Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 265

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Analytical modelling of water sheet-and-tube Photovoltaic Thermal Collector
EN
This paper deals with analytical modelling of water sheet-and-tube photovoltaic thermal collector. The presented design will be integrated on PV modules of existing small photovoltaic system in Brestanica, Slovenia. Analysis of electrical and thermal performances for design of photovoltaic thermal module will be presented. The results show that the use of the installed water sheet-and-tube collector improves the electrical efficiency by 4%, while annually produce 1103 kWh of thermal energy with an average thermal efficiency of 68.86%. Furthermore, the cooling of photovoltaic system contributes to increasing the life time of photovoltaic system.
PL
Artykuł dotyczy modelowania analitycznego wodnego płytowo-rurowego fotowoltaicznego kolektora termicznego.. Prezentowany projekt zostanie zintegrowany z modułami fotowoltaicznymi istniejącego małego systemu fotowoltaicznego w Brestanicy w Słowenii. Przedstawiona zostanie analiza parametrów elektrycznych i cieplnych do projektowania fotowoltaicznego modułu termicznego. Wyniki pokazują, że zastosowanie zainstalowanego kolektora rurowo-rurowego poprawia sprawność elektryczną o 4%, a rocznie wytwarza 1103 kWh energii cieplnej przy średniej wydajności cieplnej 68,86%. Ponadto chłodzenie układu fotowoltaicznego przyczynia się do zwiększenia jego żywotności.
PL
Ten, kto wymyśli łatwy i tani sposób na magazynowanie energii, choćby cieplnej, będzie miał zapewnioną sławę oraz bogactwo. Jak na razie wciąż trwają poszukiwania „optimum" w tym zakresie i oczywiście prowadzone są w różnych kierunkach. Niektóre z dostępnych możliwości magazynowania energii postaram się przybliżyć w krótkim cyklu artykułów.
3
Content available Kogeneracja, czyli tania energia i czyste powietrze
PL
Kogeneracja - jednoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej - może być szansą dla wielu miast na efektywną walkę z zanieczyszczeniem powietrza i ekonomiczne wsparcie zakładów ciepłowniczych w dobie coraz bardziej rygorystycznej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
PL
Wydaje się, że magazyny ciepła są brakującym ogniwem w miejskich systemach ciepłowniczych, które pozwoli na wykorzystanie energii słonecznej w ciepłownictwie miejskim na dużą skalę. Jakie są dziś dostępne technologie magazynowania ciepła? I jakie są możliwości ich integracji z dużymi systemami ciepłowniczymi?
PL
Magazynowanie energii cieplnej w materiałach PCM jest obiecującą technologią opartą na zasadzie pochłaniania (a następnie uwalniania) dużych ilości energii w stałej, określonej temperaturze, zwanej temperaturą przemiany fazowej. W poprzednim naszym artykule na temat PCM, w numerze 12/2019-1/2020, przedstawione zostały przykładowe kierunki badań oraz zastosowanie w obiegach pośredniczących systemów klimatyzacyjnych. W niniejszym tekście przytoczymy możliwości zastosowania materiałów PCM o temperaturze przemiany fazowej w zakresie od -20 C do 5 C.
EN
The article analyzes in which climatic zones the use of waste heat from data centers as a source of urban district heating would be the most efficient. The assessment methodology was based on a comparison of heat energy generated by servers with the demand for heating power in different climate zones. The analyzes carried out showed that the most appropriate climate zones for reusing waste heat from data centers are subpolar oceanic climate, cold dessert climate and cold semi-arid climate.
PL
Wykorzystanie ciepła odpadowego z centrów danych w różnych strefach klimatycznych. W artykule przeanalizowano, w których strefach klimatycznych wykorzystanie energii odpadowej z centrów danych jako źródła ciepła do ogrzewania powierzchni mieszkalnych byłoby najbardziej efektywne. Metodologię oceny oparto na porównaniu energii cieplnej generowanej przez serwery z zapotrzebowaniem na moc grzewczą w różnych strefach klimatycznych. Przeprowadzone analizy wykazały, że najbardziej odpowiednie strefy klimatyczne dla wykorzystywania energii odpadowej z centrów danych to subpolarny klimat oceaniczny, zimny klimat pustynny i zimny klimat półpustynny.
PL
Inwestorzy zainteresowani produkcją własnej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej dążą do jak największej samodzielności. Wyzwaniem dla świadomego inwestora jest zasilanie swoją energią urządzeń grzewczych, takich jak pompy ciepła czy elektryczne ogrzewanie podłogowe, podgrzewacze ciepłej wody lub kotły elektryczne. Jak to zrobić, skoro najwyższa produkcja energii elektrycznej z instalacji PV ma miejsce wtedy, kiedy ogrzewanie zupełnie nie jest potrzebne?
PL
Popularność instalacji fotowoltaicznych, napędzana przez rosnącą dostępność tych rozwiązań i wspierające je programy rządowe, przyczynia się także do dużego zainteresowania rozwiązaniami ogrzewczymi korzystającymi z energii elektrycznej. Inwestorów przekonuje możliwość optymalizacji kosztów oraz „czystość” prądu pochodzącego z energii słonecznej, a nie ze spalania węgla. Dobra passa dotyczy m.in. elektrycznego ogrzewania podłogowego.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z wykorzystaniem układu micro-CHP. Analizie poddano możliwość zastosowania układu mikrokogeneracji w obiektach mieszkalnych na podstawie przykładowego budynku wielorodzinnego. Zaproponowano metodologię doboru jednostki kogeneracyjnej z uwzględnieniem ograniczeń związanych z jej wykorzystaniem, przeprowadzono też symulację zużycia energii w budynku.
EN
The article presents the basic issues related to combined production of electricity and heat using the micro-CHP system. The publication is considering the possibility of using a micro-cogeneration system in buildings residential and analysis for an example of a multi-family building. The methodology for selecting a cogeneration unit from taking into account restrictions related to the use and conducted simulation of energy use in the building.
PL
Na przemian zapowiadane i odwoływane są podwyżki cen energii elektrycznej. Dotyczy to również energii cieplnej. Samorządy muszą liczyć się z większymi kosztami funkcjonowania. Niezbędne jest zabezpieczenie dostaw energii. Bez rozproszenia jej źródeł i zwiększenia samodzielności energetycznej samorządów problemów może być sporo.
PL
Jakość powietrza w domu ma znaczący wpływ na dobre samopoczucie. Powietrze o dobrej jakości oznacza zrównoważony stosunek tlenu, wilgotności i temperatury. Ponadto powietrze musi być czyste i zdolne do cyrkulacji.
PL
Jak można transportować energię cieplną? Odpowiedź wydaje się prosta – rurociągiem przy użyciu wody o wysokiej temperaturze. A co w przypadku, gdy poprowadzenie rurociągu jest nieopłacalne lub niemożliwe ze względu na strukturę własnościową gruntów? Odbiorca końcowy skazany jest na wytworzenie energii cieplnej we własnym zakresie w małej kotłowni. Takie rozwiązanie funkcjonowało w społeczeństwie przez wiele lat, jednak problemem zainteresowali się inżynierowie z firmy Enetech. Obecnie dzięki ich pracy dostępna jest nowa technologia magazynowania i transportu ciepła: zbiornik ciepła wypełniony materiałem zmiennofazowym przewożony z wykorzystaniem infrastruktury drogowej! Działania firmy Enetech przyczyniają się do zmiany myślenia o sposobie transportu ciepła, a także stwarzają nowe rozwiązania dla problemów w obszarze ciepłownictwa, takich jak awarie sieci, czy poszerzanie portfolio odbiorców.
PL
W artykule przedstawiono ciepło spalania, wartość opałową oraz skład pierwiastkowy osadów ściekowych na kolejnych etapach przeróbki w oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku. Osad ściekowy jest cennym źródłem energii. Średnia wartość ciepła spalania (HHV) osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Gdańsku wynosi 14-15 MJ/kg dla osadów przefermentowanych i 17,5 MJ/kg dla osadów przed fermentacją. Niestety wysoka ich wilgotność, obniża wartość opałową i utrudnia skuteczne odzyskiwanie energii z osadów. Pomimo około 70% wilgotności, osady są spalane w złożu fluidalnym w instalacji ITPO w oczyszczalni. Termiczna utylizacja przebiega w temperaturze 850-870° odbywa się autotermicznie. Gospodarka osadowa, obejmująca fermentację w ZKF wraz z produkcją biogazu i wykorzystanie metanu w systemie produkcji energii elektrycznej i ciepła, suszenie, spalanie w piecu fluidalnym i ostatecznie, odzyskiwanie ciepła z gazów spalinowych, generuje dodatni bilans energetyczny. Stwarza to możliwość wykorzystania energii elektrycznej oraz cieplnej w procesach oczyszczania ścieków i pełnego zamknięcia bilansu produkowanej i zużywanej energii w całej oczyszczalni. W oczyszczalni ścieków "Wschód" w Gdańsku obieg energetyczny nie jest jeszcze zamknięty. Konieczne jest intensyfikacja produkcji energii elektrycznej lub/i zmniejszenie jej zużycia w procesach oczyszczania ścieków. Najwięcej energii pozyskiwane jest z elektrowni biogazowej. Wartość opałowa biogazu z osadów w Gdańsku wynosi 21,34 MJ/Nm3. Pozwala to uznać osady ściekowe za bardzo wydajne źródło energii. Ilość wytworzonej energii cieplnej (SPE i ITPO) jest znacznie wyższa niż potrzeby oczyszczalni. Produkcja energii elektrycznej netto w systemie SPE, po odjęciu energii zużytej przez instalację ITPO, zapewnia około 68% całkowitego zużycia energii w oczyszczalni ścieków. Instalacja termicznej konwersji osadów ściekowych, która działa w Gdańsku, spełnia wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego (IPPC DYREKTYWA 2008/1/WE) o zintegrowanym zapobieganiu zanieczyszczeniom i ich kontroli. Monospalarnia pozwala na wykorzystanie całej ilości wytworzonego osadu. Pomimo dużej zawartości wody w osadzie, co zmniejsza jego potencjał energetyczny, proces spalania nie wymaga dodatkowego paliwa (poza fazą rozruchu lub stanem utrzymywania gotowości). Obecnie nie ma alternatywy dla termicznego wykorzystania osadów ściekowych, zwłaszcza w dużych oczyszczalniach ścieków. Problem ostatecznego usuwania popiołów paleniskowych pozostaje jednak nierozwiązany. Jest to ważna kwestia w kontekście postulatu zarządzania zamkniętym cyklem, przyjętego w 2015 roku.
EN
In the article the higher heating values (HHV), lower heating values (LHV) and elemental composition of sewage sludge at subsequent stages of processing in wastewater treatment plant (WWTP) “Wschód” in Gdańsk are presented. Sewage sludge is a valuable source of energy. The average value of the HHV of sewage sludge in the sewage treatment plant in Gdańsk is 14-15 MJ/kg for digested sludge and 17.5 MJ/kg for non-fermented sludge. However, high humidity, which reduces their heating value, hinders effective energy recovery from the sludge. Despite the high humidity (about 70%), the sediments are successfully burned in the fluidized bed in the sewage thermal treatment plants (ITPO). Burning at 850-870º takes place autothermally. Adequate processing, consisting of biogas production and methane utilization within Electricity and Heat production system, drying, combustion in a fluidized furnace and, finally, heat recovery from the exhaust gases, creates an opportunity of achieving full balance of energy produced and consumed. In WWTP “Wschód” in Gdańsk the energy balance is incomplete yet. It is necessary to supplement the electric energy or/and to decrease energy consumption in sewage treatment processes. The largest energy contribution is obtained from the biogas power plant and thanks to the biogas generated from sediments, it is possible to recognize them as a very efficient source of energy. The calorific value of this fuel in Gdansk is 21.34 MJ/Nm3. The amount of thermal energy produced (SPE and ITPO) is much higher than the needs of the treatment plant. The net electricity production in the SPE system, after deducting the energy consumed by the ITPO installation, accounts for about 68% of the total energy consumption at the sewage treatment plant. The installation of thermal conversion of sewage sludge which is working in Gdańsk meets the objectives of European Parliament Directive (IPPC DIRECTIVE 2008/1/EC) regarding integrated prevention and pollution control. The mono-combustion plant allows for utilization of the total amount of produced sludge. Despite of high water content in the sludge, which decreases its energetic potential, the combustion process does not require additional fuel (apart from the start-up phase or stanby conditions). At present there is no alternative for thermal sewage sludge utilization, especially at large WWTPs. However, the problem of final disposal of combustion ashes remains unsolved. This is an important issue in the context of the postulate of closed cycle management that was accepted in 2015.
14
Content available remote Gaz osłonowy: zwykły produkt czy narzędzie służące optymalizacji?
PL
Spawacze często uważają, że wszystkie gazy osłonowe są zasadniczo identyczne, a zmiana gazu nie wywiera zauważalnego wpływu na spoinę. W rezultacie gaz osłonowy z reguły postrzega się jako nieuniknioną konieczność w procesach spawania w osłonie gazowej - jako towar, który można nabyć w dowolnym miejscu, za możliwie najniższą cenę. Ale czy naprawdę jedynym zadaniem gazów osłonowych jest ochrona jeziorka spawalniczego przed niepożądanym dostępem powietrza? Czy to prawda, że poszczególne gazy osłonowe można stosować zamiennie i że można kierować się najniższą ceną? Czy rzeczywiście obowiązuje tu prosta zasada, że zakup najtańszego rozwiązania generuje oszczędności? Jak wykazano w niniejszym artykule, gaz osłonowy ma w rzeczywistości bezpośredni wpływ na proces spawania, a jego precyzyjny dobór zawsze znacząco wpływa na jakość i wydajność procesu. W ten sposób gaz osłonowy staje się gazem technologicznym, a zło konieczne - cennym narzędziem. Korzyści płynące z właściwego doboru gazu technologicznego wyjaśniono na przykładach, począwszy od spawania metodą TIG aż po proces MAG-Tandem, od stali wysokostopowej aż po aluminium.
PL
Regulatory systemów grzewczych pozwalają na sterowanie energią cieplną na podstawie analizy temperatury. Dzięki nim można odpowiednio zarządzać komfortem cieplnym, a tym samym spalać paliwo w sposób ekonomiczny, co wpływa na obniżenie rachunków za ogrzewanie.
16
Content available remote Ocena jakości cieplnej ścian zewnętrznych budynków o małym zużyciu energii
PL
Zaprojektowanie ścian zewnętrznych budynku o małym zużyciu energii wymaga zastosowania nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych. W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów fizykalnych wybranych przegród oraz złączy budowlanych o zróżnicowanych układach materiałowych, z zastosowaniem programu komputerowego TRISCO, uwzględniając zmienne parametry powietrza zewnętrznego i wewnętrznego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń i analiz dokonano oceny jakości cieplnej ścian zewnętrznych i złączy budynków o małym zużyciu energii.
EN
The external walls building design of low energy consumption requires the use of modern thermal insulation materials. The paper presents the results of physical parameters of selected walls and joints of various material systems, using the software TRISCO taking into account the variable parameters of external and internal air. On the base of calculations and analysis was assessed the thermal quality of external walls and joints of buildings with low energy consumption.
PL
Od 1 października 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Jest to realizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), która weszła w życie w grudniu 2012 r. Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. w rozdziale 5. wprowadziła obowiązek m.in. przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia najważniejsze postanowienia prawne w tej dziedzinie. Pokazuje, na co zwrócić uwagę przy analizie stanu aktualnego przedsiębiorstwa oraz przedstawia efektywne metody przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
EN
The Energy Efficiency Act of May 20th, 2016 has been in effect since October 1st, 2016. This is the implementation of The Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) which has been adopted in December 2012. The Energy Efficiency Act of May 20th in its 5th chapter introduces the obligation for enterprises to conduct energy audits. The article describes the most important legal regulations in this field. It shows what to pay attention to during the analysis of the current state of a company and presents efficient methods of conducting an energy audit of a company.
PL
W artykule podjęto próbę określenia wpływu pojemności cieplnej obiektu na efektywność funkcjonowania ogrzewania podłogowego z akumulacyjną płytą grzewczą. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programu ESP-r dla danych klimatycznych miasta Katowice. Analizowano efekty energetyczne dla ogrzewania podłogowego elektrycznego zasilanego wyłącznie okresowo, zgodnie z dostępnością energii w taryfie nocnej przy zadanej grubości płyty grzewczej. Rozpatrywano także wpływ przyjętych rozwiązań na warunki komfortu cieplnego w budynku – wskaźnik PMV.
EN
In the article the impact of thermal capacity of the object on the efficiency of the operation of the floor heating with an accumulator stove was considered. As the test method adopted numerical studies of ESP-r for climate data of the city of Katowice. Energy effects for floor heating, electric powered only periodically, in accordance with the availability of energy in night-time tariff with a given thickness of the heating plate were analyzed. Also was examined the impact of the adopted solutions on the conditions of thermal comfort in the building – the PMV index.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy wpływu ubóstwa energetycznego w aspekcie energii cieplnej na poziom bezpieczeństwa społecznego (polskich gospodarstw domowych), będącego sprawdzianem i miernikiem poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Zagadnienie to przedstawione jest w trzech aspektach: – próba wyjaśnienia pojęcia ubóstwa energetycznego; – czynniki wpływające na poziom ubóstwa energetycznego w wymiarze energii cieplnej; – konsekwencje ubóstwa energetycznego na poziom bezpieczeństwa gospodarstw domowych. W celu głębszego ukazania problemu, posłużono się badawczą metodą ankietową oraz analityczno-syntetyczną.
EN
This paper attempts to analyze the impact of energy poverty in terms of heat energy on the level of social security of Polish households being a sample and an indicator of the level of energy security. The issue is presented in three aspects: – Attempt to explain the concept of energy poverty; – Factors affecting the level of energy poverty in terms of heat energy; – How consequences of energy poverty influence the level of social security. To deepen the problem, the research was carried out using survey and analytical-synthetic methods.
PL
Kwestie magazynowania energii od dawna wywołują duże zainteresowanie. Chodzi zarówno o magazynowanie energii elektrycznej, jak i ciepła, co wydaje się nie mniej ważne z punktu widzenia użytkowników. W Unii Europejskiej ciepło stanowi 49% energii pierwotnej w bilansie energetycznym. Dla porównania: transport pochłania 31%, a zużycie energii elektrycznej to tylko 20% udziału w zapotrzebowaniu na energię pierwotną. Jakich nowych rozwiązań możemy się zatem spodziewać w najbliższych latach w zakresie magazynowania i wykorzystania nadmiaru energii cieplnej?
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.