Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  eksploatyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Problemy współczesnej teorii eksploatacji - eksploatyka
PL
Racjonalne łączenie teorii i praktyki stwarza szansę na optymalne rozwiązania. I taką nadzieję pokłada się w rozwinięciu pojęcia eksploatyka jako nauka o eksploatacji. Eksploatyka to nauka, która dopiero nabiera kształtów. Tworzone są jej podwaliny.
EN
The rational interaction of theory and practise is the change for optimal solution. The article presents the basic principles and rules of "eksploatyka" as a theory of machines maintenance. "Eksploatyka" is new science, which is in status nascendi.
PL
W pracy rozważono problematykę naukową wykonaną w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w zakresie nauk reprezentowanych przez kwartalnik PAN "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn". Do rozważań wybrano problemy naukowe opublikowane w kwartalnikach PAN "Zagadnienia Eksploatacji Maszyn", "Archiwum Transportu" oraz w Informatorze ITWL. W zakresie niezawodności dokonano klasyfikacji problematyki i omówiono wybrane wyniki. Zwrócono uwagę na nieparametryczną metodę niezawodności i teorię gotowości systemów wojskowych. W zakresie bezpieczeństwa dokonano klasyfikacji problematyki i omówiono wybrane wyniki naukowe. Najbardziej interesujące wyniki uzyskano w zakresie systemów wyposażonych w urządzenia zabezpieczające. W zakresie diagnostyki dokonano klasyfikacji problematyki i omówiono wybrane wyniki naukowe. Interesujące wyniki uzyskano w zakresie wykorzystania metod Bayesowskich i logiki matematycznej w diagnostyce. W zakresie eksploatyki dokonano klasyfikacji problematyki i omówiono wybrane wyniki naukowe. Interesujacym wynikiem są standardowe cykle eksploatacji. W zakresie tribologii rozważono naukowe problemy związane z inżynierią materiałową. W zakresie fizyki uszkodzeń zwrócono uwagę na wykorzystanie procesów markowskich ciągłych z czasem ciągłym. Tematem wiążącym prezentowane kierunki jest system zbierania i przetwarzania informacji o lotniczych zdarzeniach eksploatacyjnych (uszkodzenia, przesłanki do wypadków lotniczych, objawy uszkodzeń, procedury obsługowe). Informacje te stanowią bazę danych do prac teopretycznych realizowanych w ITWL. W pracy zamieszczono informację o aktualnych dokonanich praktycznych oraz wskazano na aktywne uczestnictwo pracowników ITWL w tworzeniu szkół naukowych niezawodności i bezpieczeństwa, a także podano bogatą bibliografię problematyki, która pozwoli zapoznać się bliżej z rozpatrywanymi w publikacjach zagadnieniami.
EN
In this work scientific problems performed in Air-Force Institute of Technology were considered connected with sciences represented in the quarterly "Exploitation Problems of Machines", Polish Academy of Sciences. Scientific problems that were taken into consideration were published in the quarterly "Exploitation Problems of Machines" and in "Archives of Transport", Polish Academy of Sciences, and Air-Force Institute of Technology monthly scientific proceedings. As reliability was concerned a classification of problems was done and some selected results were discussed. A special attention was called to non-parametric method of reliability and to the theory of military systems of readiness. In the domain of safety a classification of problems was done and some selected scientific results were discussed. The most interesting results were obtained in the domain of systems equipped with safety devices. As diagnostics was concerned a classification of problems was done and selected scientific results were considered. Interesting results were obtained using Bayesian methods and mathematical logics in diagnostics. In the range of exploitation a classification of problems was performed and selected scientific results were discussed. Standard processes of exploitation of aircrafts proved interesting results. In the range of Tribology problems connected with materials engineering were considered. Within the range of physic of failures attention was called to continuous Markov processes with continuous time. The subject relating the presented trends is the system of acquiring and processing data of exploitation aviation events (failures, prerequisite in aircraft crashes, symptoms of failures, servicing procedures). The information makes basis for the theoretical works being realized in Air Force Institute of Technology. In the work information concerning timely practical achievements was presented. In the work active participation of Air-Force Institut of Technology workers was shown in creating scientific schools in the field of reliability and safety. A rich bibliography of problems was given in the work which will enable to take cognizance of the problems considered in the publication.
3
Content available remote Eksploatacja, eksploatyka, eksploatologia - czyli kognitywistyka eksploatacyjna.
PL
W opracowaniu mającym charakter eseju metodologicznego zaprezentowano rozważania na temat desygnatu terminu eksploatacja. Zdefiniowano eksploatację jako sterowany, losowy proces wyczerpywania zasobu użytkowego obiektu. Wprowadzono termin kognitywistyka eksploatacyjna jako symbol metanauki o tym procesie łączącej wiedzę z zakresu eksploatologii i eksploatyki.
EN
In the paper was considered the problem: how may be definited exploitation and what does it mean science of exploitation? A special pay attention was put on the cognitivitics of exploitation definition. According to this definition - cognitivitics of exploitation is argumentation how meta-science.
4
Content available remote Zdarzenia eksploatacyjne w czasoprzestrzeni eksploatacyjnej
PL
Zdarzenia eksploatacyjne zachodzą w przestrzeni i czasie, czyli w przestrzeni eksploatacyjne. W pracy opisano przestrzeń eksploatacyjną, jej cechy, właściwości i normy oraz takie pojęcia jak: określone miejsce i odległość od wybranego punktu w przestrzeni eksploatacyjnej. Zdefiniowano pojęcie odległości pomiędzy zdarzeniami. Zauważono, że zdarzenia eksploatacyjne, miejsce, odległości eksploatacyjne oraz czas w przestrzeni eksploatacyjnej nie mają tych samych cech uniwersalnych.
EN
Operational events take place in space and time - they happen within some operational space. The operational space, its characteristics and qualities, also some standards and terms such as a specific location and distance from a selected point in the operational space have described. The term of distance between events has been defined. It has been that the operational events, the location, the operational distances and the time within the operational space do not show the same, universal features.
PL
W pracy podjęto rozważania nad pojęciem eksploatacja. Uwypuklono niektóre związki eksploatacji z naukami przyrodniczymi (podstawowymi). Przytoczono dwa przykłady teorii cząstkowych funkcjonujących w obszarze eksploatacji: termodynamicznej interpretacji zjawisk tribologicznych i zastosowanie pojęcia energii dysypacyjnej w diagnostyce. Rozwój teorii cząstkowych umożliwił zapostulowanie aksjomatów, praw i teorii ogólniejszych stanowiących o treści eksploatyki dotyczącej eksploatacji w ujęciu C-T-O (człowiek, technika i otoczenie).
EN
What has been given consideration in the paper is the conception of operation and maintenance. Some relationships between operation and natural (fundamental) sciences have been emphasized. Two examples of partial theories from the field of operation and maintenance have been reported i.c. interpretation of tribological phenomena in terms of thermodynamics, and applying the notion of dissipated energy to diagnostics. Development of particle theories as snarled some aimos, laws and more general theories to be osculated, ones decisive of the contents of the science of operation and maintenance formulated in terms of the "man-machine-environment" approach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.