Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 253

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet rzeczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
By reviewing the current state of the art, this paper opens a Special Section titled “The Internet of Things and AI-driven optimization in the Industry 4.0 paradigm”. The topics of this section are part of the broader issues of integration of IoT devices, cloud computing, big data analytics, and artificial intelligence to optimize industrial processes and increase efficiency. It also focuses on how to use modern methods (i.e. computerization, robotization, automation, machine learning, new business models, etc.) to integrate the entire manufacturing industry around current and future economic and social goals. The article presents the state of knowledge on the use of the Internet of Things and optimization based on artificial intelligence within the Industry 4.0 paradigm. The authors review the previous and current state of knowledge in this field and describe known opportunities, limitations, directions for further research, and industrial applications of the most promising ideas and technologies, considering technological, economic, and social opportunities.
EN
This paper introduces a novel approach to building network cluster structures, based on the modified LEACH algorithm. The proposed solution takes into account the multitasking of the network infrastructure, resulting from various functions performed by individual nodes. Therefore, instead of a single head, dedicated to a given cluster, a set of heads is selected, the number of which corresponds to the number of performed functions. Outcomes of simulations, comparing the classical and the multifunctional approach, are presented. The obtained results confirm that both algorithms deliver similar levels of energy consumption, as well as efficiency in terms of the number of individual nodes discharged.
3
Content available remote Przepływ informacji w Inteligentnej Fabryce
PL
Kusząca wizja optymalizacji energetycznej, polepszenia efektywności produkcji, jakości wyrobu, a także możliwość działania z wyprzedzeniem skłaniają polskich przedsiębiorców do transformacji cyfrowej zakładu zgodnie z paradygmatem Przemysłu 4.0. Nowy nurt to przede wszystkim inne podejście do danych i ich przepływu w zakładzie.
PL
Kiedy korzystamy z dużego zbioru danych, lodówka przypomina nam o zakupach lub pytamy komunikator sztucznej inteligencji: Czy serwerownie mogą zupełnie nie potrzebować energii nieodnawialnej?, przyczyniamy się do zwiększenia gęstości mocy obliczeniowej centrów danych. Chłodzenie intensywnie pracującej infrastruktury serwerowej, umożliwiającej powszechne wykorzystanie BigData, Al czy internetu rzeczy, wciąż pochłania ok. 40% energii zużywanej przez centra przetwarzania danych. Nie należy więc pytać, czy można zerować zużycie energii nieodnawialnej przez centra danych, tylko jak to zrobić przy dzisiejszych wyzwaniach, ale i możliwościach technicznych.
5
Content available remote An evaluation of wireless real-time data of solar tracking system
EN
Sunlight and heat use various continually changing techniques, including solar thermal and artificial photosynthesis. These mechanisms change their orientation throughout the day as the sun maximizes energy absorption. Solar panels are directed towards the sun by the trackers that can increase solar energy compared to the fixed-angle system. Modification efficiency is improved in any solar system when the tracking system is continuously adjusted to the most favorable angle as the sun crosses the sky. The project presents the development of a solar tracking system using Arduino-UNO that allows the panel to move towards high-intensity sunlight via two LDRs. The monitoring system is implemented to record the data of solar energy parameters and factors affecting its deficiencies using ThingSpeak platform. The result shows the tracking system has efficiencies of 54.74% higher than a fixed system. The monitoring system is practical for analyzing the real-time solar panel competent environmental factors.
PL
Światło słoneczne i ciepło wykorzystują różne stale zmieniające się techniki, w tym fotosyntezę termiczną i sztuczną. Mechanizmy te zmieniają swoją orientację w ciągu dnia, gdy słońce maksymalizuje absorpcję energii. Panele słoneczne są kierowane w stronę słońca przez urządzenia śledzące, które mogą zwiększyć energię słoneczną w porównaniu z systemem o stałym kącie. Efektywność modyfikacji poprawia się w każdym układzie słonecznym, gdy system śledzenia jest stale dostosowywany do najkorzystniejszego kąta, gdy słońce przecina niebo. Projekt przedstawia rozwój systemu śledzenia słońca z wykorzystaniem Arduino-UNO, który umożliwia panelowi poruszanie się w kierunku światła słonecznego o dużej intensywności za pośrednictwem dwóch LDR. Zaimplementowano system monitoringu do rejestracji danych parametrów energii słonecznej oraz czynników wpływających na jej niedobory za pomocą platformy ThingSpeak. Wynik pokazuje, że system śledzenia ma wydajność o 54,74% wyższą niż system stały. System monitorowania jest praktyczny do analizy właściwych czynników środowiskowych panelu słonecznego w czasie rzeczywistym.
PL
Na początku pierwszej dekady XXI wieku rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa, która opiera się na pracy na dotychczas niespotykanej ilości danych, co w rezultacie umożliwia cyfryzację oraz integrację systemów i procesów. Przywołane zmiany są wdrażane również w branży budowlanej, co przekłada się bezpośrednio na opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań, których celem jest poprawa wybranych parametrów procesu inwestycyjno-budowlanego. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wdrożenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie następujących technologii: BIM, czyli modelowanie informacji o obiekcie budowlanym, usługi w chmurze i technologie mobilne, sztuczna inteligencja, ze szczególnym uwzględnieniem analityki prognostycznej, Internet rzeczy, Rzeczywistość rozszerzona, robotyzacja, bezzałogowe statki powietrzne i egzoszkielety, Druk 3D, Big Data, Cyfrowe bliźniaki (digital twins). Przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie pól, które już są gotowe do szerokiej implementacji, a które obszary stanowią potencjalne obszary, które mogą być wdrożone w celu poprawy warunków BHP w realizacji kontraktów budowlanych.
EN
At the beginning of the first decade of the 21st century, the fourth industrial revolution began, which is based on working with previously unprecedented amounts of data, which ultimately enables the digitization and integration of systems and processes. The above-mentioned changes are also implemented in the construction industry, which translates directly into the development of new innovative solutions aimed at improving selected parameters of the investment and construction process. This article presents the possibilities of implementing the following technologies in the area of occupational health and safety on construction sites: BIM, i.e. building information modeling, cloud services and mobile technologies, artificial intelligence, with particular emphasis on predictive analytics, Internet of Things, Augmented Reality, robotization, unmanned aerial vehicles and exoskeletons, 3D printing, Big Data, Digital twins. The analysis carried out made it possible to identify the fields that are already ready for wide implementation, and which areas are potential areas that can be implemented in order to improve health and safety conditions in the implementation of construction contracts.
PL
W artykule zaprezentowano sposób implementacji wydajnego stosu komunikacji dla bezprzewodowych, zasilanych bateryjnie rejestratorów NB-IoT. Na podstawie doświadczeń zgromadzonych przy projektowaniu i rozwoju oprogramowania rejestratorów, wykonano analizy mające na celu wybór odpowiednich protokołów komunikacji, formatu serializacji danych, konfiguracji modułu NB-IoT oraz dodatkowe algorytmy opracowane w celu optymalizacji liczby transmisji i ilości przesyłanych danych. Przedstawiono również uzyskane wyniki wraz z analizą wpływu poszczególnych parametrów konfiguracji na czas życia baterii urządzenia i zużycie danych.
EN
In this article we present how to implement an efficient communication stack for wireless, battery-powered NB-IoT loggers. Based on the experience gained by designing and developing loggers’ software, we present our analyses performed in order to select the appropriate communication protocols, data serialisation format, configuration of the NB-IoT module and proprietary algorithms developed to optimise the number of transmissions and the amount of data sent. We also present the obtained results together with an analysis of the impact of individual configuration parameters on the devices’ battery life and data usage.
EN
In this paper, a survey of the applications of digital twins (DTs) in removal and additive machining operations performed in smart manufacturing is presented. Some representative examples of virtual modelling in these manufacturing areas at different scales and complexity, including tools, fixtures, machines, equipment and manufacturing/production systems are presented and overviewed. Current experiences of research centres and machine tools companies, which develop and implement of DT technology in the context of control and optimization of machining processes performed on CNC machine tools, are highlighted. According to the author’s opinion this comprehensive survey would encourage to undertake this important manufacturing problem to implement new virtual tools for developing the I4.0 strategy.
PL
W artykule zaprezentowano przegląd zastosowań cyfrowego bliźniaka (DT) w skrawaniu i obróbce przyrostowej. Podano przykłady o różnym poziomie złożoności, z uwzględnieniem oprzyrządowania, maszyn, procesów i systemów wytwórczych/produkcyjnych. Omówiono doświadczenia ośrodków badawczych we wdrażaniu technologii DT w kontekście sterowania procesami obróbkowymi na obrabiarkach CNC i ich optymalizacji. Zdaniem autora artykuł powinien zachęcić do podjęcia problematyki wprowadzania nowych narzędzi informatycznych w rozwoju strategii Przemysłu 4.0.
EN
In this paper, some important achievements in the development of Industry 4.0 (I4.0) strategy based on the concept of advanced digitalization covering smart manufacturing activities using the Internet of Things (IoT) and corresponding digital twin (DT) solutions are highlighted. Some popular definitions and their practical meanings, modelling principles and possible applications are given. Some new trends and enabling technologies in smart (intelligent) manufacturing, i.e, complete digitalization of assets (units, machines, equipment, etc.), processes and systems based on the evolutionary development of DTs are discussed. This paper should encourage industry and academia to undertake this important problem more seriously, to implement its future potential in manufacturing and enhance the I4.0 strategy.
PL
W artykule dokonano przeglądu osiągnięć w zakresie rozwoju strategii Przemysłu 4.0, opartego na zaawansowanej cyfryzacji z wykorzystaniem internetu rzeczy (IoT) i cyfrowego bliźniaka (DT - digital twin). Podano definicje i zasady modelowania oraz przedstawiono możliwe obszary zastosowań cyfrowego bliźniaka. Omówiono trendy w inteligentnym wytwarzaniu, m.in. kompletną cyfryzację maszyn, procesów i systemów wytwórczych, oparte na ewolucyjnym rozwoju koncepcji cyfrowego bliźniaka. Artykuł powinien zachęcić do podjęcia problematyki wprowadzania nowych narzędzi informatycznych w rozwoju strategii Przemysłu 4.0.
EN
Internet of medical things (IoMT) network design integrates multiple healthcare devices to improve patient monitoring and real-time care operations. These networks use a wide range of devices to make critical patient care decisions. Thus, researchers have deployed multiple high-security frameworks with encryption, hashing, privacy preservation, attribute based access control, and more to secure these devices and networks. However, real-time monitoring security models are either complex or unreconfigurable. The existing models’ security depends on their internal configuration, which is rarely extensible for new attacks. This paper introduces a hybrid metaheuristic model to improve healthcare IoT security performance. The blockchain based model can be dynamically reconfigured by changing its encryption and hashing standards. The proposed model then continuously optimizes blockchain based IoMT deployment security and QoS performance using elephant herding optimization (EHO) and grey wolf optimization (GWO). Dual fitness functions improve security and QoS for multiple attack types in the proposed model. These fitness functions help reconfigure encryption and hashing parameters to improve performance under different attack configurations. The hybrid integration of EH and GW optimization models can tune blockchain based deployment for dynamic attack scenarios, making it scalable and useful for real-time scenarios. The model is tested under masquerading, Sybil, man-in-the-middle, and DDoS attacks and is compared with state-of-the-art models. The proposed model has 8.3% faster attack detection and mitigation, 5.9% better throughput, a 6.5% higher packet delivery ratio, and 10.3% better network consistency under attack scenarios. This performance enables real-time healthcare use cases for the proposed model.
EN
The growing use of the Internet of Things (IoT) in smart applications necessitates improved security monitoring of IoT components. The security of such components is monitored using intrusion detection systems which run machine learning (ML) algorithms to classify access attempts as anomalous or normal. However, in this case, one of the issues is the large length of the data feature vector that any ML or deep learning technique implemented on resource-constrained intelligent nodes must handle. In this paper, the problem of selecting an optimal-feature set is investigated to reduce the curse of data dimensionality. A two-layered approach is proposed: the first tier makes use of a random forest while the second tier uses a hybrid of gray wolf optimizer (GWO) and the particle swarm optimizer (PSO) with the k-nearest neighbor as the wrapper method. Further, differential weight distribution is made to the local-best and global-best positions in the velocity equation of PSO. A new metric, i.e., the reduced feature to accuracy ratio (RFAR), is introduced for comparing various works. Three data sets, namely, NSLKDD, DS2OS and BoTIoT, are used to evaluate and validate the proposed work. Experiments demonstrate improvements in accuracy up to 99.44%, 99.44% and 99.98% with the length of the optimal-feature vector equal to 9, 4 and 8 for the NSLKDD, DS2OS and BoTIoT data sets, respectively. Furthermore, classification improves for many of the individual classes of attacks: denial-of-service (DoS) (99.75%) and normal (99.52%) for NSLKDD, malicious control (100%) and DoS (68.69%) for DS2OS, and theft (95.65%) for BoTIoT.
EN
Persistent air pollution (SMOG) in large cities in countries based on energy and coal heating is a serious and growing problem. Improving air quality is currently the main challenge for the metropolises of Central and Eastern Europe. Despite intensive efforts, the average annual concentration of PM 2.5 in this area exceeds the standard recommended by the World Health Organization (recommended standard - 25 μg). Data from environmental institutions show that, for example, in Kraków (Poland), the number of days with PM 2.5 concentrations drastically exceeding the permissible standards in the last year was 96. The article describes the method of controlling air purification in the apartment using automation devices, control software and applications available for smartphones, tablets and personal computers. The presented solution uses technologies that can use free (alternative) software, extending the functionality of devices and increasing the flexibility of the control system. The main goal is to maximize the comfort of home users and to minimize the cost of electricity consumption. Additionally, the existing air cleaning devices are adapted to the needs of the air cleaning control system.
PL
Utrzymujące się zanieczyszczenia powietrza (SMOG) na obszarze dużych miast w krajach opartych na energetyce i ogrzewaniu węglowym stanowi poważny problem. Poprawa jakości powietrza to obecnie główne wyzwanie metropolii Europy środkowo-wschodniej. Mimo intensywnych działań, średnie roczne stężenie pyłów PM 2,5 na tym obszarze przekracza zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia normę (zalecana norma - 25 μg). Z danych instytucji zajmujących się ochroną środowiska wynika że np. w Krakowie (Polska) liczba dni ze stężeniami pyłu PM 2.5 przekraczających drastycznie dozwolone normy wynosiła 96 w ostatnim roku. W artykule przedstawiono opis sterowania oczyszczaniem powietrza w mieszkaniu z wykorzystaniem urządzeń automatyki, oprogramowania sterującego oraz aplikacji dostępnych na smartfony, tablety i komputery osobiste. W przedstawionym rozwiązaniu zastosowano technologie posiadające możliwość wykorzystania wolnego (alternatywnego) oprogramowania, rozszerzającego funkcjonalność urządzeń i podnoszące elastyczność systemu sterowania. Za główny cel uznano maksymalizację wygody użytkowników mieszkania oraz możliwie jak największą minimalizację kosztów zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo zaadaptowano do potrzeb systemu sterowania oczyszczaniem powietrza istniejące urządzenia w postaci oczyszczaczy powietrza.
EN
We are building a prototype of an innovative wearable robotic glove (or exo-glove) for the applications in Internet of Things that will allow us to control remote device over unlimited distance using Internet. Our aim is to use this wireless exo-glove mostly in telemedicine and telemetry applications. This article is an initial presentation of our concept and the prototype.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wstępną prezentację koncepcji oraz budowanego prototypu rękawicy sterującej zdalnymi urządzeniami. Planowany prototyp pozwoli na sterowanie nimi na praktycznie nieograniczone odległości, przy pomocy sieci Internet. Naszym celem jest wykorzystanie bezprzewodowej egzo-rękawicy w zastosowaniach z zakresu telemedycyny oraz w rozwiązaniach telemetrycznych.
PL
W ramach artykułu przedstawiono podstawowe informacje na temat Internetu Rzeczy oraz bezprzewodowych sieci czujników. Następnie zaprojektowano prototypowy system IoT, opisano ogólnie jego działanie oraz przedstawiono dostępne zabezpieczenia tego typu systemów. Na przykładzie wybranych rozwiązań sprzętowo programowych przeanalizowano możliwości i narzędzia służące do zdalnego zarządzania, integracji oraz organizacji wymiany danych. Na tej podstawie przedstawiono opis wybranych, przykładowych rozwiązań praktycznych i zaproponowano metodykę selekcji, projektowania i programowania tego typu systemów. Zaprezentowano schemat połączeń dla układu pojedynczego węzła sieciowego, omówiono pokrótce usługi uruchomione na serwerze oraz scharakteryzowano ogólnie protokół MQTT (wymiana danych za pośrednictwem sieci komputerowej). W opracowanym systemie zaimplementowano podstawowe zabezpieczenia. Całość komunikacji odbywała się bez szyfrowania informacji (dane przesyłane jawnym tekstem). Przedstawiono również wyniki podstawowych badań wykonanych z użyciem programu Wireshark oraz zwrócono uwagę na potencjalne formy ochrony systemów IoT. Głównym celem poniższego artykułu było pokazanie jak ogromne znaczenie ma bezpieczeństwo transmisji danych w tego typu systemach.
EN
The article presents basic information on the Internet of Things and wireless sensor networks. Then a prototype IoT system was designed, its operation was described in general and the available security measures for such systems were presented. On the example of selected hardware and software solutions, the possibilities and tools for remote management, integration and organization of data exchange were analyzed. On this basis, a description of selected, exemplary practical solutions was presented and a methodology for selecting, designing and programming such systems was proposed. The connection diagram for a single network node is presented, the services running on the server are briefly discussed and the MQTT protocol (data exchange via a computer network) is generally characterized. Basic security has been implemented in the developed system. All communication took place without information encryption (data sent in clear text). The results of basic research carried out with the use of the Wireshark program are also presented, as well as the potential forms of protection of IoT systems. The main purpose of the article below was to show the great importance of data transmission security in such systems.
EN
Purpose: The aim of the article is to identify the quality control methods used in companies producing packaging and to obtain knowledge of the scope of the use of optical sensors. Design/methodology/approach: Enterprises located in Poland in the Greater Poland Voivodeship, producing paper, board, corrugated and plastic packaging. The triangulation strategy was used in the study in which Computer Assisted Web Interview (CATI), Individual In-depth Interviews (IDIs), and Case Study were applied. The subject of research was the identification of quality control methods at individual stages of packaging production and the responsibility for carrying it out, as well as the method of presenting the control results. In addition, the use of optical sensors for quality control was assessed. Findings: Digitalization of manufacturing leading to the Industry 4.0 concept provides novel tools for quality control and data storing. It enables real-time data collection and processing for even better even better management of the production process and quality control. However, the concept of Industry 4.0 (including Big Data Analysis, Internet of Things, Artificial Intelligence, Neural Networks) is not new, still many companies find it difficult to implement it and benefit from its capabilities. The surveyed packaging companies are characterized by low use of the possibilities related to the use of more advanced methods of product quality control at individual stages of the production process. The potential for improvement is the area of process and product control through the use of optical sensors/actuators, etc., and the form of keeping records of the product quality checks carried out. Research limitations/implications: The results of this research are not representative, but they encourage the authors to carry out a broader and more in-depth analysis of the research subject on a national scale. Practical implications: Research indicates the need to improve the quality control process in the production of packaging and a wider use of modern solutions with the use of optical sensors. Originality/value: An article can be an element influencing the management to better select quality control methods at various stages of the production process.
16
Content available remote IoT, AI, koboty... – co na to Unia Europejska?
PL
Parlament UE pracuje nad przedstawionym 21 kwietnia 2021 r. projektem Komisji Europejskiej dotyczącym przekształcenia Europy w globalne centrum wiarygodnej sztucznej inteligencji.
PL
W branży budowlanej funkcjonuje wiele różnych definicji budynku inteligentnego, tym samym jego koncepcja i cechy nie są jasno i jednoznacznie zdefiniowane. W wielu wypadkach używa się tego terminu w celu podkreślenia znaczenia komfortu i bezpieczeństwa. Z kolei koncepcja inteligentnych budynków wprowadzona do prawa wspólnotowego w dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej ma na celu promowanie produkcji energii odnawialnej i interakcji pracy urządzeń zużywających energię, zwłaszcza HVAC, z użytkownikami. Perspektywy dla inteligentnych technologii zostały w ten sposób wyraźnie określone i czeka nas rewolucja technologiczna służąca osiągnięciu celów dotyczących zrównoważonego rozwoju.
PL
Wraz z dynamicznym rozwojem Internetu Rzeczy (IoT), wzrasta potrzeba stosowania coraz to nowszych energooszczędnych rozwiązań komunikacyjnych. Sieci LPWAN (ang. Low-Power Wide-Area Network) umożliwiają niskoenergetyczną komunikację dalekiego zasięgu. Istotnym jest by nowe rozwiązania cechowały się łatwością konfiguracji umożliwiającą szybkie wdrożenie. W artykule dokonano przeglądu platform do komunikacji urządzeń IoT w standardzie LoRaWAN (ang. LoRa Wide Area Network) pod kątem stopnia złożoności konfiguracji. Opisano sposób konfiguracji budowanego na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, Politechniki Poznańskiej eksperymentalnego systemu LPWAN do badań związanych z Inteligentnymi budynkami.
EN
With the rapid growth of the Internet of Things (IoT), there is a growing need for newer energy-efficient communication solutions. Low-Power Wide-Area Networks (LPWAN) enable low-energy long-range communication. It is important for new solutions to be easy to configure and quick to implement. The paper reviews platforms for IoT device communication in LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) standard in terms of configuration complexity. The paper describes the configuration of an experimental LPWAN system being built at the Faculty of Computing and Telecommunications, Poznan University of Technology for research related to Intelligent buildings.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modyfikacji oprogramowania urządzeń IoT i wynikających z tego potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem łatwo dostępnego i niskobudżetowego urządzenia IoT. Przeprowadzono badania wstępne oraz zrealizowano symulację ataku wykorzystującego komunikację Command&Control między urządzeniem IoT, a serwerem Atakującego. Przedyskutowano i podkreślono ważność problemu bezpieczeństwa oprogramowania i łańcucha dostaw dla urządzeń IoT.
EN
This article presents the issue of software modification of IoT devices and the potential impacts for cybersecurity. The research was carried out with the use of an easily available, low-cost IoT device. Initial research was carried out and an attack simulation using Command & Control communication between the IoT device and the attacker's server was executed. The importance of software security and the supply chain for IoT devices was discussed and emphasized.
PL
Przedstawiono innowacyjne podejście do lokalizacji wewnątrzbudynkowej, które może zostać wykorzystane do podniesienia bezpieczeństwa i efektywności w służbie zdrowia. Opiera się ono na stacjach bazowych pracujących w standardzie Bluetooth Low Energy (BLE), wykorzystujących dedykowany moduł bezprzewodowy. zawierający układ scalony Nordic Semiconductor nRF5284 oraz na antenach rekonfigurowalnych, w których możliwe jest elektryczne przełączanie kierunku wiązki głównej. Zaproponowany algorytm lokalizacji umożliwia odnajdywanie nieznanych pozycji etykiet radiowych BLE, używając wyłącznie mocy sygnału odebranego bez wykonywania dodatkowych wcześniejszych kalibracji i wykorzystując tylko pojedynczą stację bazową oraz etykiety referencyjne BLE przyczepione do ścian. Pomiary wykonane w rzeczywistym środowisku wewnątrz budynku pokazują, że zaproponowane podejście z powodzeniem może zostać wykorzystane w obszarze służby zdrowia i zapewnia wyniki lokalizacji na akceptowalnym poziomie przy jednoczesnym niskim poziomie całkowitych kosztów instalacji oraz utrzymania systemu w porównaniu do komercyjnie dostępnych systemów lokalizacji.
EN
In this paper, we present an innovative approach to indoor localization that can be utilized in the healthcare domain in order to improve the overall security and operational efficiency. It relies on Bluetooth Low Energy (BLE) base stations that have integrated dedicated wireless modules using Nordic Semiconductor nRF5284 integrated circuits and reconfigurable antennas allowing for electrical changing of its main beam's direction. The proposed localization algorithm allows for finding unknown BLE tags positions relying solely on received signal strength without prior calibration and using only a single base station and reference tags attached to the walls. Measurements performed in a real indoor environment show that the proposed approach can successfully be used in the healthcare domain applications and provide acceptable positioning results while keeping the overall installation and maintenance costs at low levels when compared to commercially available localization systems.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.