Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grupy ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej dla potrzeb określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie PN-EN 62471: 2010. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL z podwójnym monochromatorem, który został zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard PNEN 62471: 2020. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation using the spectroradiometric system of Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been designed to assess photobiological safety of light sources.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance, and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard EN 62471: 2008. The paper classifies risk groups of light sources and luminaires in terms of photobiological hazard and exposure limits when the skin is at the hazard of visible and infrared radiation. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation used the system of the Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been specially designed to assess photobiological safety of light sources. Five LED light sources selected for the examination were characterized and the results of their measurements were presented. On these bases, a risk assessment of photobiological tested sources has been estimated and the appropriate risk group and time of safe exposure has been assigned for each of light source. The article has been finalized with the conclusions on the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej na potrzeby określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie EN 62471:2008. Opisano klasyfikację grup ryzyka źródeł światła ze względu na zagrożenia fotobiologiczne oraz granice ekspozycji przy zagrożeniu skóry promieniowaniem widzialnym i podczerwonym. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL wyposażonego w podwójny monochromator. System ten został specjalnie zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła. Scharakteryzowano wytypowanych do badań pięć źródeł światła typu LED oraz zaprezentowano wyniki ich pomiarów. Na tej podstawie dokonano oceny ryzyka fotobiologicznego badanych źródeł poprzez przypisanie im odpowiedniej grupy ryzyka oraz czasu bezpiecznej ekspozycji. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi wyników pomiarów.
3
PL
W artykule, na podstawie zapisów normy PN-EN 62471:2010, scharakteryzowano wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych. Zaprezentowano dozwolone czasy bezpiecznej ekspozycji oraz wartości graniczne emisji dla poszczególnych, określonych przez normę, czterech grup ryzyka. Przedstawiono kryteria pomiaru natężenia napromienienia lub luminancji energetycznej badanych lamp. Omówiono zagrożenia związane z promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym i podczerwonym. W celu szczegółowego przedstawienia potencjalnych zagrożeń związanych ze światłem niebieskim, dokonano porównania widm wybranych źródeł światła. Na tej podstawie dokonano oceny zagrożenia światłem niebieskim wybranych źródeł światła.
EN
The article, based on the records of the PN-EN 62471:2010, presents guidelines for photobiological safety of lamps and lamp systems. There are allowed safe exposure times presented and emission limit values for each of four risk groups, defined by the standard. The paper presents criteria for lamps irradiance or radiance measurement. Discussed risks with association of ultraviolet, visible and infrared radiation. For a detailed presentation of the potential risks associated with the blue light, there is made a comparison of spectra of selected light sources. On these basis, the blue light hazard assessment was presented for selected light sources.
PL
Sztuczne i naturalne źródła promieniowania optycznego mogą stwarzać poważne fotobiologiczne zagrożenia dla oczu i skóry. Zagrożenia promieniowaniem optycznym od lamp są szacowane zgodnie z PN-EN 62471. W pracy przedstawiono pewne aspekty metrologiczne stosowania normy PN-EN 62471.
EN
Artificial and natural sources of optical radiation may create heavy photobiological hazards for the eye and skin. Optical radiation hazards from lamp are assessed in accordance with PN-EN 62471. In paper some metrological aspects of application PN-EN 62471 are presented.
PL
Pojęcie zarządzania ryzykiem należy do grupy zagadnień, które w obszarze badań logistycznych nabierają coraz większego znaczenia. Tradycyjne podejście do łańcucha dostaw nie gwarantuje w obecnych warunkach utrzymania pozycji konkurencyjnej, zapewnienia wysokiego poziomu oferowanych klientom towarów/usług czy też utrzymania optymalnej struktury kosztów logistycznych. Dotychczasowe metody opracowywania strategii łańcucha dostaw należy uzupełnić o całość działań związanych z rozpoznawaniem i eliminacją przyczyn i skutków niepożądanych zjawisk, ryzykownych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Celem niniejszych rozważań jest ukazanie istoty związku pomiędzy zarządzaniem ryzykiem a zarządzaniem łańcuchem dostaw, a także przedstawienie grup ryzyka występujących w procesach realizowanych w ramach łańcucha dostaw oraz sposobu kwantyfikowania zagrożeń w oparciu o mapowanie procesów oraz konstruowanie map ryzyka.
EN
The risk is one of the subjects which are more important in logistics science. The issue are consist explanation of some basic terms regarding to risk management, risk including in supply chain management and an impact risk management on realization supply chain management. Traditional conditions of operation in supply chain management don't decide about the competitive predominance, increasing customer satisfaction and cost reduction. The strategy of supply chain management mast replenishment on logistics tools which may help to eliminate these kinds of risk which due to their character or influence are specific for logistics structures and which in consequence lead to crisis situations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.