Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2242

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  finite element method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
PL
W artykule przybliżono czytelnikowi problemy związane z obliczeniami statycznymi podczas projektowania wielkopowierzchniowych obiektów o nietypowej geometrii. Zawarto w nim podstawowe informacje na temat technologii BIM oraz możliwości wymiany informacji między programami branżowymi na przykładzie przedstawionej koncepcji obiektu z pracy dyplomowej magisterskiej. Podjęto temat numerycznego wyznaczania obciążeń wiatrem przy użyciu dostępnego oprogramowania oraz potencjalnego wpływu zjawisk reologicznych podczas wznoszenia obiektu. Przedstawiono podejście do kształtowania dylatacji podczas tworzenia modelu obliczeniowego, a także w jaki sposób generować siatkę MES w sekcjach narażonych na niestabilności obliczeniowe.
EN
The article introduces the reader to the problems related to static calculations when designing large-area objects with atypical geometry. It contains basic information on BIM technology and the possibility of exchanging information between industry programs on the example of the presented concept of an object from the master’s thesis. The subject of numerical determination of wind loads using the available software and the potential impact of rheological phenomena during the construction of the object was discussed. An approach to shaping dilatation while creating a computational model is presented, as well as how to generate a FEM mesh in sections exposed to computational instabilities.
EN
The Timoshenko beam theory caters for transverse shear deformations, which are more pronounced in short beams. Previous works were examined, and Hamilton’s principle was used in deriving the governing equation. This research considers two dimensions (2-D): heat and displacement response. A more comprehensive mathematical expression that incorporates this 2-D model on the vibration of a coupled Timoshenko thermoelastic beam and axial deformation effect is formulated. The significance of this model will be expressed through its finite element method (FEM) formulation. The results compared favourably with those of previous works. It was re-established that the amplitude of deflections, as well as cross-sectional rotations, increases considerably as the aspect ratio of the beam decreases. In this way, for larger aspect ratios, the response of the beam is like the quasi-static heating condition. This is expected since the increase in the aspect ratio of the beam reduces its structural stiffness and consequently its natural frequencies. So, the amplitude and temporal period of its vibrations become greater. The beam under the applied thermal loading experiences thermally-induced vibrations. Also, the dynamic solution is substantially influenced by the coupling between strain and temperature fields. The results also reveal that the aspect ratio of the beam could have a significant impact on the vibratory response of the beam. Specifically, it is proportional to the amplitude and temporal period of the thermally-induced vibrations of the beam.
EN
The influences of the pollution layer parameters including; conductivity, position and length on the performance of high-voltage cylindrical insulator were investigated. Parameters effects and their interactions have been assessed and determined using the variance statistical technique and the relation between parameters and the flashover voltage, maximum electric field and the breakdown strength is modeled by the response surface methodology (RMS). The 3D model from Comsol Multiphysics was used for modeling and the FEM method was utilized for simulations. The findings demonstrate that the flashover voltage of the non-uniformly contaminated surface is primarily affected by the pollution layer length. Simulation results show that the intensity of the electric field rises with the increasing in length of pollution layer and its position. It was noted that the experimental tests in laboratory for non-uniform contamination are in strong alignment with simulation studies. The results of this analysis should expand our understanding about the performance of outdoor insulators under specific contaminated conditions. The knowledge gathered can be used to enhance the configuration of insulators used in contaminated regions and it is believed that the current study has resulted methodology to estimate reliably and realistically the pollution performance of cylindrical porcelain insulators.
EN
This paper presents an algorithm for structural design optimization of steel beams andframes with web-tapered members using the particle swarm optimization (PSO) algorithmand the finite element method (FEM). The design optimization is done in accordancewith Eurocode 3 (EC 3) for the minimum mass. The proposed algorithm is more flexibleand efficient than traditional design methods based on a trial and error approach. Theeffectiveness of the presented PSO-FEM algorithm is evaluated on examples of the sizeoptimization of web-tapered members cross-section. The results show that the PSO-FEM algorithm is feasible and effective for finding useful designs.
EN
Hybrid welding processes belong to a new group of welding varieties that most often combine two classic welding methods, such as laser welding with MIG/MAG welding or plasma welding with MAG welding. Modeling of welding stresses in this type of welding requires the definition of a new type of heat source model that combines a concentrated stream of energy with a classic heat source, which occurs in an electric arc. The paper presents the results of temperature field modeling in conventional MAG welding and hybrid plasma-MAG welding. In the first case, the heat source model described by Goldak was used, and in the second case, the Goldak model was combined with the developed rectangular heat source model with a homogeneous distribution. The temperature distributions obtained from the simulations were verified by spot temperature measurements during welding with thermocouples. A fairly good agreement of the numerical analysis results with the temperature measurements for MAG welding was obtained, while in the case of hybrid welding the discrepancies between the modeling and temperature measurements were greater. The results were discussed, indicating potential causes and factors influencing the obtained test results.
PL
Procesy spawania hybrydowego należą do nowej grupy odmian spawania łączących ze sobą najczęściej dwie klasyczne metody spawania jak np. spawanie laserowe i spawanie MIG/MAG czy spawanie plazmowe ze spawaniem MAG. Modelowanie naprężeń spawalniczych w tego typu odmianach spawania wymaga zdefiniowania nowego rodzaju modelu źródła ciepła łączącego skoncentrowany strumień energii z klasycznym źródłem ciepła, jakie występuje w łuku elektrycznym. W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola temperatury w procesie konwencjonalnego spawania MAG oraz spawania hybrydowego plazma-MAG. W pierwszym przypadku zastosowano model źródła ciepła opisany przez Goldaka, a w drugim przypadku połączono model Goldaka z opracowanym modelem prostopadłościennym źródła ciepła o jednorodnym rozkładzie. Otrzymane z symulacji rozkłady temperatury zostały zweryfikowane poprzez punktowe pomiary temperatury w czasie spawania za pomocą termoelementów. Uzyskano dość dobrą zgodność wyników analizy numerycznej z pomiarami temperatury dla spawania MAG podczas gdy przy spawaniu hybrydowym rozbieżności między modelowaniem i pomiarami temperatury były większe. Przeprowadzono dyskusję wyników wskazując potencjalne przyczyny oraz czynniki wpływające na otrzymywane wyniki badań.
PL
Podstawowe warunki projektowania połączenia nitowego wymagają sprawdzenia jego wytrzymałości ze względu na ścinanie nitów oraz dopuszczalne naciski wynikające z obciążeń eksploatacyjnych. W obliczeniach analitycznych przyjmowany jest równomierny rozkład takich obciążeń przypadających na nit oraz nie są uwzględniane naprężenia własne powstałe w procesie zakuwania nitu. Przedstawione w pracy analizy wykazały, że zastosowanie metody elementów skończonych do symulacji procesu zakuwania nitu pozwala zaobserwować zjawiska zachodzące w trakcie tego procesu, a mogące prowadzić do powstawania niebezpiecznych koncentracji naprężeń powodujących inicjację pęknięć. Zastosowanie metody elementów skończonych przy wykorzystaniu programu MSC.Marc umożliwia zamodelowanie złożonego procesu technologicznego, pozwalając określić wartości odkształceń i naprężeń w obszarach kontaktu, co jest utrudnione lub wręcz niemożliwe w przypadku badań doświadczalnych.
EN
The basic conditions for designing a riveted joint require checking its strength due to shear rivets and allowable pressures resulting from operating loads. The analytical calculations assume an even distribution of such loads per rivet and do not take into account the natural stress generated during the riveting process. The analyzes presented in the work have shown that the use of the finite element method to simulate the riveting process allows observing phenomena occurring during this process, which may lead to the formation of dangerous stress concentrations causing crack initiation. The use of the finite element method using the MSC.Marc program allows modeling of a complex technological process, allowing to determine the values of deformations and stresses in contact areas, which is difficult or even impossible in the case of experimental research.
PL
Hałas jest jednym z podstawowych problemów środowiskowych. Występuje głównie w obrębie dużych aglomeracji miejskich, negatywnie wpływając na samopoczucie, a przy długotrwałej ekspozycji – będąc szkodliwym dla zdrowia. Obszary, na których przebywają ludzie, w szczególności tereny związane z budownictwem mieszkaniowym, podlegają ochronie przed hałasem. Obowiązują tam określone dopuszczalne wartości poziomu dźwięku. Podobne regulacje dotyczą również cennych, naturalnych obszarów środowiskowych. Działania ochronne zmierzające do ograniczenia hałasu powinny dotyczyć przede wszystkim jego źródła. Jest to zadanie dla producentów maszyn, urządzeń i środków transportu, ale również dla projektantów konstrukcji stosujących odpowiednie zabezpieczenia akustyczne w obiektach budowlanych i inżynierskich. W przypadku hałasu emitowanego przez kolej, jego poziom emisji zależy od liczby, rodzaju i prędkości pociągów, struktury ruchu z podziałem na porę dzienną i nocną, a także od rodzaju torowiska i jego przebiegu (np. na nasypie, w wykopie, na wiadukcie albo na moście). Hałas kolejowy powstaje głównie na styku koła i szyny; zależy od chropowatości obu tych elementów, prędkości toczenia oraz charakterystyki dynamicznej toru. W pracy przedstawiono sformułowanie sprzężonego zagadnienia mechaniczno-akustycznego, którego rozwiązanie – przy wykorzystaniu metody elementów skończonych (MES) – pozwala na symulacyjne określenie poziomu ciśnienia akustycznego w dowolnym punkcie otoczenia konstrukcji nawierzchni szynowej. W celu symulacji zjawiska propagacji fali akustycznej wywołanej przejazdem koła pociągu zbudowano model numeryczny konstrukcji kolejowej nawierzchni podsypkowej. W obliczeniach wykorzystano program MES Abaqus. Przeprowadzono analizę harmoniczną w dziedzinie częstotliwości. W wybranych punktach modelu numerycznego badano zależność amplitudy ciśnienia akustycznego od częstotliwości wymuszenia. Następnie, wyniki przedstawiono w pasmach tercjowych. W artykule została omówiona metodyka przybliżonej oceny hałasu od ruchu kolejowego na podstawie analizy numerycznej. Przygotowany model zostanie w dalszych pracach zweryfikowany na podstawie pomiarów hałasu oraz – po ewentualnych modyfikacjach – zastosowany do oceny rozwiązań technologicznych mających na celu redukcję hałasu kolejowego (tłumiki torowe i tłumiki przyszynowe).
EN
Noise is one of the major environmental concerns nowadays. The problem is especially significant around large urban agglomerations where high levels of noise can have a negative impact on physical or psychological well-being of citizens while a long-term exposure can be harmful to health. Residential areas are protected by the introduction of maximum allowable sound pressure levels according to appropriate norms. There are also similar regulations concerning natural areas under environmental protection. Different measures used in order to reduce levels of noise should be applied primarily to the source of the sound. This is the task mainly for the manufacturers of all kinds of machines as well as means of transport. However, noise levels can be also controlled by the introduction of appropriately designed or chosen elements or materials in civil engineering structures. The noise levels emitted by the rail traffic depend on the number, kind and speed of trains, night and day traffic organization as well as on the type of the railroad structure and its location (e.g. on an embankment, on a bridge or flyover). Railway noise mainly develops between wheels and rails and depends on the roughness of both these elements, rolling speed and dynamic characteristics of the railroad. The paper presents the mathematical formulation of a coupled acoustic-structure problem. Solving the problem with finite element method gives the possibility to predict sound pressure levels in the vicinity of a railway structure. A numerical model of a certain type of a railroad structure was built in order to simulate the acoustic wave propagation caused by a wheel-rail interaction. The harmonic analysis was carried out using the Abaqus software. The acoustic pressure obtained based on the harmonic analysis was evaluated in certain points of the acoustic medium for various excitation frequencies. The final results were presented in the form of one-third octave bands. In the article, a possible methodology for estimating noise levels from railway structures based on a numerical analysis was shown. In the future works, the numerical model will be validated by field test data and applied to evaluate different types of technological solutions (silencers) used to reduce railway noise levels.
8
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of the Wireless Power Transfer (WPT) periodic system consisting of transmitting and receiving coils. In the analysis taken into account various variants of the system geometry (radius of the coil, number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using periodic boundary conditions for the analysis was used. Based on the results obtained, it was checked at which system parameters wireless power transfer of the system is possible.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności układu periodycznego WPT (Wireless Power Transfer) złożonego z cewek nadawczych i odbiorczych. W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu (promień cewki, liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ zmiennej geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem periodycznych warunków brzegowych. Na podstawie uzyskanych wyników sprawdzono, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii
EN
The paper deal with high sensitive Non Destructive Testing of ferromagnetic materials based on the maximum mechanical structural deformation versus maximum eddy current electromagnetic force behaviors. Both physical quantities are computed from the transient electromagnetic fields and mechanical structural deformations models solved using the finite element method combined with the Newton–Raphson (N–R) algorithm. The proposed models are applied for an electromagnetic actuator (EMAs) evaluation through the comparison between the maximum deformation-maximum force profiles for healthy and geometrical defect cases under various lift-offs.
PL
W artykule przestawiono czułą metodę defektoskopii materiałów ferromagnetycznych bazującą na związku miedzy deformacją I prądami wirowymi. Do analizy defektów struktury wykorzystano metodę elementów skończonych oraz algorytm Newtona-Raphsona.
EN
The methodology of modeling and determining the natural frequencies of oscillations of a robotic structure made of composite material including motors, bearings, gears, and ratio changers is considered. The vibration forms of a multi-stage bench for semi-natural modeling from composite material determined using the finite element method are presented. The developed methods allow the study of complex robotic systems of homogeneous and composite materials.
PL
Rozważana jest metodologia modelowania i określania naturalnych częstotliwości drgań konstrukcji robotycznej wykonanej z materiału kompozytowego, w tym silników, łożysk, kół zębatych i zmieniaczy przełożeń. Opracowane metody pozwalają na badanie złożonych systemów robotycznych z materiałów jednorodnych i kompozytowych.
PL
Artykuł dotyczy porównania współpracy pomiędzy programami inżynierskimi na podstawie transferu danych modelu zgodnie z ideą BIM. W tym celu taki sam model BIM obiektu usługowo-biurowego utworzono w dwóch różnych programach źródłowych, a następnie wykonano jego eksport i poddano weryfikacji za pomocą analizy MES. Obiekt składa się z hali stalowej oraz dwóch niewielkich budynków biurowych o konstrukcji żelbetowej. Do modelowania użyto programów REVIT oraz TEKLA, a obliczenia wykonano za pomocą programu ROBOT. Weryfikacja MES zawiera głównie analizę statyczną, ale pokazane są także wyniki dla zagadnienia drgań własnych.
EN
The paper evaluates the interaction between software packages for engineers on the basis of data transfer according to the BIM idea. For this purpose the same model of an office-service building set is prepared in two different source packages and next it is exported and verified using the FEM analysis. The facility consists of a steel hall and two small office buildings with reinforced concrete structure. The REVIT and TEKLA programs are selected for modeling, while package ROBOT is used for computations. The FEM verification contains mainly a static analysis, but the results of an eigen-vibration problem are also shown.
PL
Proces fermentacji metanowej od lat wykorzystywany jest do produkcji biogazu i metanu. Pozwala na unieszkodliwienie odpadów organicznych oraz wykorzystanie produktów powstałych podczas reakcji chemicznych, przyczyniając się do ochrony środowiska. Zaproponowano dwa rozwiązania konstrukcji zbiornika fermentacyjnego biogazowni – z przekryciem w postaci żelbetowego stożka ściętego oraz lekkiej kratowej konstrukcji stalowej, przykrytej membraną. Przeprowadzono analizę porównawczą sił wewnętrznych uzyskanych metodą numeryczną i analityczną. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
The process of methane fermentation have been used for years for the production of biogas and methane. It allows for neutralization of organic waste and the use of products formed during chemical reactions, thus contributing to environmental protection. The article proposes two solutions for construction of a fermentation tank in a biogas plant – with a cover in the form of a reinforced concrete frustum and lightweight steel mesh construction covered with a membrane. A comparative analysis of internal forces generated using a numerical and analytical method has been carried out. Sizing, according to required eurocodes, has been performed using analytical methods and computer programmes.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
EN
The paper presents investigation of shock initiation effects on highly energetic material LX-04, an HMX based one, by a blunt brass projectile using numerical modelling methods implemented in LS-DYNA software. Multi – Material Arbitrary Lagrangian Eulerian (MM-ALE) formulation has been used to provide the possibility of fulfilment of the elements with multiple materials accordingly to multiple phases of the composition detonated. The work is focused on LS-DYNA’s equation of the state keyword *EOS_IGNITON_AND_GROWTH_IN_HE. Proper comparison with experimental data is presented. The introduction into the subject of highly nonlinear transient dynamic finite element analysis, possibilities, and superiority of this kind of modelling are being discussed. Reasons of sustaining the need of data by numerical solutions rather than experimental handling in military applications are given. Some of typical technical issues, occurring during such a fast-performing phenomenon, and the need of experimental validation of the models are typed together with detonation-state determination’s observation capabilities.
EN
In the paper we present an implementation of resonance coupling between a unidirectional air waveguide and two cavities with one-way rotating state in a two-dimensional dielectric photonic crystal and a magneto-optical photonic crystal. We theoretically calculate the dispersion curves of the line defect waveguide and the dispersion curves of waveguide-cavity interaction, respectively. Numerical simulations show that, via waveguide-cavity coupling, a series of interesting resonance phenomena can be generated in the system. By modifying direction of the applied external magnetic field, storing and discharging of photonic energy can be realized. Our work may provide a practical and useful guidance for optical communications.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń płyt i ścian żelbetowych dwóch najniższych, nieużytkowanych kondygnacji, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, nadbudowanego niezgodnie z projektem o kilka pięter. Istniało podejrzenie, że znaczne zwiększenie obciążeń nadbudową jest przyczyną powstania rys na ścianach i stropach najniższych kondygnacji. Ponadto obawiano się, że penetrująca od 25-ciu lat przez rysy woda opadowa może być przyczyną korozji betonu i stali zbrojeniowej zmniejszającej nośność elementów konstrukcji. W ramach oceny stanu konstrukcji przeprowadzono badania wytrzymałościowe betonu, pomiary układu zbrojenia oraz badania właściwości ochronnych otulenia betonowego wobec stali zbrojeniowej. Wyniki badań uwzględnione w obliczeniach numerycznych modelu konstrukcji budynku pozwoliły jednoznacznie wskazać skurcz betonu jako przyczynę pęknięć płyt i ścian żelbetowych. Wykonanie nadbudowy nie było więc przyczyną uszkodzeń konstrukcji, a beton pomimo długotrwałego oddziaływania wód opadowych nie stracił swoich właściwości mechanicznych ani ochronnych wobec zbrojenia.
EN
This article presents an analysis of damage to reinforced concrete slabs and walls in two unoccupied lowest stories of the multi-family building with a few-storey upward extension incompatible with the design. A significant increase in loading caused by that extension was supposed to cause cracks in walls and floors at the lowest stories. Moreover, rainwater penetrating cracks for 25 years was expected to induce corrosion of concrete and reinforcing steel reducing the load capacity of structural members. Strength tests, measurements of the reinforcement and tests on protective properties of concrete cover to reinforcing steel were performed as part of evaluating conditions of the structure. Test results included in numerical calculations of the structure model, provided the clear finding that concrete shrinkage was the reason for cracks in reinforced concrete slabs and walls. Thus, the upward extension did not cause damage to the structure, and concrete maintained its mechanical and protective properties to reinforcement despite the long-term effect of rainwater.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia autorów ze stosowania wybranych technologii BIM w inwentaryzacji oraz projektowaniu konstrukcji budowlanych. Omówiono procedurę inwentaryzacji geometrii konstrukcji na podstawie chmury punktów uzyskanej za pomocą skaningu laserowego. Zaprezentowano możliwości modelowania 3D rzeczywistej geometrii konstrukcji na potrzeby oceny jej nośności, a także ograniczenia związane z BIM.
EN
The article presents the authors' experience in the use of selected BIM technologies in the inventory and design of building structures. The inventory procedure of structure geometry based on a point cloud obtained by means of laser scanning was discussed. The possibilities of 3D modeling of the real geometry of the structure for the purposes of assessing its bearing capacity were presented. The article presents both the possibilities and limitations associated with BIM technology.
18
Content available Homogenization of plates with parallel cracks
EN
The paper presents an analysis of effective elastic properties of plates with parallel cracks using the finite element method (FEM) and the boundary element method (BEM). Rectangular plates with parallel or inclined cracks to the edges of plates were considered. Different distances between cracks and different angles of cracks were studied. The displacement and traction boundary conditions were applied and their influence on the accuracy of overall properties of cracked material was analysed. The results obtained by the FEM and the BEM were compared.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to present numerical modelling results for 3D-printed aluminium components with different variable core infill values. Information published in this paper will guide engineers when designing the components with core infill regions. Design/methodology/approach: During this study 3 different core types (Gyroid, Schwarz P and Schwarz D) and different combinations of their parameters were examined numerically, using FEM by means of the software ANSYS Workbench 2019 R2. Influence of core type as well as its parameters on 3D printed components strength was studied. The “best” core type with the “best” combination of parameters was chosen. Findings: Results obtained from the numerical static compression tests distinctly showed that component strength is highly influenced by the type infill choice selected. Specifically, infill parameters and the coefficient (force reaction/volumetric percentage solid material) were investigated. Resulting total reaction force and percentage of solid material in the component were compared to the fully solid reference model. Research limitations/implications: Based on the Finite Element Analysis carried out in this work, it was found that results highlighted the optimal infill condition defined as the lowest amount of material theoretically used, whilst assuring sufficient mechanical strength. The best results were obtained by Schwarz D core type samples. Practical implications: In the case of the aviation or automotive industry, very high strength of manufactured elements along with a simultaneous reduction of their wight is extremely important. As the viability of additively manufactured parts continues to increase, traditionally manufactured components are continually being replaced with 3D-printed components. The parts produced by additive manufacturing do not have the solid core, they are rather filled with specific geometrical patterns. The reason of such operation is to save the material and, in this way, also weight. Originality/value: The conducted numerical analysis allowed to determine the most favourable parameters for optimal core infill configurations for aluminium 3D printed parts, taking into account the lowest amount of material theoretically used, whilst assuring sufficient mechanical strength.
EN
In dimension stone extraction, there have existed many block cutting techniques from intact rock or from a large block to smaller blocks such as disc sawing, chainsawing, diamond wire sawing and splitting techniques, one of which still has recently been used with the other modern methods is splitting techniques. The usage of the splitting methods has still based on the practical experience of mining workers on calculating the spacing of two holes in the co-planar line, resulting in increasing the roughness of the cutting face. The paper studies a relationship between beating force and two-hole spacing based on rock mass properties of dimension stone in order to find proper splitting parameters. The paper deploys the Finite Element Method (FEM) with computer simulation in 2D using Phase2 software. From input data including rock mechanics (unit density, Young’s modulus, Poisson’s rate), compressive pressure on the hole wall due to the force, the spacing, the simulation represents stress and displacement distributions along the two adjacent holes. A regression function for a relationship between the pressure and the spacing is established with the results of stress distribution along the two adjacent holes, compared to uniaxial tensile strength through running the software, which leads to making suggestions to appropriate splitting parameters.
PL
W zakresie wydobywania złoża kamieni blocznych istniało wiele technik cięcia bloków, od nienaruszonej skały lub od dużych bloków do mniejszych bloków, takich jak piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły diamentowe i tech-niki łupania, z których jedna jest ostatnio używana z drugą nowoczesną metody to techniki dzielenia. Stosowa-nie metod łupania nadal opiera się na praktycznym doświadczeniu górników przy obliczaniu rozstawu dwóch otworów w linii współpłaszczyznowej, co skutkuje zwiększeniem chropowatości czoła skrawania. W artykule zbadano zależność między siłą uderzenia a rozstawem dwóch otworów na podstawie właściwości górotworu kamieni blocznych w celu znalezienia odpowiednich parametrów rozłupywania. W artykule zastosowano meto-dę elementów skończonych (MES) z symulacją komputerową 2D przy użyciu oprogramowania Phase2. Na pod-stawie danych wejściowych obejmujących mechanikę skał (gęstość jednostkowa, moduł Younga, współczynnik Poissona), ciśnienie ściskające na ścianę otworu spowodowane siłą, rozstaw, symulacja przedstawia rozkłady naprężeń i przemieszczeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów. Na podstawie wyników rozkładu naprężeń wzdłuż dwóch sąsiednich otworów, w porównaniu z jednoosiową wytrzymałością na rozciąganie po uruchomieniu oprogramowania, ustala się funkcję regresji zależności między ciśnieniem a rozstawem, co prowadzi do sugestii dotyczących odpowiednich parametrów rozłupywania.
first rewind previous Strona / 113 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.