Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  liquid
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Principles of architectural and landscape design of water areas
EN
Nowadays, the paradigm of coexistence with the planet’s aquatic environment is changing due to the impact of many factors, among which climate change plays a principal role. The importance and necessity of finding new rules for the coexistence of water and humans on the planet is a reality of our time. The Paper justifies the necessity of considering Water areas as an object of urban planning and landscape design. There are three main ideas that uncover the meaning of the subject according to the principles of designing Water areas: considering them as habitat environments, investigation of changes in the lives of the current generation in accordance with the necessity to adapt to climate change, studying a nation’s memory in a historical retrospective and in the process of searching for historical national identity. The study considers water depending on its physical state.
PL
W dzisiejszych czasach paradygmat współistnienia planety ze środowiskiem wodnym zmienia się z powodu wpływu wielu czynników, wśród których główną rolę odgrywa zmiana klimatu. Znaczenie i konieczność znalezienia nowych zasad współistnienia wody i ludzi na planecie jest rzeczywistością naszych czasów. Artykuł uzasadnia konieczność uznania obszarów wodnych za obiekt planowania miejskiego i projektowania krajobrazu. Istnieją trzy główne idee, które odkrywają znaczenie tematu zgodnie z zasadami projektowania obszarów wodnych: uznanie ich za środowiska siedliskowe, badanie zmian w życiu obecnego pokolenia zgodnie z koniecznością dostosowania się do zmian klimatu, badanie pamięci narodu w retrospektywie historycznej oraz w procesie poszukiwania historycznej tożsamości narodowej. Badanie uwzględnia wodę w zależności od jej stanu fizycznego.
PL
Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, najbardziej znanym i jednocześnie najbardziej zagadkowym płynem na Ziemi, i prawdopodobnie nie tylko na naszej planecie. Jest ona niezbędnym warunkiem istnienia istot żywych, w tym oczywiście ludzkości. Jak głęboko sięga nasza wiedza o tym płynie oprócz skąpych informacji zaczerpniętych ze szkolnych i uczelnianych programów? Czy wszystkie jej niezwykłe właściwości jesteśmy w stanie objaśnić i wykorzystać dla swojej korzyści? Ponad 12 lat upłynęło od momentu opublikowania pierwszej części tego artykułu („TCHiK” nr 8/2005 oraz nr 6-7/2017), który wzbudził duże zainteresowanie czytelników. W tym czasie ukazało się sporo nowych publikacji, zawierających mniej lub bardziej wiarygodne informacje świadczące o kontynuacji badań dotyczących niezwykłych właściwości wody prowadzonych w różnych krajach świata, w tym także w Polsce („TCHiK”, nr 9/2017). Część trzecia cyklu poświęcona jest sposobom przygotowania wody strukturyzowanej w warunkach domowych oraz przykładom praktycznego zastosowania takiej wody, m. innymi do przekazywania informacji na odległość.
EN
Water as a heat carrier or heat accumulating substance is commonly applied in refrigeration and air conditioning engineering. However, it is interesting to realize how deep is our knowledge of this substance except for small piece of information usually included school and university syllabi. Can we satisfactory explain extreme properties of water substance and use them fruitfully? Over 12 years have passed since the first publication of the first part of this paper („TCHiK” No 8/2005 and re-release in No 6-7/2017). The work has aroused great interest of our readers. Meanwhile some new papers have been published reporting further investigations of extreme water properties from different countries including Poland („TCHiK” No 9/2017). This third part deals with methods of structured water preparation in domestic conditions and examples of practical application of such a water for information transfer purposes.
EN
This study recruited 14 industrial workers to examine the effects of carrying handles, postures, materials and distances on maximum acceptable weights of carrying (MAWC), and resulting heart rate and body rating of perceived exertion (RPE) for a 20 min intensive carrying task. This study showed that MAWC of carrying with bar handles, carrying with hands-and-body posture, solid materials and 4 m distance were significantly higher than that of carrying with groove handles, carrying with hands posture, liquid materials and 8 m distance, respectively. The resulting heart rates while carrying MAWCs of groove handles, hands-and-body carrying posture, solid materials and 4 m distance were lower than the resulting heart rates while carrying MAWCs of bar handles, hands carrying posture, liquid materials and 8 m distance, respectively. Most pair levels of independent variables resulted in similar body's RPEs except for the pair levels of carrying distance.
4
Content available remote Influence of zeolite suspension concentration on microfiltration characteristics
EN
Crossflow microfiltration is a very effective and energy efficient separation method allowing separation of very fine particles from liquids. It is mainly used for separation of particles from 0.1 to 10 microns. These membrane processes are used for separation of solids from liquids in pharmaceutical, chemical, food, and dairy industries as well as in environmental protection and water treatment (Fadaei et al. 2007, Chellam et al. 2011). Ceramic membranes are often used for treatment of water. These membranes are preferred for their higher chemical, mechanical, and thermal resistance compared with organic membranes. Membranes form a physical barrier to the sludge, bacteria and suspended particles. Microstructural parameters as pore size, pore density, and porosity of the membrane have a great influence on the permeate f lux (Ogunbiyi et al. 2008, Altunkaynak et al. 2010). Zeolites occur in a number of variations such as clinoptilolite and chabazite. Clinoptilolite is the most abundant zeolite and is easily available in more than 40 varieties. Natural and also synthetic zeolites have unique physical, chemical and structural properties. Therefore zeolites are widely used in technological, environmental and agricultural processes. One of the most studied zeolites, clinoptilolite showed the highest selectivity for some heavy metals ions such as Pb2+, Cd2+, Zn2+ and Cu+ Babel et al. 2003). In the experiments natural zeolite was used from Nižný Hrabovec in the Slovak Republic. The structure is composed from three-dimensional grid, the main mineral is clinoptilolite. Clinoptilolite is composed of a tetrahedron (SiO4)4- connected by oxygen atoms, and a part of the silicon atoms is replaced with aluminum atoms. The total volume of the cavities of the zeolite is from 24 to 32%. The volume density is from 1600 to 1800 kg∙m-3, the density from 2200 to 2440 kg∙m -3 and the specific surface is from 30 to 60 m 2∙g -1 (www.zeocem.com). For the experimental measurements special laboratory microfiltration apparatus was used. The filtered suspension was pumped using a membrane pump from a reservoir (4 liters volume) into membrane module, in which the ceramic membrane with porosity of 50 nm is placed. Magnetic flow meter measured the flow of the suspension. The values of the input and output transmembrane pressure were recorded from gauges. From the membrane module permeate flowed to collecting bottle. The collecting bottle was placed on a labbalance. The monitored data (pressure, suspension flow rate, permeate flow and temperature) were processed by a computer program. The temperature of the suspension was maintained at 25°C, the pressures were in the range from 40 to 100 kPa and the flow rate of the suspension was 2.2 m∙s-1. The measurements were focused on determination of the stability of the microfiltration system using different pressures and different concentrations of suspensions of zeolite. Experiments were performed to determine the permeate fluxin the microfiltration of suspensions of zeolite at concentration of 3 g∙L-1, 6 g∙L-1 and 9 g∙L -1, at a constant pressure of 100 kPa and a constant rate of suspension flow of 2.2 m∙s-1. After stabilization of the system, and after the addition of a given concentration of zeolite to the apparatus in all three cases it is possible to see a decrease in membrane flux to a value of about 310 L∙m-2∙h-1. However this flux has not remained constant, but in the course of the experiment continued to decrease to a final value of 280 L∙m-2 h-1. This decrease indicates that under these conditions there is some fouling of the membrane at relatively low concentrations of the zeolite suspension. Due to membrane fouling experiments with gradual increasing and then decreasing of pressures were performed. In the experiments at a constant suspension f low rate of 2.2 m∙s-1 and a constant concentration of zeolite suspension of 3 g∙L-1 the pressure in the apparatus was gradually varied from 40 to 70 kPa and then back to 60 kPa and 50 kPa. For each of these pressures the system was allowed to stabilize for 30 min. From the comparison of the levels of flow rates at 60 kPa and 50 kPa it may be seen that in both cases a decrease in flux occurs after reduction of pressure. Therefore, it can be concluded that in the microfiltration experiments with the membrane and zeolite used it is preferably to use lower operating pressure of 70 kPa. In the following experiments therefore the pressure of 50 kPa was used. These experiments were carried out at constant pressure and constant rate of 2.2 m∙s-1. Concentrations of zeolite were varied by 1 g∙L-1 to a final concentration of 30 g∙L-1. The system was stable at low concentrations of zeolites and there was no initial decrease of flow. In the experiments with higher zeolite concentrations has also been shown that even at the highest concentration of used zeolite suspension of 30 g∙L-1 there was no decrease in membrane flux. This flux was approx. 150 L∙m-2∙h-1 and further did not decrease.
EN
This study recruited 16 industrial workers to examine the effects of material, weight, and base area of container on reduction of grip force (ΔGF) and heart rate for a 100-m manual carrying task. This study examined 2 carrying materials (iron and water), 4 carrying weights (4.4, 8.9, 13.3, 17.8 kg), and 2 base areas of container (24 ´ 24 cm, 35 ´ 24 cm). This study showed that carrying water significantly increased ΔGF and heart rate as compared with carrying iron. Also, ΔGF and heart rate significantly increased with carrying weight and base area of container. The effects of base area of container on ΔGF and heart rate were greater in carrying water condition than in carrying iron condition. The maximum dynamic effect of water on ΔGF and heart rate occurred when water occupied ~60%–80% of full volume of the container.
6
Content available remote Seismic analysis of rectangular tanks - comparison of Malhotra and Housner models
EN
During earthquake activity the liquid in tank exerts impulsive and convective pressures (sloshing). This paper provides comparative study according to models by Malhotra and Housner for calculating of hydrodynamic effect of fluid developed during an earthquake in liquid storage ground-supported rectangular container.
9
Content available remote Performance characteristics of UHF RFID tags used in identification on liquids
EN
In this study, the behaviour of electromagnetic waves during communication between reader and tag in RFID system was investigated. The experiments were performed in UHF frequency range using several types of tag's antennas. In order to evaluate the influence of liquid types on RF waves the tag's antennas radiation pattern were measured. First, the preliminary experiments were performed to determine the impact of measuring condition on obtained results. Then, in the main tests the radiation pattern for several alcohols and ketones were measured.
PL
W artykule opisano zachowanie fal elektromagnetycznych podczas komunikacji pomiędzy czytnikiem a etykietą w systemie RFID. Badania przeprowadzono przy użyciu etykiet wyposażonych w różne typy anten pracujących w zakresie UHF. W celu oszacowania wpływu typu płynu na fale elektromagnetyczne wykonano pomiary charakterystyk kierunkowych testowanych etykiet RFID. Przeprowadzono wstępne testy, aby ocenić wpływ warunków pomiarowych na uzyskane wyniki oraz zmierzono charakterystyki kierunkowe etykiet RFID dla alkoholi i ketonów.
10
Content available remote Wytwarzanie elektro-aerozoli w naddźwiękowych głowicach rozpylających
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów stopnia pokrycia „liści sztucznej rośliny” poddanej działaniu strumienia cząstek elektro-aerozolu wytwarzanego przy użyciu pneumatycznej głowicy rozpylającej z naddźwiękowym przepływem gazu. Badania stopnia pokrycia wykonano dla elektro-aerozolu dla którego parametr (Q/m) był na poziomie 2 oraz 12 mC/kg. Wyniki badań wykazały 1,5÷11-krotny wzrost stopnia pokrycia przy użyciu elektro-aerozolu w stosunku do otrzymanego dla aerozolu bez elektryzacji cząstek.
EN
Results of aerosol droplets deposition on the leafs of artificial plant after spraying by a water-based aerosol jet generated in two-phase flow supersonic atomizer are presented and discussed. Measurements of droplets deposition level were carried out for charged droplets with (Q/m) parameter equal to 2 and 12 mC/kg. Results of investigations showed 1.5–11 times increase in deposition level obtained for spraying by electroaerosol in comparison to the level obtained for spraying with not charged droplets.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów skuteczności indukcyjnego ładowania cząstek aerozolu wodnego wytwarzanego w atomizerze gazodynamicznym z naddźwiękowym przepływem dwufazowym. Otrzymane charakterystyki U-I jak i wielkości parametru (Q/m) wykazują silną zależność od przepływu atomizowanej cieczy. Dla małego przepływu (0,06 l/min) uzyskano wartości Q/m>20 mC/kg, dla przepływu nominalnego (0,75 l/min) osiągnięto bardzo niski poziom elektryzacji (0,5-1 mC/kg), znacznie niższy niż wynikający z ograniczenia Relaigha, krzywej Paschena i wystąpienia wyładowań koronowych a związany z intensywnym efektem ekranowania obszaru atomizacji cieczy.
EN
Experimental results of induction electrification effectiveness assessment for water aerosol jet generated in two-phase flow supersonic atomizer are presented and discussed. Recorded U-I characteristics as well as Q/m parameter values are strongly dependant on water feed rate. In case of low feed rates (0,06 dm3/min) high Q/m values exceeding 20 mC/kg have been registered while for the case of nominal flow (0,75 dm3/min) very low electrification level has been attained (0,5-1 mC/kg), which is much lower than given by Raleigh limit, Paschen’s curve or corona inception and it is resulting from a strong shielding effect.
12
Content available remote Minor losses in pipelines throttling liquid flow
EN
Throttling pipelines are commonly used in sewage systems for limiting the volume flow rate of sewage channelled to sewage treatment plants from storage reservoirs, storm overflows or rainwater separators during torrential rainfall. The paper presents results of investigation of the minor losses coefficients for four geometric sections of inlets to the throttling pipe, most frequently occurring in practice. The minor loss coefficients determined in the paper will be used to dimensioning of throttling pipes.
PL
Rury dławiące są powszechnie stosowane w kanalizacji do ograniczania strumienia objętości ścieków kierowanych do oczyszczalni ze zbiorników retencyjnych, przelewów burzowych czy separatorów wód deszczowych podczas intensywnych opadów. Przedstawiono wyniki badań współczynników strat miejscowych dla czterech, najczęściej występujących w praktyce, schematów geometrycznych wlotów do rury dławiącej. Ustalone w pracy wartości współczynników strat miejscowych posłużą do wymiarowania rury dławiącej.
13
Content available remote Hydrodynamic effects produced by plunging foil in a fluid
EN
Numerical results have been presented related to unsteady effects produced by oscillating foil in fluids. The paper was inspired by the studies over insects and birds fly. It was shown that by choosing the frequency and amplitude of oscillations various kinds of the vortex Karman street can be generated and this way controlling of the drag, lift and thrust force exerted on the object may be possible. For numerical study, the vortex in cell method has been used. Dependences of the amplitude of oscillations and vortices topology on the Strouhal number have been established behind the oscillating foil by constructing the phase space diagram. The computational results are consistent with the available experimental data.
PL
Przedstawiono wyniki badań numerycznych efektów hydrodynamicznych wywołanych ruchem drgającym prostym profilu w płynie. Praca była inspirowana badaniami eksperymentalnymi i numerycznymi aerodynamiki lotu ptaków i owadów. Pokazano, że przez odpowiedni dobór parametrów ruchu profilu, takich jak częstotliwość oscylacji i ich amplituda można wywoływać i modyfikować ślad aerodynamiczny za profilem. Odnosi się to do położenia wirów ścieżki wirowej. Zmiana ich położenia powoduje zmianę siły oporu, siły nośnej i siły przyspieszającej. Do badań numerycznych wykorzystano metodę cząstek wirowych. Skonstruowano diagram fazowy na płaszczyźnie parametrów, z którego łatwo można wyznaczyć typ ścieżki wirowej dla zadanej wartości amplitudy drgań i częstotliwości. Wyniki badań numerycznych pozostają w dobrej zgodności z danymi eksperymentalnymi dostępnymi w literaturze.
EN
The distributions of volumetric mass transfer coefficients (kLa) in a stirred tank with a self-aspirating disk impeller are presented in this paper. The highest values of (kLa) are attained in the region of tank wall, being by ca. 40% higher than the mean value in a whole stirred vessel.
PL
Przedstawiono rozkład lokalnych wartości objętościowego współczynnika wnikania masy (kLa) w mieszalniku z samozasysającym mieszadłem tarczowym. Największe wartości (kLa) . około 40% większe od wartości średniej dla całego mieszalnika . są osiągane w pobliżu ścianki mieszalnika.
15
EN
An analysis of the results of simulation of a fluid flow in a whirlpool container has been presented. The structure and velocities of secondary flows were analysed which occur during a natural and automatic inertia braking of a fluid rotary motion. The kinetics was determined and analysed of the velocity changes of the flow which silts up the settling cone which supports a specific type of brewer.s wort breaking after it has been boiled.
PL
Przedstawiono analizę wyników obliczeń symulacyjnych ruchu cieczy w zbiorniku typu whirlpool. Zanalizowano strukturę i prędkość przepływów wtórnych występujących podczas naturalnego, samoczynnego hamowania ruchu wirowego cieczy. Określono i zanalizowano kinetykę zmian prędkości przepływu omywającego stożek osadowy wspomagający specyficzny rodzaj klarowania brzeczki piwnej po jej gotowaniu.
17
Content available remote Spagyric process in turbulently mixed solid.liquid suspensions
EN
A theoretical-experimental analysis dealing with a spagyric process of Latex spheres suspended in water has been presented. The aim of the research was to verify the mathematical model based on experiments carried out in laboratory scale mixers. The results presented enabled one to identify the mechanisms of the process under consideration. The model proposed may be used in a description of physically similar systems.
PL
Przedstawiono teoretyczno-eksperymentalną analizę procesu spagirycznego, któremu poddano kulki lateksu zawieszone w wodzie. Celem badań była weryfikacja modelu matematycznego oparta na wynikach doświadczeń przeprowadzonych w mieszalnikach laboratoryjnych. Otrzymane wyniki pozwoliły na identyfikację mechanizmów procesu. Przedstawiony model może być wykorzystany w opisie podobnych układów fizycznych.
EN
The influence of impeller type on the behaviour of droplets with partially mobile and immobile drop interfaces is considered. It is shown that in the case of pure breakage as well as during breakage and coalescence of droplets with immobile interfaces smaller drops are produced by pitched blade turbine than by Rushton turbine when the power input per unit mass is the same.
PL
Badano wpływ typu mieszadła na rozkład wielkości kropel w układzie ciecz.ciecz charakteryzującym się małą lepkością fazy rozproszonej. Pokazano, że zarówno w przypadku rozpadu kropel w dużej dyspersji, jak i jednoczesnego rozpadu i koalescencji kropel z nieruchomą powierzchnią mniejsze krople są wytwarzane w zbiorniku zaopatrzonym w mieszadło z pochylonymi łopatkami niż w turbinę Rushtona w przypadku zachowania jednakowej mocy włożonej na jednostkę masy.
19
EN
The design of stirred tank reactors for liquid.liquid dispersions usually requires expensive experimental investigations. Complete models for the drop size distribution as a function of power input, material and process parameters are rare and relatively inaccurate. Therefore, it is necessary to analyze drop size distributions for accurate modelling. Furthermore, industrial applications, like e.g., suspension polymerization processes, require a distinct average drop diameter and a small standard deviation of the distribution. For the controlling of such systems fast acquisition of information is needed but difficult to obtain. While many users are confronted with both requirements an adequate measurement technique for all applications is needed but has not yet been developed. The aim of this publication was to give an overview for already existing measurement techniques and compare the most important properties and the resulting data to simplify the decision process for the selection of the .right. measurement technique according to the used system. The measurement applications are divided into three main groups: sound, laser and photo based techniques. The Lasentec FBRM, the 2D-ORM from Messtechnik Schwartz GmbH and the FBR-sensor which all give online and in-situ information and furthermore an in-house developed endoscope technique are discussed in detail. They have been tested for various applications in a stirred tank and the results are compared. It is clearly shown that laser based methods give only qualitatively good but fast results for the tested system toluene.water. Quantitatively accurate experimental results of the endoscope technique gave a good base for testing and developing numerical models for even transient behaviour of drop size distributions.
PL
Zaprojektowanie reaktora zbiornikowego z mieszadłem do dyspersji cieczy wymaga zazwyczaj kosztownych badań doświadczalnych. Kompletne modele przeznaczone do symulacji rozkładu wielkości kropel w zależności od poboru mocy, materiału i parametrów procesowych są rzadkie i stosunkowo niedokładne. Do uzyskania dokładnego modelu konieczne są analizy rozdzielcze kropel. Zastosowania przemysłowe, jak np. proces polimeryzacji suspensyjnej, wymagają znajomości dokładnej średniej średnicy kropli, oraz rozkładu średnic obliczonego z niewielkimi odchyleniami. Szybkie zdobycie informacji jest niezbędne do sterowania takim układem, jednak jest ono trudne do uzyskania. Odpowiednie techniki pomiarowe stają się niezbędne, jednak nie zostały one jeszcze rozwinięte. Celem tego artykułu jest przegląd istniejących technik pomiarowych i porównanie najważniejszych ich właściwości z wynikami badań, aby ułatwić proces decyzyjny o wyborze .prawidłowej. techniki pomiarowej, odpowiedniej dla danego systemu. Dzielą się one na trzy podstawowe grupy: techniki dźwiękowe, laserowe i fotograficzne. Lasentec FBRM, 2D-ORM z Messtechnik Schwartz GmbH i FBR-sensor dostarczają infomacji online i insitu. Szczegółowo omówiono technikę endoskopową. Przetestowano techniki w różnych zastosowaniach i porównano wyniki. Stwierdzono, że metoda laserowa jest szybka, ale dostarcza wyników wyłącznie jakościowych. Ilościowo dokładne wyniki eksperymentalne techniki endoskopowej tworzą bardzo dobrą podstawę do przeprowadzenia testów i rozwinięcia modeli numerycznych, nawet dla przejściowych rozkładów wielkosci kropel.
20
Content available remote CFD modelling of a laminar film flow
EN
Isothermal liquid film flow along a vertical wall in a evaporator was simulated by the methods of computational fluid dynamics by means of two commercial (CFD) program packages: Fluent and Comsol. The simulations were carried out for glycerol and its solutions, methanol and ethylene glycol for different values of liquid flow rates.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania metodami CFD laminarnego spływu filmu cieczy w wyparce cienkowarstewkowej typu statycznego. Symulacje przeprowadzono przy użyciu dwóch pakietów oprogramowania: Fluent i Comsol dla różnych gęstości zraszania oraz cieczy o małej i dużej lepkości. Obliczoną grubość i prędkość filmu porównano z wartościami otrzymanymi na podstawie teorii Nusselta.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.