Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estymator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej. Ponieważ uzyskane wyniki nie podlegają rozkładowi normalnemu, wyznaczono wartości pięciu różnych estymatorów menzurandu. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rozważanym przypadku najlepszy estymator menzurandu otrzymujemy z metody bootstrap, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszym odchyleniem standardowym.
EN
The article presents results of the skin temperature measurement during an endurance test. The resulting observations are not normally distributed, for this reason the values of five different measurand estimators were determined. The obtained results showed that in the considered case the best measurand estimator is the bootstrap method obtained, because it has the smallest standard deviation.
2
Content available remote Robust estimation and its application to a classification problem
EN
In the article a classification problem with two normally distributed classes is considered. The problem is solved using empirical discriminant functions for a Gaussian classifier and estimators for unknown parameters of the multivariate normal distribution. The following estimators will be considered: the maximum likelihood estimator (MLE), the Kulawik-Zontek estimator (KZE) and the minimum covariance determinant estimator (MCDE). Classifiers based on MLE and KZE will be compared in case of an empirical example (small sample). For large sample classifiers based on MLE, KZE and MCDE will be used.
PL
W artykule omówiono problem klasyfikacji dla dwóch klas w przypadku przyjęcia założenia, że rozkłady cech w klasach są wielowymiarowymi rozkładami normalnymi. Problem rozwiązano za pomocą empirycznego klasyfikatora gaussowskiego i wybranych estymatorów nieznanych parametrów wielowymiarowego rozkładu normalnego. Uwzględnione zostały następujące estymatory: MLE, KZE (Kulawik-Zontek estimator) i MCDE (the minimum covariance determinant estimator). Klasyfikatory oparte o MLE i KZE zostały porównane w przypadku przykładu empirycznego (mała próba). W przypadku dużych prób porównane zostały klasyfikatory oparte o trzy wspomniane estymatory.
PL
Przedstawiono sposób wyznaczania estymatorów wartości i niepewności menzurandu niekonwencjonalną metodą maksymalizacji wielomianu stochastycznego (PMM) dla próbki danych pomiarowych pobranych z populacji modelowanej zmienną losową o rozkładzie niesymetrycznym. W metodzie PMM stosuje się statystykę wyższego rzędu i opis z użyciem momentów lub kumulantów. Wyznaczono wyrażenia analityczne dla estymatorów wartości i niepewności standardowej typu A menzurandu za pomocą wielomianu stopnia r = 2. Niepewność standardowa wartości menzurandu otrzymana metodą PPM zależy od skośności i kurtozy rozkładu. Jest ona mniejsza od średniej arytmetycznej wyznaczanej wg przewodnika GUM i bliższa wartości teoretycznej dla rozkładu populacji danych. Jeśli rozkład ten jest nieznany, to estymatory momentów i kumulantów wyznacza się z danych pomiarowych próbki. Sprawdzono skuteczność metody PMM dla kilku podstawowych rozkładów.
EN
The non-standard method for evaluating estimators of the value and uncertainty type A for measurement data sampled from asymmetrical distributed with a priori partial description (unknown PDF) is presented. This method of statistical estimation is based on the mathematical apparatus of stochastic polynomials maximization and uses the higher-order statistics (moment & cumulant description) of random variables. The analytical expressions for finding estimates and analyze their accuracy to the degree of the polynomial r = 2 are obtained. It is shown that the uncertainty of estimates received for polynomial is generally less than the uncertainty of estimates obtained based on the mean (arithmetic average) according international guide GUM. Reducing the uncertainty of measurement depends on the skewness and kurtosis. On the basis of the Monte Carlo method carried out statistical modelling. Their results confirm the effectiveness of the proposed approach.
4
Content available remote Real-time measurement of signal to noise ratio for harmonic signals
EN
The paper presents a new real time measuring method of the ratio of sinusoidal signal power to noise power. The recursive estimation procedure was developed on the basis of maximum-likelihood (ML) method with use of the stochastic approximation technique. The performance of the algorithm was checked by means of numerical simulations, which revealed its high efficiency and low numerical load, what enables to use it in real time systems.
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę wyznaczania w czasie rzeczywistym stosunku sygnału do szumu w przypadku sygnałów harmonicznych. Rekursywna procedura estymacji została opracowana przy wykorzystaniu estymatora największej wiarygodności oraz metody aproksymacji stochastycznej. Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły wysoką efektywność algorytmu i niewielkie obciążenie obliczeniowe.
PL
W artykule opisano nowy suboptymalny algorytm estymacji dla systemów pomiarowych, w których zakłócenia powodują pojawianie się pomiarów anomalnych. Proponowana metoda wykorzystuje dwurozkładowy gaussowski model zakłóceń procesu pomiarowego. Na jego podstawie opracowano algorytm wyznaczania aposteriorycznego prawdopodobieństwa stanu kanału pomiarowego, który zastosowano jako rozszerzenie estymatora największej wiarygodności pozwalające na wykrycie i eliminację pomiarów anomalnych. W artykule rozpatrzono zakłócenia pojawiające się w nieliniowym torze pomiarowym oraz śledzenie obiektu opisanego nieliniowymi równaniami stanu. Zaprezentowano również wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper presents a new outlier detection and suppression suboptimal algorithm for the maximum likelihood estimation method. The proposed method is based on the mathematical model of disturbances in a form of noise variance changes. The outliers detection is done on the basis of the a posteriori probabilities of the measurement channels state. The system with measurement channel described by nonlinear equation and object with nonlinear dynamics are considered. Simulation results are presented. The proposed algorithm reveals better performance than typical MLE method.
PL
W niniejszym artykule dokonano eksperymentalnej i numerycznej analizy emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym. Następnie na podstawie otrzymanych danych pomiarowych sformułowano i rozwiązano problem identyfikacji emisji tlenków azotu zawartych w spalinach. Otrzymane wyniki estymacji emisji tlenków azotu zweryfikowano podczas testów badawczych na badanym obiekcie. Opisano obiekt badań oraz wykorzystany nieliniowy model statyczny emisji tlenków azotu dla układu bez i z recyrkulacją spalin. W artykule wykazano, że zastosowanie odpowiednio przygotowanego modelu matematycznego, pozwala na estymację emisji tlenków azotu zawartych w spalinach silnika o zapłonie samoczynnym pojazdu off-road.
EN
This article shows the experimental and numerical analysis of emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of compression ignition engine. There was formulated and solved the problem how to identify the nitrogen oxides’ emissions in the exhaust gases, based on the measurement data. The results of nitrogen oxides emissions’ estimation were verified during research on the test object. There were also described the object of study and a non-linear static model of nitrogen oxides’ emission for two systems - with and without exhaust gas recirculation. The article shows that the use of a properly prepared mathematical model allows to estimate emissions of nitrogen oxides contained in the exhaust gas of diesel engines in off-road vehicle.
PL
Dla próbek o różnej liczności z populacji o rozkładzie jednostajnym zbadano metodą symulacji Monte Carlo właściwości statystyczne środka rozstępu próbki jako estymatora wartości mierzonej. Ma on mniejsze odchylenie standardowe niż średnia arytmetyczna zalecana przez Przewodnik GUM. Obliczono dla takich próbek rozkład podobny do rozkładu Studenta i niepewność rozszerzoną. Stwierdzono też, że dla populacji generalnej o rozkładzie płasko-normalnym (splot rozkładu jednostajnego i normalnego) wraz ze wzrostem udziału rozkładu normalnego przewaga środka rozstępu szybko maleje.
EN
In this paper statistical properties of samples of varying number of observations, taken from a population of uniform distribution, have been examined by the Monte Carlo simulation. Their midrange has a smaller standard deviation than the mean value recommended by the Guide GUM (Fig. 1) as estimator of measurand. Calculated also is distribution similar as Student for Gauss, coverage factors and expanded uncertainty of such samples (Chapters 3 and 4). In Chapter 5 was found that for samples from the general population of flatten-gaussian distribution with increasing the level by the normal distribution the advantage of mid-range quickly decreases. Considerations are illustrated by figures. Final con-clusions are enclosed.
PL
W artykule przedstawiono adaptacyjny dobór współczynnika wzmocnienia filtru na podstawie bieżących pomiarów. Przeprowadzone badania symulacyjne zrealizowano dla zanieczyszczonej biochemicznie rzeki opisanej modelem matematycznym w postaci równań różniczkowych zwyczajnych. Zamieszczono rezultaty eksperymentów numerycznych uwzględniających różne wartości parametrów w algorytmie adaptacyjnym.
EN
This paper presents an adaptive adjust the gain of the filter coefficient based on current measurements. The study was carried out for the simulation of polluted rivers biochemically described mathematical model in the form of ordinary differential equations. Included the results of numerical experiments taking into account the different values of parameters in the algorithm adaptive.
EN
The influence of quantization on the cross-correlation function determination is discussed. Three types of quantization: deterministic, dither randomized, and randomized by inputting signals into a quantizer are considered. In each case, a relation for cross-correlation function bias is given.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono trzy sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane za pomocą sygnałów ditherowych i sygnałów wprowadzonych do kwantyzatorów. W każdym przypadku sformułowano zależności na obciążenie estymatorów funkcji.
EN
This paper considers parameter estimation of superimposed exponential signals in multiplicative and additive noise which are all independent and identically distributed. A modified Newton–Raphson algorithm is used to estimate the frequencies of the considered model, which is further used to estimate other linear parameters. It is proved that the modified Newton–Raphson algorithm is robust and the corresponding estimators of frequencies attain the same convergence rate with Least Squares Estimators (LSEs) under the same noise conditions, but it outperforms LSEs in terms of the mean squared errors. Finally, the effectiveness of the algorithm is verified by some numerical experiments.
11
Content available remote Zagrożenie sejsmiczne od wstrząsów górniczych w warunkach niepewnej informacji
PL
W artykule opisano i wyjaśniono estymatory zagrożenia sejsmicznego, w przypadku kiedy baza danych niezbędna do ich użycia (tzw. informacja wejściowa) obciążona jest niepewnością – co zazwyczaj ma miejsce. Ponadto, zaprezentowano także bardzo użyteczne w praktyce estymatory minimalnej liczebności bazy wstrząsów minN, niezbędnej do zapewnienia zdefiniowanego przez użytkownika kryterium jakości. W tym celu zdefiniowano więc także niezlinearyzowane i zlinearyzowane estymatory standardowej niepewności ocen. Z zagrożenia sejsmicznego. Głównym wynikiem niniejszej pracy jest bardzo prosta metoda estymacji standardowej niepewności zagrożenia sejsmicznego oraz liczebności katalogu wstrząsów niezbędna dla spełnienia kryterium jakości. Proste, lecz praktyczne w użyciu przykłady obliczeniowe ilustrują działanie metody oraz (realne) wyniki, jakie można otrzymać za jej pomocą.
XX
We describe and explain estimators of the seismic hazard when the input information is – as usual in practice – uncertain and also we present very useful estimators of minN, minimal size of tremors catalogue, necessary to fulfill the hazard estimate quality criterion, predefined by the user. Given are both nonlinear and linearized estimates of seismic hazard and its standard uncertainty (of hazard estimate). The main result of the paper is the – very simple – method of standard uncertainty estimation and evaluation of catalogue volume demanded by quality criterion. Simple but practical examples are used to illustrate the results.
12
Content available remote Ocena dokładności cyfrowej estymacji podstawowych parametrów sygnałów
PL
Artykuł dotyczy problematyki wyznaczania błędów estymatorów i oceny niepewności estymacji podstawowych parametrów sygnałów otrzymanych na podstawie danych spróbkowanych. Do podstawowych parametrów sygnałów zaliczamy wartość średnią, średniokwadratową skuteczną, międzyszczytową i funkcję gęstości prawdopodobieństwa.
EN
The paper focuses on errors of estimators and the measurement uncertainty of basic signals parameters set with sampled data. As basic signals parameters we regard mean, mean square, root mean square, peak-to-peak amplitude and probability density function.
13
Content available remote Przyrząd wirtualny do wyznaczania różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych
PL
W artykule przedstawiono przyrząd wirtualny do wyznaczania wartości różnicy faz dwóch sygnałów napięciowych realizujący pomiar przy wykorzystaniu karty pomiarowej z jednym przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Przyrząd posiada dwie możliwości pomiaru różnicy faz. Pierwsza z nich wykorzystuje aproksymację jednego z sygnałów, natomiast w drugiej wykorzystano zewnętrzny układ próbkująco-pamiętający. Zbudowany przyrząd umożliwia sprawdzenie działania algorytmu przy użyciu symulowanego sygnału wejściowego.
EN
The paper present the virtual instrument for evaluation the phase difference of two voltage signals that realize the measurement using of data acquisition card with one analog to digital converter. Built instrument has implemented two possibilities to phase difference measure. In the first method the approximation of one of the signals is used, however in the second method external sample-hold is used. Moreover, built virtual instrument gives possibility to check algorithm performance using simulated input signal.
PL
Dotychczas stosowane metody estymacji prędkości pojazdów przy użyciu pętli indukcyjnych podzielić można na dwie grupy: pierwszą z nich jest estymacja prędkości kolumny pojazdów, drugą zaś estymacja indywidualnej prędkości pojazdu. W pracy porównano pięć znanych metod estymacji indywidualnej prędkości pojazdu. Zaproponowano dwie nowe metody wyznaczania współczynnika SR jako wielkości proporcjonalnej do prędkości pojazdu. Autor zaprezentował również nowe metody estymacji indywidualnej prędkości pojazdu: metodę mediany i najmniejszych kwadratów, oraz metodę mediany i interpolacji liniowej.
EN
Travel time is one of the most important parameter describing traffic. This parameter is closely related to the vehicle speed. Methods of vehicle speed estimation can be divided into two groups: estimation of car volume speed and estimation of individual car speed. In this paper there are compared five known methods. Two areas of investigations are proposed. Two new methods for determining the SR (as a value proportional to the vehicle speed) coefficient are proposed. The first one is modification of the DSL method, in which the least-square method is used to fit a curve in the range of 0.1 to 0.6 of the magnetic profile amplitude. The second, treats the mean value of two edges (leading and trailing) as a value proportional to the vehicle speed. The new method (mean value of two edges) for determining SR was ranked on the third place (RMSE 11.47 %) in a passenger car class. More tests of this method are necessary (for different car classes). Moreover, two new methods for speed estimation are proposed: the median and least square method, and the median and linear interpolation method.
PL
Celem artykułu jest analiza wpływu różnych rodzajów kwantowania na dokładność wyznaczania funkcji korelacji wzajemnej sygnałów. Rozważono dwa sposoby kwantowania: kwantowanie deterministyczne oraz randomizowane. Dokonano porównania wyników otrzymanych w obu przypadkach. Badania symulacyjne przeprowadzono z zastosowaniem programu ImeCorr opracowanego w środowisku LabWindows. Badano dokładność estymatorów funkcji korelacji wzajemnej otrzymanych z użyciem przetwornika 3-, 8- i 12-bitowego dla argumentu równego zero.
EN
The influence of quantization on the cross-correlation function determination of signals is discussed. The relations for cross-correlation function and its digital estimators are given. A method for evaluating the estimator accuracy is presented. Different types of quantization are considered. The formulas describing the quantization ways and related illustrations are presented. In Figures 1, 2 and 3 deterministic, randomized and pseudo-randomized quantization are shown, respectively. To obtain the simulation results, the program ImeCorr prepared in LabWindows was applied. The 3-, 8- and 12-bits quantizers were taken into account. The research results were compared. In Table 1 the values of the relative bias and the relative standard error are shown. It was observed that for 3-bits quantizers the bias had similar values. For the 8- and 12-bits converters the bias is smaller for the randomized and pseudo-randomized quantizing than for the deterministic one. The randomized and pseudo-randomized quantization is a source of the larger standard error than the deterministic quantization. The standard error is smaller for the pseudo-randomized quantization than for the randomized one.
16
Content available remote About the best measurand estimators of trapezoidal probability distributions
EN
As introduction, the basic estimators of the measurand obtained from data sample of few basic types of probability density distributions - PDF are given. For trapezoidal PDF of symmetrical straight sides, in the range of ratio of upper and bottom bases 1 to 0.35 is found by Monte-Carlo method that the mid-range has the smaller standard deviation (SD) than the mean value. The best for the whole family of the linear trapeze PDF are two-component (2C) estimators as the linear form of the mean and mid-range values of the sample. Their coefficients are found, properties discussed and formulas of SD are given. Some conclusions for curvilinear trapeze also are included. The simplified 2C-estimator of coefficients equal 0.5 is proposed. For the simulated data sample the trapeze PDF is chosen by the criterion ?2, three estimators and their SD are calculated and the best one is selected.
PL
Na wstępie przedstawiono podstawowe estymatory mezurandu dla próbek o kilku głównych rozkładach prawdopodobieństwa (PDF). Dla symetrycznych trapezowych PDF o liniowych oraz o krzywoliniowych bokach, za pomocą symulacji metodą Monte-Carlo określono odchylenia standardowe różnych estymatorów jedno- i dwu-składnikowych. Dla stosunku podstaw trapezu ? od 1 (prostokąt) do 0,35 najdokładniejszy jest środek rozstępu, a poniżej 0,35 wartość średnia. Dla trapezu liniowego zaproponowano nowy dwuskładnikowy estymator o jednakowych współczynnikach 0,5. Dla przykładu danych o trapezowym rozkładzie wg kryterium ?2 obliczono wartości i odchylenia standardowe trzech estymatorów i wybrano najefektywniejszy z nich.
PL
Układy FACTS (Flexible Ad Transmission System) są coraz szerzej stosowane jako elementy zwiększające możliwości sterowania, współczesnymi systemami elektroenergetycznymi. Istnienie tych układów powinno być uwzględnione w estymatorach stanu systemu elektroenergetycznego. Z reguły, w istniejących metodach estymacji stanu uwaga koncentrowana jest na układzie UPFC (Unified Power Flow Controller) ze względu na jego możliwości regulacyjnę oraz złożoność modelu. W pracy zawarty jest krytyczny przegląd metod estymacji stanu systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem pracujących w nim układów FACTS, w szczególności układu UPFC. Dla każdej z rozpatrywanych metod brane są, pod uwagę podstawy teoretyczne, model uwzględnianego układu FACTS, właściwości oraz opis jej testowania. Na zakończenie pracy podane jest podsumowanie analiz rozpatrywanych metod.
EN
FACTS devices are used increasingly in power systems as elements increasing the possibility of systems control. Existence of these devices should be considered in power system state estimation. As a rule, in the existing state estimation methods, attention is paid to the UPFC device due to its control possibilities and complexity of its model. The paper presents a critical review of methods for state estimation of power systems with FACTS devices, in particular with the UPFC device. For each method, theoretical background, a model of the considered FACTS device, features and carried out tests are considered. At the end, a summing up of the presented analyses is given.
18
Content available remote Testy zgodności typu chi-kwadrat dla hipotezy złożonej
PL
Przeniesienie klasycznego testu zgodności chi-kwadrat na przypadek hipotezy złożonej rodzi szereg problemów związanych z estymacją nieznanych parametrów. Jeden ze sposobów ich wyeliminowania zaproponowali Dzhaparidze i Nikulin. Ważną zaletą ich pomysłu jest możliwość użycia dość dowolnych estymatorów. Celem tego artykułu jest popularyzacja wspomnianego rozwiązania i przedstawienie pełnego, a równocześnie elementarnego dowodu o rozkładzie asymptotycznym statystyki testowej. Dodatkowo w pracy zostanie pokazane, że prezentowany test jest elementem ogólnej klasy testów wynikowych, co przemawia za jego dobrymi własnościami. Ponadto zostanie przedstawiony przykład implementacji testu dla testowania zgodności w rodzinie z parametrami przesunięcia i skali.
EN
Adapting the classical Pearson's chi-square goodness-of-fit test for testing composite hypotheses brings serious problems with estimation of unknown parameters. An interesting solution which eliminates them was proposed by Dzhaparidze and Nikulin. The most important advantage of their solution is a possibility of using arbitrary estimators satisfying only a natural and weak condition. The aim of the present article is to popularize this solution. We provide a complete, short and, what is more elementary proof of the main theorem on asymptotic distribution of the test statistic. In addition, we prove that the constructed test belongs to a general class of score tests what advocates for its good properties. Finally, as an example, we give a typical implementation of the test to testing in location and scale family.
EN
This paper describes the design of an interval observer for the estimation of unmeasured quality state variables in drinking water distribution systems. The estimator utilizes a set bounded model of uncertainty to produce robust interval bounds on the estimated state variables of the water quality. The bounds are generated by solving two differential equations. Hence the numerical efficiency is sufficient for on-line monitoring of the water quality. The observer is applied to an exemplary water network and its performance is validated by simulations.
EN
The paper presents method of diagnosis which make possible fast and precision evaluation of technical state of electrical drive systems in a real-time mode. Inefficiencies are represented by failure signals, whose sources can be input, structure and output faults. The main accent is focused on possible application of observer procedures which can decouple fault signals during estimation of system variables. The calculated products of computed and measured variables determine diagnostic residuals which can precisely indicate a source of failure. Diagnostic observers filter unknown expected signals of selected faults and from the other hand, they taken into account an influence of these faults through implementation of controlled feedback loop.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.