowe stanowią dodatkowe wyposażenie ciągnika wykonane w Sieci Badawczej Łukasiewicz – IPS „TABOR”, złożone ze skrzyni nośnej, belki zderzakowej oraz haka pociągowego. Belka zderzakowa oraz hak pociągowy stanowią również wyposażenie przedniej struktury nośnej i są one poddane tym samym warunkom obciążeń siłami poziomymi jak w tylnym układzie pociągowo-zderznym. Część pierwsza artykułu została opublikowana w poprzednim numerze kwartalnika Pojazdy Szynowe.
PL
Liczba samochodów dostawczych na drogach, zarówno miejskich, jak i pozamiejskich, jest bardo duża. Pojazdy tego typu wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Ważne jest, aby ich układy hamulcowe były skuteczne i bezawaryjne. Jednym z największych zagrożeń dla poprawnego działania hamulców jest wysoka temperatura, która doprowadzić może do zjawiska fadingu. Niniejsza praca przedstawia badania symulacyjne procesu hamowania pojazdu dostawczego z różnych prędkości początkowych, możliwych do uzyskania na drogach różnej kategorii. W pracy przedstawiono wyniki pomiaru temperatur tarczy i klocka hamulcowego zarówno w trakcie hamowania, jak i bezpośrednio po nim.
EN
The number of delivery vans on roads, both urban and non-urban, is very large. Vehicles of this type are used in many industries. It is therefore important that their braking systems are effective and failure-free. One of the biggest threats to the correct operation of the brakes is high temperature, which may lead to the phenomenon of fading. This paper presents simulation studies of the braking process of a delivery vehicle from various initial speeds, possible to obtain on roads of different categories. The results of the temperature measurement of the disc and the brake pad are presented during braking and immediately after it.
PL
W artykule dokonano porównania właściwości wybranych typów zabezpieczeń upływowych dostępnych na polskim rynku i stosowanych w polskim górnictwie. Do określenia ogólnych właściwości poszczególnych typów układów zabezpieczeń upływowych posłużono się ich uproszczonymi schematami zastępczymi. Wykorzystano również dostępne dane katalogowe poszczególnych zabezpieczeń upływowych i skonfrontowano je z wymaganiami obowiązujących norm górniczych.
EN
A comparison of properties of selected types of leakage protections, which are available on the Polish market and used in the Polish mining, was made in the article. Simplified equivalent circuit diagrams were used to determine the general properties of different types of leakage protection systems. There were also used available data sheets for each leakage protection and these data sheets were compared with the requirements of the applicable mining standards.
PL
W artykule zawarto analizę pracy zabezpieczeń upływowych opartych na stałym prądzie pomocniczym pracujących w układzie omomierza równoległego. Zaproponowano również schemat uproszczonego modelu omawianego zabezpieczenia, na podstawie którego przeprowadzono badania symulacyjne. W artykule skupiono się przede wszystkim na badaniach symulacyjnych mających określić przydatność badanego typu zabezpieczeń upływowych w odniesieniu do możliwości spełnienia wymagań norm górniczych.
EN
This article includes analysis of leakage protection operating in arrangement of parallel-connected ohmmeter based on direct auxiliary current. There was also proposed a simplified diagram of this kind of leakage protection, on the basis of which the simulation tests have been carried out. The article focuses primarily on the simulation studies to determine the suitability of this type of leakage protection with regard to the ability to meet the requirements of the mining standards.
PL
W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych do modelowania przebiegu procesów zachodzących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych. Opisano podstawowe zasady tworzenia takich modeli. Wyniki uzyskane z tego typu badań symulacyjnych można z powodzeniem wykorzystać do weryfikacji poprawności już obecnie stosowanych algorytmów, jak i do dokładnego testowania nowych metod przeznaczonych dla układów automatyki elektroenergetycznej, co zostało zilustrowane na przykładzie testów nowego szybkiego algorytmu zabezpieczenia linii dwutorowej.
EN
This article presents methods of evaluation of power automation systems, with particular emphasis on computer simulation methods to model processes occurring in real power grids. The rules for creating and using such models have been described. The results obtained from this type of simulation research can be successfully used to verify the correctness of already used algorithms, as well as to evaluate new methods for power automation systems, which was illustrated in the example of testing a new, fast protection algorithm to parallel transmission line.
PL
W artykule przedstawiono postępowanie umożliwiające obliczenie emisji wzdłuż układu komunikacyjnego. Parametry wejściowe do modelu emisji otrzymano z mikroskopowego modelu ruchu potoku pojazdów. Symulacje ruchu pojazdów wykonano w pakiecie Vissim. Bilansowanie emisji w układzie przeprowadzono dyskretyzując odcinki drogowe na segmenty o stałej długości. Zamieszczono przykładowe wyniki modelowania obejmujące analizę zmiany emisji wzdłuż poszczególnych pasów ruchu na wlotach skrzyżowania, na którym przepływ potoku pojazdów jest sterowany przez sygnalizację świetlną.
EN
In the paper the procedure for car exhaust emission calculation along the road network has been presented. Input parameters for an emission model were obtained from the microscopic traffic flow model. Traffic simulations have been performed in Vissim software. To analyse emission in a road sections whole network has been discretized into fixed length segments. The examples of traffic flow emission modelling for selected lanes at intersection where the traffic flow is controlled by traffic lights are also presented.
PL
Opisano budowę i zasady funkcjonowania prototypu nowego rodzaju przepływowej maszyny energetycznej z tłokami wirującymi w przestrzeniach toroidalnych. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i doświadczalnych oporów przepływu cieczy w zaprezentowanym prototypie urządzenia. Dokonano oceny porównawczej wyników badań symulacyjnych i doświadczalnych z zastosowaniem rachunku korelacyjnego i całkowego.
EN
Described are the construction and principles of operation of a prototype energy converting machine, a flow machine with pistons rotating in toroidal spaces. The results of simulation and experimental tests of liquid flow resistance in the presented prototype machine are compared, with the assessment making use of correlation and integral calculus.
PL
W ramach Projektu badawczego własnego N N509 568439 wykonano rozległe prace naukowo badawcze dotyczące problematyki automatycznego kierowania samochodem w sytuacjach zagrażających wypadkiem drogowym z powodu nagle pojawiającej się przeszkody. W badaniach symulacyjnych jako wirtualny obiekt sterowania wykorzystano autorski, rozbudowany (wielomasowy, 3D, nieliniowy) model samochodu ciężarowego średniej ładowności, gruntownie zweryfikowany w badaniach drogowych i stanowiskowych. Opracowanie sterownika aktywnego układu kierowniczego wymagało przeprowadzenia szeregu badań obiektu sterowania w układzie otwartym w różnych warunkach drogowych i eksploatacyjnych. Badania te pozwoliły ustalić scenariusze utraty stateczności oraz określić wartości krytyczne parametrów ruchu, przy których występowała niestateczność pojazdu. Artykuł przedstawia część wyników badań dotyczących samochodu nieobciążonego. Wyniki badań zwracają uwagę na złożone własności jezdne obiektu badań.
EN
An extensive research and development work related to the problem of automatic vehicle steering control in traffic emergency situations caused by a suddenly emerging obstacle has been done within the research project N N509 568439. Simulation tests were carried out using as the virtual steering object an original, thoroughly and completely verified in road and bench tests and complex (multi-mass, 3D, nonlinear) model of a medium-duty truck. Development of a controller of the active steering system required carrying out many tests of the steering object in the open-loop system, in various road and operating conditions. These tests enabled to establish scenarios of the loss of motion stability and to determine critical values of parameters at which the vehicle instability occurs. The paper presents only a part of the obtained test results which relate to the non-loaded vehicle. The results point at the complexity of driving properties of the tested object.
EN
Results of two physical simulations of motor vehicle collisions in road traffic have been presented, where the front of one vehicle hit a side of the other vehicle close to the front axle of the latter. The traces left on the road surface and on the vehicles in result of the collisions made it possible to carry out several simulations of the collisions under consideration with the use of the V-SIM program. Three possible versions of the course of the collisions, consistent with the traces left at the accident site, have been shown. For two versions of the collision, the pre-impact vehicle velocities were assumed as identical with those actually applied during the experiments; for the third version, they were calculated from the traces left. The vehicle velocity values thus determined were compared with the values of the actual velocities recorded during the experiments. The sources of, and reasons for, the possible errors made by the experts when carrying out the simulations of real vehicle collisions have been indicated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki dwóch fizycznych symulacji zderzeń samochodów w ruchu polegających na uderzeniu przodem samochodu w bok drugiego pojazdu, w okolice osi przedniej. Ślady powstałe na jezdni i na pojazdach w wyniku zderzenia umożliwiły przeprowadzenie kilku symulacji przebiegu rozważanych zderzeń z wykorzystaniem programu V-SIM. Pokazano trzy możliwe wersje przebiegu zderzeń samochodów, zgodne ze śladami pozostawionymi na miejscu zderzenia. Dla dwóch wersji zderzenia przyjęto prędkości pojazdów przed zderzeniem identyczne jak podczas eksperymentu, a dla jednej wersji zostały one wyznaczone na podstawie powstałych śladów. Wyznaczone w tej wersji wartości prędkości samochodów porównano z prędkościami samochodów w czasie eksperymentu badawczego. Wskazano źródła i przyczyny możliwych błędów popełnianych przez rzeczoznawców w czasie prowadzenia symulacji rzeczywistych zderzeń samochodów.
EN
This paper describes the engineering design for a facility to test the performance of gearboxes and drive axles. Power transmission units are much more frequently tested on test rigs than in motor vehicles. The rig testing of such devices constitutes a very complex area because of the diversity of functions performed by individual components and their parts in the power transmission systems of motor vehicles and construction machinery. In the simulation tests carried out on simulation test rigs, the conditions of testing of individual units should match the expected conditions of operation for such units as much as possible. The test rigs used for this purpose are very complicated and expensive, but the results of rig tests are more reliable and accurate than they would be if other test methods were employed. The rig tests described here reflect the impact of anticipated service loads on the endurance of the unit under test.
PL
W artykule scharakteryzowano materiał magnetyczny nowej generacji - neodym, dzięki któremu możliwe jest budowanie nowatorskich przekładni magnetycznych. Zaproponowano klasyfikację przekładni magnetycznych i elektromagnetycznych. Pokazano koncepcję indukcyjnego przemiennika momentu. Zaprezentowano wynik badań symulacyjnych potwierdzających poprawność koncepcji. Omówiono dalsze kierunki badań.
EN
Magnetic material of new generation - neodym, making building the innovative magnetic gears possible, is characterized. Classification of magnetic and electromagnetic gears is suggested. The concept of inductive torque transducer is presented. The result of simulation tests confirming the correctness of the concept is given. Further trends of testing are discussed.
Logistyka
|
2014
|
nr 3
5069--5077
PL
Praca zawiera wyniki badań wpływu wstawki hamulcowej na powstawanie korugacji koła pojazdów szynowych. Praca dotyczy problemu zjawisk kontaktowych wywołanych tarciem zwrotnym. W praktyce ten rodzaj zużycia występuje na powierzchni ciernej kół zestawów kołowych pojazdów szynowych jako równomiernie rozłożone wzniesienia i wgłębienia – określane jako zużycie korrugacyjne. Autor w swoich badaniach, dotyczących rozwiązania tego złożonego problemu, przeprowadził badania statystyczne, numeryczną symulację komputerową, badania stanowiskowe oraz badania eksploatacyjne na obiekcie rzeczywistym. Praca zawiera wyniki badań tribologicznych przeprowadzonych na bezwładnościowym stanowisku, w odniesieniu do materiałów żeliwnych i spieku. W badaniach uwzględniono wpływ charakterystyk współczynnika tarcia na powstawanie zużycia korrugacyjnego. Zużyciu korrugacyjnemu towarzyszy zjawisko wywołane tarciem zwrotnym typu przyleganie – poślizg. W literaturze spotyka się nazwy tego zużycia określane jako zjawiska kontaktowe typu stick-slip.
EN
The paper presents the results of influence research of some types of brake-shoe insert on the corrugation of rail vehicles wheel sets. In the paper the contact phenomena caused by reverse friction are discussed. In practice this type of wear is found on the frictional surface of rail vehicle wheel sets in the form of bumps and hollows uniformly distributed, called corrugations wear. To solve this complex problem, the author has done the statistics, computer simulation, bench tests as well as in-service tests on a real object. The work contains the results of tribological tests carried out on an inertia with respect to the materials of iron and sinter. The effect of friction coefficient characteristics on how the initiation of corrugation has been included. This wear is followed by reverse friction caused stick-slip. In literature this wear is often referred as contact stick-slip effect.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie eksperymentalnej i symulacyjnej analizy modalnej stanowiska VIBstand. W pracy przedstawiono dokładne wyniki badań symulacyjnych oraz skrótowo wyniki badań eksperymentalnych w celu porównania wyników. Dokładne wyniki badań eksperymentalnych przedstawione zostały w części pierwszej artykułu (Analiza modalna konstrukcji stanowiska badawczego dynamiki małogabarytowych wirników przy wykorzystaniu wzbudników. Część pierwsza – badania symulacyjne). Badania eksperymentalne przeprowadzone zostały za pomocą wzbudników drgań. Symulacyjna analiza modalna przeprowadzona została w programie Abaqus. Wykonana została optymalizacja siatki, dostrajanie modelu numerycznego oraz porównanie wyników symulacyjnej i eksperymentalnej analizy modalnej.
EN
The purpose of this article was to present the experimental and simulation modal analysis of VIBstand test rig. The paper presents detailed simulation results and summarizes the results of the experimental studies to compare the results. Accurate experimental results was presented in the first part of the article (Modal analysis of the construction of the test rig using vibration exciter. Part one – experimental study). Experimental studies were conducted using vibration exciter. Simulation studies was done in Abaqus. There was shown the grid optimization, tuning of the numerical model and comparison between the experimental and computational modal analysis.
15
Content available remote Programowanie obiektowe w modelowaniu układów napędowych w energetyce
PL
Artykuł przedstawia doświadczenia autora wynikające z wykorzystywania różnych technologii informatycznych w komputerowej symulacji obiektów elektromechanicznych. W opracowaniu opisane zostaną stosowane narzędzia służące nie tylko do obliczeń symulacyjnych przebiegów dynamicznych takich układów, ale także dające możliwość prezentacji wyników w postaci automatycznie generowanych stron internetowych zawierających informacje w postaci bazy danych bądź animacji.
EN
The article presents the author's experience of using different technologies in computer simulation of electromechanical objects. The paper will describe tools used not only to the calculations of dynamic simulation runs of such systems, but also for the possibility of presenting the results in the form of automatically generated web pages that contain information in a database or animation.
PL
W pracy podjęto próbę ocenienia efektywności sterowania gazodynamicznego pociskiem rakietowym Feniks wskutek wypływu ze zbiornika strumienia sprężonego gazu poprzez otwory umieszczone na korpusie pocisku w pobliżu jego środka masy. Wykorzystując opracowany program symulacji komputerowej dynamiki lotu pocisku rakietowego w warunkach normalnych dokonano kompleksowej analizy wpływu typu sterowania, długości trwania sterowania i chwili włączenia sterowania na właściwości dynamiczne rakiety Feniks jako bryły sztywnej oraz na rozmiar uzyskiwanej strefy osiągalności.
EN
In the paper the simulation research of possibility of gas-dynamic control of rocket Feniks is presented. Control jets are small orifices in center of gravity and sides of the object to be controlled, through which gas can be ejected. Numerical calculation was based on the mathematical model of three-dimension flight of jets control rocket projectile in the normal condition.
PL
W artykule przedstawiono opis obiektu (silosu zbożowego), dla którego przeprowadzono symulację wybuchu pyłu zbożowego, poprzedzoną weryfikacją zgodności konstrukcji z odpowiednimi normami europejskimi (eurokodami). W ramach sprawdzenia opracowano model obliczeniowy i przeprowadzono analizę komputerową MES w aspekcie wytrzymałości i stateczności elementów konstrukcji silosu. Zwrócono również uwagę na występujące w silosach zbożowych niebezpieczeństwo wybuchów pyłów oraz na stosowane środki techniczne ochrony przeciwwybuchowej - główną uwagę skupiono na środkach odciążających wybuch i na zasadzie ich działania.
EN
This paper presents a description of the object (grain silo), for which the simulation of grain dust explosion was carried out, preceded by verification of compliance of the construction with the relevant European standards (eurocodes). As a check, a computational model was elaborated and finit element analysis computed in terms of durability and structural stability of the silo. Attention was also drawn to the occurrence of grain dust explosions in grain silos and to the technical measures for explosion protection - the main interest was focused on relief measures and the principle of their actions.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych w badaniach symulacyjnych układów elektromechanicznych. Badania symulacyjne jako bezpieczne i tańsze niż badania eksperymentalne pozwalają przewidzieć, już w fazie projektowania, działanie i zachowanie się złożonych układów elektromechanicznych w trudnych warunkach eksploatacji. W artykule przedstawiono sposób budowy aplikacji oparty na obiektowym sposobie programowania, bazujący na wieloletnim doświadczeniu autorów w stosowaniu różnorodnych narzędzi informatycznych w obliczeniach symulacyjnych oraz wybrane rezultaty obliczeń symulacyjnych.
EN
This article presents the use of modern tools in simulation of electromechanical systems. The simulation studies as safe and cheaper than experimental testing, permit provide already in the design phase the operation and behavior of complex electromechanical systems in difficult operating conditions. This article, based on the authors many years of experience in the use of various tools in the calculation of simulation, demonstrates how to build applications based on object-oriented programming method and presents some example results of these calculations
EN
This paper presents results of simulation researches of changes in technical condition of vehicle hydropneumatic suspension (changes of pressure nitrogen in hydropneumatic sphere which causes changes in gas spring and dumper characteristics). The static load of vehicle has been changed too. The input harmonic signal was used and changes of magnitude for higher range harmonics were analyzed.
PL
W pracy przedstawiono wynik badań symulacyjnych dla zmian stanu technicznego zawieszenia hydropneumatycznego (obniżenie wartości ciśnienia azotu w sferze zawieszenia hydropneumatycznego powodującą zmiany w charakterystykach sprężyny gazowej i tłumienia kolumny hydropneumatycznej). W badaniach uwzględniono również zamianę obciążenia pojazdu. Zastosowano wymuszenie harmoniczne i analizowano wartości harmonicznych wyższego rzędu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych systemu kierowania ogniem dla małokalibrowej artylerii przeciwlotniczej z celownikiem tachometrycznym z zależnym pomiarem prędkości kątowej celu i elementami korekcyjnymi w przeliczniku i układzie napędowym. Symulację przeprowadzono dla systemu pracującego w warunkach dynamicznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.