Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci przesyłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono wyzwania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wynikające ze zmian sposobu zapotrzebowania na moc odbiorców końcowych, wpływu zmian technologicznych obejmującą każdy segment systemu elektroenergetycznego (SEE) w całych łańcuchu dostaw: od generacji, poprzez przesył oraz dystrybucję do odbiorcy końcowego. W artykule zaproponowano kierunki działań sektora energetyki, które mogą w przyszłości przyczynić się do zwiększenia elastyczności funkcjonowania KSE wobec zmian w strukturze wytwarzania energii. Wnioski przedstawione w referacie szerzej zaprezentowano w raporcie „Elastyczność Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Diagnoza, potencjał, rozwiązania.” zrealizowanego przy współudziale Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk oraz Forum Energii.
EN
The paper presents the challenges of the National Power Systems (NPS) in the future resulting from the changes in the demand for end users, the impact of technological changes covering each segment of the power system throughout the supply chain: from generation, transmission / distribution to the final recipient. The article proposes directions of activities of the energy sector, which may in the future contribute to increasing the flexibility of the operation of the NPS to changes in the energy mix.
PL
Przemiany, które dokonały się w pomiarach za sprawą upowszechnienia się skanerów laserowych, nie dotyczą wyłącznie geodezji. Architektura, archeologia, budownictwo, leśnictwo, urbanistyka to tylko wybrane dyscypliny, których nikt już raczej sobie nie wyobraża bez danych trójwymiarowych, bez tak zwanej chmury punktów. Wydaje się, że podobny los może spotkać branżę wod-kan.
PL
Dla energetyki w przyszłości niezmiernie ważne jest łączenie energetyki zawodowej z energetyką rozproszoną ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności dostaw energii elektrycznej do odbiorcy oraz realizacji celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Przy obecnej polityce Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych i podobnych tendencji światowych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w porozumieniu paryskim z 2015 r., jako kraj będziemy zmuszeni do znacznego zwiększenia udziału energii z OZE w krajowym bilansie energetycznym. Proces ten nie może się jednak odbić na bezpieczeństwie energetycznym oraz stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej do konsumentów. Okopywanie się każdej ze stron miksu energetycznego na pewno nie rozwiąże bezpieczeństwa energetycznego Polski ani nie ułatwi rozmów na scenie Unii Europejskiej. Poszukiwanie kompromisu jest przy obecnym miksie energetycznym Polski najlepszą drogą do jego stopniowej zmiany, przy równoczesnym nieeliminowaniu żadnego źródła wytwarzania. Wiadomo, że Polska nie może być samotną wyspą energetyczną w Europie i na świecie, która coraz bardziej rozwija technologie rozproszone/odnawialne oraz technologie magazynowania energii. Bez energii z OZE i spadku udziału węgla w krajowym miksie energetycznym staniemy się importerem energii elektrycznej i zależność energetyczna Polski będzie rosła.
EN
It is extremely important for the future power industry to combine professional power engineering with distributed energy with a particular emphasis on renewable sources, while ensuring the stability of the electricity supply to the recipient and achieving the objectives of the European Union’s climate policy. According to the current policy of the European Union in the scope of the reduction of greenhouse gases and similar world trends, which was reflected in the 2016 Paris Agreement, we will be forced to significantly increase the share of energy from RES in the national energy balance. However, this process can not affect energy security and the stability and continuity of electricity supplies to consumers. Insist each side of the energy mix’s will certainly not solve Poland’s energy security or facilitate discussions on the European Union stage. For the current Polish energy mix, searching for a compromise is the best way to gradually change the energy mix, while not eliminating any source of production. It is obvious that Poland cannot be a single energy island in Europe and in the world that is increasingly developing dispersed / renewable technologies and energy storage technologies. One should also not forget about distribution and transmission system operators, who are currently facing the challenge of balancing the supply and demand of energy in the conditions of uncertainty related to generation in RES and dispersed sources. Intelligent network technologies using dynamic two-way action will increase the level of the integration of renewable sources, making the country’s power system more flexible and responding in real time to the changes taking place. At the same time, improving network management and monitoring using the smart grid tool will enable the maximum use of the existing infrastructure. Without energy from RES and a decline in the share of coal in the national energy mix, we will become an importer of electricity and the energy dependence of Poland will grow.
PL
Mimo postępu technologicznego i systematycznej poprawy sprawności urządzeń, zgodnie z prognozami operatora sieci przesyłowej, zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce będzie w kolejnych latach nadal rosnąć, żeby w 2027 r. osiągnąć poziom o około 11,5% większy w stosunku do 2018 r. Nic dziwnego, skoro na coraz większą skalę korzystamy nie tylko z komputerów i komórek, ale również inteligentnych lodówek, pralek i innych sprzętów pracujących w ramach loT (internetu rzeczy), które potrzebują znacznej ilości prądu, żeby działać i komunikować się on-line.
PL
Co trzy lata europejscy elektroenergetycy rozmawiają o nowoczesnych sposobach utrzymania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Tym razem w Strasburgu z udziałem przedstawicieli energetyk z wszystkich kontynentów omawiano nowości, dzielono się doświadczeniem, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, w postaci pokazów prac. Nie zabrakło polskich przedstawicieli, w tym związanych z nasza energetyką na południu kraju. Przedstawiono kilka nowości prac eksploatacyjnych na urządzeniach dystrybucyjnych i przesyłowych, które wyznaczają kierunki prac pod napięciem umożliwiające dotrzymanie wysokich norm jakości dostarczanej energii.
EN
Every three years power sector experts Exchange ideas on the modern applications of both transmission and distribution systems’ exploitation. This time Strasbourg was the most suitable venue for the power sector representatives of all Continents to share new ideas, exchange experiences in both theory and practice, through the live line shows. Just like during the past events, the Polish representatives were onsite, including those especially active on the South of Poland. A few modern solutions were presented for distribution and transmission purposes. The above mentioned show the directions towards which the Live Line maintenance aim to in order to fulfill the high electricity quality standards required.
6
Content available remote Możliwości modernizacji linii przesyłowych bez ich wyłączania
PL
Plany inwestycyjne Operatora Sieci Przesyłowej na najbliższe lata przewidują liczne przebudowy, rozbudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych dostosowujące je do zwiększonej przepustowości termicznej i aktualnych przepisów prawa. Zakres modernizacji na niektórych liniach obejmuje pojedyncze stanowiska słupów lub krótkie odcinki linii, na innych prace mają charakter kompleksowy, aż do przebudowy linii w jej osi lub pasie technologicznym włącznie. Występujące ograniczenia w możliwościach wyłączania linii do prac modernizacyjnych skłaniają do szerszego zastosowania bezwyłączeniowych technik. Nie jest to powszechna praktyka w kraju, więc przedstawiono najczęstsze praktyki krajowych i zagranicznych wykonawców w tej dziedzinie. Modernizacje prowadzone w strefie pod napięciem, w pobliżu napięcia oraz strefach oddziaływania pola elektromagnetycznego wymagają użycia specjalistycznego sprzętu i wyposażenia, technologii zapewniających bezpieczeństwo personelu i minimalizujące zagrożenia pracy systemu elektroenergetycznego. Prowadzenie prac modernizacyjnych w trybie bezwyłączeniowym wymaga, w zależności od ich złożoności, rygorystycznej dyscypliny i zaangażowania ze strony wykonawcy i inwestora, ale pozwala na racjonalne utrzymanie efektywności i pewności zasilania.
EN
Investment plans of the Transmission Network Operator for the next years provide for numerous reconstructions and expansions of overhead power lines, with a view to adjusting them to increased thermal capacity and applicable legal regulations. The scope of modernisations on certain lines covers single positions of poles or short sections of lines, while other sections will be subject to comprehensive works, up to the line reconstruction along the axis or service strip included. The existing limitations concerning shutting down lines to perform modernisation works impel us to use shutdown-free technologies to a greater extent. This practice is not common at home, therefore the most frequent practices of domestic and foreign performers have been presented. Modernisations carried out in an energized zone, close to the source of voltage and in electromagnetic field zones require the use of specialist equipment and application of technologies that guarantee safety of personel and minimise operational risks of the electrical power system. Depending on complexity, carrying out modernisation works in a shutdown-free mode requires extraordinary work discipline and involvement on the part of contractor and investor, but allows rational maintenance of supply efficiency and reliability.
7
PL
W artykule przedstawiono zestawienie podstawowych elementów związanych z elastycznością wzdłużną gazowej sieci przesyłowej, zaprezentowanych we wcześniejszych publikacjach [1], [2], [3]. Zagadnienia związane z tym tematem wymagają dalszego rozwinięcia i uszczegółowienia. W dalszej części opracowania pokazano konstrukcje, metody obliczeń oraz technologię montażu wzmocnień na spawanych obwodowych połączeniach rur, przy wykorzystaniu dwudzielnych pierścieni. Takie rozwiązanie umożliwia uzyskanie połączeń obwodowych rur bez miejscowego osłabienia, i dzięki temu uzyskanie elastyczności wzdłużnej przewodu gazowego.
EN
The article presents a summary of the basic elements associated with the longitudinal flexibility of the gas transmission pipelines presented in earlier publications [1], [2], [3]. Issues related to this topic requires further improvement and refinement.The following part of the study shows the structures, calculation methods and technology for assembling reinforcements on peripheral welded pipe connections through development of bipartite rings. This solution allows to connect pipes without local weakness and thereby gain the longitudinal flexibility of the pipeline.
8
Content available remote Automatyka odciążająca sieć przesyłową oparta na zaniżaniu wytwarzania
PL
Ze względów ekonomicznych rozwój sieci przesyłowych oparty jest na kompromisie miedzy kosztami inwestycyjnymi a odpornością systemu elektroenergetycznego na zakłócenia. Zakłada się, że system elektroenergetyczny musi wytrzymać typowe zakłócenia prawdopodobne i mało prawdopodobne. Aby nie dopuścić do rozwoju awarii po wystąpieniu bardzo mało prawdopodobnych zakłóceń ekstremalnych wprowadza się do systemu rozmaite automatyki przeciwawaryjne nazywane też zabezpieczeniami specjalnymi. W tym artykule opisano automatykę odciążającą łagodzącą przeciążenia linii przesyłowych w pobliżu elektrowni. Automatyka ta wykorzystuje możliwości automatycznego zaniżenia mocy zespołów wytwórczych i została wykonana dla jednej z dużych elektrowni.
EN
For financial reasons expansion of transmission networks is based on the compromise between investment costs and ability of power system to withstand disturbances. It is assumed, that power system must withstand typical credible and non-credible disturbances. To avoid blackouts following extreme disturbances the power systems are equipped with emergency control also referred to as special protection. In this paper an overload emergency control is described. It has been designed and implemented in order to alleviate overloads in transmission lines in the vicinity of large steam power plant. It utilizes capability of steam generating units to curtail automatically real power.
PL
Artykuł opisuje, co kryje się pod ogólnym pojęciem sieci inteligentnych i jak ich rozwój wpływa na transformację zachodzącą aktualnie w elektroenergetyce. Przedstawia zmiany zachodzące w obszarze sieci przesyłowych, w tym nowe rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą przesyłową, jak systemy typu DLR (Dynamic Line Rating), tj. dynamiczne modele zarządzania zdolnościami przesyłowymi sieci, czy też systemy pomiarowe typu WAMS (Wide Area Measurement System) pozwalające na monitorowanie parametrów elektrycznych pracującej sieci elektroenergetycznej na rozległym obszarze. Artykuł obrazuje także zmiany, które nie wiążą się z bezpośrednią ingerencją w fizyczną infrastrukturę sieci przesyłowej, lecz których efekty będą znacząco oddziaływać na funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego. Przedstawione zostały działania związane z zarządzaniem oraz reakcją strony popytowej (DSM/DSR) oraz zmiany dotyczące rozwoju szeroko rozumianej energetyki prosumenckiej.
EN
The article describes what is meant by the general concept of smart grids and how smart grids development affects to the transformation that takes place in the electric power industry nowadays. The article shows the new solutions for transmission system, like Dynamic Line Rating Systems for transmission lines and Wide Area Measurement Systems which are used to monitor electrical parameters of transmission system in wide area. Article illustrates the changes that do not involve direct interference in the physical infrastructure of the transmission grid, but the effects of which can widely affect the operation of the whole power sector. The article shows new system services like Demand Side Management, Demand Side Response and solutions that contribute to increase the value for the energy prosumers.
PL
W artykule przedstawiono długofalowy program prac rozwojowych prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, mający na celu ograniczenie strat w przesyle energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących opracowania nowych konstrukcji przewodów fazowych do stosowania w liniach elektroenergetycznych NN. Przewody fazowe powinny charakteryzować się zmniejszoną rezystancją przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych wymagań jakościowych i oddziaływań środowiskowych. W artykule zaprezentowano wyniki zrealizowanych już obecnie etapów programu dotyczących nowych przewodów, w tym uzyskane korzyści polegające na 15-proc. ograniczeniu strat. Omówiono zakres prac ujęty w obecnie realizowanym etapie, którego celem jest opracowanie nowej oryginalnej konstrukcji przewodu fazowego do linii elektroenergetycznych NN o jak najlepszych parametrach technicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości dalszego obniżenia strat przesyłu energii elektrycznej. Jednocześnie etap ten obejmuje prace uwzględniające zastosowanie nowego przewodu do pracy w wiązce czteroprzewodowej dla linii 400 kV wraz z szerokim spektrum możliwości jej zastosowania. W pracy przybliżono też udział PSE w Konsorcjum METAGRAF, pracującym nad zastosowaniem grafenu w przewodach fazowych dla linii elektroenergetycznych NN.
EN
The article presents the activities undertaken by PSE S.A. in order to limit transmission-related electricity losses. It focuses, in particular, on the efforts made and the results achieved as far as the design of new phase conductors used in high-voltage power lines is concerned. The new phase conductor design enables to reduce transmission-related losses by up to 15%. Simultaneously, work is underway on the next phase of the project, aiming to come up with a new, original phase conductor design enabling to reduce electricity transmission-related losses even further. The use of a 4-wire bundle in 400 kV power lines is considered as well.
PL
34 koncepcje i studia wykonalności, 65 analiz, 181 dokumentacji decyzyjnych oraz 175 programów funkcjonalno-użytkowych opracowane zostało przez PSE w ciągu ostatnich 3 lat. W 2015 r. prowadzona jest realizacja ponad 80 zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Nakłady inwestycyjne na ten rok zostały określone na rekordowym w historii spółki poziomie - 1,1 mld zł.
PL
Omówiono wpływ źródeł wiatrowych na pracę i prowadzenie ruchu KSE. Dotyczy on obszarów: elektrycznego, wynikającego ze współpracy źródeł z systemem elektroenergetycznym, bilansowego, wynikającego z faktu pokrywania zapotrzebowania na moc i energię elektryczną przez źródła wiatrowe i wreszcie mechanicznego, związanego z mechanicznym oddziaływaniem turbin wiatrowych na elementy infrastruktury sieciowej. Powyższe zjawiska muszą być uwzględnione przy opracowaniu wytycznych dla lokalizacji turbin wiatrowych w pobliżu infrastruktury przesyłowej. Wyniki przeprowadzonych w PSE SA analiz wskazują, że odległość turbiny wiatrowej od infrastruktury sieciowej powinna być nie mniejsza niż 3,5-krotność średnicy koła wirowego turbiny. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z negatywnymi skutkami potencjalnych oddziaływań opisanych elementów infrastruktury energetycznej.
EN
Discussed is the impact of wind energy sources on the work and running of national power systems. It concerns following areas: the electric one – resulting from sources cooperation with a power system, the balance one – resulting from the fact of covering the demand for power and electric energy by wind energy sources, and finally the mechanical one – connected with mechanical impact of wind turbines on a network infrastructure elements. The above mentioned problems must be taken into account during elaboration of guidelines for wind turbines location in the vicinity of transmission infrastructure. The results of analyses made by PSE SA show that the distance between a wind turbine and a network infrastructure should not be less than at least 3,5 times of the turbine rotor diameter. Otherwise, one should take into account negative results of potential impact of the described elements on a power infrastructure.
PL
Operatorzy sieci przesyłowych stają przed istotnymi, a nawet sprzecznymi wyzwaniami. Duża zmienność dostaw energii ze źródeł odnawialnych i większy nacisk kładziony na efektywność energetyczną wymagają rozbudowy sieci, a przy tym opory przeciwko budowaniu nowych linii napowietrznych nigdy nie były tak silne. Częścią rozwiązania tego problemu mogą być przewody z miedzi stopowej. Ich cenną właściwością jest efektywność energetyczna i odporność na chwilowe przeciążenia. Odporność na przeciążenia wynika z większej odporności miedzi na pełzanie w wysokich temperaturach. Efektywność energetyczna przewodu miedzianego równoważy jego wyższy koszt początkowy. W wyniku tego koszt życia (LCC) przewodu z miedzi stopowej jest tego samego rzędu lub niższy niż przewodu stalowo-aluminiowego (ACSR). Wyliczenia te są wynikiem dwóch studiów wykonalności przeprowadzonych przez holenderską agencję konsultingową DNV KEMA: jedno dotyczące budowy nowych linii przesyłowych, drugie renowacji i modernizacji istniejących linii. To drugie studium wykazało także, dlaczego przy większym ciężarze właściwym miedzi w porównaniu z aluminium, nie zachodzi potrzeba wzmacniania słupów linii napowietrznych. W istocie rzeczy większa wytrzymałość mechaniczna miedzi czyni stalowy rdzeń zbędnym, a mniejszy przekrój porzeczny w połączeniu z powłoką hydrofobową skutkuje mniejszym obciążeniem od wiatru i oblodzenia. Z tych powodów przewody miedziane szczególnie nadają się stosowania w zimnym i wietrznym klimacie.
EN
This article describes the method used to graph theory in security analysis. For the pursposes of this study, an environment is referred to here as a network of power lines and devices and a power grid is considered as a system of vertices which combine to make a network. Exploration of Fiedler´s theory will be applied herein to select the most important power lines for the entire network. Components related to these lines are logicly ordered and considered by the author´s modified analysis. This method has been improved and optimalized for risks related with illegal acts. Each power grid component has been connected with a variety of possible attacks and this device was gradually evaluated by five coefficients which takes values from 1 to 10. the level of risk was also assessed on the coefficient basis. In the last phase the most risky electricity network devices have been selected. Security measures have been proposed on the selected devices.
PL
W artykule opisano wykorzystanie teori grafów w analizie zabezpieczeń. Opracowano model sieciowy z wykorzystaniem teorii Fiedlera. Każdy z elementów sieci połaczono z różnymi formami ataku i opisano odpowiednimi współczynnikami. Na tej podstawie wybrano najbardziej ryzykowny wariant.
15
Content available remote Recent Developments in Fault Location Methods for Distribution Networks
EN
Reliability and quality of electrical power supply are always affected by the occurrence of faults in the distribution networks. However, the reliability and quality indices of power supply could be improved by locating the fault in minimum time. This task could only be achieved by using automated fault location methods. Various fault location methods have been developed with the main objective to expedite the locating time of the fault and thereby reducing the interruption duration. Considering the important needs of automated fault location methods, the aim of this paper is to review the most recent fault location methods in the literature specifically for distribution networks. The reported papers are from journals and proceedings from year 2005 to 2011. The working principle, strength and limitation of each method are discussed in this paper to highlight possible research opportunities in this area.
PL
W artykule przedstawiono przegląd metod wykrywania i lokalizacji awarii w energetycznych sieciach przesyłowych. Materiał obejmuje publikacje z lat 2005-2011. Opisano wady i zalety każdej z metod ze wskazaniem na potencjalne pola badań.
16
EN
This paper sets up an Artificial Bee Colony (ABC) algorithm for evolving ant direction Ant Colony Optimization (ACO) to solve the Economic Power Dispatch (EPD) problem. The method ABC-ACO employs the bee colony to find a suitable and the best values operators to improve the ACO. The feasibility of the proposed approach was tested on IEEE 57-bus system. The proposed approach simulation results, which show the effectiveness and robustness of ABC-ACO, have been compared to those that reported in the literature.
PL
W artykule opisano algorytm mrówkowy Artificial Colony Bees (ABC) zastosowany do analizy ekonomicznej rozsyłu energii. Metodę testowano na IEEE 57-magistrali systemowej. Otrzymane wyniki symulacji wskazują na skuteczność i stabilność systemu ABC-ACO.
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z zatłaczaniem biogazu do sieci gazowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sieć przesyłową. Przedstawiono doświadczenia europejskie związane z zatłaczaniem biogazu do sieci. Scharakteryzowano biogaz pod względem składu, parametrów energetycznych jak i występujących w nim zanieczyszczeń. Przedstawiono wyniki badań wartości kalorycznych i liczby Wobbego biogazu wytwarzanego w Polsce.
EN
In the paper issues related to the injection of biogas into gas grids and especially transmission ones are presented. European experience associated with injection of biogas into gas grids are described and also composition of biogas, its calorific values and impurities occurring in biogas. Presented are results of calorific values and Wobbe index investigation of biogas manufactured in Poland.
18
Content available remote Planowanie Rozwoju Systemu Przesyłowego z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych
EN
The development of power systems requires optimal decision-making from the perspective of end users. Therefore the operation of Poland’s electricity market needs to be included in the process of market planning. The article provides an insight into the Transmission Network Development Plan (PRSP), including a technical and cost-effective optimization tool.
19
PL
Morskie systemy energetyczne, które pozwolą zapewnić wysoką jakość zasilania, będą oparte głównie na wysokonapięciowych i stałoprądowych sieciach przesyłowych HVDC. Nadal brakuje praktycznego doświadczenia do optymalnej pracy i regulacji tych złożonych systemów i ich wpływu na zarządzanie równolegle połączonych sieci AC. Nowe koncepty muszą być opracowywane i testowane, zarówno w zakresie technologii (urządzenia pomiarowe i sterowania), jak i aplikacji (symulacyjne i wizualizacyjne). Zadaniem projektu "Sea Power Grid-Secure", finansowanego prze niemieckie ministerstwo ochrony środowiska, jest badanie niezawodności takich systemów, ich sposobów regulacji, obserwowalności, a także zabezpieczenia. Autorzy – oprócz opisu projektu – zawarli w tekście interesujące podsumowanie jego pierwszych wyników.
EN
Wind farms in the North Sea are expected to play a key role in supplying electricity to Europe in the nearest future. Therefore the issue of reliability and control of Offshore Wind Power Systems is of primary importance for the Interconnected Network of ENTSO-E in Europe and its operational safety. All the EU states need a high-quality electricity supply to meet the demands of large industrial customers. The Offshore Wind Power Systems, which will ensure high-quality supply, are designed to be based on the HVDC technology. However, we are still lacking experience to ensure optimal operation and control these complex systems and their impact on the management of interconnected AC grids. Therefore new ideas and concepts have to be developed and tested in the area of technology (measuring and control systems) and application (simulation and visualization). One of them is the project called "Sea Power Grid-Secure", financed by the German Ministry of Environment Protection, aimed to test the reliability, control, observability and security of such systems. The paper provides a description of the project and summary of its initial results.
20
Content available remote Monitoring i analiza jakości energii elektrycznej w systemie przesyłowym
PL
Artykuł opisuje aktualny stan systemu monitorowania jakości energii w sieci przesyłowej i doświadczenia zdobyte w okresie ponad dwuletniego funkcjonowania Centrum Monitorowania Jakości Energii Elektrycznej w PSE-Północ.
EN
The paper is focused on the current progress in the development of electricity quality monitoring in the transmission grid and experience gained during the 2-year operation of the Power Quality Monitoring Centre established at the seat of PSE-Północ. Electricity quality is a crucial issue in the power system at every voltage level. It is of vital importance at the transmission level, in particular in its technical and market aspects, including the potential consequences for failing to meet the required power quality parameters.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.