Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  huta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The Sea of Azov is the smallest and shallowest sea in the world with low salinity. Such properties determine its susceptibility to degradation due to anthropogenic activities. The Azovstal Iron & Steel Works in Mariupol (Ukraine) is one of the main sources of pollution of the Azov Sea. Adverse impact of the steelworks is associated primarily with the large amount of technological and cooling wastewater discharged into the sea. The paper presents the impact assessment results of wastewater discharge on the sea water quality and the ecological conditions in the discharge zone. The assessment was performed using local Ukrainian methodologies as well as applicable surface water quality standards. The comprehensive assessment was based on the three numerical integrated indicators of sea water quality: the Water Quality Index (WJW), the Water Pollution Index (WZW), the Integrated Ecological State Index (ZWSE), and the so called principle of aggregation. Based on the assessment results it was demonstrated that the wastewater discharge from the Azovstal Iron & Steel Works leads to significant increase in water pollution in the coastal zone which brings threat to the marine ecosystem and limits all types of water consumption.
PL
Efektywność systemów przemysłowych zaliczana jest do najważniejszych czynników organizacji produkcji w zakładzie hutniczym. Określa wewnętrzne możliwości produkcyjne huty. Efektywność można określić jako miarę możliwości maksymalnej liczby wyrobów, odpowiadających ściśle określonym normom jakościowym, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji i przy zastosowaniu najlepszych metod produkcji. Druga cześć artykułu poświęcona jest problemom podaży rynkowej wyrobów hutniczych. Omówiono kompleksowe ujęcie procesów zaopatrzenia.
EN
The effectiveness of industrial systems is one of the most important factors in the organization of production in a steel plant. Specifies the internal production capabilities of the steelworks. Efficiency can be defined as a measure of the potential for a maximum number of products that correspond to well-defined quality standards, using optimal production factors and using the best production methods. The second part of the article is devoted to problems of market supply of metallurgical products. A comprehensive view of supply processes is discussed.
PL
Artykuł opisuje genezę powstania, historię i technologię huty cynku w ZGH BOLESŁAW S.A. w Bukownie wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ZGH BOLESŁAW, której właścicielem jest spółka STALPRODUKT S.A. Dodatkowo autor przedstawiając technologie dokonuje opisu zmian technicznych i technologicznych, które dokonały się na przestrzeni lat.
EN
The article describes the genesis, history and technology of Zinc smelter in ZGH BOLESLAW S.A. in Bukowno forming part of the Group ZGH BOLESŁAW, which is owned by the company STALPRODUKT S.A. In addition, by providing technologies makes the description of technical and technological changes that have made over the years.
5
Content available Programy praca : rodzina dla kobiet w hutach
PL
W artykule przedstawiono strukturę programów skierowanych do kobiet w miejscu pracy. Zakresem analizy objęto programy, umożliwiające godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Na podstawie analizy typu case study scharakteryzowano zakres działań adresowanych do kobiet. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo hutnicze.
EN
The structure of programs addressed to women were presented in the paper. Receivers of the programs are women in enterprises. The programs help them to join work with family. On the base of case study the key elements of the programs were characterized. The metallurgical enterprise was used as the case study.
6
Content available Analiza problemu utylizacji odpadów metalurgicznych
PL
Artykuł prezentuje przegląd wybranych zagadnień związanych z problemem przerobu i wykorzystaniem żużli metalurgicznych z hutnictwa stali oraz hutnictwa Zn-Pb. Zróżnicowany skład chemiczny oraz struktura stwarzają dla technologii utylizacji wiele trudności, które należy pokonać, aby umożliwić szerokie wykorzystanie żużli w przemyśle. Innowacyjne podejście do procesu utylizacji zwiększa szanse na rozwiązanie wielu problemów technologicznych i organizacyjnych w branży hutniczej.
EN
The article is presenting the inspection of chosen issues associated with the problem of the processing and using metallurgical cinders from the metallurgy of steel and the Zn-Pb metallurgy. The diversified chemical composition and structure are creating row of problems which one should defeat for technology of recycling in order to enable wide using slag in the industry. The innovative approach for process of the recycling is lengthening odds on solving many technological and organizational problems in smelting industry.
PL
W dokumencie przedstawiono unikalną technologię umożliwiającą bardzo wczesne ostrzeganie o rozwijającym się uszkodzeniu maszyn i/lub urządzeń. Sprzętowa detekcja anomalii jest wykorzystywana celem zwiększenia zdolności produkcyjnych, a także sprawności energetycznej poprzez zapobieganie niespodziewanym przestojom. Prezentowane podejście wykorzystuje mechanizm detekcji uszkodzeń oparty na modelowaniu z wykorzystaniem technik analizy widmowej. Jako przykład zaprezentowano wybrane wyniki uzyskane w czasie wdrożenia w hucie.
EN
This paper presents a unique technology for early warning of pending failures of industrial equipment. The technology is used to increase productivity and energy efficiency by preventing unexpected downtime and faulty operation of equipment. The technology uses model based fault detection and diagnosis approach using system identification and spectral analysis techniques. As an example chosen results of an implementation for iron and steel industry are presented.
PL
Zanieczyszczenie gleby, zwłaszcza związkami metali ciężkich, może w istotny sposób wpływać na wzrost zanieczyszczenia roślin. O stopniu zagrożenia występowaniem różnych pierwiastków w glebie decyduje rodzaj emisji przemysłowej. Gleby z terenów uprzemysłowionych, zwłaszcza w otoczeniu hut, zostają w różnym stopniu zanieczyszczone związkami metali ciężkich, w tym również związkami ołowiu. Przedmiotem badań nad kumulacją Pb były części morfologiczne: korzeń, segmenty łodygi o długości 10 cm, liść, kwiat 60 gatunków roślin leczniczych oraz gleba z warstwy przykorzennej glebę. Formy bezpośrednio biodostępne (forma wymienna i adsorbowana) i pośrednio biodostępne Pb (forma węglanów i połączeń organicznych) ustalono zgodnie z metodą Rudd'a. Zawartość ołowiu w glebie i w roślinach oznaczono za pomocą spektrofotometru Pye Unicam SP9 z dokładnością 0,01 µg/g. W ocenie zdolności kumulacji ważny jest poziom zawartości różnych pierwiastków potencjalnie uczestniczących w konkurencji o receptor jakim jest korzeń rośliny. Przeciętne zawartości metali w formie wymiennej i adsorbowanej w glebie wynosiły kolejno (µg/g): Zn 2,47 i 54,43; Cr8,53 i 3,27; Cd 0,17 i 0,27; Mn 1,77 i 8,35; Cu 22,90 i 8,61; Pb 1,79 i 5,32; Ni 0,65 i 0,57; Fe 5,10 i 15,18. W formie węglanów i połączeń organicznych Pb występował w ilości 7,30 µg/g oraz 4,76 µg/g. Zawartości Pb odpowiadające 10 percentylowi mogą być wykorzystane w innych badaniach jako układ odniesienia. Duże wartości odpowiadające 10 percentylowi wykazały szczególnie (w µg/g) w korzeniach: mak polny (Papcwer rhoeas) - 9,50 i dziewanna pospolita (Verbascum nigrun) - 6,32; w liściach: starzec wiosenny (Senecio vernalis) - 4,05, dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum) - 3,84, babka zwyczajna (Plantago major) - 3,68. Rośliny lecznicze mogą stanowić, dzięki posia¬danym dużym wybiórczym zdolnościom kumulowania, dodatkowe źródło obecności ołowiu w organizmie ludzi w zależności od procedury leczniczej.
EN
Soil contamination, especially heavy metal compounds, can significantly affect the increase in pollution of the plant. Of hazard occurrence of various elements in the soil determines the type of industrial emissions. The soil of the industrialized nations, especially in the steel mills, are in varying degrees of polluted compounds of heavy metals, including lead compounds. The subject of the research on the accumulation of Pb were morphological parts: the root, stem segments with a length of 10 cm, the leaf, the flower of 60 species of medicinal plants and the soil from a by-root layer. Directly bioavailable forms (exchangeable and adsorbed form) as well as indirectly bioavailable ones of Pb (a form of carbonates and organic compounds) was established in according to Rudd's method. The lead content in the soil and in plants was determined with the use of Pye Unicam SP9 spectrophotometer to an accuracy of 0.01 µg/g. In assessing the ability of accumulation the important thing is the level of various elements potentially involved in the competition for the receptor, which is the root of the plant. The average metal con-tents in the exchangeable and adsorbed form in the soil were respectively (µg/g) Zn 2.47 and 54.43; CR8.53 and 3.27; Cd of 0.17 and 0.27; Mn of 1.77 and 8.35 ; Cu 22.90 and 8.61; Pb 1.79 and 5.32 ; Ni 0.65 and 0.57 ; Fe 5.10 and 15.18. In the form of carbonates and organic compounds Pb occurred in the amount of 7.30 µg/g and 4.76 µg/g. The contents of Pb corresponding to the 10 percentile can be used in other studies as a reference. Large values corresponding to the 10 percentile were particularly noted (in µg/g) in the root of Papaver rhoeas - 9.50 and Verbascum nigrum - 6.32; in the leaves of: Senecio vernalis - 4.05 , Yerbascum densiflorum - 3.84, Plantago major - 3.68. Medicinal plants can be, due to their high selective ability of accumulation, an additional source of lead in the human body, depending on the treatment procedure.
PL
W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań prowadzonych w ekosystemach łąkowych zlokalizowanych wokół kombinatu metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej. Teren ten od wielu lat poddawany jest silnej antropopresji. Materiał do analiz pochodził z 15 stanowisk badawczych rozmieszczonych w różnych odległościach od emitora. W wybranych gatunkach roślin należących do trzech grup biologiczno-ekologicznych oznaczono zawartość siarki. Celem badań było przedstawienie stanu skażenia tym pierwiastkiem środowiska wokół emitora oraz ocena przydatności tych gatunków jako bioindykatorów. Zawartość siarki w badanych roślinach okazała się cechą gatunkową. Najwięcej tego pierwiastka zawierały Ranunculus acris oraz gatunki traw Holcus lanatus i Dactylis glomerata. Kolejną grupę stanowiły Medicago lupulina i Trifolium pratense. Najmniejsze stężenia stwierdzono u Rumex acetosa. U większości analizowanych gatunków badania nie wykazały żadnej istotnej korelacji pomiędzy zawartością siarki w roślinach i zawartością w glebie, odczynem gleby, odległością oraz kierunkiem usytuowania względem huty. Najbardziej obciążone tym pierwiastkiem były rośliny powierzchni leżących na kierunku północnowschodnim w odniesieniu do emitora.
EN
In the article there are presented the results of the three-year long research which took place in meadow ecosystems located around the steelworks in Dąbrowa Górnicza. The area is highly influenced by human activity for many years. The material for the analysis came from 15 research stations, each put in different distance from the emitor. The content of the sulphur was definited in selected species of plants which were parts of three bioecological groups. The goal of the research was to show the level of sulphur pollution in the environment in the area around the emitor and to appraise the role of these plants as the bioindicators. The content of sulphur in plants turned out to be the species feature. The highest level of sulphur could be fund in Ranunculus acris and in grass species Holcus lanatus and Dactylis glomerata. The next group was formed by Medicago lupulina and Trifolium pretense. The least of sulphur could be found in Rumex acetosa. Mostly the research did not show the relationship between the content of sulphur in plants or in soil, soil re action and the distance from the steelworks. The highest sulphur content was in plants placed in north-east from the emitor.
PL
W dokumencie przedstawiono unikalną technologię umożliwiającą bardzo wczesne ostrzeganie o rozwijającym się uszkodzeniu maszyn i/lub urządzeń. Sprzętowa detekcja anomalii jest wykorzystywana celem zwiększenia zdolności produkcyjnych, a także sprawności energetycznej poprzez zapobieganie niespodziewanym przestojom. Prezentowane podejście wykorzystuje mechanizm detekcji uszkodzeń oparty na modelowaniu z wykorzystaniem technik analizy widmowej. Zaprezentowano wyniki uzyskane w czasie pilotażowego wdrożenia w hucie.
EN
This paper presents a unique technology for early warning of pending failures of industrial equipment. The technology is used to increase productivity and energy efficiency by preventing unexpected downtime and faulty operation of equipment. The technology uses model based fault detection and diagnosis approach using system identification and spectral analysis techniques. Implementation and case studies for iron and steel industry are presented.
PL
W artykule dokonano analizy techniczno — ekonomicznej procesu produkcji surówki wielkopiecowej. Do analizy wykorzystano podstawowe wskaźniki oceny tego procesu. Dodatkowo, przedstawiono wyniki oceny całkowitej efektywności urządzeń (OEE). Analizę przeprowadzono na wydziale wielkopiecowym polskiej huty. Okres badawczy objął 7 kolejnych lat kalendarzowych.
EN
The technical and economic analysis of pig iron production process was presented in this paper. Basic indicators were used in this analysis. In addition, the results of evaluation of Overall Equipment Effectiveness (OEE) analysis was presented. Researches were made in collaboration With Blast Furnace Department of Polish Steel plant. The analysis covers the period of 7 calendar years.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany w podejściu do uzyskiwania efektywności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach hutniczych. Przedstawiono problemy gospodarowania parkiem maszynowym w hutach przed restrukturyzacją i podejmowane działania naprawcze w trakcie realizacji programów restrukturyzacyjnych. W artykule odniesiono się również do koncepcji TPM i zaangażowania pracowniczego w osiąganie wyższej efektywności maszyn i urządzeń. Tematykę publikacji zilustrowano danymi statystycznymi (publikacje GUS) oraz prowadzonymi obserwacjami procesu transformacji sektora hutniczego w Polsce.
EN
In the article some of problems connected with efficiency of equipments in metallurgical enterprises were presented. As the case study was used domestic metallurgical sector before and after restructuring process. In the article consideration about TPM in steelworks plants was realized too. The topic of the scientific publications was realized on the base of statistic data (yearbooks) and research of domestic enterprises transformation.
13
Content available remote Optimization of production schedules in the steel production system
EN
Planning and scheduling production processes in a steel mill are very difficult tasks due to the nature of the technological processes realized during production. A system model including technological and transport devices as well as a system for collection and transmission of information about the realized production processes is necessary for conducting studies in the scope of planning and scheduling production processes. Modeling of production systems with the purpose of conducting simulations, making it possible to determine the optimal material and semi-finished product transfer routes between devices of the process line, is generally difficult. This problem is particularly complicated in the case of modeling a steel production system. This is due to the nature of the operation of most of the main process devices and the limited capability of storage of semi-finished products for a period longer than those strictly defined.
EN
The article is grounded on research conducted at the functioning smelting unit, which name at the request of the owner wasn’t given. Chosen elements are welded, produced at the unit and subjected to examinations non-destructive, being aimed as an object of analysis of the compliance level with norms and customers’ requirements.
PL
Artykuł jest oparty na badaniach przeprowadzonych w funkcjonującym zakładzie hutniczym, którego nazwa na żądanie właściciela nie została podana. Przedmiotem analizy są wybrane elementy spawane, produkowane w zakładzie i poddawane badaniom nieniszczącym, mającym na celu określenie poziomu zgodności z obowiązującymi normami oraz wymaganiami klientów.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z oceną zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa branży hutniczej. Jest to część programu ramowego wpływu zasobów niematerialnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwanego metodą BOST. Metoda ta oparta jest na zasadach funkcjonowania systemu Toyoty oraz uwzględnia elementy i zasady realizowane w tym przedsiębiorstwie.
EN
In the article results of the researches connected with assessment of intangible resources of the steel company were presented. It is part of the framework program of the influence of the intangible resources on the efficiency of functioning of the company, called BOST method. This method is based on Toyota’s principles of operating of the system and this principles are used in this company.
PL
Celem pracy było opracowanie warunków wytwarzania spieku hybrydowego w spiekalniach krajowych hut. W ramach pracy wykonano laboratoryjne próby spiekania z zastosowaniem podwójnego grudkowania. W wyniku tych prób określono uwarunkowania do produkcji spieku hybrydowego w warunkach krajowych spiekalni.
EN
The purpose of this paper was to work out the conditions for making hybrid sinter in sintering plants of domestic steelworks. As a part of the work the laboratory sintering tests with use of double pelletising method were carried out. As a result the conditions for manufacturing hybrid sinter in domestic sintering plants were determined.
PL
Opracowano matematyczny model do symulacji wskaźnika korozyjności wody chłodzącej - w zależności od jej parametrów fizykochemiczych. Kalibrację modelu oparto na pomiarach korozyjności wody w wybranych obiegach chłodzących jednej z hut zintegrowanych, przy użyciu skonstruowanej w Instytucie sondy umożliwiającej eksponowanie elektrod we wnętrzu rurociągów przesyłowych, oraz ich bezpieczną ewakuację po zakończeniu ekspozycji. Model stanowi rozszerzenie programu Visual Woda (VAŽ), stosowanego do symulacyjnych badań nad optymalizacją gospodarki wodnej w hutnictwie.
EN
A mathematical model for simulation of corrosivity factor of cooling water, which depends on its physicochemical parameters, was developed. Calibration of the model was based on water corrosivity measurements in selected cooling circuits in one of the integrated steelworks, using the probe constructed in the Institute, which allows electrodes to be exposed inside the transmission pipelines and evacuated safely upon exposure. This model is the extension of Visual Woda (VAŽ) programme used for simulation research on optimisation of water management in the steel industry.
PL
Artykuł zawiera opis przepływu produkcji w stalowni huty surowcowej. Autor przeprowadził identyfikację strukturalną i ilościową pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu wytwarzania stali. Na podstawie badań statystycznych wyznaczono procentowe obciążenia poszczególnych urządzeń technologicznych i procentowe obciążenia dróg przejścia między tymi urządzeniami. Może to być podstawą do opracowania systemu optymalizacji produkcji w badanej stalowni.
EN
The paper outlines the materials flow in a steel-making plant. The author conducted the structural and quantitative identification of flows between the involved plant units. Statistical methods were applied to find the loading proportions of particular units in the plant as well as the loads upon the flow paths between the successive units. This study might be a starting point for optimization of manufacturing processes in the investigated steel-making plant.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań i prób przemysłowych wykonanych w projekcie celowym nr 6 T08 2003 C/06107 dofinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pt.: "Opracowanie zasad doboru wsadów z COS i dostosowanie do tych wsadów technologii wytwarzania kuto-walcowanych obręczy kół dla pojazdów szynowych". Celem projektu było opracowanie kryteriów doboru i przygotowania materiału wsadowego w postaci stalowych wlewków ciągłych o przekroju poprzecznym niekołowym, do wytwarzania kuto-walcowanych obręczy na koła pojazdów szynowych oraz dostosowanie technologii wytwarzania obręczy do tych wsadów. Efektem zastosowania wsadów z COS w miejsce półwyrobów walcowanych z wlewków konwencjonalnych jest zwiększenie uzysku materiałowego i obniżenie kosztów przygotowania materiału wsadowego. Znacznie mniejszy stopień przerobu struktury krzepnięcia w przypadku stosowania wlewków ciągłych i niekołowa symetria przekroju poprzecznego wlewków, które stosuje Huta Bankowa, wymagały zbadania wpływu tych czynników na właściwości obręczy. W ramach projektu zrealizowano szeroki program prób przemysłowych, laboratoryjnych badań materialowych i symulacji komputerowych, obejmujący wszystkie istotne aspekty wpływu rodzaju materiału wsadowego na właściwości obręczy i na technologię ich wytwarzania.
EN
The paper contains results of investigation and industrial trials carried in the targeted project no 6 T08 2003 C/06 107 supported financially by the Ministry of Science and Information Technology entitled: "Development of methods for selection of continuously cast stock material and adaptation of forged-and-rolled railway wheel tyres manufacturing technology to the selected stock material". The aim of the project was to develop criteria for selection and preparation of stock material as continuously cast blooms of non-circular cross-section for manufacturing of forged-and-rolled railway wheel tyres and to adapt the manufacturing technology to the selected stock material. Application of continuously cast stock material instead of material rolled from conventionally cast ingots results in increasing of material yield and decreasing of material preparation costs. Much lower ratio of deformation of solidification, structure in case of application of continuously cast semiproducts and non-circular symmetry of cross-section of the continuously cast material used at Huta Bankowa required investigation of the effect of the separameters on properties of the tyres to be carried out. A wide programme of industrial trials, laboratory investigation and computer simulation comprising all important aspect of the effect of stock material on properties of the tyres and on manufacturing technology was accomplished in the project.
PL
Omówiono zakres i wyniki badań realizowanych w ramach projektu celowego dofinansowanego przez KBN, którego głównym celem było podjęcie w Hucie Stali Częstochowa Sp. z o. o. przedsięwzięć, zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej stalowni poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, skrócenie czasu wytopu, a tym samym zwiększenie wydajności pieca KONEL, jak również przez zwiększenie sekwencyjności ciągłego odlewania i wielkości produkcji wlewków ciągłych oraz osiąganie wymaganej jakości wyrobów z równoczesną minimalizacją kosztów.
EN
The scope and results of the tests carried out under the specific targeted project funded partially by the State Committee for Scientific Research were discussed and the main purpose of the project was to take up undertakings at Huta Stali Częstochowa Sp. z o. o. aiming at improvement in economic effectiveness of the steel plant by means of reduction in electric energy consumption, reduction in melting time, and thus the increase in efficiency of KONEL furnace, as well as through increasing the sequencing and volume of continuous casting and achievement of the reguired product quality with simultaneous cost minimisation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.