Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bar code
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Skanowanie i drukowanie etykiet logistycznych powoduje wiele problemów w magazynach. Pracownicy zapominają o procedurach które panują w czasie zbierania zamówień. Drukowanych jest za dużo etykiet i pozostawione są na stanowisku komputerowym. To wydaje się prosta czynnością, ale pracownicy pod presją czasu nie myślą o właściwych działaniach. Skupiają się na własnym wyniku nie na wynikach grupy z którą pracują a współpraca jest bardzo ważna gdzie ma miejsce komunikacja i wspólny wynik. Dyrektorzy Logistyki powinni dbać o właściwą realizację planu przez pracowników i o redukcji zużycia papieru.
EN
Scaning and printing logistic labels causes many problems in the warehouses. Employees forget about procedures required during collecting orders. There are too many labels printed and left on the computer desk. It seems to be a very easy activity, but employees under time pressure don’t think about proper actions. They focus on themselves not on the group who they work with and collaboration is very important where communication and common result take place. Logistics Directors should take care of the proper execution of the plan by their staff and think about reducing paper consumption.
PL
Wraz ze wzrostem handlu e-commerce i mobile-commerce, konsumenci mają znacznie większe możliwości zakupowe, niż kiedykolwiek dotąd. Czując swoją siłę na rynku, mają też wzrastające oczekiwania, co do udostępniania informacji o produkcie, dostępności produktu oraz ułatwionej drogi jego zakupu, czyli tak zwanego doświadczenia zakupowego. Przez ostatni rok pozycja konsumentów i ich wpływ na handel detaliczny znacząco wzrosły w stosunku do ubiegłych lat i będą nadal wzrastać w kolejnych latach. Konsumenci oczekują tego samego, łatwego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach, w których robią zakupy w sklepie, przez telefon czy przez Internet. Konsumenci oczekują także spójnej i dokładnej informacji o produktach oraz, oczywiście, ich szerokiej dostępności bez względu na kanał sprzedaży, w którym te zakupy realizują. Sektor detaliczny, tak obecnie intensywnie przemodelowywany przez wymagania ostatecznego konsumenta, potrzebuje stabilnych fundamentów w postaci standardów, na których może oprzeć współpracę z dostawcami. Te fundamenty, teraz i w przyszłości, zapewnia system GS1. Standardy GS1 zawsze wspierały efektywną współpracę w łańcuchu dostaw, od pierwszego momentu kiedy został zeskanowany pierwszy kod kreskowy.
PL
Każde przedsiębiorstwo, szukając oszczędności i chcąc zdystansować konkurencję, stara się podejmować różnorodne działania. Intensywny rozwój nowoczesnych technologii umożliwia poszczególnym podmiotom korzystanie z szeregu narzędzi, programów czy aplikacji, dzięki którym będzie mogła wzrosnąć efektywność ich funkcjonowania, jak również dojdzie do minimalizacji kosztów ponoszonych przez nie. Wśród tych narzędzi znajduje się niewątpliwie technologia RFID. Omówienie najważniejszych zagadnień z nią związanych będzie przedmiotem prezentowanej pracy, przy czym główna uwaga zostanie skupiona na jej zastosowaniu w ramach logistyki. Głównym problemem badawczym pracy jest zorientowanie się w tym, czy technologia RFID może być na szeroką skalę i z powodzeniem wykorzystywana w logistyce, a jeśli tak, to w jakich jej obszarach i jakie korzyści można uzyskać z jej wdrażania w ramach przedsiębiorstw. Rozważając te zagadnienia wykorzystano metodę analizy danych zastanych (desk research), która pozwoliła na zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą RFID i jego zastosowania w ramach logistyki.
EN
Every company seeking savings and wanting to outpace the competition endeavours to undertake various activities. Intensive development of modern technologies allows individual operators to use a number of tools, programs, or applications, to enable them to increase the efficiency of their operation and minimise costs incurred by them. These tools undoubtedly include RFID systems. Discussion of major issues involved with the systems will be the subject of this study, with the main focus being placed on their use in logistics. The main research issue of the study is to ascertain whether RFID systems may be widely and successfully used in logistics, and if so – in what logistics areas – and to state how to benefit from their implementation within enterprises. When considering these issues, the method of secondary data analysis (desk research) was used, which allowed for becoming familiar with the literature on the subject regarding RFID and its application within the framework of logistics.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii identyfikacji radiowej w procesach magazynowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono studium przypadku zastosowania inteligentnych wózków widłowych wyposażonych w czytniki RFID, czytników mobilnych, aplika torów etykiet RFID oraz czytników mobilnych. Zrealizowano wdrożenie oparto o standard EPC Class1 Gen2 oraz identyfikatory GS1 (SSCC). System RFID pozwala w czasie rzeczywistych rejestrować przesunięcia wewnątrzmagazynowe. Omówione uzyskane z tego tytułu korzyści. Technologia RFID pozwoliła przeprojektować procesy magazynowe i realizować je w sposób do tej pory niemożliwy oraz w perspektywie strategicznej stanowi podstawę do integracji całego łańcucha dostaw.
EN
An application of radio frequency identification (RFID) in warehousing processes of a manufacturing company was presented. A case study of intelligent forklift equipped with RFID readers, mobile RFID readers and RFID applicator was examined. The application is based on EPC Class1 Gen2 standard and GS1 identifiers (SSCC). Implemented system enabled real time registration of warehousing operations. RFID-related benefits were discussed. RFID technology allowed for reengineering of warehousing processes and its execution in a previously impossible manner. Strategically RFID implementation serves as a basis for future integration of a supply chain.
5
Content available remote Detection of QR-Codes in Digital Images Based on Histogram Similarity
EN
This paper considers the problem of QR codes detection in digital images. In particular, the approach for detection of QR codes is proposed. The approach is based on histogram correlation between the reference image of QR code and the input image. In particular the input image is firstly divided into blocks. These are next used to build binary map of regions similar and dissimilar in terms of histogram to the image of QR code. On the binary map the morphological operations are next applied in order to remove outliers and identify the QR code. The results of applying the introduced approach to various images are presented and discussed. Different lighting conditions, image resolutions and orientations of QR codes are considered.
6
Content available remote Wdrażanie kodów kreskowych w wojsku – współpraca z dostawcami
PL
Polskie Siły Zbrojne reorganizują logistykę uruchamiając magazyny wielkopowierzchniowe, w których wdrażają systemy automatycznego gromadzenia danych, tzw. ADC (ang. Automatic Data Capture) w oparciu o kody kreskowe. Wdrożenie systemu ADC, zgodnie z międzynarodowym systemem GS1 globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, pomaga usprawnić funkcjonowanie magazynu oraz poprawia przepływ informacji i współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw. Doświadczenia z dotychczas realizowanych prac w wojsku wskazują, że jednym z wyzwań jest określenie nowych funkcji opakowań w łańcuchu dostaw, które determinuje między innymi rodzaj kodu i zakres kodowanych oraz wymienianych danych. Niniejszy referat prezentuje przykłady praktycznych rozwiązań w tym zakresie i inne problemy oraz możliwości ich rozwiązań.
EN
At present, the Polish Armed Forces are in the stage of reorganization their logistic processes, by opening large format warehouses, with new equipment like automatic data capture systems (ADC system) based on bar codes. In order to work efficiently, any ADC systems need to be based on globally recognized identification and communication GS1 standards, which help to improve shipping and receiving processes, facilitate the information flow and support co-operation with business partners in the whole supply chain. The latest experiences from practical implementation projects point to the need of defining the functions of package in a whole supply chain as one of the challenge. Packages can perform different roles in a supply chain (logistic unit, trade unit) and it determinates the usage of bar codes. The article presents the issue and the practical examples of solutions.
7
Content available remote Poprawa funkcjonowania magazynu jako elementu wojskowej sieci logistycznej
PL
Magazyn jest ważnym elementem wojskowej sieci logistycznej, dlatego niezwykle istotne jest jego właściwe funkcjonowanie. Obecnie stosowane rozwiązania są przestarzałe, a wprowadzanie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSIRON) w pełnym wymiarze wymaga dużego nakładu czasu i finansów. W niniejszym artykule zaproponowano - na przykładzie magazynu mundurowego – wprowadzenie tańszych, przejściowych rozwiązań w dużym stopniu ułatwiających pracę i usprawniających procesy magazynowe.
EN
Warehouse is an important part of military logistical network, therefore its proper functioning is extremely essential. Solutions used currently are outdated and the introduction of Multilevel Integrated IT System of the Ministry of National Defence (ZWISRON) requires a lot of time and funds. The aim of the article is to present (for example on the magazine of uniforms) the introduction of cheaper, temporary solutions, which facilitate work at large extent and improve warehouse processes.
8
Content available remote Znakowanie w branży napojów
PL
Producenci napojów mają do czynienia z najbardziej wymagającymi środowiskami produkcyjnymi – od pracujących z dużą szybkością linii po warunki wysokiej wilgotności.
PL
Nanoszenie kodów na produkty mięsne i drobiowe jest coraz bardziej złożone. Ze względu na rosnący popyt na gotowe do wystawienia w sklepie, zapakowane mięso oraz coraz bardziej wyśrubowane międzynarodowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności producenci z branży mięsnej i drobiarskiej są zmuszeni do używania większej liczby kodów niż kiedykolwiek wcześniej. Bardziej niepowtarzalne kody zwiększają ryzyko błędów podczas nanoszenia nadruków, co może wiązać się ze znacznymi kosztami ponownego wykonania pracy, grzywien ustawodawczych czy wycofywania produktów z rynku.
PL
Skanowanie kodu kreskowego przy kasie umożliwia szybką rejestrację sprzedaży w handlu detalicznym. Badania strat czasowych w sieciach pokazują, że każdy wadliwy kod kreskowy powoduje niepotrzebne wydłużenie czasu obsługi klienta. Artykuł prezentuje wyniki wieloletnich badań realizowanych w ramach Programu Poprawy Jakości Kodów Kreskowych, a ilustrujących poziom jakości kodów kreskowych na rynku polskim oraz najczęstsze przyczyny błędów.
EN
Bar code scanning in retail chains enables a rapid sale registration at a point of sale. Researches done in retail show that each incorrect bar code causes unnecessary lengthening time of customer service at check-outs . The article presents the results of long term research carried out by the ILiM within the Program for Improving Bar Code Quality, which illustrate the level of bar code quality on Polish market and the reasons of the most often errors.
PL
Artykuł przedstawia proces ewolucji systemów automatycznej identyfikacji zasobów bibliotecznych, która miała miejsce w bibliotece AMW. Pokazuje jak wdrożony system kodów kreskowych oraz system RFID wpływał na sposób pracy biblioteki i poziom automatyzacji poszczególnych procesów bibliotecznych.
EN
That article introduces evolution process of automatic identification systems of library resources, which was conducted in library of Polish Naval Academy. It presents influence of implemented barcode system and RFID system in mode of working library and level of automation library processes.
PL
W artykule autorzy przedstawili system identyfikacji oznakowania towarów, którego zasada działania oparta jest na analizie obrazów pozyskanych przy pomocy cyfrowych urządzeń rejestrujących takich jak kamery, skanery. W celu identyfikacji obrazów zastosowano popularną miarę jakości służącą do oceny obrazów cyfrowych "błąd średniokwadratowy".
EN
In this paper the authors present an identification system for marking of goods, the principle of which is based on the analysis of images obtained using digital recording devices such as cameras, scanners. In order to identify popular images used as to evaluate the quality of digital images "mean square error".
13
Content available remote Rozwój systemów automatycznej identyfikacji obiektów
PL
Zainteresowanie systemami automatycznej identyfikacji obiektów z wykorzystaniem kodów kreskowych, technologii radiowej RFID i metod biometrycznych jest obecnie bardzo duże i systematycznie rośnie. Wdrażanie ich przynosi wymierne korzyści - obniża koszty pracy, przyspiesza i ułatwia obsługę klientów, zapobiega fałszerstwom i kradzieżom, umożliwia identyfikację obiektów przemieszczających się oraz w miejscach niedostępnych. Niezbędne jest jednak opracowanie odpowiednich standardów i przepisów prawnych. Wykorzystywanie technologii identyfikacyjnych i uwierzytelniających nie byłoby możliwe, gdyby jednocześnie nie po-wstawały odpowiednie systemy informatyczne (bazy danych wraz z ich oprogramowaniem). W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem systemów automatycznej identyfikacji w aspekcie nowych zastosowań, przetwarzania oraz bezpieczeństwa gromadzonych danych.
EN
The interest in automatic object identification with the use of bar codes, RFID technology and biometric methods is now quite significant and keeps growing. Deployment of these technologies and methods brings numerous advantages: lower costs of running a business, quicker and easier customer service, theft and forgery prevention, possibility for identification of moving objects and objects in inaccessible areas. This, however, requires development of relevant standards, legal regulations, and IT systems (databases with software). This paper presents issues related to the development of automatic object identification systems in the context of new applications, data processing and security of stored data.
EN
The implementation of an inventory registration and manufacturing process tracing system in a manufacturing & service site is presented in the article. The solution is unique but it is based on a well-known technology of data sourcing based on bar code systems. The bar code system supports many processes e.g. identification of incoming materials, strategic components tracing through the whole manufacturing process, product serial number identification, locating components in storages, tracking the progress of manufacturing process.
PL
W pracy przedstawiono krótką charakterystykę dwuwymiarowych kodów DataMatrix oraz propozycje zastosowania ich do znakowania produktów, narzędzi, towarów wykorzystywanych w produkcji rolniczej. Symbole DataMatrix posiadają dużą pojemność informacyjną pozwalające na zakodowanie w nich pełniejszej informacji o oznakowanym produkcie czy przedmiocie.
EN
The paper presents a short overview of the two-dimensional DataMatrix codes, together with suggestions for their implementation in the marking of products, tools, and other goods used in farming. The DataMatrix code symbols are characterized by high data capacity allowing for encoding a wider range of information concerning the marked object or product.
16
Content available remote Wykorzystanie systemów kodowania wyrobów w logistyce produkcji
PL
W artykule przedstawiono problematykę wykorzystania systemów kodowania wyrobów w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Omówiono możliwości zastosowania kodów kreskowych w różnych obszarach przedsiębiorstwa. Wskazano na wiele praktycznych aspektów wdrożenia tych systemów.
EN
In the article it was presented the topic of barcode systems using in production company. It was chewed over possibility of barcodes implementation in various areas of the company. It was indicated a lot of practice aspects of introduction these systems.
PL
W artykule omówiono szerokie możliwości wykorzystania elektronicznych układów scalonych, zwanych mikroczipami, w opakowalnictwie. Przedstawiono ich funkcjonalne zalety, którymi górują nad kodami kreskowymi. Mogą gromadzić i przekazywać znacznie więcej informacji. Na razie upowszechnienie mikroczipów ograniczają ich zbyt wysokie koszty. Intensywne prace badawcze wielu poważnych koncernów i instytucji naukowych zmierzają do zmniejszenia kosztów produkcji i eksploatacji mikroczipów.
EN
The article analysis wide use of microchips' applications by the packaging sector. From a practical point of view they are more functional than bar codes as more information can be stored and transferred. Presently microchips are not commonly used due to their high costs. Many industrial concerns and scientific institutes are focused on changing this situation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.