Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  open source software
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia modularny system napędowy przeznaczony dla silników bezszczotkowych z przykładowo zaimplementowanym sterowaniem polowo-zorientowanym i komunikacją USB z komputerem PC. Projekt interfejsu graficznego opartego na darmowym środowisku Scilab-Xcos służy do testowania sterowania silnikami i może być alternatywą dla tworzenia własnego oprogramowania interfejsu graficznego, który zwykle jest dostarczany z rozwiązaniami komercyjnymi. Oprogramowanie było testowane zarówno w środowisku Windows, jak i Linux. Badania dotyczyły regularności odmierzania czasu oraz opóźnień komunikacyjnych, a także ogólnej funkcjonalności interfejsu do konfiguracji układu sterowania i możliwości wizualizacji przebiegów zmiennych. Pokazano możliwość strojenia regulatorów oraz podglądu pracy układu w różnych trybach funkcjonalności typowe dla sterowników komercyjnych.
EN
This paper presents modular drive system for brushless motors with Field Oriented Control algorithm and USB communication implemented. Graphical user interface based on Open Source Scilab-Xcos was used for configuration and testing purposes, and could be an alternative for custom software usually provided with commercial controllers. Developed software was tested on both Windows and Linux operating systems. We have verified time base and delays for various configurations, as well as general functionality of user interface. Configuration of the controllers and data visualization is very intuitive and fully resembles options available in commercial products.
PL
Narzędzia informatyczne są coraz częściej wdrażane do celu zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę. Wykorzystanie programów takich jak Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) czy modele hydrauliczne, staje się standardem we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Na rynku dostępnych jest szereg programów służących do wspomagania realizacji tego celu. Część z tych programów jest dostępnych na zasadzie wolnych licencji. Programy te są przedmiotem artykułu. Celem pracy jest analiza ich funkcjonalności oraz przedstawienie wad, zalet i ograniczeń związanych ze stosowaniem wolnego oprogramowania.
EN
Informatics tools are increasingly used in management of water supply systems. The use of programs, such as Geographic Information System (GIS) or hydraulic models, becoming a standard on supporting a management in water and sewerage service companies. On the market there are a number of programs designed to support this management. Some of these programs are available on a free license. These programs are the subject of this article. The aim of the research is the analysis of their functionality and presentation advantages, disadvantages and limitations open source.
EN
Background: An increasing number of commercial firms are participating in Open Source Software (OSS) projects to reduce their development cost and increase technical innovativeness. When collaborating with other firms whose sought values are conflicts of interests, firms may behave uncooperatively leading to harmful impacts on the common goal. Aim: This study explores how software firms both collaborate and compete in OSS projects. Method: We adopted a mixed research method on three OSS projects. Result: We found that commercial firms participating in community-initiated OSS projects collaborate in various ways across the organizational boundaries. While most of firms contribute little, a small number of firms that are very active and account for large proportions of contributions. We proposed a conceptual model to explain for coopetition among software firms in OSS projects. The model shows two aspects of coopetition can be managed at the same time based on firm gatekeepers. Conclusion: Firms need to operationalize their coopetition strategies to maximize value gained from participating in OSS projects.
EN
The aim of the article is to present different relief visualization techniques created using only free and open source GIS tools, such as QGIS and RVT. The criteria for selection of these techniques are that they should be, on the one hand, simple and fast for implementation and on the other suitable for multiple visualization purposes. Here we present several techniques which combine hillshade with other relief data layers derived from DEM and an assessment of advantages and disadvantages of their visualization.
PL
Technologia blockchain pozostaje ciągle jedną z najbardziej ekscytujących nowych technologii na świecie, być może dlatego, że ciągle nie została odkryta do końca ze wszystkimi wadami i zaletami. Społeczeństwo, deweloperzy, korporacje, a nawet rządy starają się opracować sposoby wykorzystania tej technologii do procesów, które obsługują na co dzień. W atmosferze podniecenia i optymizmu, główny nurt dyskusji skupia się wokół możliwości jej zastosowania w różnych sektorach gospodarki, przekonując jak prostych i pełnych zaufania rozwiązań możemy się spodziewać.
EN
In this paper, the usage of the GStreamer framework in applications of classical digital signal processing is discussed. Especially, its adaptation for the sonar technique is presented. Signal generation, analysis, processing, and visualization are implemented as GStreamer plugins. The new plugins and the structure of data transmitted through a GStreamer pipeline are briefly discussed. The introduced plugins are published as free software under the GROJ project.
EN
A multi-image orientation is one of the most important tasks in photogrammetry and 3D modelling in computer vision. The accuracy of image orientation and camera calibration significantly influences the quality of all consecutive processes, such as a determination of spatial coordinates of individual points or 3D modelling. Therefore, orientation and calibration are an essential prerequisite for several applications. In the last years, various types of algorithms and software provided as an open-source software that allow to perform these processes with varying degrees of user interventions and settings have begun to appear and be used. The aim of this work is to focus on the most accessible and potentially the most suitable types of such software (or web services) and to compare their reliability, quality of spatial object reconstruction into digital spatial data and the quality of photo-texture, provided by them. For this purpose, a testing solid body made of a suitable material and with a suitable shape and dimensions, whose images were acquired by a DSLR camera, was used. Subsequently, these images were used for testing and comparison of individual open-source photogrammetric software.
PL
Orientacja multi-obrazów jest jednym z najważniejszych zadań w fotogrametrii i modelowaniu 3D. Dokładność orientacji obrazu i kalibracji aparatu znacząco wpływa na jakość wszystkich kolejnych procesów, takich jak określenie współrzędnych przestrzennych poszczególnych punktów lub modeli 3D. Dlatego, orientacja i kalibracja, są niezbędne w wielu zastosowaniach. W ostatnich latach pojawiły się różne algorytmy i programy określonych jako oprogramowanie open-source. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na najbardziej dostępne i potencjalnie najbardziej odpowiednie rodzaje takiego oprogramowania (lub usług internetowych) i porównanie ich niezawodności, jakości odwzorowana obiektu przestrzennego do cyfrowych danych przestrzennych i jakości zdjęć. W tym celu badania przeprowadzono na modelu w postaci stałej wykonanego z odpowiedniego materiału i o odpowiednim kształcie i wymiarach, którego obrazy zostały wykonane za pomocą lusrtzanki. Następnie zdjęcia te były używane do testowania i porównywania poszczególnych programów fotogrametrycznych open-source.
PL
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób wirtualna taśma produkcyjna (WTP) może być wykorzystywana jako model do analizy procesu tworzenia oprogramowania open source, czyli takiego, do którego kodów źródłowych mamy pełen, wolny i swobodny dostęp. Termin wirtualna taśma produkcyjna (WTP), zaproponowany został w 2006 roku przez S. Walukiewicza i jest efektem uogólnienia pojęcia klasycznej taśmy produkcyjnej, wprowadzonej przez H. Forda w przemyśle samochodowym. Obecnie otwarte aplikacje są budowane, modyfikowane, poprawiane i rozpowszechniane dzięki wspólnej pracy twórczej programistów z całego świata. To właśnie kapitał ludzki każdego z tych twórców/programistów, czyli ich pasja, umiejętność programowania oraz chęć współpracy na WTP (kapitał społeczny) decydują o dynamicznym rozwoju i sukcesie takich rozwiązań..
EN
The main objective of this paper is to emphasize the essential role of social capital in IT companies and to demonstrate how Virtual Production Line (VPL) can be used as a model to analyze the process of creating open source software. VPL was introduced in 2006 by Walukiewicz as a model to analyze creative process and it is a natural extension of well-known Classical Production Line. Currently, open applications are built, modified, corrected and distributed owing to joint creative work of programmers. The human capital of each of these creators/programmers, their passion, programming skills and willingness to cooperate in the Virtual Production Line (social capital) decide of dynamic growth and success of such solution.
PL
Geoportale są nowoczesnym i wygodnym środkiem dostępu do danych przestrzennych. Jednak, mimo zalet i korzyści wynikających z ich stosowania, popularność geoportali jest wciąż zbyt mała. Prawdopodobnie wynika to z braku środków finansowych i technicznych na ich budowę. Prezentowany geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów ma pokazać, że obawy te nie zawsze muszą być słuszne. Proces scalania i wymiany gruntów jest bardzo czasochłonny i złożony. Jednym z elementów przyczyniającym się do takiego stanu rzeczy jest niedostateczna komunikacja pomiędzy geodetami-projektantami a uczestnikami scalenia. W celu przyspieszenia tego zabiegu proponuje się udostępnić opracowywane projekty scalenia w Internecie. Z uwagi na fakt, że podczas całego procesu scalania i wymiany gruntów mamy do czynienia z rozkładem działek danej jednostki rejestrowej przed scaleniem, w trakcie i po scaleniu, użytkownik geoportalu powinien mieć możliwość zapoznania się ze stanem istniejącym, jak i projektowanym. W związku z tym, zostanie przedstawione rozwiązanie w postaci, specjalnie zaprojektowanego narzędzia do wyszukiwania działek, którego użycie poda użytkownikowi/uczestnikowi scalenia szybką odpowiedź na pytania jak zmieni się liczba, lokalizacja i kształt należących do niego działek. Ponadto, zostanie opisana struktura geoportalu oparta na wolnym oprogramowaniu, a jego działanie zaprezentowane na przykładzie danych ze wsi Łukowa. Wskazane oprogramowanie i narzędzia do budowy geoportalu ułatwią udostępnianie aktualnej informacji o lokalizacji gruntów podlegających scaleniu. Polepszą komunikację pomiędzy projektantami oraz uczestnikami scalenia co niewątpliwie wspomoże i skróci, tak skomplikowany i długotrwały proces scalania i wymiany gruntów.
EN
The main aim of this paper is to present a geoportal that may help with and speed up the process of land consolidation by providing spatial information about land consolidation plans to all landowners. The geoportal construction is based on free and open source software. The proposed geoportal allows participants to view the land consolidation and exchange project, and also to search for parcels and registered land units. The paper presents opportunities of software and functionality of geoportal on the example of consolidation zone - Łukowa commune. Software and tools for the geoportal creation will facilitate sharing of up-to-date information about the location of the land before, during and after the consolidation process. The geoportal will improve the communication between surveyors-designers and landowners, which undoubtedly will help and shorten conducting of so complicated process of land consolidation.
EN
During research process there is often large amount of experimental data acquired. These data can be obtain from all kinds of measurement devices, such as oscilloscopes for example. Most of the time the raw data collected cannot be used directly but has to be processed. That process can involve filtering the data, numerical computations to acquire new information and finally making a visual representation of the results in form of a graph. All those tasks can be carried out with the uses of specialized, scientific computer software which is free and open-sourced. Examples of such programs are Scilab, used for numerical calculations, and gnuplot, used for creating both simple and complex graphs. Both of the programs are described in this article with examples of how to used them.
PL
Podczas procesu badawczego często gromadzone są znaczne ilości danych doświadczalnych. Dane te mogą być uzyskanie z wykorzystaniem wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych, na przykład oscyloskopów. Przeważnie zebrane surowe dane nie nadają się do bezpośredniego wykorzystania i muszą zostać przetworzone. Proces ten może obejmować filtrowanie danych, obliczenia numeryczne, z których uzyskuje się nowe informacje, i wreszcie tworzenie wizualnej reprezentacji wyników w postaci wykresów. Wszystkie te zadania mogą być wykonywane z zastosowaniem specjalistycznego, naukowego oprogramowania, który może być darmowe i otwarto-źródłowe. Przykładami takich programów są Scilab, używany do obliczeń numerycznych, i gnuplot, używany do tworzenia zarówno prostych, jak i skomplikowanych wykresów. W tym artykule opisano oba te programy wraz z przykładami ich wykorzystania.
PL
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania programów rozprowadzanych na zasadach otwartego oprogramowania do tworzenia oprogramowania systemu rzeczywistości wirtualnej. Zaproponowane podejście zakłada wykorzystanie silnika graficznego Ogre 3D, silnika fizyki Bullet, biblioteki dźwiękowej Open AL oraz języka skryptowego Python. W artykule omówiono poszczególne elementy oprogramowania oraz przedstawiono sposób ich połączenia. Opisano też programy ułatwiające tworzenie obiektów 3D i wirtualnego środowiska.
EN
The article presents the proposal of using open-source software for creating programs for virtual reality systems. The proposed approach involves using Ogre 3D graphics engine, Bullet physics engine, Open AL sound library and Python scripting language. The article discusses all important software components and shows how to connect them. It also describes software which can be used to create 3D objects and virtual environments.
EN
This article describes the design approach in the elaboration and implementation of spatial database. This solution consists of computer programs, algorithms and appropriately designed database schema. The primary objective was to use open source software, and assumptions contained in the OpenGIS open specifications.
PL
W artykule opisano autorskie podejście podczas opracowywania i implementacji bazy danych przestrzennych. Rozwiązanie to składa się z programów komputerowych, algorytmów i odpowiednio zaprojektowanego schematu bazy danych. Podstawowym założeniem było wykorzystanie oprogramowania open source oraz założeń zawartych w otwartych specyfikacjach OpenGIS.
PL
Podczas pracy pieca łukowego ważna jest możliwość ciągłej obserwacji parametrów procesu topienia wsadu. Przedmiotem artykułu jest opracowany system wizualizacji pracy dydaktycznego modelu jednofazowego pieca łukowego, zasilanego napięciem 230 V poprzez transformator i dławik. Model pieca wyposażony jest w sterownik mikroprocesorowy utrzymujący zadaną wartość stosunku napięcia na elektrodzie do prądu łuku. Zastosowano w nim również standardowy wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są aktualne komunikaty. System wizualizacji zrealizowano głównie przy wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi informatycznych o otwartym kodzie (Open Source). Wprowadzono także możliwość sterowania pracą pieca z komputera, na monitorze którego wykonywana jest wizualizacja, oraz pomiaru innych wielkości poprzez dodatkowy moduł pomiarowy. Opisany układ umożliwia wizualizację pracy modelu pieca z dowolnego komputera z dostępem do Internetu. Po odpowiedniej modyfikacji może też znaleźć wiele innych zastosowań.
EN
The possibility of monitoring the parameters of the charge melting process is very important during the operation of an arc furnace. The object of the paper is a developed visualization system of a didactic model of a single-phase arc furnace supplied with a line voltage of 230 V via a transformer and a choke. The model is equipped with a microprocessor-based controller maintaining a set ratio of the voltage across the electrode to the arc current. A standard LCD display is used to present the current information. The visualization system has been developed using mainly free software with open source code. Possibilities of controlling the furnace operation from the computer, on which the visualization is performed, and measuring additional quantities via an additional measuring device have also been enabled. The system described enables the visualization of the arc furnace model operation using any computer with access to the Internet. After proper modifications the system can have many other applications.
14
Content available remote Open-Source CFD Analysis of Multi-domain Unsteady Heating with Natural Convection
EN
The paper presents the capabilities of open-source programs used for numerical simulation of fluid flow and heat transfer phenomena. These tools are applied for unsteady problems with natural convection and, in particular, the heating of an automotive headlight. To perform these studies, a solver was created using an open-source C++ library OpenFOAM. The implementation problems encountered were, inter alia, dealing with multi-domain computation and coupling of sub-domains. The presented simulation results clearly show that open-source software can readily be applied also to engineering problems and can compete with commercial packages.
PL
W artykule przedstawiono techniki i narzędzia udostępniania informacji geograficznej w Internecie oraz możliwości jej wykorzystania przez użytkowników. Szczególną rolę odgrywają obecnie serwisy geoinformacyjne, które dostarczają szeroki wachlarz danych i usług wykorzystywanych do lokalizowania obiektów, nawigacji, a także do redagowania własnych opracowań kartograficznych. Rozwój darmowych i intuicyjnych aplikacji użytkownika popularyzuje informację geograficzną i ułatwia wykonywanie zadań zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla kartografów.
EN
In the last several years, due to the development of technologies of accessing the Internet databases, the number of users of geospatial information has risen significantly. Most of them are map users. The article presents the characteristic features of geospatial information services, aspects of their design and implementation, but also looks at them from the point of view of their users. The key issue - the standards of spatial data modeling, exchange and publication - is discussed on the examples of the most popular applications of XML meta language, such as GML.WMS and WFS, KML and SVG. Additionally, two of the most popular formats, PDF and Flash, are shown to complement the range of options of online map publication. The process of developing of a geospatial information service is discussed on two examples: using commercial software or using open source software, both applied to build a system granting online access to geographical data. Major advantages and draw-backs of both solutions are presented. Despite significant differences in construction and management of map servers, the stage of editing of cartographic presentation remains essential in both cases - it has to consider cartographic methodology and the rules of website design. Easy access to software and hardware makes the Internet more and more common, and it is crucial to modify service functions for potential users. The tools which can be used range from professional GIS applications, to free geo-browsers and standard Web browsers. Applications become more functional, enabling laymen to perform tasks which until now have been reserved for cartographers. It raises a question of the place and role of cartography in geoinformation technology in wider sense. This is becoming more important at the time of the second generation network, which changes the Internet into an open community medium, to be created or modified by any user.
PL
W artykule omówiono główne zagadnienia związane z rozwojem kartografii internetowej. Autor zwraca szczególną uwagę na te aspekty mariażu map i sieci WWW, w których wyraźna jest polaryzacja zainteresowań badaczy; przedstawia problematykę formatów plików, relacji klient - serwer, oprogramowania, dostępu do Internetu oraz różnic między użytkownikami.
EN
The era of maps and the World Wide Web spans less than a decade and a half and it is already characterized by widely divergent, almost polarizing, areas of development. These sharp contrasts are evident in the available file formats for online maps, sever/client relationships, commercial vs. open source software, desktop vs. mobile Internet access, and the widely divergent savvy of the user audience. To better understand how maps are being transformed for the Internet, and what future developments might be, it is necessary to recognize these sharply contrasting areas of development.
17
Content available Player and Stage at PJIIT Robotics Laboratory
EN
Player/Stage/Gazebo is an Open-Source Software project designed for robotics research that provides infrastructure for distributed access to robotics equipment both real and simulated. Founded by Brian Gerkey, Richard Vaughan, Andrew Howard, Kasper Stoy and Nate Koenig, it it soon became popular among roboticists community. Project itself gained lots of contributors and many related software projects were started that support or make use of Player/Stage/Gazebo software. At PJIIT Robotics Laboratory we decided to deploy this software for educational purposes as well as for our Virtual Robotics Laboratory project where it plays significant role as an integration platform. Since it is Open-Source Software we were able to contribute new modules and also release fixes for bugs that we have found. This paper deals with our experiences with using and maintaining Player and Stage software.
PL
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania baz danych do budowy internetowej platformy dotyczącej inżynierii rolniczej. W skład opracowanej platformy wchodzą dwa systemy bazodanowe. Pierwszy z nich udostępnia do edycji poprzez Internet bazę danych dotyczącą marchwi. Drugi jest systemem publikacji ogłoszeń dotyczących sprzedaży i kupna owoców oraz warzyw, pełniącym funkcję giełdy internetowej. Oba systemy zbudowane zostały w całości przy wykorzystaniu darmowego otwartego oprogramowania.
EN
This paper presents the possibility of using databases technology to construct internet notice-board system in the agriculture engineering area. The service consists of two databases parts. "Carrot" databases gives possibility of changing data by Internet. The second system mentioned, "Agrogiełda", is the service concerning commodity market of fruits and vegetables as an internet system. Twice, the mentioned above systems, were constructed by means of the free of charge open source systems. The results of work were presented on figures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.