Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik wymiany masy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozpatruje się elastyczne lutniociągi tłoczące o średnicy 1m oraz długości od 1000 m do 2400 m. W badaniach zastosowano metodę symulacji numerycznych. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne służb kopalnianych przyjęto pięć wartości współczynnika wymiany masy: 0 = 5, 15, 30, 90 oraz 160.10-6m2,5/kg0,5. W załączonej tablicy oraz na rysunkach podano wpływ jakości uszczelnienia lutniociągu na: sprawność lutniociągu, potrzebne parametry wentylatora współpracującego z lutniociągiem oraz potrzebną moc do przetransportowania wymaganej ilości powietrza do strefy przodkowej drążonego wyrobiska.
EN
Flexible forced air-ducts with a diameter of 1m and length of 1000-2400 m are the matter of interest in this paper. A numerical simulation method was used in the studies. Given the technical capabilities of mine supervision staff, the following five alternative values of mass transfer coefficient were adopted: 0 = 5, 15, 30, 90 and 160.10-6 m2,5/kg0,5. The attached table and figures show the impact of air-tightness of an air-duct on: air-duct efficiency, the necessary parameters of fan which cooperates with the air-duct line and power needed to transport the required amount of air into the face zone of the driven working.
PL
Rozpatruje się lutniociągi zbudowane z lutni elastycznych przeznaczone do wentylacji tłoczącej. Analizowano wpływ średnicy oraz jakości uszczelnienia lutniociągu na jego sprawność i opór aerodynamiczny. Zwrócono uwagę na zapotrzebowanie energii do przewietrzania drążonych wyrobisk. Z kolei wybrano 44 funkcjonujące na dole kopalni lutniociągi o jakości uszczelnienia gorszej od zadowalającej. Obliczono wartości dobowego zapotrzebowania na energię do przewietrzania tych wyrobisk dla stanu aktualnego i dla stanu charakteryzującego zadowalającą jakość uszczelnienia. Dokonano oceny oszczędności, jaką można uzyskać poprawiając jakość uszczelnienia lutniociągu.
EN
This paper presents air-duct lines made of flexible air pipes, intended for the forced ventilation system. The influence of diameter and the air-tightness of a duct line on its efficiency and aerodynamic resistance was investigated. Attention was drawn to the energy demand for ventilation of the workings being driven. While operating in underground coal mines, 44 duct lines of the air-tightness were selected. The values of daily energy demand for ventilation of those workings were calculated both for the current state and the state characterizing satisfactory level of the air-tightness. Cost savings that can be achieved by improving the air-tightness of a duct line were assessed.
3
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań elektrolitycznych rozkładu współczynnika wymiany masy przy powierzchni krótkiego minikanału podczas laminarnego przepływu elektrolitu przez kanał. Przebadano prosty, okrągły kanał o średnicy 1,5 mm i długości 15 mm. Otrzymane wyniki badań świadczą o intensyfikacji wymiany masy w kanale o małej średnicy w porównaniu z wymianą masy w kanale o wymiarach konwencjonalnych. Przeprowadzone badania są badaniami wstępnymi - przewiduje się uszczegółowienie badań w celu uzyskania korelacji empirycznej.
EN
The electrolytic investigation results of mass transfer coefficient distribution at the surface of short minichannel during the laminar flow through the channel were presented in the paper. A simple, circular channel with a diameter of 1.5 mm and a length of 15 mm was investigated. The obtained results showed the intensification of mass transfer in a channel of small diameter compared with the mass transfer in a channel of conventional sizes. Since the studies are of preliminary character, detailed tests are planned aiming to obtain an empirical correlation.
PL
Korzystając z wyników pomiarów wykonanych w okresie letnim przez kopalniane służby wentylacyjne, wyznaczono parametry aerodynamiczne 215 lutniociągów funkcjonujących w kopalniach węgla kamiennego. Badano wartości współczynnika wymiany masy Θ, który jest kryterium jakości uszczelnienia lutniociągu. Stwierdzono, że jakość uszczelnienia badanych lutniociągów jest tym lepsza, im dłuższy jest lutniociąg i większa jego średnica.
EN
The aerodynamic parameters of 215 air-ducts operating in underground hard coal mines were determined, based on the results of measurements carried out during summer seasons by the members of ventilation survey staff in mines. The values of the mass exchange coefficient Θ, which is the criterion of air-tightness of an air-duct, were examined. It has been ascertained that the air-tightness of tested air-ducts is the better, the longer is the air-duct and the greater is its diameter.
EN
A comprehensive investigation on the solubility and mass transfer coefficient enhancement of 2-nitrobenzoic acid through hydrotropy, has been undertaken. The solubility and mass transfer coefficient studies were carried out using hydrotropes such as sodium acetate, citric acid and nicotinamide under a wide range of hydrotrope concentrations (0 to 3.0 mol/L) and different system temperatures (303 to 333 K). It was found that the solubility and mass transfer coefficient of 2-nitrobenzoic acid increases with an increase in hydrotrope concentration and also with system temperature. All hydrotropes used in this work showed an enhancement in the solubility and mass transfer coefficient to different degrees. The maximum enhancement factor value has been determined for both the solubility and mass transfer coefficient. The effectiveness of hydrotropes was measured in terms of Setschnew constant Ks and reported for all the hydrotropes used in this study.
PL
Analizując wzajemne rozmieszczenia oporów kinetycznych w całym pęcherzykowym złożu fluidalnym uzyskano odpowiednie wyrażenia uwzględniające obecności cząstek ciała stałego w pęcherzach i ich wpływ na wartości wypadkowych współczynników międzystrefowej wymiany masy i ciepła. Potwierdzono empirycznie, że uwzględnienie obecności cząstek ciała stałego w pęcherzach jest uzasadnione i ma istotny wpływ na opis ilościowy procesu suszenia.
EN
The analysis of kinetic resistance in a bubble fluidized bed allows one to achieve appropriate relationships taking into account a presence of solid particles and their influence on interzone mass and heat transfer coefficients. The theoretical and experimental profiles of temperature and humidity inside the emulsion and bubble zone in relation to a volumetric ratio of solid phase inside bubbles were analyzed. It was proved that consideration of solid particles inside the bubbles was justified and influenced greatly the quantitative description of drying process.
PL
Opracowano równanie kryterialne (10) dla współczynnika wymiany masy w fazie ciekłej podczas absorpcji dwutlenku węgla w wodzie destylowanej dla grawitacyjnego cienkowarstewkowego spływu cieczy wewnątrz pionowych rur, przy przeciwprądowym przepływie prądu.
EN
The criterial equation (10) for mass transfer coefficient in liquid phase for absorption of carbon dioxide into distilled water for gravitational thin- film liquid inside vertical tube with counter - current gas flow has been worked out and verified in this paper.
8
Content available remote Research of the removal of acid gas impurities in water solutions of Mdea
EN
In this paper results of investigations of N2O absorption in water MDEA solutions were discussed. The solubility of gas was determined in amine solutions at a total pressure of 0.3 MPa in the temperature range 293 - 333 K. Values of mass transfer coefficients of N2O in water MDEA solutions were determined and correlated with physicochemical properties of the system in the form of dimensionless equation Sh = f(Re, Sc).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.