Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  forwarding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Entrepreneurs in the transport and forwarding services field are looking for new areas of activity to ensure a competitive advantage over their competitors. Currently, with relatively balanced price levels and service quality, the acquisition and retention of clients can ensure success in the market and marketing activities. The approach to marketing activities has changed over the years. Currently, marketing 2.0 is used, which is focused on the customer, their needs, and preferences. Marketing 3.0 is also used, which introduces a broader customer perspective. The area of activity, which is part of the new marketing 3.0 concept, is social media, currently used by over one billion people globally. Such a large group means a regular flow of information which is highly important for businesses. Research has shown that companies use social media primarily for promotion, to recruit new employees, and contact contractors. Internet tools are the most widely used distribution channel of services in the industry. Over half of the surveyed enterprises indicated that they planned to increase social media in their company’s marketing activities. A positive trend may indicate that transport and forwarding companies may plan to increase their future use of this channel for marketing activities.
PL
W artykule przedstawiono cele i działania logistyki oraz sposób optymalizacji jej elementów jakimi są transport i spedycja. Ukazano zastosowanie synergii w przypadku kooperacji dwóch podmiotów będących częścią jednego przedsiębiorstwa Jako bazę wybrano jedną z wiodących firm działających na rynku Polskim i międzynarodowym. Przedstawiono trzy rodzaje działań synergicznych: synergię kosztów, ładunków oraz czasu. Nie są to całkiem odmienne typy, każdy z nich łączy się z dwoma pozostałymi. Wywierają na siebie wpływy, a w niektórych przypadkach nawet warunkują swoje istnienie. Wykazano, że połączenie tych trzech rodzajów może skutkować rozwiązaniami o wysokim poziomie optymalizacji procesów transportowych, przeładunkowych, sortowniczych czy wielu innych.
EN
The article presents the goals and the actions of logistics and how to optimize its elements i.e. transport and forwarding. The application of synergy for two cooperating subjects of the same company is shown. As the base one of the leading companies was chosen, present on Polish and international markets. Three synergic actions are presented: cost synergy, load and time synergy. They are not completely separate types; each one joins with the remaining two. They have the impact on one another and In some cases they even condition their existence. It was pointed that when these three kinds are joined this may result in high level of optimizing the processes like transportation, reloading, sorting and many others.
PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności rozumiana jako oddolna inicjatywa biznesu stanowi aktualnie jeden z istotnych aspektów kształtowania innowacyjności w sektorze transportu – spedycji – logistyki (TSL). Innowacyjność zdeterminowana jest z jednej strony oddziaływaniem różnorodnych czynników zewnętrznych, którym podlega funkcjonowanie sektora TSL, z drugiej zaś strony wprowadzenie działań innowacyjnych dotyczy czynników wewnętrznych powodujących dywersyfikację organizacji łącznie ze zmianami sposobów ich działania. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących określenia czynników innowacyjności podmiotów sektora TSL, w których uwzględnia się założenia CSR i ich inkorporację do kultury firm.
EN
The concept of corporate social responsibility and its development, is currently one of the important aspects of the development of innovation in the field of transport – forwarding – logistics. Innovation is determined on the one hand the impact of various external factors which govern the functioning of the transport – forwarding – logistics sector. On the other hand, changes to the formation of the innovation is focused on internal factors resulting in diversification of the organizations including changes in how they work in the transport – forwarding – logistics. The article presents selected results of research related to corporate social responsibility as the innovation factor in the transport – forwarding – logistics sector.
PL
Efektywne i właściwe zarządzanie relacjami z klientem w firmach branży transportowo – spedycyjnej jest dzisiaj możliwe jedynie przy szerokim wykorzystaniu najnowszych standardów jakościowych, których rola w niekwestionowany sposób z każdym dniem staje się coraz ważniejsza. Coraz więcej zleceniodawców wymaga od spedytorów elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi, od przewozu każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek po całej Polsce. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych poświęconych standardom jakościowym na rynku usług transportowych.
EN
To properly and effectively manage a relationships with clients in transportation and forwarding trade it is necessary to use the most advanced quality standards. Their role is becoming more and more essential every day. Economic development, increasing clients’ requirements and competition make forwarders continuously improve the quality of services keeping the delivery time. More and more customers demand from the forwarders flexibility, speed and wide scope of services beginning with shipping goods of any quantity and size to different countries, through customs clearance, warehousing and distribution to all parts of Poland. The article presents results of a survey on quality standards on the market of transport services.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3587--3593, CD 1
EN
Growing national market and the increase in trade and marketing of products causes and forces the continuous development of transport services, which enable efficient execution of tasks and progress of other sectors of the economy. The development of transport and forwarding industry in our country stood mainly under the influence of global changes in the structures of the TSL sector, but also in its surroundings. The paper presents an analysis of changes in the development of shipping and transport in Poland, in order to determine the current situation and freight transport sector, both in the national and international transport.
PL
Rozwijający się krajowy rynek, a także wzrost wymiany handlowej i obrotu towarów powoduje i wymusza ciągły rozwój usług transportowych, które umożliwiają efektywną realizację zadań i postęp innych działów gospodarki. Rozwój branży transportowej i spedycyjnej w naszym kraju kształtował się głównie pod wpływem globalnych zmian w strukturach branży TSL, ale również w jej otoczeniu. W pracy przedstawiono analizę zmian w rozwoju działalności spedycyjno-transportowej w Polsce, aby określić obecną sytuację sektora transportu i spedycji, zarówno w obszarze transportu krajowego i międzynarodowego.
PL
Nowe uwarunkowania, jakie niesie ze sobą globalizacja gospodarki, z pewnością będą miały istotne znaczenie dla kierunków rozwoju firm spedycyjnych. Należy podkreślić, iż firmy spedycyjne, które - dbając o swój wizerunek - świadczą usługi, jednocześnie gwarantują fachowe ich wykonanie (wiele z firm posiada certyfikat jakości). Usługi świadczone na dużą skalę są stosunkowo tanie. Korzystanie z nich jest opłacalne dla potencjalnych zleceniodawców spedytora, którzy nie muszą utrzymywać własnych służb spedycyjnych. Coraz większa liczba przepisów związana z realizacją procesów transportowych, szczególnie w układzie międzynarodowym, powoduje wzrastanie ryzyka, iż niedopełnienie któregoś z nich może przynieść utratę korzyści dla firmy lub jej klienta, dlatego firmy chętnie korzystają z tej formy usługi.
PL
Transport, spedycja, logistyka integrują światowy handel. Odpowiadają za usprawnienie cyklu życia produktu od momentu powstania do ostatecznej utylizacji. Do sprawnego działania tego procesu służą w coraz większym stopniu giełdy transportowe. Pozwalają znaleźć najlepsze rozwiązanie służące przemieszczeniu własnego ładunku bądź zatrudnienie dla własnego taboru. Oferują też wiele innych udogodnień dla swoich kontrahentów. Określenie wpływu giełd transportowych na sektor TSL oraz na gospodarkę był tematem badania przeprowadzonego na próbie 110 przedsiębiorstw. Badanie wykazało, iż w dobie dynamicznego rozwoju sieci internetowej giełdy transportowe stanowią znakomite narzędzie do szybkiego rozwoju młodej firmy oraz ustabilizowania pozycji dłużej działających przedsiębiorstw. Blisko połowa respondentów określa bardzo duży wpływ giełd na gospodarkę. Wyniki ankiety określają też dodatkowe oczekiwania badanych podmiotów, które mogą usprawnić współpracę i przyczynić się do rozwoju tego sektora gospodarki.
EN
The transport, the forwarding, the logistics integrate the world trade. There are accountable for the improvement of the life cycle of the product from the moment of the beginning to the final utilization. To the efficient activity of this process serve in the more and more greater degree forwarding exchanges. Permit to find the best solution servants to the dislocation of the own load am the employment for the own camp. There offer also many other facilities for their own contracting parties. The qualification of the influence of forwarding exchanges on the section transport, the logistics and on the economy was a theme of the research effected on the test of 110 enterprises. The research showed, that in the era of the dynamic development of the internet exchange forwarding determine the superb tool to the quick development of the young firm and the homoeostasis of the position longer going concerns. Near the half of respondents qualifies the very large influence of exchanges on the economy. Results of the questionnaire qualify also additional expectations of examined subjects which can improve the cooperation and contribute to the development of this section of the economy.
8
Content available Nowe oblicze spedycji w Siłach Zbrojnych RP
PL
Funkcjonowanie sił zbrojnych nierozerwalnie związane jest z przemieszczaniem zarówno osób, jak i ładunków. Właściwe zorganizowanie tej sfery działalności armii wymaga zaangażowania znacznych, wojskowych sił i środków logistycznych. Jak pokazują doświadczenia światowe, drogą do zwiększania efektywności tych procesów jest włączenie w ich realizację specjalistycznych podmiotów gospodarczych. Takie działania podejmowane są równiez w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które w 2009 roku podpisały z firmą zewnętrzną umowę na świadczenie usług celno-spedycyjnych. W artykule scharakteryzowana została współpraca SZ RP z Firmą Cargoforte w obszarze spedycji oraz dokonana próba oceny tej kooperacji we współczesnych realiach rynkowych.
EN
The functioning of armed forces is inseparably connected with transfers of both personnel and cargo. To properly organise this sphere of the armed forces’ activity requires committing substantial military logistic human resources and assets. International experience indicates that one way to improve efficiency of those processes is to engage specialised economic operators. The article describes co-operation between the Polish Armed Forces and a civilian company Cargoforte in the field of forwarding. In addition, the author attempts to evaluate this co-operation with respect to current market realities.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe formy spedycji wyrobów hutniczych do odbiorców na rynku krajowym i zagranicznym, tj. transport samochodowy i kolejowy. Jako studium przypadku posłużyło produkcyjne przedsiębiorstwo ArcelorMittal Poland S.A., na podstawie którego zaprezentowano procedury spedycji wyrobów hutniczych. W części teoretycznej artykułu scharakteryzowano zakres działań spedytora.
EN
In the article were presented basic forms of forwarding in metallurgical sector to clients in home and foreign market. As the case study was used the steel company ArcelorMittal Poland SA. On the base of the study the key procedures connected with forwarding of metallurgical products were characterized. Moreover in the theory of the article the forwarding agent tasks were presented too.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu zastosowań systemów elektronicznej wymiany informacji (EDI) w przedsiębiorstwach sektora TSL (Transport, Spedycja i Logistyka) oraz zasugerowanie przyszłych zastosowań w zakresie. Elementem składowym niniejszego artykułu są zaprezentowane wyniki ankiety internetowej wśród przedsiębiorstw sektora TSL dotyczące zastosowań systemów EDI w tych przedsiębiorstwach.
EN
The aim of this paper is presenting of the present applications of the electronic data interchange (EDI) systems in firms of the sector TSL (Transport, Forwarding and Logistic) and suggestion of the future applications in this area. In part of this paper is presenting a solution of inquiry by internet among a firms of the sector TSL about applications of EDI in this area.
11
Content available remote Usługi TSL (transport-spedycja-logistyka)
PL
Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skrócie TSL stała się - obok branży produkcyjnej - aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw oferując nie tylko takie tradycyjne usługi, jak transport i spedycja oraz magazynowanie, ale również szeroki wachlarz usług określanych mianem usług o wartości dodanej. Czynności, które dziś określane są tym mianem, w przeszłości niejednokrotnie były domeną samych przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przedsiębiorstw handlowych. W myśl logistycznych zasad 'odroczania' oraz 'cofania' zostały one 'przejęte' przez tradycyjne przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne, które z czasem stały się operatorami logistycznymi. Zasada 'odroczenia' mówi, że pewne czynności należy wykonywać w ostatnim możliwym momencie w łańcuchu dostaw, tak aby unikać niepotrzebnych powtórzeń, bądź cofania operacji. Dla przykładu, polonizacji, czyli naklejenia na opakowaniu jednostkowym zagranicznego produktu etykiety z polskim jego opisem należy dokonać dopiero wtedy, gdy na pewno wiadomo jest, że dana partia towaru faktycznie zostanie wprowadzona na rynek polski. Polonizacja nie będzie więc wykonana u zagranicznego producenta, lecz w terminalu (magazynie), z którego dana partia towaru zostanie wysłana do sprzedaży na rynku polskim. Zasada 'cofani' mówi zaś, że sprzedawca towaru powinien zajmować się obsługą klienta, a nie przygotowaniem produktów do sprzedaży. Dlatego też, wiele sieci sprzedaży detalicznej zleca czynności przygotowawcze, takie, jak np. przygotowanie zestawów promocyjnych, czy złożenie display'ów (stojaków na produkty wystawianych przy kasach lub w trakcie kampanii promocyjnych na terenie sklepu w specjalnie wyznaczonych 'atrakcyjnych' miejscach) również terminalom (magazynom), z których dokonywane są dostawy do punktów sprzedaży detalicznej. Celem artykułu jest przedstawienie w uporządkowany sposób usług oferowanych na współczesnym rynku przez usługodawców TSL, a więc przewoźników, spedytorów oraz operatorów logistycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.