Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  atmospheric corrosion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Ocena korozyjności atmosfery przemysłowej na podstawie informacji o środowisku
PL
Dokonano oceny korozyjności atmosfery przemysłowej w otoczeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA na podstawie warunków meteorologicznych oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza ditlenkiem siarki. Dane wejściowe do obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej określono metodą modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem systemu modeli CALMET/CALPUFF. Porównanie wyników obliczeń ubytków korozyjnych stali węglowej z wartościami dopuszczalnymi wskazuje na niską lub średnią kategorię korozyjności atmosfery przemysłowej na analizowanym obszarze.
EN
Corrosivity of the atm. in an industrial area of a chem. prodn. plant was assessed on the basis of meteorol. data (av. air temp. and humidity) and SO₂ pollution level. The input data for corrosion rate calculation were detd. by using the Gauss cloud model. The C steel corrosion rate detd. under conditions of the industrial area atm. was lower than the allowable by resp. std.
PL
Omówiono wpływ korozji atmosferycznej na idealne pręty stalowe obciążone siłą ściskającą. Do analizy został przyjęty przekrój ceowy 35×40×4 i kątownik 30×30×4. W korodującym przekroju pręta ulega zmianie położenie środka ciężkości przekroju; określono mimośrody działania siły. Przedstawiono zmniejszenie czasu eksploatacji spowodowane korozją kształtowników. Oceniono sposób zniszczenia pręta w rozważanym przedziale czasowym od 0 do około 7,7 lat.
EN
The paper discusses the influence of atmospheric corrosion on ideal steel bars loaded with compressive force. For the analysis, a C-section and an angle of C35×40×4 and L30×30×4. respectively were adopted. In the corroding cross-section of the bar the position of the center of gravity of the section changes; the eccentricity of the force action was determined. Shown is a reduction in the service life caused by corrosion of profiles. The method of bar destruction in the considered time interval from 0 to ~ 7,7 years was assessed.
EN
The influence of storage locations of two grades of rutile flux cored welding wires on their surface condition and the strength of the welds made with them were studied. Wires were stored in real urban conditions (Gdańsk and Katowice) for 1 month, simultaneously recording changes in conditions: temperature and relative humidity of the environment. Visual tests of wires in the delivered and stored condition as well as visual and tensile strength tests of welds made with them were carried out. It was found that the surface of the wires underwent more intense degradation (atmospheric corrosion) during storage in Katowice than in Gdańsk. Significant difference in tensile strength was observed only for padding welds made using Gdańsk stored wires. The lowest recorded tensile strength value was not lower than the standard requirements for the wires.
PL
W artykule omówiono wyniki badań realizowanych w projekcie „TANGO”, „Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn”. Celem projektu było m.in. opracowanie technologii azotowania antykorozyjnego części maszyn wykonanych ze stali 41CrAlMo7. Fragmenty części i próbki kontrolne azotowano w dwustopniowych procesach regulowanego azotowania gazowego. W wyniku procesu uzyskano warstwy azotowane z przypowierzchniową warstwą azotków żelaza  + ’. W artykule wykazano, że warstwa azotków żelaza o grubości 15 µm będąca mieszaniną faz  + ’ skutecznie zabezpiecza stal przed korozją atmosferyczną oraz podwyższa jej odporność na zużycie przez tarcie.
EN
The article discusses the results of the research carried out in the TANGO project, "Innovative nitrided layers of a new generation with increased corrosion resistance produced on machine parts". The goal of the project was, among others, development of anti-corrosive nitriding technology of machine parts made of 41CrAlMo7 steel. Fragments of parts and control samples were nitrided in two-stage controlled gas nitriding processes. As a result of the process, nitrided layers with a surface layer of iron nitrides  + ' were obtained. The article shows that the layer of iron nitrides with the thickness of 15 μm, being a mixture of  + ' phases, effectively protects the steel against atmospheric corrosion and increases its resistance to friction wear.
PL
W pracy scharakteryzowano odporność na korozję kwasową sześciu stopów żelaza zawierających dodatki od 0,007 do 1,03% wag. cyny. Stopy te uzyskano przez przetapianie w piecu Tammana czystego żelaza (99,98% Fe) z dodatkami spektralnie czystej cyny. Otrzymane wytopy poddano badaniom odporności na korozję kwasową, wykonując przyśpieszony test na korozję atmosferyczną, badania elektrochemiczne oraz pomiary szybkości korozji (określane z analizy roztworów korozyjnych na zawartość Fe2+). Wykonane pomiary elektrochemiczne pokazują, że zarówno w środowisku kwasu siarkowego, jak i zakwaszonego siarczanu sodu obecność 0,007−1,03% Sn w żelazie nie wykazuje istotnego wpływu na szybkość korozji badanych stopów. Uzyskane wartości ikor (wyznaczone na drodze ekstrapolacji do Ekor, jak i na podstawie Rp), w granicach ich błędu pomiarowego, można uznać za niezależne od zawartości cyny w stopie. Obserwuje się jednak wpływ obecności cyny na przebieg korozji atmosferycznej w kwaśnej mgle solnej – szybkość ta ulega zmniejszeniu w miarę wzrostu zawartości Sn w analizowanych próbkach.
EN
The study characterizes the acid corrosion resistance of six iron alloys containing additions from 0.007 to 1.03 wt. % of tin. The alloys were obtained by way of remelting in a Tamman furnace made of pure iron (99.98% Fe) with additions of spectrally pure tin. The obtained melts underwent studies of acid corrosion resistance by means of an atmospheric corrosion test, electrochemical tests and corrosion rate measurements (determination from the analysis of the corrosion solutions in respect of the Fe2+ content). The performed electrochemical measurements show that both in the environment of sulfuric acid and acidified sodium sulfate, the presence of 0.007−1.03% Sn in the iron does not exhibit a significant effect on the corrosion rate of the examined alloys. The obtained values of icor (determined by way of extrapolation to Ecor and based on Rp), within their measurement error, can be treated as independent of the tin content in the alloy. However, one can observe the effect of the presence of tin on the course of atmospheric corrosion in the acid salt spray – this rate is reduced with an increase of the Sn content in the analyzed samples.
PL
W artykule przedstawiono narastanie w czasie defektów korozyjnych na belkach nośnych schodów stalowych, które znajdują się w konstrukcji kładki nad torami kolejowymi. Założono, że konstrukcja koroduje w atmosferze miejskiej oraz, dla porównania, w atmosferze morskiej i w atmosferze na terenie wiejskim. Rozpatrzono przypadek powierzchniowej korozji globalnej. Szybkości korozji, przyjęte do obliczeń, zaczerpnięto z literatury. Praca ma charakter teoretyczny. Rozważane defekty korozyjne można znaleźć na zbudowanych kładkach dla pieszych umiejscowionych nad torami kolejowymi lub nad innymi przeszkodami. Kładka, jako całość, ulega korozji globalnej. Powoduje to obniżenie nośności i zwiększenie ugięć elementów oraz może powodować ich lokalną utratę stateczności. Zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeń belki biegowej schodów; statycznie niewyznaczalnej o przekroju cienkościennym dwuteowym IPBS 360 ze stali S355. Rozpatrzono wpływ korozji górnej półki tego dwuteownika. Do obliczeń przyjęto trzy szybkości korozji. Przedstawiono i przedyskutowano uzyskane wyniki destrukcji belki w długim czasie korodowania.
EN
In the article one presented the growth during corrosive defects on beams of bearing steel-stairs, which are found in the construction of the footbridge over railway tracks. One assumed that the construction corroded in the urban atmosphere and, for comparison, in the sea-atmosphere and in the atmosphere on the rural area. One considered the case of the superficial global corrosion. Speeds of the corrosion, adopted to calculations, one laded from the literature. The work has a theoretical character. Considered corrosive defects can be found on built footbridges for pedestrian of located over railway tracks or over other obstacles. This problem was illustrated in the way of calculations. One carried out calculations of loss of the capacity of the beam and the increase of her deflections. The bearing beam of stairs is I-section IPBS 360 steel the species S355. The corrosion surrenders the upper shelf of this I-section. One assumed that the loss of her thickness was situated within the range from the zero to 30%. Authors discussed obtained results of the destruction of this beam in the long of corroding.
EN
In this paper the authors present measurements of the zinc coating thickness performed on old corrugated steel culverts under railway in Sweden. The measurements were performed in the summer of 2015. The object of the study is to have an indication on how hot dip galvanized corrugated steel culverts withstand real conditions. This information forms an important basis for the decision on possible life time expectancies for those structures.
PL
Artykuł zawiera omówienie metodyki oceny kosztów cyklu życia (LCC) w odniesieniu do obiektów inżynierskich podlegających korozji atmosferycznej. Przedstawiono dokumenty definiujące metodykę LCC oraz zakres jej zastosowania. Zaprezentowano przegląd metodyk szacowania kosztów ponoszonych na ochronę przed korozją oraz strat z powodu zniszczeń korozyjnych stosowanych w ciągu ostatnich 60 lat w świecie oraz ocenę ich przydatności. Przedstawiono problemy związane z prognozowaniem trwałości infrastruktury drogowej, która narażona jest na działanie znacznie większych stężeń czynników korozyjnych niż w występujących na obszarach poza oddziaływaniem zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu.
EN
The article contains a discussion of methodology for assessing the life cycle costs (LCC) of engineering facilities subjected to atmospheric corrosion. The documents defining the methodology of LCC and scope of its application were presented. An overview of methodologies used in the last 60 years for estimation of the corrosion protection costs as well as losses due to corrosion damages over the world and assessment of their suitability is shown. The problems associated with forecasting the sustainability of road infrastructure, which is exposed to much larger concentrations of corrosive substances than detected in areas outside the influence of the pollution generated by vehicles were shown.
PL
Wskazano materiały konstrukcyjne mające największy udział w infrastrukturze miejskiej. Omówiono podstawy ich korozji atmosferycznej. Przedstawiono zmiany natężeń podstawowych czynników korozyjnych w atmosferze na obszarze Polski w ostatnim dwudziestoleciu oraz ich porównanie ze stanem atmosfery w Europie. Na tej podstawie szacowano ogólne trendy zmian szybkości korozji omawianych materiałów konstrukcyjnych.
EN
Structural materials, prevailing in urban infrastructure facilities, have been listed. The fundamentals of the atmospheric corrosion of these materials have been outlined. Changes in the intensities of essential corrosion agents characteristic for the atmosphere in Poland in the last two decades have been shown and compared with the state of the atmosphere in Europe. General trends in the corrosion rate of structural materials in question have been assessed.
PL
Na podstawie publikacji z ostatnich lat przedstawiono skład, właściwości i zastosowanie stali o podwyższonej odporności na korozję atmosferyczną. Opisano wpływ składników stopowych stali na szybkość korozji stali. Omówiono wpływ środowiska przemysłowego, wiejskiego i morskiego na szybkość powstawania patyny, jej skład i trwałość. Przytoczono wyniki prób opisu kinetyki wzrostu warstwy patyny w czasie ekspozycji. Przedstawiono także metodę przewidywania ubytków korozyjnych na podstawie wielkości parametrów znacząco wpływających na korozję.
EN
A review of recent publications describing the composition, properties and application of steel with high resistance to atmospheric corrosion is presented. The effect of alloying elements on steel durability and properties of patina formed on the surface is described. A discussion on the impact of the industrial, rural and marine atmosphere on the rate of patina formation and its composition is presented. The examples of attempts to establish the kinetics of patina growth during field expositions are given. The review is completed with describing of the methods of prediction the corrosion losses of weathering steel in relation to atmospheric parameters, which significantly affect corrosion process.
EN
Concepts of an assessment of corrosion losses in natural environment is briefly overviewed. Selected examples obtained by means of corrosion monitoring are presented. Their applications for prediction and imaging of the corrosion rate of materials in some areas of the country are described. The results obtained by corrosion monitoring can be used as a tool for a choice of materials and protection methods, as well as can help to improve a durability of infrastructure, and cost optimization.
PL
Przedstawiono krótki przegląd koncepcji metod oceny skutków korozji atmosferycznej. Opisano przykłady zastosowania wyników oceny szybkości korozji materiałów do prognozowania i obrazowania korozyjności atmosfery na wybranych obszarach kraju. Wykorzystanie ich do doboru metod ochrony przed korozją infrastruktury może przyczynić się do polepszenia trwałości konstrukcji oraz optymalizacji kosztów.
12
Content available remote Badania korozji atmosferycznej w komorze solnej
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawcze korozji atmosferycznej, procedurę wykonywania testów oraz omówiono wyniki wykonanych badań. Po zmontowaniu zestawu badawczego przeprowadzono testy wstępne mające na celu odpowiednie wyregulowanie parametrów komory badawczej takich jak temperatura, przepływ roztworu do dyszy, ciśnienie uzyskiwane przez sprężarkę, równomierność rozproszenia roztworu. Następnie przeprowadzono test stanowiący kontrolę powtarzalności wyników uzyskiwanych za pomocą w/w komory. Wykonano także testy korozji atmosferycznej na próbkach pokrytych dwoma rodzajami lakieru. Próbki poddano testowi SS (wg DIN 50 021) w ustalonym czasie z oceną stanu powierzchni próbek podczas trwania testu. Po zakończeniu badań próbki oceniono za pomocą metody kwadratów zgodnie z normą PN-EN ISO 10289:2002 podając wskaźnik ochrony RP i wskaźnik wyglądu RA. Określono także czas pojawienia się pierwszych śladów korozji.
EN
Atmospheric corrosion test stand, test operating procedure and report of research results are presented in this article. Initial startup tests to regulate proper parameters of the test chamber like temperature, flow solution to nozzle, compressor pressure, uniformity of the solution dispersion after installation of test stand were performed. After that reproducibility of test results in this chamber was done. Atmospheric corrosion tests on coupons coated by two type of coating were performed. During the course of SS corrosion test coupons surface were examined according to DIN 50 021 standard. Coupons were evaluated according to PN-EN ISO 10289:2001 Method of Least Squares and specifying protection index RP and pavement condition index RA. The time of onset of first sign of corrosion was specified.
PL
Modelowanie i prognozowanie procesów korozji atmosferycznej metali to jedne z działań wynikających z zastosowań monitoringu korozyjnego. W celu prognozowania wielkości zmian korozyjnych, zarówno metali jak i innych materiałów konstrukcyjnych, zastosowano równania wyrażające zależność ubytków korozyjnych od szeregu parametrów klimatycznych oraz poziomu wybranych zanieczyszczeń powietrza i opadów. W artykule opisano zastosowania danych z monitorowania korozji atmosferycznej na stacjach korozyjnych IMP do modelowania i prognozowania korozji cynku, szczególnie edytowania map korozyjnych kraju, jak i jego wybranych obszarów.
EN
The main purpose of corrosion monitoring is to model and predict the extent of atmospheric corrosion processes of metallic materials during service. For prediction of the size of corrosion changes of metals a mathematical relations are usually applied which combine corrosion rate of particular material with climatic parameters and the level of selected contaminants in the air and their precipitation. An application of chosen equations using data from IMP's corrosion monitoring sites for prediction of zinc corrosion is described in this paper. Edition of corrosion maps of Poland is also pointed out.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o stalach trudnordzewiejących. Omówiono definicję stali trudnordzewiejących oraz ich składy chemiczne zamnieszczone w aktualnych Normach Europejskich. Zwrócono również uwagę, że spotykane czasami problemy z właściwym doborem stali trudnordzewiejących mogą wynikać z niewłaściwej interpretacji zarówno starych jak i nowych norm. Przedstawiono i omówiono wyniki badań zawartości miedzi i chromu w stalach, dla których normy określają tylko maksymalną, dopuszczalną zawartość tych pierwiastków.
EN
The paper presents basic information about weathering steels. Definition of weathering steels and their chemical composition, according to European Standards, were also discussed. It was noted that sometimes encountered problems with the proper selection of weathering steels may result from misinterpretation of both old and new standards. The chemical analysis of copper and chromium content in steels, for which standards specify only the maximum allowable content of these elements, has been given and discussed.
PL
Przeprowadzono badania nad wpływem wstępnego trawienia i mikroenkapsulacji powierzchni ziaren nanokrystalicznego proszku typu MQP-B na korozyjne zachowanie wykonanych z niego magnesów w atmosferze mgły solnej. Mikroenkapsulacja cząstek z użyciem acetonowych roztworów termo- lub chemoutwardzalnej żywicy epoksydowej prowadzi do hamowania procesów korozyjnych magnesów w atmosferze mgły solnej. Wstępna modyfikacja chemiczna powierzchni cząstek proszku w wodnych roztworach kwasu octowego i EDTA również korzystnie wpływa na szybkość korozji atmosferycznej magnesów, zwłaszcza, gdy w następnej kolejności cząstki poddawane są mikroenkapsulacji żywicą. Oprócz poprawy odporności korozyjnej, kompleksowe zabiegi wstępnej modyfikacji powierzchni i pokrywania cząstek materiałem spoiwa poprawiają właściwości mechaniczne jak i magnetyczne finalnych magnesów.
EN
Investigations under initial chemical etching and micro-encapsulation of MQP-B type powder on atmospheric corrosion behaviour of the final magnetic material have been carried out. It has been established that acetone solution of epoxy-resin satisfactory micro-encapsulates particles of nanocrystalline powder and, as a consequence, significantly inhibits corrosion process of the final material in salt spray atmosphere. It is shown that the preliminary chemical modification of the powder surface using both aqueous acetic acid or EDTA solutions clearly improves corrosion behaviour of the final magnet and is especially advantageous when particles are microencapsulated with thermo- or chemical-setting epoxy-resin. It has been found that preliminary modification of powder particles and their covering with binder applied, apart from better corrosion behaviour is prone to improvement of mechanical and magnetic properties of final magnets as well.
PL
W referacie omówiono czynniki korozyjne i mechanizm ich działania na konstrukcję żelbetowej hali przemysłowej w zakładzie produkcji nawozów fosforowych. Długotrwałe działanie czynników chemicznych w połączeniu z wpływami środowiska atmosferycznego, przy niewłaściwie opracowanym projekcie i braku właściwej eksploatacji doprowadziły do zagrożenia awaryjnego konstrukcji. Po przeprowadzeniu rachunku kosztów związanych z naprawą i wzmocnieniem zdecydowano o zakwalifikowaniu obiektu do rozbiórki.
EN
Corrosion factors and mechanism of their action on a RC structure of an industrial hall in a phosphate fertilizers plant were discussed in this paper. A long-term action of chemical factors combined with environmental influences, an incorrect design and lack of proper exploitation led to a hazard of a structural failure. After a calculation of possible repair and reinforcement costs it was decided to qualify the structure to demolition.
PL
Zapobieganie zniszczeniom korozyjnym to szersze pojęcie niż ochrona przed korozją czy inżynieria korozyjna bowiem uwzględnia cały zespół czynników działających w celu zmniejszenia szkód korozyjnych a więc zarówno redukcję natężenia czynników korozyjnych np. zanieczyszczenia atmosfery ale również stosowanie zabezpieczeń antykorozyjnych czy trwalszych materiałów. Artykuł prezentuje działania międzynarodowe jak i krajowe nad zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza oraz skutki tych działań prowadzone w ramach Konwencji w Sprawie Transgranicznego Zanieczyszczania Powietrza na Dalekie Odległości, projektach badawczych w 5. PR UE oraz projektach pod auspicjami ISO. Wynikiem tych działań jest spadek zanieczyszczenia powietrza w Europie Zachodniej średnio o ponad 50% w latach 1990-2002 jak również w Polsce w sposób zróżnicowany (10-100%) w zależności od regionu.
EN
Preventing damage caused by corrosion is a much broader topic than that of corrosion protection or corrosion engineering as it embraces a whole group of factors involved in the reduction of corrosion damage which comprise both the reduction of the intensity of corrosion agents such as air pollution, and the application of corrosion protection systems or more durable materials. The article presents national and international actions aimed at reducing air pollution, as well as the results of these actions as set in the framework of the Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, international research projects in the 5th EU Framework Programme and those under ISO auspices. This activity saw a decrease of air pollution in Western Europe of over 50% in the years 1990-2002 and 10-100% in Poland depending on the region.
PL
Przedstawiono stan badań europejskich dotyczących problemu zanieczyszczania środowiska przez produkty korozji metali z wyszczególnieniem cynku. Zwrócono uwagę na zaznaczający się udział metali pochodzących z produktów korozji w zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Przeprowadzone w wielu krajach badania wykazały, że do ok. 10% cynku w wodach powierzchniowych pochodzi z produktów jego korozji. Przeanalizowano wpływ warunków środowiskowych na szybkość korozji cynku oraz rozpuszczalność produktów korozji cynku na podstawie badań monitoringowych korozyjności atmosfery prowadzonych w sieci krajowych stacji korozyjnych. Oszacowano wielkość rocznych ubytków cynku wynikających z rozpuszczania się produktów korozji dla różnych kategorii korozyjności środowiska, materiałów konstrukcyjnych i położenia elementów względem działania czynników korozyjnych.
EN
The results of European investigations concerning the issue of environmental pollution caused by products of corrosion, particularly those of zinc, were presented. Attention was drawn to an increasing share of metals derived from corrosion products in the pollution of surface water and soil. Research carried out in many European countries concluded that about 10% of zinc found in surface water was a product of the process of zinc corrosion. The influence of environmental conditions on the corrosion rate of zinc as well as the solubility of its corrosion products of zinc based on atmospheric corrosion monitoring investigations carried out in the network of Polish corrosion sites was analysed. The annual release rates of zinc from corrosion products (run-off) for different categories of environmental corrosivity, structural materials and the positioning of elements in relation to the activity of corrosion factors was analysed.
PL
Przedstawiono podstawy odporności korozyjnej cynku i omówiono czynniki wpływające na szybkość korozji atmosferycznej tego metalu. Wskazano związek pomiędzy zmianami stanu zanieczyszczeń powietrza i szybkością korozji atmosferycznej cynku. Przedstawiono uproszczony schemat działania ochronnego powłok cynkowych na stali. W oparciu o ten schemat omówiono sposoby zwiększenia czasu działania ochronnego powłok cynkowych: wprowadzanie dodatków stopowych do cynku, nanoszenie powłok konwersyjnych i malarskich (systemy duplex). Te kierunki rozwoju powłok cynkowych poprawiają znacznie ich działanie barierowe, ale osłabiają działanie protektorowe.
EN
Some remarks on the protective action of zinc coatings on steel Fundamentals for the corrosion resistance of zinc were presented and essential factors controlling the atmospheric corrosion of this metal were indicated. The relation between changes of air pollution and atmospheric corrosion rate of zinc was indicated. The simplified scheme of the protective action of zinc coatings on steel was proposed. Upon this scheme, ways to increase the protection time of zinc coatings on steel, namely: introduction of alloying elements, application of conversion and paint coatings (duplex systems) were reviewed. These modifications of zinc coatings improve their barrier action, but reduce their sacrificial (cathodic protection) action.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.