Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem pracy są analizy zachowania się ścianowych konstrukcji murowanych z elementów drobnowymiarowych poddanych prostym obciążeniom charakterystycznym dla wpływów eksploatacji górniczej. Zastosowane modele konstytutywne materiału pozwoliły na śledzenie zachowania się modeli numerycznych w zakresie sprężysto-plastycznej pracy materiału z uwzględnieniem jego degradacji. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych wykonanych dla wyodrębnionych fragmentów muru poddanych poziomemu ścinaniu. Uwzględniono m.in. wpływ degradacji na wytężenie i deformację muru oraz zmianę sztywności badanych elementów. Analizowano różne proporcje ścian i modele materiału (z degradacją i bez, sztywniejsze i bardziej podatne). Zbadano wpływ osłabienia ściany otworem oraz wpływ wzmocnienia ścian dwustronnymi pilastrami i za pomocą rdzeni żelbetowych.
EN
The subject of the study is the analysis of the behaviour of the masonry structures, build with small-dimensional elements, subject to simple loads characteristic for the influence of mining exploitation. The material constitutive models applied allow to trace the behaviour of the numerical models in the field of elastic-plastic material work, taking into account its degradation. The results of the performed numerical analyses for isolated wall sections, subject to horizontal shear were discussed. The effect of degradation on the strain and deformation of the wall and changes in stiffness of the tested elements are included. Various proportions of walls and different material models (with and without degradation, stiffer and more susceptible) were analyzed. The influence of wall weakening by window-like opening and the effect of bilateral pilasters or reinforced concrete cores were investigated.
2
Content available remote Selected problems of BIM-based planning of construction works – case study
EN
The article presents the problem of planning works based on the BIM model of a building. The authors briefly discuss the possibility of using BIM as a tool for planning works, and then present the case study. In the case study method in a synthetic manner the planning process presents works based on a model residential building construction. The advantages and opportunities as well as the problems of using BIM as a basis for the planning process of construction works are discussed and commented in the conclusions.
PL
W artykule przedstawiono problematykę planowania robót budowlanych na podstawie modelu BIM obiektu budowlanego. W zwięzły sposób omówiono możliwości wykorzystania BI M jako narzędzia do planowania robót budowlanych, a następnie przedstawiono studium przypadku. W syntetyczny sposób przedstawiono proces planowania robót budowlanych w oparciu o model konstrukcji budynku mieszkalnego. We wnioskach omówiono i skomentowano zalety i możliwości, a także wybrane problemy wykorzystania modeli BIM w procesie planowania robót budowlanych.
PL
W pracy przedstawiono symulację komputerową przypadku zagłębienia budowli w podłożu poddanym wpływom podziemnej eksploatacji górniczej. Prezentowany model numeryczny opracowano w celu określania naporu gruntu na zagłębioną w nim ścianę w warunkach poziomych odkształceń podłoża zagęszczających grunt. Przeprowadzone obliczenia wykazały możliwość weryfikacji uzyskiwanych numerycznie wyników poprzez przyrównywanie granicznej wielkości naporu do wielkości parcia biernego. Na tej podstawie sprawdzana była zgodność obliczeń numerycznych z istniejącymi wzorcami będącymi rozwiązaniami zadania odporu gruntu.
EN
The paper describes numerical analysis of the ground embedded wall, founded in the area of underground mining. A numerical model was built to evaluate lateral earth pressure under compressive strains caused by mining exploitation. Simulations allowed to verify obtained results comparing calculated and passive earth pressures. On that basis precision and compliance with reference solutions of the lateral earth pressure problem for mining area was verified.
PL
Wykonano serię pomiarów in situ odkształceń na różnych głębokościach konstrukcji, pozyskując przy okazji profile temperatur w trzy warstwowej konstrukcji drogowej. Pomiary pozyskano na etapie budowy drogi dla dwóch warstw oraz po położeniu ostatniej trzeciej warstwy. Podjęto próbę oszacowania parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej na podstawie pozyskanych pomiarów. Przeprowadzono serię analiz odwrotnych oraz symulacji bezpośrednich dla zbadania możliwości szacowania niektórych niewiadomych parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogi. Wskazano problemy związane z wykorzystaniem pozyskanych danych pomiarowych do sformułowania oraz rozwiązaniem zadania odwrotnego.
EN
Good description of reality requires appropriate junction of theory, laboratory and in-situ experiments in the created numerical model. This paper describes efforts of utilisation of the experimental results to cover lack of thermal conductivities for layered structures having contact with ground and thus to solve problems with numerical model calibration. Thermal conductivity of the road structure layers and ground supporting engineering structures (both road and buildings) are not the main concern of the engineers and therefore appropriate laboratory test are not popular neither widely published. Authors have collected series of in-situ measurements of the temperature profiles on the experimental two- and three-layered road structure. Those measurements become basis for numerical efforts focused on possibility to utilise in-situ temperatures for thermal parameters evaluation in the inverse heat transfer analysis. Results, conclusionsand suggestions arising from the tests are being presented here.
5
Content available remote Ocena trwałości konstrukcji drogowej w numerycznym modelu termomechaniki
PL
Przedmiotem rozważań była budowa i weryfikacja przydatności numerycznego modelu do symulowania sprzężonych zjawisk cieplnomechanicznych zachodzących w konstrukcji drogi pod wpływem temperatury. Badano możliwość odtworzenia warunków powstania uszkodzeń termicznych nawierzchni drogowej oraz rozwarstwień wynikających z działania skrajnie niskich temperatur. Dostępne w literaturze pomiary temperatury in situ oraz analiza wrażliwości pozwoliły na ustalenie warunków brzegowych oraz oszacowanie wpływu brakujących parametrów cieplnych.
EN
Construction and verification of the coupled thermomechanical model of road structure was the main purpose of this paper. Numerical model was utilized to simulate structures behavior under extreme winter conditions. Our intention was to recreate real conditions leading to thermal damage of the road. Thermal in situ measurements and sensitivity analyses were necessary to establish boundary conditions of the model and to evaluate some unknown thermal properties.
PL
Praca poświęcona jest analizie numerycznej konstrukcji murowej, w której po zadaniu złożonego stanu obciążenia w zakresie poza sprężystym pracy materiału dokonuje się zmian jej geometrii przez wprowadzenie dużych otworów. Analizę numeryczną pracy statycznej oraz ocenę zachowania się konstrukcji murowej przeprowadzono na dużych fragmentach muru z wykorzystaniem sprężysto-plastycznego modelu z degradacją programie Abaqus.
EN
The article focuses on numerical analysis of wall structures being subjected to geometry modification - introducing large openings - after applying complex load in nonelastic stress state. Statical work of the structure is evaluated numerically on large pieces of the wall. Elasto-plastic model with degradation - so called (e-p-d) model - is being utilised.
7
PL
Przedstawiono wyniki badań polimerów przewodzących otrzymanych z monomerów zbudowanych z układów pięcio- i sześcioczłonowych (tiofenu, furanu lub pirydyny) oraz fenotiazyny (Ph_Het). Metodą cyklicznej woltamperometrii, spektroskopii UV-Vis a także spektroskopii EPR sprzężonej z techniką elektrochemiczną oceniano właściwości elektrochemiczne zarówno monomerów, jak i uzyskanych z nich na drodze elektrosyntezy błon polimerowych. Pomiary wykazały elektroaktywność materiałów. W badanym zakresie potencjałów monomery ulegały dwuetapowemu utlenianiu, na pierwszym etapie do stabilnego kationorodnika, na drugim zaś do dikationu. Woltametryczne skanowanie cząsteczek zawierających heterocykliczne pierścienie tiofenu lub furanu prowadziło do osadzania się na powierzchni elektrody pracującej przewodzącej warstwy polimerowej. W przypadku monomeru z układem pierścieni pirydynowych nie obserwowano tworzenia się polimerowej błonki. Oszacowana wartość szerokości przerwy energetycznej (Eg) powstających warstw polimerów przewodzących mieściła się w przedziale 2,0-2,5eV.
EN
The results of investigations of conductive polymers made of monomers built of five of six-membered systems (thiophene, furan or pyridine) and phenothiazine (Ph_Het) are reported. Electrochemical properties of the monomers used (Table 1 and 2, Fig. 1-3, 6, 7) and polymeric films, made of them via electro syntheses (Table 3, Fig. 4, 5, 8-11), were evaluated by cyclic voltammetry, UV-Vis spectroscopy and EPR spectroscopy coupled with electrochemical technique. The measurements showed the electro activity of materials. Two-stage oxidation of the monomers (first step - to cation-radical, the other one - to dication) took place in the measured potential range. Voltammetric scanning of the molecules containing heterocyclic thiophene or furan rings led to settling of conductive polymer layer on the surface of working electrode. The deposition of polymer film was not observed in the case of monomer with pyridine rings. Estimated values of (Eg) of conductive polymers layers formed were in the range 2.0-2.5eV.
PL
Omówiono wyniki badań dotyczących właściwości elektrochemicznych dwóch przedstawicieli tertiofenów podstawionych grupą fenylowinylową {3'[(E)-2-fenyletenyl]-2,2':5',2"-tiofenu (monomer A) i 4,4'-didecyloksy-3'-[(E)-2-fenyletenyl]-2,2':5',2"-tiofenu (monomer B)} oraz produktów ich utleniania. Elektropolimeryzację monomerów A oraz B prowadzono z wykorzystaniem cyklicznej woltamperometrii, przy czym wykonano pomiary elektrochemiczne sprzężone in situ z metodami spektroskopowymi (UV-Vis i EPR). Stwierdzono, że monomer A utlenia się do oligomerów rozpuszczalnych w dichlorometanie, natomiast monomer B wykazuje zdolność do tworzenia trwałych i przewodzących warstw charakteryzujących się małą energią pasma wzbronionego (1,6eV).
EN
The results of investigations concerning electrochemical properties of two thiophene trimers derivatives substituted with phenylvinyl groups {3'[(E)-2-phenylethenyl]-2,2':5',2''-thiophene (monomer A) and 4,4''-didecyloxy-3'[(E)-2-phenylethenyl]-2,2':5',2''-thiophene (monomer B)} and the products of their oxidation were discussed. Electropolymerizations of A and B monomers were carried out with use of cyclic voltammetry and electrochemical measurements were coupled in-situ with spectroscopic methods (UV-Vis, EPR). It was found that A monomer oxidized to oligomers soluble in dichloromethane (Fig. 1-4 and 7) while monomer B showed ability to form stable conductive polymer layers showing low-energy forbidden band (1.6eV) (Fig. 1, 5, 6 and 8, 9).
PL
W pracy omówiono problemy budowy i specyfikacji numerycznego modelu obliczeniowego trzech dużych fragmentów muru o różnych proporcjach wymiarów przy modelowaniu ich pracy za pomocą modelu sprężysto-plastycznego z degradacją. Przeanalizowano wpływ: degradacji materiału, usztywnienia, dodatkowego obciążenia pionowego konstrukcji, gęstości siatki dyskretnej, charakteru przebiegu charakterystyk δ-ε materiału przy ściskaniu i rozciąganiu oraz kształtu funkcji degradacji na nośność i odkształcalność analizowanych fragmentów muru poddanych poziomemu ścinaniu.
EN
Problems of building up numerical model utilising elastic-plastic material model with degradation were discussed. Three fragments of walls that differ in proportion of the spatial dimensions were tested under complex stress state. Focus was on influence of some factors on the deformability and load carrying capacity of the analysed fragments of walls. Those factors were: material degradation, finite mesh density, shape of constitutive model curves δ-ε (different for tension and compresion). Additional vertical loading and vertical edges strengthening were also taken into consideration.
PL
W pracy omówiono dotychczasowe wyniki badań eksperymentalnych i analizy numerycznej mających na celu opracowanie metody wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła dla niejednorodnych materiałów (np. betonu) poprzez rozwiązanie parametrycznego zagadnienia odwrotnego przepływu ciepła. Jako źródło dodatkowych danych, niezbędnych do rozwiązania zadania odwrotnego, wykorzystano wyniki pomiaru temperatury na brzegu próbki (rzeczywiste lub symulowane numerycznie) uzyskane za pomocą kamery termowizyjnej. W analizie odwrotnej poszukiwane były także pozostałe parametry decydujące o rozkładzie temperatury na powierzchni próbki: współczynnik przejmowania ciepła, temperatura otoczenia, wydajność cieplna elementu grzejnego wymuszającego przepływ ciepła.
EN
The authors in this study have considered a rigorous analytical approach to the experimental data, as monitored by an infrared camera and grabbed by appropriate software, in order to describe thermal conduc- tivity of non-homogenous construction materials (e.g. concrete). The experimental results (real or simulated) have been treated as a source of additional data for estimation inverse heat analysis. The solution strategy is multivariate. Parameters considered for analyses that influence on surface temperature profile are: (a) film coefficient, (b) thermal conductivity, (c) ambient temperature, (d) heat source flux. Problems with some parametric interdependence have also been treated and simple solutions relating to additional comparative samples, with known geometric and mechanical parameters, have been proposed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy algorytmu wyznaczania własności materiałowych na podstawie rozwiązania odpowiedniego odwrotnego algorytmu zadania przewodnictwa ciepła Parametrami decyzyjnymi w opisywanym algorytmie są dwa współczynniki zależne od temperatury: współczynnik przewodzenia ciepła lambda oraz ciepło właściwe cp. Analizowane jest dwuwymiarowe (2D), niestacjonarne zagadnienie przewodnictwa ciepła, w którym dodatkowym źródłem informacji jest temperatura w kilkudziesięciu punktach brzegowych. Wyniki pracy mają stanowić podstawę do przeprowadzenia badań laboratoryjnych mających na celu zbadanie możliwości wykozystania analizy odwrotnej i pomiarów termowizyjnych do wyznaczania stałych termofizycznych materiałów budowlanych.
EN
The present paper contains the results of analysis of the numerical algorithm of searching thermo-physical parameters of material by solving inverse heat conducting problem. Design parameters are (unknown value) two coefficients, with depends on temperature: heat conduction coefficient l and specific heat cp. Two-dimensional (2D), transient, heat conduction problems is analysed. The surface temperature (measured in tens points) is a source of additional required information. The results of that paper will be a base for investigation the possibility of application proposed inverse methods and thermovision measurements for describing thermal coefficients of building materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.