Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper discusses the research areas which are placed in the modern science on the borderline between ecology and acoustics. It is explained what ideas are included in the concepts of bioacoustics, acoustic ecology, ecoacoustics, and soundscape ecology. The results obtained in these domains are compared with those received in vibroacoustic research presented at the Polish WIBROTECH conference cycle. The paper suggests an inventory of research topics connected with acoustics and ecology. In the second part of the paper the author presents the possibilities of ambisonic technology of recording and listening to sounds for the analysis in bioacoustic research.
PL
Problem wyznaczenia rozkładu amplitud impulsów wymuszających drgania oscylatorów liniowych z tłumieniem z wykorzystaniem analizy przebiegu drgań jest zagadnieniem odwrotnym. W artykule przedstawiony został wpływ amplitud impulsów wymuszających drgania na rozkłady wyznaczone w skończonym odcinku czasu 1800 s. W badaniach symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku MATLAB, porównując dwa różne przebiegi drgań tego samego oscylatora, wyznaczono współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla trzech różnych intensywności uderzeń i siedmiu prób dla każdej z intensywności. Badania mają na celu odpowiedź na dwa pytania związane ze zmianą amplitud impulsów wymuszających drgania - jaki jest wpływ amplitud impulsów na różnice pomiędzy stochastycznymi momentami wyliczonymi z przebiegu oraz wpływ wprowadzonej zmiany amplitud na rozkłady wyliczone z modelu.
EN
The problem of determining the distribution of amplitudes of pulses forcing vibrations of linear oscillators with damping using an analysis of the vibration is a reverse problem. The article describes the impact of the amplitudes of pulses forcing vibrations on the distributions determined in a finite time interval of 1800 s. In the simulations conducted in MATLAB environment, by comparing two different vibration cycles of the same oscillator, coefficients of Pearson's linear correlations were determined for three different intensities of hits and for seven trials at each intensity. The studies are aimed at answering two questions connected with changes of amplitudes of the impulses forcing vibrations. The first issue is to find out what is the impact of the modification of pulses on the differences between stochastic moments calculated from the cycle while and the second issue refers to the influence of the introduced modification on the distributions calculated from the model.
EN
The paper is another step in discussion concerning the method of determining the distributions of pulses forcing vibrations of a system. Solving a stochastic problem for systems subjected to random series of pulses requires determining the distribution for a linear oscillator with damping. The goal of the study is to minimize the error issuing from the finite time interval. The applied model of investigations is supposed to answer the question how to select the parameters of a vibrating system so that the difference between the actual distribution of random pulses and that determined from the waveform is as small as possible.
4
Content available remote Determining the parameters of response of a discrete system to stochastic impulses
EN
The paper discusses vibrations of a discrete system with damping, which are caused by impulses with a stochastic value of an impulse and stochastic moments of excitation of the movement. The analysis of the recorded trajectory of vibrations of the oscillator showed that the parameters of the system's responses to subsequent hits undergo changes. The changes of the parameters of the system depend on the duration of work of the oscillator, the intensity of the impulses as well as the temperature of the environment. The study attempts to approximate these changes so that it becomes possible to determine the distribution of stochastic impulses.
EN
The motion of an oscillator excited by a Poisson process is a stochastic process X(t). Knowing the trajectory of the motion we can find all the stochastic moments of X(t) for large t. This, in turn, allows us to find stochastic distribution of the forces exciting an oscillator. In this paper we evaluate the impact of errors in the computations of the moments on computed distribution of the forces exciting an oscillator.
PL
Ruch oscylatora wymuszony przez proces stochastyczny Poissona jest również pewnym procesem stochastycznym X(t). Znając pewną trajektorię ruchu tego oscylatora, możemy znaleźć w przybliżeniu wszystkie momenty zmiennej losowej X(t) dla dostatecznie dużych t. Momenty te pozwalają znaleźć rozkład stochastyczny sił działających na oscylator. W pracy badamy wpływ błędów w obliczeniach momentów na obliczanie prawdopodobieństw wielkości sił działających na oscylator
EN
Our theoretical study aims at finding some statistic parameters characterizing the damped vibrations of a string excited by stochastic impulses. We derive the dependence of these parameters on the parameters of the string as well as on the stochastic distributions of the impulse magnitude, and on the place of the action. We also carry out a numerical simulation verifying the derived mathematical model and interpret the differences between the results obtained in simulation and the mathematical calculations. This study is the fourth stage of a research aimed at designing a probe that facilitates the process of measuring of the parameters, determining the quality of a technological process.
EN
Our theoretical study aims at finding the statistical parameters characterizing the vibrations of a string without damping and forced by stochastic impulses when the places and moments of actions are random. We derive the dependence of these parameters from the parameters of the string as well as from the stochastic distributions of the impulse magnitude, and of the place of the action. We also carry out a numerical simulation verifying the derived mathematical model and interpret the differences between the results obtained in the simulation and the mathematical calculations. This study is the third stage of research aimed at designing and calibrating a probe that will facilitate measuring of parameters determining the quality of a technological process.
PL
Celem badań teoretycznych w tej pracy jest znalezienie parametrów charakteryzujących drgania struny bez tłumienia i będącej pod wpływem działania sił impulsowych, dla których miejsce i moment zadziałania są przypadkowe. Zostanie wyprowadzona zależność tych parametrów od parametrów struny oraz zarówno od stochastycznego rozkładu wielkości impulsu, jak i rozkładu miejsca zadziałania siły. Przeprowadzono również symulację numeryczną weryfikującą wyprowadzony model matematyczny oraz zinterpretowano różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi z symulacji a obliczeniami teoretycznymi. Badania te są trzecim etapem prac mających na celu zaprojektowanie i skalibrowanie sondy, która umożliwi dokonywanie pomiarów parametrów określających jakość procesu technologicznego.
EN
Our theoretical study aims at finding the statistical parameters characterizing the vibrations of an oscillator without damping and forced by stochastic impulses magnitude of the different distribution. We will derive the dependence of these parameters on rigidity and mass of the oscillator and on the stochastic distribution of the impulse magnitude. We will also carry out a numerical simulation verifying the derived mathematical model and interpret the differences between the results obtained in simulation and the mathematical calculations. This study is the first stage of research aimed at designing and calibrating a probe that will facilitate measuring of parameters determining the quality of a technological process.
PL
Celem badań teoretycznych w tej pracy jest znalezienie statystycznych parametrów charakteryzujących drgania oscylatora bez tłumienia i będącego pod wpływem stochastycznych impulsów o różnych rozkładach. Zostanie wyprowadzona zależność tych parametrów od sztywności i masy oscylatora oraz od stochastycznego rozkładu wielkości impulsu. Przeprowadzimy również symulację numeryczną weryfikującą wyprowadzony model matematyczny oraz zinterpretujemy różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi z symulacji a obliczeniami teoretycznymi. Badania te są pierwszym etapem prac mających na celu zaprojektowanie i skalibrowanie sondy, która umożliwi dokonywanie pomiarów parametrów określających jakość procesu technologicznego.
PL
Przedstawiona w pracy analiza układu dyskretno-ciągłego składającego się z belki z dwoma przegubami oraz z obiektu przymocowanego do belki punktowo za pomocą nieważkich, liniowych więzów dysy-pacyjno-sprężystych, jest kolejnym krokiem w pracach nad metodą wykorzystującą teorię dystrybuqi w analizie drgań układów mechanicznych. Analitycznego opisu modelu dyskretno-ciągłego, w szczególności przegubów, dokonano w klasie funkcji uogólnionych. Zaprezentowany w opracowaniu układ po teoretycznej analizie drgań wymuszonych poddany został badaniom doświadczalnym. Uzyskano zgodność wyników z części teoretycznej i doświadczalnej.
EN
The notę presents a model of forced vibrations of discrete - continuous absorbing system. The model is composed of a beatu, which is continues system, with two articulated joins and of an object (discrete system) seated on Euler's beatu. The dissipation of energy in the articulated joins and the relationship between structural damping and the flexibility of the system is matched with the Fourier method of the separation of variables. The advantages of the bouiidary and initial conditions of the beam and object eąuations are solved on the basis of the sequence theory of distribution in class of generalized functions. Theoretical research and laboratory tests beams with different lengths shows the same conclusions.
PL
W artykule rozpatrywany jest przypadek pasywnej wibroizolacji przemieszczeniowej, której zadaniem jest ochrona obiektu przed drganiami przenoszonymi przez podłoże. Celem pracy są badania laboratoryjne układu wibroizolacyjnego skonstruowanego z trójsegmentowej belki przegubowej, na której posadowiony jest chroniony obiekt. Siły wzajemnego oddziaływania pomiędzy współpracującymi powierzchniami połączeń przegubowych stanowią źródło rozpraszania energii mechanicznej i takie rozwiązanie konstrukcyjne układu może znacząco wpływać na tłumienie drgań. Wyniki badań przedstawiono w postaci przebiegów czasowych amplitud przyspieszeń drgań dla różnych przypadków zamocowania belki i umiejscowienia przegubów.
EN
The notę refer to passive vibration reducing systems (vibroisolation systems), one of the methods of protection against negative influence of mechanical vibrations. The aim of the paper are vibrations laboratory tests of the object which is seated on the beam with two hinges. The source of dissipation of mechanical energy are friction forces appeared between contact surfaces in joins. This construction affects reduces objecfs vibrations with reference to vibrations of the foundation. Results of laboratory tests were presented in routing diagrams for different cases of beam fixing and joins positions.
PL
W pracy przedstawiona została analiza drgań układu dyskretno-ciągłego, składającego się z belki posiadającej dwa przeguby, pomiędzy którymi posadowiony jest obiekt. Określone kinematycznie drgania fundamentów, których masa jest niewspółmiernie duża w stosunku do masy belki, przenoszą się na obiekt poprzez utwierdzone końce belki. Drgania strukturalne belki i obiektu opisane są za pomocą równań różniczkowych ruchu z użyciem teorii dystrybucji i rozwiązane w klasie funkcji uogólnionych. Relacja pomiędzy tłumieniem wewnętrznym i sprężystością układu oraz rozproszenie energii w przegubach zostało tak zamodelowane, aby metoda rozdzielenia zmiennych dała pozytywne rezultaty. Otrzymane rozwiązanie, uwzględniające oddziaływanie drgań fundamentu na wibracje obiektu i belki posiadającej przeguby, zostało porównane z rozwiązaniem równoważnego problemu dla belki nie posiadającej przegubów. Rozpatrzone zostały drgania własne i drgania wymuszone układu. Symulacja komputerowa rozpatrywanego układu dla różnych parametrów belki i obiektu na nim osadzonego wyraźnie wskazuje na redukcję drgań w stosunku do takiego samego układu nie posiadającego przegubów. Potwierdzone to zostało również przez wyniki doświadczalne.
EN
The notę presents a model of vibration transfer from the basis to an object seated on Euler's beam with two articulated joins. The beam is constrained in its foundations whose mass is incommensurate biggerthan that of the beam. The vibrations of the foundation are transfered to the object through the constrained ends of beam. The dissipation of energy in the articulated joints and the relationship between structural damping and the flexibility of the system is matched with the Fourier method af the separation of variables. Advantages of the boundary and initial conditions of the beam and object equations are solved on the basis of the sequence theory of distribution in a class of generalised functions. Free and forced vibration is studied. The solution is compared to a model of vibration of transfer from the basis to an object seated on Euler's beam without articulated joints. A computer simulation shows a reduction of vibrations in the beam with joints.
PL
Praca dotyczy analizy drgań dyskretno-ciągłego układu amortyzującego, w którym elementem o ciągłym rozłożeniu masy jest segmentowa belka dwuprzegubowa, a elementem o masie skupionej jest zamocowany na niej obiekt za pomocą liniowych więzów dysypacyjno-sprężystych. Przeprowadzono badania teoretyczne oraz doświadczalne w zakresie drgań własnych układu. Analizę teoretyczną prowadzono w klasie funkcji uogólnionych.
EN
The paper presents the theoretical analysis and experimental investigations of free vibrations of discrete - continuous damping system - the beam with two hings. The theoretical analysis of the system was performed using the class of generalized functions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.