Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article shows the effect of the increased carbon content on the microstructure and properties of two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V. Alloys with different carbon content (0.2 and 0.5 wt.%) were produced in vacuum induction furnace with cooper crucible. It was shown that the addition of carbon at the level of 0.2 wt.% increases hardness and strength properties, affects structural stability, results in grain refinement as well as improves creep and oxidation resistance. However, it has a negative effect on plastic deformation. Increasing the carbon content to the 0.5 wt.% causes the further improvement in the creep and oxidation resistance and microstructure refinement of the tested alloys, resulting also in decrease such properties as plasticity, hot deformability and in case of the susceptibility to cold plastic deformation to unacceptable level.
EN
This paper presents the possibilities of forming the microstructure as well as mechanical properties and electrical conductivity of Cu-3Ti alloy (wt.%) in thermal and thermomechanical processes that are a combination of homogenising treatment, hot and cold working, solution treatment and ageing. Phase composition of the alloy following various stages of processing it into the specified semi-finished product was being determined too. It was demonstrated that the application of cold plastic deformation between solution treatment and ageing could significantly enhance the effect of hardening of the Cu-3Ti alloy without deteriorating its electrical conductivity. It was found that for the investigated alloy the selection of appropriate conditions for homogenising treatment, hot and cold deformation as well as solution treatment and ageing enables to obtain the properties comparable to those of beryllium bronzes.
EN
The article addresses a method proposed for comprehensive research of vibration properties dedicated to new structural materials. The method in question comprises three-stage studies, thus enabling the related costs to be reduced on each stage of the process. Subjects of identification and assessment are both the properties and the material structure as well as numerically determined dynamic characteristics and actual vibration characteristics of materials. The article provides preliminary research results obtained for Cu-2Ti-1Co and Cu-6Ti-1Co alloys, the mechanical properties of which are very prospective. An additional advantage of the method proposed is the capability of identifying alloy types by application of non-destructive vibratory methods.
4
Content available Microstructure of Hot-Deformed Cu-3Ti Alloy
EN
In the paper, results of investigations regarding temperature and strain rate effects on hot-deformed Cu-3Ti alloy microstructure are presented. Evaluation of the alloy microstructure was performed with the use of a Gleeble HDS-V40 thermal-mechanical simulator on samples subjected to uniaxial hot compression within 700 to 900ºC and at the strain rate of 0.1, 1.0 or 10.0 s-1 until 70% (1.2) strain. It was found that within the analyzed temperature and strain rate ranges, the alloy deformation led to partial or complete recrystallization of its structure and to multiple refinement of the initial grains. The recrystallization level and the average diameter of recrystallized grains increase with growing temperature and strain rate. It was shown that entirely recrystallized, fine-grained alloy structure could be obtained following deformation at the strain rate of min 10.0 s-1 and the temperature of 800°C or higher.
EN
The study presents fundamentals of manufacturing technologies for aircraft engine construction elements, made of light, intermetallic TiAl based alloy, which is characterized by high relative strength and good creep and oxidation resistance. For smelting of alloy, the vacuum metallurgy methods were used, including application of induction furnace equipped with special crucibles made of isostatic-pressed. high-density graphite. To produce good quality construction element for aircraft engine, such as low-pressure turbine blade, there were methods of gravity casting from a very high temperature to the preheated shell moulds applied.
EN
In the paper, results of a study on the effects of deformation conditions (temperature, strain and strain rate) on flow curves, maximum flow stress and corresponding deformation of Cu-Ti alloys with various Ti contents, subjected to hot deformation, are presented. Evaluation of formability of alloys was performed with the use of a Gleeble HDS-V40 thermal-mechanical simulator during uniaxial hot compression at 700 to 900°C, strain rate of 0.1 to 10.0 s-1 and strain of 0 to 1.2 (70%). It was found that within the analysed ranges of temperature, strain rate and strain, Cu-Ti alloys underwent uniform deformation without cracking. The largest deformation resistances were observed for the alloys with the highest Ti contents; their decrease was possible with the temperature raise and the strain rate reduction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan wpływu warunków odkształcenia (temperatura, wielkosc i predkosc odkształcenia) na przebieg krzywych płyniecia, wartosc maksymalnego naprezenia uplastyczniajacego i odpowiadajacego mu odkształcenia odkształcanych plastycznie na goraco stopów Cu-Ti o zróznicowanej zawartosci Ti. Ocene podatnosci do kształtowania plastycznego stopów przeprowadzono na symulatorze cieplno-mechanicznym systemu Gleeble HDS-V40 w warunkach jednoosiowego sciskania na goraco w zakresie temperatury od 700 do 900°C, predkosci odkształcenia od 0.1 do 10.0 s-1 i odkształcenia od 0 do 1.2 (70%). Stwierdzono, ze w analizowanych przedziałach temperatury, predkosci i wielkosci odkształcenia stopy Cu-Ti odkształcaja sie w sposób jednorodny bez udziału pekania. Wykazano, ze najwieksze opory kształtowania plastycznego towarzysza stopom o najwyzszej zawartosci Ti, a ich zmniejszenie jest mozliwe poprzez podwyzszenie temperatury i obnizenie predkosci odkształcenia.
7
Content available remote Wytapianie stopu Ti-47Al-2W-0,5Si w tyglach grafitowych
PL
W pracy do wytwarzania stopu Ti-47Al-2W-0,5Si (% at.) na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl zaproponowano zastosowanie konkurencyjnej ekonomicznie i możliwej do zastosowania w warunkach krajowych technologii wytapiania w indukcyjnych piecach próżniowych z tyglami grafitowymi. Biorąc pod uwagę wysoką reaktywność ciekłego tytanu oraz jego duże powinowactwo do materiału tygla założono, że proces wytapiania prowadzony będzie w specjalnych tyglach wykonanych z grafitu najwyższej jakości. Badano wpływ rodzaju grafitu, z którego wykonany był tygiel (tab. 2), atmosfery wytapiania (tab. 3), sposobu realizacji wytopu (tab. 6), temperatury i czasu trwania wytopu (tab. 4, 5), postaci materiałów wsadowych oraz liczby przetopów (tab. 7) na skład chemiczny i czystość otrzymanych stopów (zawartość węgla, tlenu i innych gazowych zanieczyszczeń) oraz ich mikrostrukturę i właściwości. Oceniano także stopień degradacji i żywotność tygli w warunkach poszczególnych wytopów (tab. 8). Przeprowadzone badania wykazały możliwość wytapiania stopów na osnowie TiAl o założonym składzie chemicznym i zadowalającej czystości w indukcyjnych piecach próżniowych wyposażonych w tygle wykonane z izostatycznie prasowanego grafitu wysokiej gęstości. Warunkiem powodzenia tego procesu było maksymalne skrócenie czasu trwania wytopu prowadzonego w możliwie niskiej temperaturze i z wykorzystaniem wsadu w postaci zaprawy. Ustalono, że proces wytapiania należy prowadzić pod osłoną argonu w temperaturze 1650°C przez 3 minuty.
EN
In this work, the vacuum induction melting technology in furnaces with graphite crucibles was proposed to produce the TiAl intermetallic phase based alloy Ti-47Al-2W-0.5Si (at. %) as an economically competitive and applicable to national conditions. Taking into account the high reactivity of molten titanium and its high affinity to the crucible material was assumed that the melting process will be conducted in a special, high quality graphite crucibles. The influence of the type of graphite, which was made of crucible (Tab. 1), melting atmosphere (Tab. 3), method of the melt implementation (Tab. 6), temperature and time of melting (Tab. 4, 5), form of charge materials and remelting amount (Tab. 7) on the chemical composition, purity of obtained alloys (content of carbon, oxygen and other gas contamination) as well as their microstructure and properties was studied. The degradation degree of crucibles and their lifetime in condition of particular melts were also evaluated (Tab. 8). Conducted investigation showed the possibility of melting of TiAl intermetallic phase based alloys with the assumed chemical composition and satisfactory purity in vacuum induction furnaces equipped with crucibles made of isostatically pressed, high density graphite. The success of this process was to shorten the melting time, conduct the melt at possible low temperature and using charge in form of master alloy. It was found that the melting process must be conducted under the protection of argon atmosphere at temperature of 1650°C and at 3 minutes.
8
Content available remote Problemy towarzyszące wytapianiu stopów na osnowie TiAl w tyglach ceramicznych
PL
W pracy przedstawiono technologię wytapiania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl w indukcyjnych piecach próżniowych z tyglami ceramicznymi. Ze względu na dużą reaktywność ciekłych stopów tytanu, proces wytapiania prowadzono w specjalnych tyglach wykonanych ze stabilizowanych materiałów ceramicznych lub w tyglach z powłokami wykonanymi z ceramicznych materiałów odpornych na agresywne działanie ciekłych stopów tytanu. Opisując najważniejsze problemy towarzyszące wytapianiu stopów na osnowie TiAl w tyglach ceramicznych, określono warunki umożliwiające wytworzenie dobrych jakościowo stopów o założonym składzie chemicznym.
EN
In this work, technology of vacuum induction melting furnaces with ceramic crucibles was used for production of TiAl based alloy. Because of high reactivity of liquid titanium alloys, melting process was conducted in special crucibles made of stabilized ceramic materials or in crucibles with protective layer made of ceramic refractory materials resistant to aggressive action of liquid titanium alloys. Describing the major problems associated with melting of TiAl based alloys in ceramic crucibles the conditions for production of high quality alloys with the assumed chemical composition was specified.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zmiany mikrostruktury i wybranych właściwości dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla po procesie przeróbki plastycznej na gorąco. Przedstawiono możliwości uzyskania dodatkowego efektu umocnienia spowodowanego obecnością węgla oraz zastosowaniem połączonych zabiegów przesycania i starzenia. Przesycanie i starzenie po uprzednim odkształcaniu plastycznym na gorąco powodowało uzyskanie znaczącego, dodatkowego umocnienia wytworzonego stopu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla.
EN
The paper presents changes in the microstructure and selected properties of the two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V-0.7C with a higher carbon content subjected to the processes of hot plastic working. The potentials for additional strengthening due to the presence of carbon and the use of combined solution treatment and aging were presented. Heat treatment processes of the alloy after hot working showed the possibility of significant, additional strengthening.
10
Content available remote Ocena możliwości topienia tytanu w litych tyglach ceramicznych
PL
W artykule oceniono możliwości wytapiania technicznie czystego tytanu w indukcyjnym piecu próżniowym w tyglach wykonanych z ceramicznych materiałów tlenkowych typu Al2O3, MgO, Zr02, Y203, CaO, spineli będących kombinacją tych tlenków oraz z grafitu. W poszczególnych przypadkach badano wpływ materiałów tygla, dodatków stabilizujących materiały tlenkowe oraz warunków prowadzenia wytopów na skład chemiczny, mikrostrukturę i twardość wytopionego technicznie czystego tytanu. Głównym kryterium oceny przydatności poszczególnych tygli była zawartość w wytopionym technicznie czystym tytanie tlenu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku reakcji ciekłego tytanu z materiałem tygla, w mniejszym zaś stopniu żywotność tygli mierzona liczbą wytopów, po której ulegają one degradacji.
EN
The paper achieves the possibility of melting of pure titanium, in crucibles made of oxide ceramic materials. The Al2O3, MgO, Zr02, Y203, CaO, , and graphite crucibles were analyzed. In individual cases, the influence of the crucible materials, the presence of additives to stabilize the oxide material and the conditions of melts on the chemical composition, microstructure and hardness melted technically pure titanium was studied. The main criterion for evaluating the suitability of presented crucibles was content in melted technically pure titanium the oxygen and impurities produced by the reaction of the liquid titanium with crucible material, to a lesser extent, life crucibles measured by the number of melt at which they are degraded.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.