Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrodynamics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono stan elektryczności i magnetyzmu po zbudowaniu stosu przez A. Volta, a przed epokowym odkryciem związku między elektrycznością a magnetyzmem dokonanego przez wybitnego Duńskiego naukowca, fizyka, chemika i filozofa Hansa Christiana Ørsteda w roku 1820. Przedstawiono sylwetkę odkrywcy jako wybitnej jednostki swojej epoki, przesiąkniętej ideami konstytucyjno-liberalnymi, podano różne aspekty działalności naukowej i społecznej oraz pokazano życie prywatne. Krótko omówiono działalność fizyków o niespotykanej dotychczas dynamice po odkryciu elektromagnetyzmu przez H. C. Ørsteda oraz powstanie licznych odkryć i teoretycznych prac naukowych dotyczących elektrodynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na osiągnięcia A.M. Ampere’a i M. Faraday’a. W pracy przedstawiono również wpływ odkrycia Hansa Christiana Ørsteda na powstanie mierników elektromechanicznych.
EN
The paper presents the state of electricity and magnetism after the construction of the pile by Italian A. Volta and before the epochal discovery of the relationship between them made by the outstanding Danish scientist, physicist, chemist and philosopher Hans Christian Ørsted in 1820. His figure was presented as an outstanding individual of his era, saturated with constitutional ideas - liberal, various aspects of scientific and social activity were given and private life shown. The activity of physicists of unprecedented dynamics after the discovery of electromagnetism by H. C. Ørsted and the creation of numerous discoveries and theoretical scientific papers on electrodynamics were briefly discussed. Particular attention has been paid to the achievements of Frenchman A.-M. Ampere and the Englishman M. Faraday. The paper also presents the impact of the discovery of Hans Christian Ørsted on the creation of electromechanical meters.
PL
W artykule przedstawiono historię elektrodynamiki i głównych jej twórców. Nauka ta powstała właściwie w okresie kilku jesiennych miesięcy 1820 roku i nie ma chyba w rozwoju całej elektrofizyki innej dziedziny, która rozwinęła się w tak błyskawicznym tempie. Wiele odkrytych, głównie w sposób doświadczalny, praw funkcjonuje w dzisiejszej teorii pola elektromagnetycznego, chociaż wówczas nie było obecnie używanych wielkości i ich jednostek. Niniejsze opracowanie jest skrótem wystąpienia autora na XX V Opolskich Dniach Elektryki w dniu 14 marca 2017r.
EN
The history of electrodynamics and its main creators have been presented in the article. The science came into being actually during several autumn months in 1820 and probably in the development of the whole electro-physics there was no other domain which developed with such tremendous speed. Many laws discovered chiefly experimentally function in today’s electromagnetic field theory, although previously there were no quantities and their units which are used at present. This study shortens the author’s speech delivered on the XXVII Opole Electricity Days on the J March 2017.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz sił działających na przewody sztywne równoległe łączone przez docisk przy przepływie prądów zakłóceniowych oraz rzeczywistych pomiarów ugięć szyn na skutek przepływu przez nie ww. prądów. Pomiary zostały przeprowadzone dla przykładowego układu szyn sztywnych dla różnych konfiguracji ich ułożenia. Ułożenie rozpatrywano ze względu na odległość pomiędzy szynami jak i na położenie miejsca połączenia. Połączenie wykonano przy dwóch różnych siłach docisku. Miejsce oraz sposób wykonania połączenia ma wpływ na wartość strzałki ugięcia szyny przy przepływie prądów roboczych a przede wszystkim prądów zakłóceniowych.
EN
The article presents results of analyses concerning forces acting on rigid parallel conductors at the passage of fault currents as well as results of real-time measurements of busbar deflection caused by the passage of those currents. Measurements were performed for the exemplary system of rigid busbar for the different configuration of their arrangement. The arrangement was considered due to the distance between the busbars and on the position of the connection. The connection is made at two different pressure forces. Where and how was made a connection affects the value of the deflection busbar the flow of nominal currents and most of all fault currents.
PL
Zrozumienie zjawisk związanych z propagacją fal elektromagnetycznych stanowi kluczowy etap kształcenia inżynierów w dziedzinach związanych z optyką, elektroniką oraz telekomunikacją. Oprócz opanowania aparatu matematycznego oraz metod projektowych istotne jest intuicyjne zrozumienie treści przekazywanych podczas kursów optyki i elektrodynamiki. W realizacji tego celu praktyczną pomoc dydaktyczną stanowić mogą wizualizacje i symulacje zjawisk falowych. W poniższym referacie przedstawiono sposób rozwiązywania równań Maxwella metodą różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD - Finite Difference Time Domain). O jej atrakcyjności w zastosowaniach dydaktycznych stanowi prostota implementacji oraz możliwość wizualizacji zjawisk propagacji fal elektromagnetycznych. W tekście przedstawiono podstawowe algorytmy stosowane w opisywanej metodzie oraz propozycje opartych na niej form kształcenia.
EN
Understanding physical phenomena of electromagnetic waves propagation is a key issue in training engineers specialized in optics, electronics and telecommunications. In addition to mastering necessary mathematical tools, it is important to understand knowledge from optics and electrodynamics courses intuitively. Visualizations and simulations of wave propagation phenomena can be helpful in achieving this goal. In this paper, author has presented the method of solving Maxwell equations using Finite Difference Time Domain (FDTD) algorithm. It is a numerical method, which is simple in implementation, that allows preparing visualizations of electromagnetic waves propagation. Author has presented basic algorithms used in the described method and examples of education form , which are based on it.
PL
Nowa klasa materiałów – metametariały – które pojawiły się w ostatniej dekadzie oraz właściwości propagacyjne fal elektromagnetycznych w tych materiałach skłaniają do szukania prawdopodobnych analogii między procesami zachodzącymi w systemach kwantowych i elektrodynamicznych. Mimo różnic między propagacją fal w systemach elektrodynamicznych, a funkcją falową na poziomie kwantowym, okazuje się, że istnieje szereg cech, które unifikują te procesy. Cechy te są związane z koherencją, która ma kluczowe znaczenie dla obydwóch systemów. Występuje kilka podobnych cech: system zezwala i zabrania istnienia poziomów dla propagacji fal (są to pasma energetyczne w ciałach stałych oraz dozwolone i zabronione pasma w okresowych kryształach fotonicznych), występowanie stanów Tamma na granicach okresowej sieci krystalicznej w stanie kwantowym, oraz kilka innych cech. W artykule próbujemy wyjaśnić istniejące podobieństwo między zjawiskami koherencji w mechanice kwantowej a elektrodynamiką odrzucając na chwilę znaczne różnice w zachodzących procesach fizycznych. Należy zauważyć, że prawie zupełna zgodność kilku aspektów procesów mechaniki kwantowej i elektrodynamiki daje wiele możliwości symulowania ważnych właściwości procesów kwantowych za pomocą prostych, doświadczalnych modeli elektrodynamicznych (kryształów fotonicznych, stanów powierzchniowych, fal odbitych etc.). Biorąc pod uwagę podstawowe różnice między dwoma teoriami rozważamy tu szereg przykładów istotnych zjawisk koherencji w elektrodynamice metamateriałów o strukturze okresowej (kryształy fotoniczne), a mianowicie stany zdefektowane i stany Tamma, podkreślając ich podobieństwo z opisem kwantowomechanicznym ruchu cząstek w polu okresowym sieci krystalicznej.
EN
The appearance in the last decade a new class of materials – metamaterials and features of the propagation of electromagnetic waves in them puts the question of a possible analogy of the processes occurring in the quantum and electrodynamic systems. Despite the apparent difference of wave propagation in electrodynamic systems and the wave function at the quantum level, as it turns out, there are a number of special features that unify these processes. These features are primarily connected with the coherence, which plays a crucial role in both cases. A number of similar features take place: the system of permitted and prohibited levels for wave propagation (energy bands in a solids and allowed and forbidden bands in a periodic photonic crystal), appearance of Tamm states at the photonic crystal border and Tamm states on the boundary of a periodic crystal lattice in the quantum case, and some others. In this report we try to explain the existing similarity between coherent phenomena in quantum mechanics and electrodynamics discarding for a moment a significant difference in the physical processes taking place. Note that almost complete coincidence between some aspects of quantum mechanics (QM) and electrodynamic (ED) processes gives a lot of possibilities to simulate important features of the quantum processes with the help of simple experimental electrodynamic models (photonic crystals, surface states, backward waves etc.). Keeping in mind the principal difference between two theories we consider here several examples of important coherent phenomena in electrodynamics of metamaterials with periodic structure (photonic crystals), namely a defect mode and Tamm states, accentuating their similarity with QM description of particles motion in periodic field of the crystal lattice.
6
Content available remote Algorytm obliczania pola elektromagnetycznego w masywnej ścianie z narożem
PL
Celem przedstawionej pracy jest opis algorytmu pozwalającego na analizę prądów wirowych w ścianie z narożem. Rozpatrywane są naroża wklęsłe i wypukłe; główny cel - to badanie różnic w zachowaniu się pola w obu tych przypadkach.
EN
The aim of this paper is a description of the method of electromagnetic field calculation in a metallic field calculation in a metallic region with corners. This problem reduces to solution of systems of integral equations (or to one Fredholme integral equations of first kind).
7
Content available remote Metamateriały - nowe zastosowania elektrodynamiki
EN
Artificial structures composed of metalic cylinders, rings, squares, and wires present unusual electromagnetic properties which are not found in natural materials.
8
Content available remote Obliczanie pola elektromagnetycznego w pręcie z ekranem walcowym
PL
W pracy przedstawiono metodę obliczania rozkładu pola elektromagnetycznego w pręcie walcowym z ekranem walcowym (rys.1). Problem obliczeniowy sprowadzono do rozwiązania jednego równania całkowego typu Fredholma pierwszego rodzaju. Opracowano algorytm numeryczny rozwiązania tego równania i przedstawiono szereg przykładowych obliczeń.
EN
In this paper the method of calculation of electromagnetic field distribution in a cylindrical bar with an electromagnetic cylindrical screen is presented. This problem reduces to solution of one Fredholm integral equation of first kind. The results of numerical solution of this equation are presented, too.
9
Content available remote Krytyczna ocena uogólnionych wzorów Biota - Savarta
PL
W pracy podane są przykłady, w których stosowanie uogólnionych wzorów Biota - Savarta jest błędne.
EN
In this paper author describes two examples where the generalized Biot - Savart formulae are not true.
PL
Teorie Jamesa Clerka Maxwella są stale obecne w metodologii nauki, stanowiąc ważne przesłanki sporów dotyczących kryteriów racjonalności procesów poznania. Artykuł sygnalizuje zawiłe meandry tych metodologicznych polemik i jest próbą zaprezentowania roli maxwellowskiego paradygmatu elektromagnetyzmu w dziejach nauki XIX i XX w.
EN
Analysing the process of the world functioning mechanism cognition within the compass of its history up to the present, the role of scientific paradigms, which is played in this study, can't be omitted. In this essay the Maxwell's electromagnetic paradigm was presented as an important argument in the dispute regarding rationality of knowledge. Signalling complicadet meanders of this methodological polemics, the article is an attempt at prezentation of science on XIX and XX century.
EN
The Eringen theory of microstretch electromagnetic elastic solids is applied to describe the behaviour oftype-II superconductors interacting with a pinned dense vortex lattice. The electromagnetic, mechanical and thermal fields interactions in superconductors are considered. The electromagnetic interactions are described within the framework of the classical electrodynamics of microstretch elastic solids. The complete system of field equations is presented consisting of the balance laws, the constitutive relations and the jump conditions on the discontinuity surfaces. The linear magnetoelasticity equations of microstretch superconductors are presented.
EN
In the paper, the description of dynamics of the electromagnetic fields in dye-solvent mixture in the concept of extended phenomenological electrodynamics is presented. For the description of the structure of material, a phenomenological model of the multi-component body is used. Such a model is based on the following assumptions: 1) a body consists of many homogeneously (ideally mixed) different components and 2) all components are located in each space point occupied by the body. It seems that the dye-solvent mixture fulfils the above phenomenological supposition for the multi-component body. Dynamics of the electromagnetic field has been expressed in the Lagrange-Hamiltonian formalism, and can be used in investigation of the local electromagnetic field in dye-solvent mixture.
EN
In this paper the improved boundary condition of impedance type the harmonic low-frequency electromagnetic field calculation is presented. It is based on the application of successive approximations in two-dimensional case. As an illustration of the presented method the calculation of electromagnetic field in the neighbourhood of metallic wall is given. A comparison of approximate solutions with the exact one is done (Figs. 3-8).
PL
Praca dotyczy uproszczenia stosowanego w obliczeniach quasi-stacjonarnych pól elektromagnetycznych wykorzystującego zjawisko naskórkowości, zwanego warunkiem impedancyjnym. Jednym z zasadniczych założeń warunkujących zastosowanie tego uproszczenia jest niewielki promień krzywizny powierzchni ciał przewodzących występujących w badanym układzie. Analizowano zagadnienie błędu obliczeń popełnianego w wyniku tego założenia i związane z tym zagadnienie zakresu parametrów układu, dla których otrzymuje się poprawne rozwiązanie.
EN
The papery concerns of a simplification applied in quasi - stationary electromagnetic fields calculations, using of skin effect, called impedance condition. One of the basic assumption conditioning using of this simplification is a little curvature radius of conducting bodys surfaces in the tested system. The error of calculations commited as result of this assumption und connected with it the problem of system range parameters for which we have the correct solution is analysed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.