Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja publiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono dotychczasowe funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Wskazano istotne osiągnięcia – zwłaszcza dużą liczbę podróżnych w połączeniach regionalnych – z Kartuzami i Kościerzyną, a także systematyczny wzrost liczby pasażerów we wszystkich relacjach. Wskazano też porażki – przede wszystkim niesatysfakcjonującą liczbę pasażerów w połączeniach aglomeracyjnych. Jest ona efektem głównie zbyt małej częstotliwości kursowania pociągów, niedostosowania oferty dowozowej komunikacją publiczną do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz słabego skomunikowanie z pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej na stacjach Gdynia Główna i Gdańsk Wrzeszcz. Pomorska Kolej Metropolitalna rozwija się – przykładem jest przede wszystkim uruchomienie 10 grudnia 2017 r. nowych przystanków Gdynia Karwiny oraz Gdynia Stadion. W planach są kolejne inwestycje – w tym przede wszystkim budowa nowego przystanku Gdańsk Firoga, elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz modernizacja linii kolejowej nr 201, której odcinek pomiędzy Gdynią Główną a Kościerzyną jest częścią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Natomiast kierunkami rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej powinno być poza likwidacją wymienionych w artykule mankamentów, które ujawniło dotychczasowe funkcjonowanie, przede wszystkim przedłużenie linii z Kartuz do Sierakowic oraz wybudowanie peronu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w ramach przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.
EN
The article presents the current functioning of the Pomeranian Metropolitan Railway. Significant achievements were identified – especially the large number of passengers in regional connections – with Kartuzy and Kościerzyna, as well as a systematic increase in the number of passengers in all destinations. Failures were also pointed out – above all, an unsatisfactory number of passengers in metropolitan connections. This largely results from a low frequency of trains, maladjustment of the public city transport to the Metropolitan Railway stations and weak connections with trains of the Fast Urban Railway at railway stations in Gdynia Główna and Gdańsk Wrzeszcz. Yet, the Pomeranian Metropolitan Railway is developing – the main example being the launch of new stops, Gdynia Karwiny and Gdynia Stadion, on 10 December 2017. Further investments are being planned – including, first of all, construction of a new stop Gdańsk Firoga, electrification of the Pomeranian Metropolitan Rail-way and modernization of railway line No. 201, whose section between Gdynia Główna and Kościerzyna constitutes part of the Pomeranian Metropolitan Railway. On the other hand, apart from overcoming the mentioned shortcomings which have appeared during the functioning to date, the directions of the development of the Pomeranian Metropolitan Railway should primarily be the extension of the line from Kartuzy to Sierakowice and the construction of a platform for the Pomeranian Metropolitan Railway along with the existing platform for the Fast Urban Railway in Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana.
PL
W artykule dokonano analizy porównawczej wybranych koncepcji analizy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej i komunikacji lotniczej, wskazując na występujące podobieństwa i różnice. Materiałem bazowym były standardy, zalecenia i przepisy organizacji międzynarodowych (UTIP, ICAO, EASA) i krajowych organów. Zwrócono uwagę na rozumienie terminów „safety” i „security”, modele analizy bezpieczeństwa i zagrożeń, akty bezprawnej ingerencji i przestępstwa terrorystyczne oraz wybrane procedury – postępowanie w sytuacji bagażu zostawionego bez opieki.
EN
The article include comparative analysis of selected concepts of security and safety in public transport and air transport, pointing to the existing similarities and differences. The material base were standards, recommendations and regulations of international organizations (UTIP, ICAO, EASA) and national authorities. Particular attention was drawn to the understanding terms „safety” and „security”, models of safety and threats, acts of unlawful interference and terrorist offenses as well as special procedures – when luggage is left unattended.
3
Content available remote Ułomności spółek komunalnych obsługujących komunikację publiczną
PL
Autor zauważa, że komunikację publiczną w gminach lub związkach gmin najczęściej obsługują spółki komunalne. Takie rozwiązanie ma niestety szereg wad. Brak wolnorynkowej konkurencji, wysokie koszty stałe i koszty zatrudnienia, nie zawsze kompetentna kadra kierownicza, opór wobec innowacji i zmian organizacyjnych – to tylko niektóre z nich. Co trzeba zrobić, aby zminimalizować te mankamenty?
EN
The author notices that the public transport system in municipalities or municipality unions is operated by municipal companies. Unfortunately, such solution has numerous flaws. The lack of free market competition, high fixed costs and labour costs, not always competent managerial staff, resistance to innovation and organizational changes - are only some of them. What should be done to minimise these drawbacks?
4
Content available Elektromobilność a komunikacja publiczna
PL
Od około roku w Polsce czyni się wiele kroków w celu realnego zwiększenia udziału pojazdów elektrycznych w ruchu. Niezaprzeczalnie jest to pozytywny kierunek zmian. Rządowy plan wspierania elektromobilności nakierowany jest na rozwój nowych technologii. W kategoriach ruchowych, w krótkiej perspektywie czasu, może przyczynić się do poprawy jakości życia - szczególnie w miastach. W dłuższej powinien doprowadzić do obniżki cen takich pojazdów, a w konsekwencji do utrzymania tendencji eliminacji z ruchu pojazdów o silnikach spalinowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, które wydają się bardzo dyskusyjne: może nastąpić powrót do promocji transportu Indywidualnego lub - co gorsze - może nastąpić deprecjacja systemu komunikacji zbiorowej.
EN
There have been made many steps In Poland for about a year to noticeably increase the number of electric vehicles in traffic. Undoubtedly, this is a positive direction of change. The government's electromobility support plan is focused on the development of new technologies. For the traffic, in the short term, it can improve the quality of life especiaiły in cities. In the long period, it should lead to Iower prices for electric vehicles, and conseguently to maintain the trend of elimination of vehicles with internal combustion engines. At the same time, attention should be paid to several aspects that seem to be very debatable - the return to the promotion of individual transport, and what is even worse - the possible depreciation of the public transport system.
5
Content available remote Tory stają się trendy
PL
W Lizbonie mają status kultowy. Niekonieczne dzięki najnowszej technologii, ale dlatego, że są pełne wdzięku. Tramwaje dziś to nie tylko sentymentalna podróż do przeszłości. To kierunek, w którym zmierza świat – z samochodów przesiada się na tory. W Polsce jeszcze trudno mówić o takim trendzie, choć z każdym rokiem transport szynowy nabiera przyspieszenia.
6
Content available remote Samochód czy autobus? Demografia rodziny a popyt na komunikację publiczną
PL
W rozważaniach o sposobach zachęcających właścicieli samochodów osobowych do korzystania z transportu zbiorowego uwzględnia się najczęściej cenę biletu za przejazdy, jakość usług przewozowych w komunikacji publicznej oraz rozwiązania organizacyjne w ruchu miejskim. Za adresata tych korzyści uznaje się jedną osobę, która jest właścicielem samochodu osobowego. Podejście takie jest dużym uproszczeniem, ponieważ auto jest przeznaczone do użytkowania w rodzinie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe.
7
Content available remote O komunikacji też trzeba uczyć
PL
W Polsce ciągle dominuje podróżowanie samochodami osobowymi, mimo że w ostatnich latach jakość komunikacji publicznej zwiększyła się diametralnie. Jednak nowy tabor i infrastruktura oraz punktualni i uprzejmi kierowcy często nie przebijają się przez mur stereotypów. Transport publiczny najczęściej krytykują ci, którzy z niego nie korzystają. Taki negatywny obraz przekazują najmłodszym. Ze stereotypami postanowił zawalczyć Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, który prowadzi w szkołach podstawowych program „Wychowanie komunikacyjne”, przybliżający zalety i zasady działania transportu publicznego. O szczegółach pisze Hubert Kołodziejski w tekście „O komunikacji też trzeba uczyć”.
EN
Travelling by cars still dominates in Poland, despite the fact that recently the quality of urban transport has greatly improved. However, a new fleet and infrastructure, as well as punctual and polite drivers often cannot be seen through the stereotypes. The urban transport is most criticized by those who do not use it. Such a negative picture is shown to the youngest. Therefore the Metropolitan Transport Association of the Gdansk Bay has decided to fight with those stereotypes and to run the „Transport Education” programme in primary schools, which presents the advantages and the rules of urban transport operation. The details are presented by Hubert Kołodziejski in the article entitled „Urban Transport Ought To Be Taught, Too”.
8
Content available remote Maszyny nie muszą zarabiać
PL
W latach 2007-2013 województwo podkarpackie zostało objęte Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. W ramach III Osi Priorytetowej „Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu” został sfinansowany i zrealizowany projekt „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolicy’. Nadrzędnym celem tegoż projektu była poprawa dostępu do centralnych obszarów stolicy województwa oraz zapewnienie sprawności transportu wewnątrz miasta. Jego urzeczywistnienie miało doprowadzić do zwiększenia potencjału rozwojowego, atrakcyjności aglomeracji, ale przede wszystkim wzrostu mobilności mieszkańców. Celem artykułu jest prezentacja założeń tego projektu oraz ocena jego wpływu na funkcjonowanie transportu publicznego w regionie.
EN
In years 2007-2013 Subcarpathian Voivodeship was covered by EU Operational Programme Development of Eastern Poland 2007-2013. In the frame of III Priority Axis „Regional Growth Hubs' the voivodeship got financing for the program “Construction of integration system for public transport in the city of Rzeszów and area”. Main objective of the program was to improve access to the central areas of the capital of voivodeship; as well as to improve efficiency of public transport within the city. Program realization was supposed to support potential of development growth and attractiveness of agglomeration, but first of all increasing people’s mobility. This article presents essential achievements of program at different stages of implementation.
10
Content available Dylematy priorytetowania autobusów w ramach ITS
PL
Największe polskie miasta borykają się z gigantycznymi problemami ruchowymi od wielu lat. Wraz z rozwojem gospodarczym silne utrudnienia obejmują również mniejsze ośrodki ze względu na rosnącą ich atrakcyjność. Coraz więcej samorządów skłania się ku rozwiązaniom z zakresu ITS. Priorytetowanie autobusów w tej technologii stwarza jednak wiele problemów.
EN
The biggest Polish cites have faced with gigantic problems of trafic for many years. Along with economic development, also the smaller cites began to feel the strong difficulties due to increasing their attractiveness. More and more local authorities inclibes to solutions in the field of ITS. Prioritization of buses in this technology poses many problems.
PL
Przystanki kolejowe stanowią istotny element systemu transportowego m.st. Warszawy. Od ich lokalizacji zależy dostępność transportu publicznego. Wyposażenie przystanków ma wpływ na jakość obsługi potrzeb przewozowych w aglomeracji warszawskiej. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących identyfikacji słabych i mocnych stron infrastruktury przystanków kolejowych na terenie m.st. Warszawy przeprowadzonych w 2014 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji.
PL
Z prof. dr. hab. inż. ANTONIM TAJDUSIEM, rektorem AGH w latach 2005–2012, obecnie kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013–2016, oraz z dr. hab. inż. MARKIEM CAŁĄ, prof. AGH, sekretarzem Sekcji Mechaniki Górotworu PAN, członkiem International Society for Rock Mechanics, przewodniczącym małopolskiego oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki, rozmawiają MARIUSZ KARPIŃSKI-RZEPA i JOANNA MICIAK, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
EN
Mariusz Karpiński-Rzepa, Joanna Miciak talk to Professor Antoni Tajduś, Rector of AGH (University of Science and Technology in Krakow) in 2005-2012, currently the head of the Chair of Georrtechanics, Civil Engineering and Geotechnics at the Faculty of Mining and Geoengineering, Chairman of the Central Commission for Academic Degrees and Titles during the term of 2013-2016, and to Professor Marek Cala, Secretary of the Section for Rock Mass Mechanics of the Polish Academy of Sciences, member of the International Society for Rock Mechanics.
PL
W pracy przedstawiono praktyczne uwagi, dotyczące systemów informatycznych wspomagających komunikację miejską w Bydgoszczy. Jednym ze sposobów zmniejszenia natężenia ruchu w mieście jest usprawnienie komunikacji publicznej i uczynienie jej atrakcyjniejszej dla podróżnych. Wiąże się to z obniżeniem kosztu biletów, skróceniem czasów przejazdu i oczekiwania na przystanku. Jest wtedy szansa na to, że część kierowców zrezygnuje z jazdy własnym samochodem i przesiądzie się do środków komunikacji miejskiej. Temu celowi służy wprowadzanie kolejnych systemów informatycznych.
EN
This article presents practical information, which concerns with computer systems used in public transport in Bydgoszcz. The main aims of these systems are to make transport of persons cheap and fast. If the public transport is well organised, then can attract car users. That in turn reduces traffic jam. Computerised Maintenance Management Systems, which are part of modern management, reduce cost of commuting and time of commuting. These systems provide an opportunity to: present actual information about real time departure, reduce number of mistakes and control public transport companies.
14
Content available remote Wielka szansa
PL
Transport miejski zawsze będzie potrzebny, ale ten sektor nie powinien przegapić swojej największej szansy. Kilka lat temu przemysł samochodowy był w tarapatach. W szczycie kryzysu ekonomicznego przyszłość tego sektora wyglądała niewesoło. Niebezpieczeństwo nie wydawało się realne, jako że wszędzie, gdzie by nie spojrzeć, ludzie wciąż korzystają z samochodów, jednakże przemysł samochodowy wiedział, że należy spoglądać w przyszłość i wyobrazić sobie tam swoje miejsce.
15
Content available remote Multimodalność transportu publicznego w Filadelfii
PL
Filadelfia położona jest na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Oceanu Atlantyckiego. Za transport publiczny w tym ponad 1,5-milionowym mieście i jego okolicach odpowiada zasadniczo spółka o nazwie Southeast Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), utrzymująca rozległy system, obejmujący autobusy, trolejbusy, tramwaje, lekką kolej miejską, metro i kolej podmiejską. Jest to jedno z zaledwie dwóch przedsiębiorstw komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych, które oferuje tak szeroki wachlarz usług (drugim jest spółka bostońska). Przyjrzyjmy się mu zatem bliżej.
16
Content available remote Jedziemy „elektriczką”, czyli kolejką z widokiem na szczyty Tatr
PL
Czym różnią się Tatry polskie od słowackich? Te drugie rzecz jasna są powierzchniowo kilka razy większe, nieco wyższe i znacznie mniej rozdeptane przez tłumy turystów. Jest jednak jeszcze jedna różnica – o ile u nas pod Tatrami transport publiczny praktycznie nie istnieje (tak, można dojechać do Zakopanego – i to by było na tyle), a jego rolę przejęli wszechwładni busiarze, to na Słowacji ma się on całkiem nieźle.
PL
W Republice Czeskiej użytkowane są przez jednego zarządcę linie kolejowe o skrajnie różnych parametrach (od linii magistralnych po lokalne), lecz na pierwszy plan wysuwa się wspólna cecha stacji i dworców: wysoka funkcjonalność oraz dbałość o wygodę pasażera. Wysoki udział linii lokalnych oraz organizacja przewozów oparta o liczne przesiadki sprawiły, że dostrzeżono problem funkcjonalności z punktu widzenia systemu (np. możliwości organizacji kilkuminutowych przesiadek) oraz wygody pasażera (np. budowy wysokich peronów), przy czym warto zauważyć, że oba te aspekty nie zawsze idą w parze (szerokie perony lub bezkolizyjne przejścia wydłużają bowiem drogi dojścia, wymuszając wydłużanie czasu na przesiadkę). Współczesny wygląd czeskich dworców kolejowych jest zatem wynikiem kompromisu pomiędzy funkcjonalnością i wygodą, przy czym zmiany przepisów [4] wyraźnie wskazują na przyjęcie jako priorytetu wygody i bezpieczeństwa pasażerów.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania ergonomiczności doboru i umiejscowienia tablic informacyjnych na Dworcu Autobusowym w Centrum Komunikacyjnym w Poznaniu. Na podstawie polskiej normy PN-EN 894-2+A1 obejmującej wymagania ergonomiczne dotyczące projektowania wskaźników i elementów sterowniczych, dokonano obliczeń i oceny: -odległości z jakiej pasażerowie mogą odczytać informacje prezentowane na dworcu; -wysokość umiejscowienia oraz -pozycji kształtowanej u odczytujących informacje. Wyniki pozwoliły na opracowanie zaleceń modernizacyjnych. Wskazano dodatkowe kryteria, które należy uwzględnić podczas projektowania systemów informacyjnych.
EN
In the article were presented the results of the investigation of the ergonomics of selection and putting informative boards on The Bus Station in The Communication Centre in Poznan. On the basis of the Polish standard PN-EN 894-2+A1 including ergonomic requirements relating to projecting the coefficients and control elements, the calculations and the assessment were executed: -the distance from what the passengers can to read information presented on the station; -the height of putting and -the position shaped at reading the information. Results allowed to the prepared conception of prevention The additional criteria which you should consider while projecting informative systems were showed.
19
Content available remote Zastosowanie technologii dronów w transporcie publicznym
PL
Transport publiczny jest dziedziną ludzkiej aktywności, która ciągle ewoluuje, od swych początków po czasy obecne, absorbując zmieniającą się rzeczywistość technologiczną i techniczną, wdrażając do swoich usług nowe narzędzia i środki transportowe oraz urządzenia, których głównym celem jest raczej wspieranie podstawowych działań organizatorów transportu, niż jego oferowanie.
20
Content available remote Produkty naprawdę przyjazne
PL
Podczas tegorocznych targów SilesiaKOMUNIKACJA już po raz piąty odbył się Konkurs na Produkt w Komunikacji Miejskiej Przyjazny Osobom z Niepełnosprawnością, czyli taki, który spełnia kryteria dostępności dla różnych rodzajów dysfunkcji.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.