Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  expert
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta
EN
The article presents the issues associated with expert opinions in the context of public trust professions and provisions of law relating to regulated occupations. In particular, it focuses on appraisers or experts evaluating the quality of the products most commonly used by consumers. The official lists of appraisers for the quality of products and services kept by the Provincial Inspectorates of the Trade Inspection have been analyzed. Several suggestions on how to standardize the data available for consumers, in order to enhance readability and consistency of information, have been put forward.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z problema-tyką rzeczoznawstwa w kontekście zawodów zaufania publicznego oraz przepisów dotyczących zawodów regulowanych. W szczególności skupiono się na rzeczoznawcach oceniających jakość wyrobów, z których najczęściej korzystają konsumenci. Dokonano analizy list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jednym z celów artykułu jest propozycja ujednolicenia danych udostępnianych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w celu zwiększenia czytelności i spójności informacji przekazywanych konsumentom.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN. Wykonano analizę statystyczną danych z 6 stacji. Przeprowadzono analizę porównawczą uzyskanych wyników prognoz za pomocą różnych metod predykcji, w tym prognoz ekspertów. Sformułowano wnioski i spostrzeżenia dotyczące prognoz długoterminowych rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wykonywanych w terenowych stacjach transformatorowych SN/nN.
EN
This paper concerns issues related to long-term forecasts of annual electrical energy demand in rural transformer stations MV/LV. the analysis of data from 6 stations has been carried out. Comparative analysis of forecasts results obtained by the means of different prediction methods including human experts forecasts has been carried out. Conclusions and remarks concerning long-term forecasts of annual electrical energy demand made in rural transformer stations MV/LV have been formulated.
EN
Expert methods belong to the group of heuristic methods, whose meaning plays more and more significant role in economic phenomena analysis. Data provided in such way should be characterized by good quality. The essential problem in expert research seems to be the problem of reliability of provided information, and what follows, its representativeness. In the article, the expertmathematical method was presented as a method of determining the minimum size of the group of experts, which has a direct impact on research representativeness with assistance of experts. Presentation of the method is supported with empirical example.
PL
Metody ekspertowe należą do grupy metod heurystycznych, których znaczenie w obecnym czasie odgrywa coraz większą rolę w analizowaniu zjawisk ekonomicznych. Dostarczone w ten sposób dane powinny się charakteryzować odpowiednią jakością. Istotny w badaniach ekspertowych wydaje się problem wiarygodności dostarczonych informacji, a co się z tym wiąże – ich reprezentatywności. W artykule zaprezentowano metodę eksperckomatematyczną jako metodę określania minimalnej liczebności grupy ekspertów. Prezentacja metody została poparta przykładami empirycznymi.
PL
W artykule opisano badania kształtowania się stanów ryzyka metanowego z zastosowaniem procedur systemowo-ekspertowej metody oceny jakościowej ryzyka zapłonu i wybuchu metanu (RMQE-IM). Badania przeprowadzono w siedmiu kopalniach węgla kamiennego dla 19 rejonów eksploatacji ścianowej. W ramach badań dokonano identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka metanowego, usystematyzowanych w cztery grupy. Badania w kopalniach przeprowadzono metodą sondażowo-ekspertową, uczestniczyło 190 ekspertów.
EN
The article describes the research on development of the states of the methane risks using the procedures of the system-expert methods of qualitative assessment of methane ignition and explosion risk (RMQE-IM). The study was conducted in seven hard coal mines for 19 areas of long-wall mining operations. The identification and classification of methane risk factors were performed during the study, structured into four groups. Research in the mines was performed by survey-expert method, attended by 190 experts.
5
Content available remote Niewykorzystane orzecznictwo techniczne
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie założeń i opis metody grupowej oceny ekspertów, wybór czynników wpływających i kształtujących system informacji logistycznej w kanałach dystrybucji węgla kamiennego oraz dobór ekspertów do oceny tych czynników. Jest to pierwszy etap badań, mający za zadanie określenie znaczenia ważności wyodrębnionych czynników dla kształtowania systemu informacji logistycznej.
EN
The purpose of this article is to present a description of the assumptions and methods of evaluation group of experts, range of factors that shape the logistics information system in coal distribution channels and selection of experts to assess these factors.
7
Content available Modelowanie oceny ryzyka innowacji technicznych
EN
Innovations constitute the main source of creating competitive advantage of a company. Effective implementation of innovations requires risk analysis of the undertaking to be made. The innovative project’s risk assessment, due to a great number of variables, is difficult in realisation. This paper presents author's method of technical innovations risk assessment. The issue complexity makes it necessary to use a multi-criteria analysis. The presented method uses the knowledge of expert to determine the weights of criteria, the probability of detection and effect. In assessment risk is developed rapport and map. Risk is described by two indicators: general and detailed. First can be defined as: low, medium or high risk. Second can be defined as: very low, low, medium, high or very high risk. The article presents also the example of use described risk of assessment.
EN
Purpose: The purpose of the paper was to develop a method of methane risk assessment in order to fulfil the technical-organizational and legal requirements for occupational risk assessment in mines. Methane hazard and associated risks of the effects of ignition and/or explosion of methane is one of the most severe natural hazards. Methods: Heuristic methodology based on the Delphi approach and a group survey by a panel of experts, which was named SOPE, was used to assess the magnitude of methane risk. The adopted tools for assessing the current state of methane risk factors and their possible accident consequences were targeted surveys, with the participation of experts representing, mainly, engineering-technical personnel of mine ventilation service. The objectivity and independence of the judgment of the ex-perts was checked by determining indicators of the degree of the experts’ unanimity, indicators of their competence as well as indicators of the validity of their evaluations. The subject matter of the study of methane hazard were five longwall are-as of the "A-Z" twin-mine (after the merge of two mines: Mine A and Mine Z), three longwalls operated towards plant A and two longwalls operated towards plant Z. For the assessment of each area of the mine, a Methane Risk Assessment Questionnaire consisting of 4 assessment cards, was used. The cards included four areas of the studied risk factors, i.e. factors shaping the methane hazard (17 factors), the activity of the methane ignition initiators (19 factors), detection and prevention of methane risk (16 factors) and possible human and material losses (13 factors). Results: The evaluation of 65 factors affecting the causes and consequences of the methane risk in the exploitation area under ana-lysis, was conducted in accordance with the procedure of the adopted method, based on the proposed algorithm. Assess-ments by experts were used to calculate the indicators of the magnitude of methane hazard for each group of factors sepa-rately. Practical implications: A practical example of the application of this method is incorporated in chapter four of this paper, which also discusses the results of the conducted research. Originality/ value: The obtained values of the indicators of methane risk assessment and analysis of their changes showed that the proposed method can be an important element in the design and construction of a modern methane safety system in coal mines. It provides the possibility of controlling this risk and enables the minimization of its consequences in accordance with the criteria of their acceptance, adopted in this paper. The method does not replace the currently used methods of methane risk assessment, but complements them in a significant and modern way.
PL
Koncepcja usług ekosystemowych jest coraz szerzej stosowana zarówno w badaniach naukowych, jak i konstruowaniu polityk publicznych, także w Polsce. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki indywidualnych pogłębionych wywiadów eksperckich ze specjalistami z zakresu ochrony przyrody. Na podstawie wywiadów zidentyfikowano przyczyny ograniczonej obecności koncepcji usług ekosystemowych w polskich politykach publicznych, został oceniony potencjał tej koncepcji w stosunku do różnych sektorów gospodarki, a także wskazano pozytywne i negatywne konsekwencje mogące wynikać z jej praktycznego stosowania.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad czynnikami motywującymi ekspertów do udziału w badaniach ankietowych. W badaniach posłużono się ankietą elektroniczną z ekspertami pracującymi w wybranej jednostce organizacyjnej uczelni wyższej.
EN
In this paper the results of the research on the factors which motivate the experts to participate in the surveys are presented. The studies were conducted using an electronic survey with experts from the chosen university.
11
Content available remote Business rules-driven semi-automatic project effort estimation
EN
A new approach to project effort estimation is presented in this paper. It is related to Delphi method of estimation by experts. It also makes use of the business processes and business rules related to the newest OMG standards. A software tool implemented to verify the concept correctness is described.
PL
W artykule przedstawiono nowe podejście do estymowania pracochłonności projektów. Z jednej strony nawiązuje ono do metody Delphi estymowania przez niezależnych od siebie nawzajem ekspertów, a z drugiej strony, w ramach najnowszych standardów OMG, wykorzystuje procesy biznesowe oraz reguły biznesowe. Opisano również opracowane narzędzie stanowiące weryfikację poprawności koncepcji.
12
Content available remote II Spotkanie Integracyjne Rzeczoznawców
PL
W artykule przedstawiono procedurę, na podstawie której dokonano identyfikacji krytycznych czynników sukcesu w zagospodarowaniu majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Identyfikacji czynników decydujących o skuteczności zagospodarowania majątku dokonano opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych na grupie eksperckiej, którą stanowili pracownicy wybranych gmin górniczych oraz wybranych spółek węglowych. Klasyfikacja czynników przeprowadzona została z wykorzystaniem metody względnej ważności obiektów.
EN
In the article represented the procedure on the ground whose one fulfilled the identification of critical factors of the success in the development of liquidated collieries' property. The identification of the factors which determined effective development of liquidated collieries' property basing on effectings inquiry research on the expert group which they determined workers of chosen communes of mining- and chosen coal-companies. The classification of factors effected became with the utilization of the method of the relative importance of objects.
14
Content available remote Propulsion risk of a seagoing ship prediction based on expert opinions
EN
A prediction model of the ship propulsion risk is presented, i.e. a risk of the consequences of loss of the ship propulsion capability. This is an expert model based on opinions elicited by the ship power plant operators. The risk level depends, among other things, on the reliability state of the ship propulsion system components. This state is defined by operators in a linguistic form. The formal risk model parameters are determined by means of a neural network. The model may be useful in the ship operation decision processes.
EN
The event of the loss of propulsion function has been defined as hazardous event to a seagoing ship. It has been formalized. The procedure of acquisition of expert opinions on frequency of the event occurrence has been described. It may be considered to be of a numerical-fuzzy character. The fuzzy part was transferred to the numerical form by the pair comparison method. An example of the ship propulsion system comprising a low speed internal combustion engine and a fix pitch propeller illustrates the method presented. It may be used wherever a hazard analysis has to be performed of a system involving human and technical aspects and there is a shortage of objective data on the investigated object.
PL
W artykule dokonano rozważań studyjnych, dotyczących wykorzystania: doświadczeń, wiedzy merytorycznej, intuicji, możliwości przewidywań, człowieka tzw. "eksperta" w roli regulatora w układzie automatycznego sterowania obiektem i jego procesem eksploatacji.
EN
The article presents study considerations concerning use of experience, substantial knowledge, intuition, foreseeing capabilities of human – the expert in the role of a regulator in a system of automatic steering of an object and exploitation process. Using the automatic regulation system analysis algorithm presented in the article, one can quickly and surely define stability conditions of modeled object steering system or process of its exploitation based on steering system with expert in a role of a regulator, e.g. using Hurwitz criteria. Precision and quality of regulation with using expert as an regulator rises rapidly and ensures safe and continuous work of object and its exploitation process.
PL
Polskie prawo budowlane przewiduje, od początku swojego funkcjonowania, uczestnictwo w procesie budowlanym osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Konsekwencją przyjętego w systemie sposobu sprawowania przez państwo nadzoru budowlanego oraz odpowiedzialności osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jest bardzo wyraźne rozgraniczenie przypisanych tym podmiotom kompetencji.
EN
Polish construction law has always contained provision for the involvement in the building process of persons having appropriate professional qualifications. The method adopted in the system for the state's exercise of building supervision and the responsibility of persons performing independent technical functions in construction leads to a very clear division of the competences ascribed to those persons.
18
Content available remote Grupowa ocena ekspertów w procesach decyzyjnych zarządzania
PL
W artykule przedstawiono problemy związane z wykorzystaniem grupowej oceny ekspertów w procesach decyzyjnych zarządzania. Rozważono: dobór ekspertów do zespołu oceniającego, wyznaczanie uogólnionej opinii ekspertów za pomocą techniki porównywania obiektów parami. Omówiono problem stopnia zgodności opinii ekspertów oraz przedstawiono trzy metody poszukiwania zespołu ekspertów "umiarkowanie zgodnego".
EN
In the paper problems associated with the application of group experts valuation in decisive processes in management were presented. The selection of experts to evaluative group and assessing of generalised experts' opinion via technique of comparing of objects in pairs were considered. The problem of the level of compatibility of experts' opinions was discussed and three methods of searching of the group of experts called "moderately compatible" were presented.
EN
The last 20 years have seen a tremendous growth in mobile computing and wireless communications and services. An experimental study was conducted to explore the effect of text/background color on a laptop computing system along with variable environmental vibration on operators’ data entry task performance in moving automobiles. The operators’ performance was measured in terms of the number of characters entered per minute without spaces (NCEPMWS) on a laptop computing system. The subjects were divided into 3 categories, namely, Novices, Intermediates and Experts. Findings suggest a re-evaluation of existing laptop designs taking ergonomics into consideration. It appears that proper selection of text/background color on the laptop coupled with controlled vehicular speed could result in a better quality of interaction between human and laptops and it could also resolve the problem of poor data entry task performance.
20
PL
Podczas diagnozowania maszyn dokonujemy pomiarów wielu parametrów diagnostycznych, na podstawie których podejmowana jest decyzja, co do dalszej eksploatacji obiektu. Często, przy ocenie stanu złożonych obiektów technicznych, odwołujemy się do opinii specjalistów. Posiadając odpowiednie środki, prawie zawsze, odwołujemy się do opinii ekspertów, szczególnie gdy w grę wchodzą wysokie koszty usunięcia awarii lub bezpieczeństwo ludzi. Może jednak okazać się, że poziom zróżnicowania znajomości danego problemu przez ekspertów jest różny, a uzyskanie wysokiej jakości opinii wątpliwe. W artykule przedstawiono metodę doboru ekspertów, z zastosowaniem modelu obiektowego aparatury rejestrującej stan obiektu.
EN
When state of the machines is diagnosed we make measures of many diagnostic parameters which create the base that lets us make the decision, how to operate the object in the future? Often while asessing the state of the complex technical objects, we resort to the specialists' opinion. Having the proper means, almost always, we resort to the experts' opinion, especially when the high cost of repairing or safety of people is involved. Howerver it might appear that the diversity of knowledge of given problem among the experts is different and receiving a high quality opinion is doubtful. This is the reason showing the necessity to determine te number of specialists that can be the candidates to the experts team as well as the necessity of conducting the assesment of the diagnostic parameters recorded during the measurements. This article presens the way of choosing the experts while using the object's model of the recording device which registers the condition of the object.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.