Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suwerenność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aspiracje Katalończyków do przekształcenia wspólnoty autonomicznej wpływają na koncepcję strukturalną państwa autonomicznego, nierozerwalną jedność narodu hiszpańskiego wyrażoną w art. 2, jak również przypisaną ludowi hiszpańskiemu suwerenność na mocy art. 1.2. Unia Europejska nie ingeruje w rozwiązania systemowe państw członkowskich. Problem stopnia decentralizacji, autonomii czy podziału zadań na linii władze centralne - poziom regionalny pozostawia kompetencji władz krajowych. Konstruktywnej dyskusji - w obliczu Brexitu, referendum w Szkocji, powracającej perspektywy Catalanexitu czy też innych silnych ruchów regionalnych - wydaje się jednak obawiać, a jest to problem, którego nie można pozostawić niezauważonym. Niezwykle istotna jest również dyskusja nad rolą sądownictwa konstytucyjnego i niezależnością władzy sądowniczej, w szczególności obliczu zarzutów o upolitycznienie procesów Katalońskich polityków. Wyzwania i zagrożenia, które stają przed demokratycznym państwem prawa skłaniają ku interdyscyplinarnej dyskusji i próbie wskazania w artykule możliwych rozwiązań problemów.
EN
Catalan’s aspirations to redefine the character o an autonomous community have a significant impact on the structure of the Spanish composed state, the insoluble integrity of the Spanish nation expressed in the article 2, and sovereignty assigned to the Spanish people, accordingly with the art. 1.2. The European Union does not interfere with the state’s organization of its member states. Therefore, the level of decentralization, autonomy or division of competences between central and regional levels remain within national competences. However, the constructive debate in the EU - in the light of Brexit, Scottish referendum, returning Catalanexit perspective or the enforcement of regional movements - seems to be avoided. The discussion on the role of the constitutional judiciary and the judiciary’s independence - especially in the light of allegations of politicization of Catalan politics’ judicial processes - is also of a key importance. Challenges and dangers faced by the democratic state of law bring to an interdisciplinary discussion and an attempt to find possible solutions in the present paper.
EN
The issue of economic security and fiscal matters are closely connected to each other, especially taking into account the massive non-taxation of the digital business models, which can be observed in the present economic reality. The non-effective taxation of the digital business models together with fiscal losses caused by this phenomenon are nowadays as high on the international, political agenda as e.g. climate change. European Union has been even called as “vulnerable” to tax planning activities, made by digital enterprises. The essence of the discussed in the Article issue is that the fundamental rules of the international tax law were created in the late 19th century and well-established during the 20th century – in the reality, in which the digital business models could not have been even predicted. As a result of application of these outdated rules, the income generated in the source state cannot be there taxed. Furthermore, this activity does not constitute a breach of tax law and cannot be perceived as tax evasion or tax avoidance. The European Commission initiated the proceedings against Ireland for illegal state aid, received by Apple in the amount of 13 billion EUR (taxes unpaid in relation to transfer pricing rules, unlawfully approved by the Irish tax authorities). Almost at the same time, as a result of D. Trump’s tax reform, Apple agreed to pay voluntary in the U.S. 38 billion USD in taxes, invest 350 billion USD and create there over 20.000 jobs. In Spring 2018, as a result of the demand requested by the Member States, the European Commission presented a project to overcome non-effective taxation of the digital business models in the European Union. However, the adoption of the project is unlikely to happen – for the reason of the requirement to reach unanimity between states (until now some states expressed objections or even rejected the project), as well as grounding the long-term solution on the idea, which has already been rejected by the Member States in 2011. In the article the Author describes the reasons for a lack of effective taxation of the digital business models in the source state, outlines the essence of the economic security and influence on it made by the tax planning schemes, applied by digital enterprises, as well as drafts the particular position of the Multi-National Enterprises in the post-globalised world. In the article are also presented means of reaction, coined on the international and European level to overcome that challenge, posed before the modern societies. The Author stresses also that having regard these particularities of the income taxation, in the international tax law doctrine more and more often the idea of abolishing income taxes is taken into consideration, especially in relation to the CIT (corporate income tax).
PL
Problematyka bezpieczeństwa ekonomicznego i spraw fiskalnych są z sobą ściśle powiązane, w szczególności biorąc pod uwagę występujące na szeroką skalę nieopodatkowanie cyfrowych modeli biznesowych, które może być aktualnie obserwowane we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Nieefektywne opodatkowanie cyfrowych modeli biznesowych, wraz ze stratami fiskalnymi spowodowanymi przez opisywane zjawisko, znajdują się współcześnie tak wysoko na międzynarodowej politycznej agendzie jak np. zmiany klimatyczne. Unia Europejska jest nazywana nawet „bezbronną” wobec czynności planowania podatkowego podejmowanych przez cyfrowych przedsiębiorców. Istotą omawianej problematyki jest to, że fundamentalne instytucje międzynarodowego prawa podatkowego zostały stworzone w późnym dziewiętnastym stuleciu oraz trwale ugruntowane przez wiek dwudziesty – w rzeczywistości, w której cyfrowe modele biznesowe nie mogły być nawet przewidziane. Jako rezultat stosowania przestarzałych regulacji dochód generowany w państwie źródła nie może być tam opodatkowany. Ponadto, taki efekt nie prowadzi do naruszenia prawa podatkowego i nie może być postrzegany jako uchylanie się od opodatkowania czy unikanie opodatkowania. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Irlandii o udzielenie nielegalnej pomocy publicznej otrzymanej przez Apple w wysokości 13 miliardów euro (wysokość podatków niezapłaconych w wyniku zasad obliczania cen transferowych, nielegalnie zaaprobowanych przez irlandzkie organy podatkowe). Niemal w tym samym czasie, na skutek reformy sytemu podatkowego D. Trumpa, Apple zgodziło się zapłacić dobrowolnie w Stanach Zjednoczonych 38 miliardów dolarów podatku, zainwestować 350 miliardów dolarów oraz stworzyć tam ponad 20 000 miejsc pracy. Na wiosnę 2018 roku, na skutek żądań wystosowanych przez państwa członkowskie, Komisja Europejska zaprezentowała projekt mający na celu przezwyciężenie nieefektywnego opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych w Unii Europejskiej. Jednak przyjęcie wskazanych reguł jest mało prawdopodobne – biorąc pod uwagę wymóg jednomyślności oraz już zapowiedziane zastrzeżenia, jak również oparcie rozwiązania długoterminowego na założeniu, które zostało już odrzucone na forum państw członkowskich. W artykule Autor opisuje powód braku efektywnego opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych w państwie źródła, istotę bezpieczeństwa ekonomicznego i wpływ na nie wywoływany przez modele planowania podatkowego, stosowane przez cyfrowe przedsiębiorstwa, jak również zarysowuje szczególną pozycję międzynarodowych korporacji w zglobalizowanym świecie. W artykule zostały również zaprezentowane środki reakcji, stworzone na poziomie międzynarodowym i unijnym, aby przezwyciężyć to postawione przez współczesnymi społecznościami wyzwanie. Autor podkreśla, że mając na uwadze szczególne cechy podatków dochodowych, w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego coraz częściej pojawia się idea zniesienia podatków dochodowych, w szczególności biorąc pod uwagę CIT (podatek dochodowy od osób prawnych).
3
Content available remote Główne koncepcje biopolityki a bezpieczeństwo
PL
Artykuł stanowi analizę pojęcia biopolityki z uwzględnieniem jej uwarunkowań, systematyzacji oraz implikacji i znaczenia dla dziedziny nauk o bezpieczeństwie. Biopolityka jest dziedziną, która wciąż się zmienia. Można jednak uchwycić pewne mechanizmy jej funkcjonowania. Ocenie poddano stanowiska naturalistyczne, politystyczne oraz współczesne teorie odwołujące się do myśli Michela Foucaulta, Giorgio Agambena, Antoniego Negri oraz Michaela Hardta. Autor skupia się również na przeszłości tego pojęcia oraz przedstawieniu podmiotów i przedmiotów biopolityki.
EN
The article is an analysis of the biopolitics in regards to the circumstances, systematization, the implications and significance for the field of security science. Author evaluated the position of naturalist, politicist and modern theories that refer to the thought of Michel Foucault, Giorgio Agamben, Antonii Negri and Michael Hardt. The author also focuses on presenting past concepts, subjects and object of biopolitics and try to define this term. This is difficult challenge because biopolitics is the result of the rapid development technology entering the biological spheres of human life (eg biotechnology, bioengineering). From the point of view of the security sciences, biopolitics, in each of the three positions identified by Thomas Lemke, is a very important subject matter of the study. It is one of the scientific disciplines in social sciences that deals primarily with the non-military threats. Biopolitics may interfere in the sphere of operation of state institutions, governmental and local governmen, entrepreneurs and social organizations. Research in the field of biophysical security determines the theoretical foundations and development of international, national and social security systems and should serve the biological protection of human life and the environment in which it operates.
4
Content available Globalizacja a suwerenność państwa
PL
Postępująca globalizacja oraz integracja w Europie postawiły w nowym świetle problemy związane z suwerennością i tożsamością państw. Stając się uczestnikiem stosunków międzynarodowych, dobrowolnie ograniczamy swoją suwerenność. Współcześnie tradycyjne pojmowanie suwerenności nie odpowiada sposobom realizacji celów, interesów i funkcji państwa. W artykule poddano analizie proces globalizacji w aspekcie jego wpływu na suwerenność państwa.
EN
Increasing globalization and integration in Europe, posed in a new light the problems associated with sovereignty and identity of nations. Becoming a participant in international relations voluntarily limit its sovereignty. Today, the traditional understanding of sovereignty is not responsible ways of achieving the objectives, interests and functions of the state. The article analyzes the process of globalization in terms of its impact on the sovereignty of the state.
5
Content available remote Suwerenność ekonomiczna państwa i jej uwarunkowania
PL
Bezpieczeństwo i suwerenność uznawane są za jeden z podstawowych warunków funkcjonowania państwa jako formy organizacji społeczeństwa i podmiotu prawa międzynarodowego. Są to dwie współzależne kategorie teoretyczne oraz dwie współzależne sfery działalności praktycznej, odnoszące się do wszystkich obszarów funkcjonowania państwa. Bezpieczeństwo jest przesłanką i efektem suwerennych działań państwa, suwerenność zaś stanowi podstawowy warunek kształtowania i funkcjonowania państwa pozbawionego zagrożeń. W istotnym zakresie dotyczą one sfery gospodarczej. Dowodzą tego historia oraz współczesny charakter państwa i stosunków międzynarodowych.
EN
Security and sovereignty are regarded as some of the basic conditions for the functioning of the State, as the form of organization of society and as a subject of international law. There are two interdependent categories and two interdependent spheres of practical activity relating to all areas of functioning of the State. Security is the main objective for the sovereign State action, and sovereignty is a fundamental condition for the formulation and operation of State objective for secure existence. To any appreciable extent they relate to the economic sphere. This is visible throughout the history where the contemporary nature of the State and international relations is exhibited.
PL
Artykuł przedstawia próbę zidentyfikowania i przedstawienia wybranych problemów suwerenności w przestrzeni powietrznej. Wyjaśniono w nim pojęcia suwerenności oraz suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej. Przedstawiono ich znaczenie, genezę oraz ewolucję. W artykule omówione zostały dwa przypadki zestrzelenia cywilnego statku powietrznego z pasażerami na pokładzie. Jeden z nich miał miejsce w 1983 roku, natomiast drugi był incydentem sprzed kilku miesięcy. Na ich podstawie zanalizowano problemy wynikające z zapewnienia suwerenności w przestrzeni powietrznej oraz skutki takich działań. W artykule zaprezentowano kwestie terroryzmu lotniczego. Skupiono uwagę na relacjach NATO – Rosja w przeciwdziałaniu oraz wczesnym wykryciu obiektów klasy RENEGADE, które zagrażają bezpieczeństwu państwa i mogą wpłynąć na ograniczenie jego suwerenności w przestrzeni powietrznej.
EN
This article is an attempt to identify and present selected problems of sovereignty in airspace. It explains the concept of sovereignty and State sovereignty in airspace. There are meanings, origins and evolutions. The article discusses two incidents where civilian aircraft with passengers on board were shot down. One of them took place in 1983, while the second was several months before that incident. The problems arising from the guarantee of sovereignty in airspace and the effects of such activities are investigated. The article includes the issue of air terrorism. Focus was given to NATO – Russia relations in the prevention and early detection of objects of the RENEGADE class, as objects that threaten the security of the State and affecting the reduction of its sovereignty in airspace.
7
Content available Militarne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej
PL
Artykuł przedstawia próbę zidentyfikowania i zaprezentowania wybranych problemów wykorzystania przestrzeni kosmicznej. W publikacji dokonano analizy aktów prawnych począwszy od 1957 roku - daty rozpoczęcia się ery eksploracji kosmosu. Przedstawiono koncepcje określenia granicy między przestrzenią powietrzną a przestrzenią kosmiczną. Przedstawione zostały etapy tworzenia międzynarodowego prawa kosmicznego oraz nakreślono znaczące akty prawne mające wpływ na dalsze jego doskonalenie. Na podstawie projektu założeń do projektu ustawy - Prawo kosmiczne opisano genezę, zakres i zasady, w myśl których ustawa powstaje. W dalszej części omówione zostały militarne aspekty i zagrożenia wykorzystania przestrzeni kosmicznej w obliczu tworzonego prawa. Dokonano przedstawienia wybranych problemów i możliwych konsekwencji polityczno-militarnych, wynikających z użytkowania przestrzeni kosmicznej. Opisano i zanalizowano zagrożenia, które poparte odpowiednimi przykładami, zostały opisane w tej publikacji.
EN
The article makes an attempt to identify and discuss selected problems related to the use of outer space, as the consequences resulting from the structure of the draft law - the law of space. In an analysis of legal acts ranging from 1957, when the era of space exploration began, concepts for defining the boundary between airspace and outer space are described. A major research problem was the attempt to answer the question: what meaning does space have for the State in the political and military context? The research and the search for answers to the main problem were inspired by the hypothesis of the authors who believed that: from the politico-military point of view, space is just as importantfor the preservation of State sovereignty as the airspace. It has been proven that, from the politico-military point of view, it is important for the preservation of State sovereignty, as the owner of these two spaces. Stages for the creation of international space law are presented and significant legislation affecting the further development of international law ofspace is outlined. On the basis of the draft guidelines to the Space law Bill, the origins, scope and principles under which the act arises are described. After this, the aspects and threats of using space in the face of that law is discussed. Moreover, selected problems and possible politico-military consequences resulting from the use of outer space are put forward and threats are described based on examples.
PL
Celem niniejszego opracowania jest rozpowszechnienie wiedzy na temat genezy i źródeł prawa karnego wojskowego u zarania niepodległości oraz odpowiedź na pytanie, doktryna którego z państw europejskich miała największy wpływ na kształtowanie się rodzimego kanonu prawa karnego wojskowego. Przedmiotowe opracowanie rozważa wojskowy wymiar sprawiedliwości armii austriackiej w pierwszej połowie XX wieku oraz jego wpływ na polską procedurę karną wojskową, wojskowy wymiar sprawiedliwości armii niemieckiej w pierwszej połowie XX wieku oraz jego wpływ na polskie materialne prawo karne wojskowe, rosyjski kodeks karny z 1903 r. oraz jego wpływ na polskie prawo karne wojskowe i wreszcie wojskowy wymiar sprawiedliwości armii francuskiej w pierwszej połowie XX wieku oraz jego wpływ na polskie prawo karne wojskowe. Podejmując pracę badawczą w trakcie opracowania przedmiotowego artykułu, dokonałem analizy bibliografii prawniczych zgromadzonych w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Po wyselekcjonowaniu właściwych pozycji książkowych i zapoznaniu się z ich treścią, przystąpiłem do dogłębnej i szczegółowej analizy zgromadzonego materiału. W jej wyniku doszedłem do wniosku, iż największy wpływ na kanon materialnego prawa karnego wojskowego u zarania niepodległości miała doktryna niemiecka i rosyjska. Procedura karna kształtowała się w oparciu o wpływy prawa austriackiego i francuskiego.
EN
The purpose of the article is to disseminate knowledge about the origin and sources of military criminal law in Poland, at the beginning of its independence, and to provide an answer for the doctrinal question of which European country had the largest impact on the Polish domestic canon of the criminal military law system. The main focus of this study is to analyze the four main sources from abroad having possible impact on the Polish military jurisdiction: The Austrian Army in the first half of the 20th century and its influence on the Polish military criminal procedure, the military jurisdiction of the German Army in the first half of the 20th century and its influence on the Polish military criminal law, the Russian penal code from 1903 in same respect, as well as military jurisdiction of the French Army in the first half of the 20th century and its influence on the Polish military criminal law procedures. Researches aimed to prepare the article were conducted based on the analysis of legal bibliographies gathered in the Warsaw University Library. After relevant titles were selected detailed analysis of gathered material was carried out. As a result of conducted analysis I came up with a conclusion that German and Russian legal doctrine has had the largest impact on the canon of the Polish military criminal law, in the period after independence was regained. At the same times the criminal procedures were mainly created based on the Austrian and French law.
10
Content available remote Kosowo : w oczekiwaniu na ostateczny status : implikacje polityczne i wojskowe
EN
Disintegration of Federal Republic of Yugoslavia which occurred after Cold War did not come to an end autonomously, which is visible in unsolved territorial claims. The disintegration was frozen under the terms of Dayton Peace Agreement and UN Security Council 1244 resolution by founding International interim protectorate in An Autonomous Province Kosovo. The agreements signed then have temporary basis only and do not assure stability in the region of the Balkans. This sketch focuses on the situation in Kosovo from the negotiations in Rambouillet throughout the political and military implications of Operation Allied Force and certain aspects of the activities of KFOR (Kosovo Forces) and United Nations Interim Administration Mission in Kosovo up to nowadays. For almost eight years there has been post conflict peace building in Kosovo. NATO military forces and civilian administration under the direct leadership of the UN strive to provide the residents of the province with security, humanitarian aid, effective administration, democratic institutions and conditions for reconstruction and economic development. UNMIK gathers the efforts of UNHCR, OSCE, EU and Special Representative of the Secretary-General UN. International powers gradually hand down the competence to Provisional Institutions of Self-Governmental formed in the region. Despite the efforts of numerous international agencies and significant financial support the problem of the return of internally displaced persons and refugees has not been solved on a satisfactory level. There are still incidents of violence against non-Albanians and violation of minority rights. The police statistics, poverty, unemployment deepened by stagnation and high increment birthrate create a pessimistic image. Kosovo is also not free from organized crime, international or trans-national crime which results in smuggling, women smuggling, arms and drug trafficking, money laundering and mafia links of some politicians. In 2006 Montenegro became independent of Serbia and the nearest months will be decisive for the final status of Kosovo and possibly for Bosnia-Herzegovina torn into two state organisms. The answer will also be found to the question of functionality of the ways to solve international conflicts such as the theory of humanitarian intervention, responsibility to protect or multifunctional peace operations which were prepared to meet the requirements of post-cold-war World Order.
11
Content available remote Suwerenność państwa w warunkach globalizacji
EN
Currently it is often said and written about a national state crisis. The symptoms of crisis phenomena are also visible in social order disturbances in western democracies. They are accompanied by an enormous technological advance – the result of information technology revolution. Social patterns of life and work dating back to the industrial era are now re-evaluated. The values of family life and community are often replaced by individualism. Also national state institutions face these changes. The author of the article analyses the conditions of this process in relation to the components of the classical definition of the state: the territory with the population inhabiting it and sovereign power. The territory has been recognised as one of the state sovereignty prerequisite. The changes in this relation have been pointed out. We observe armed conflicts the aim of which is not a territorial expansion. A broader understanding of the security notion, not necessarily connected with a military threat, influences the perception of a territory as a variable that conditions the sovereignty of a state. Qualitative and quantitative enlargement of the threat (danger) phenomenon is particularly visible, which is connected with improving means of waging war, violence escalation in public life, terrorism, new areas of poverty, technological lateness, social stratification, symptoms of losing human control of natural environment. In the analysis concerning changes of population factor that creates modern states, the notions of inhabitancy, nationality and citizenship have been characterised. The function of contemporary national state government has been described in the context of the state ability to ensure security on its own territory, ensuring guarantees of capital influx, supporting economic initiatives. The mentioned above phenomena that show the changes in the traditional areas of the state sovereignty allowed forecasting a possible direction of changes. There have been pointed out changes in the state sovereignty that will be accompanied with growing stratification in highly developed countries. Another important variable defining the relations between the welfare and backwardness will be a growing disproportion in economic development in different parts of the world. If this process is not stopped soon, then the growth of migration, culture mixing, integration processes can be forecast and also accompanying threats for western civilisation countries such as the growth of crime rate, aggression among culture enclaves and nationality groups. New forms of war and peace characteristic for globalisation era accompany the changes in the national state sovereignty.
PL
Zaprezentowane zostało znaczenie etyki przedsiębiorstwa w globalnych sieciach politycznych. Przedstawiono rolę prywatnego przedsiębiorstwa w liberalnym modelu państwa i społeczeństwa. Opisano zagrożenia, jakie stwarza globalizacja dla państwowej suwerenności i demokracji oraz scharakteryzowano wkład etyki przedsiębiorstwa dla ich zapewnienia.
EN
The paper provides the significance of business ethics in global political networks. The role of private enterprise in liberal model of state and society is discussed. Threats to national independence and democracy, created by globalization, are described and contribution of business ethics to its assurance are characterized.
13
Content available remote Siły Obrony Terytorialnej w Działaniach Obronnych Wojsk Operacyjnych
EN
Our security should be found not only in belonging to the Alliance but mainly in uniting the efforts of operational forces, territorial defence, non-military bodies and the society defence preparation. The effective performing of tasks by ground operational forces requires substantial logistic and combat support, which these troops can gain by effective use of territorial defence troops. The basis to undertake joint operational troops and territorial defence actions is to define the character of these two armed forces components, extinguishing all differences and features which may influence their use and to precise the areas, ways and principles of joint operations. These actions can take place in local, border conflicts, in crisis situations and in alliance operations on our territory. In order to counteract a possible enemy aggression, the operational forces are forecast to defend selective regions in the brigade and/or division (tactical) operations in the first echelon or in retreat.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.